Usługa odbioru odpadów medycznych Published by Tenders Electronic Daily

Usługa odbioru odpadów medycznych

Application deadline

30.09.2022, 10:00 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Provision of services.

Main CPV code
  • Medical waste services
    90524000-6
Language

Polish

Contracting authority / owner

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2
54-049 Wrocław
Poland
Tel.: +48 713064419
Fax: +48 713064867
E-Mail: zp@szpital-marciniak.wroclaw.pl
Website: www.szpital-marciniak.wroclaw.pl

assignment

Przedmiotem zamówienia jest: odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów medycznych pochodzących z działalności Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka — Centrum Medycyny Ratunkowej z/s we Wrocławiu.

Description of procurement /scope of services

Odbiór odpadów będących przedmiotem zamówienia odbywać się będzie wyłącznie transportem Wykonawcy, zgodnie z ustawą o przewozie towarów niebezpiecznych z dnia 19 sierpnia 2011 r, (t.j. Dz.U z 2021 poz. 756 ze zm.).5) Wykonawca zobowiązany jest do:a. sukcesywnego odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych wytworzonych przez Zamawiającego, 3 razy w tygodniu w poniedziałek, środa, piątek w godzinach 7:00-10:00 z siedziby Zamawiającego – we Wrocławiu ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2, z zastrzeżeniem, że czas pomiędzy poszczególnymi odbiorami nie przekroczy 72h.;b. dostarczenia w okresie obowiązywania umowy 1 szt. sprawnej wagi najazdowej do ważenia odpadów w kontenerach 1 100 l z aktualną legalizacją, która zostanie zwrócona Wykonawcy po zakończeniu umowy;c. dostarczenia Zamawiającemu 12 szt. nowych sprawnych plastikowych czterokołowych pojemników z płaską pokrywą o pojemności 1100 l w kolorze czerwonym lub żółtym o wytrzymałych i cichych kołach o dużej średnicy (a 200 mm), gładkiej powierzchni ułatwiającej opróżnianie i mycie pojemnika, które zostaną zwrócone Wykonawcy po zakończeniu umowy;d. zapewnienia fachowej, przeszkolonej obsługi i specjalistycznych pojazdów do transportu odpadów medycznych;e. potwierdzenia odbioru odpadów zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019, poz. 701); oraz ustawie z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019, poz. 1403),f. wydawania Zamawiającemu wraz z fakturą dokumentu potwierdzającego unieszkodliwienie odpadów medycznych przez termiczne przekształcanie w spalarniach odpadów niebezpiecznych za każdy miesiąc w oparciu o art. 95 ust, 4 i 5 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t.j. Dz.U. z 2022 poz. 699 ze zm.);g. świadczenia usługi odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych zgodnie z obowiązującymi na terenie Rzeczpospolitej Polskiej przepisami prawa oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki pracy;6) Wykonawca zobowiązany jest dokonywać odbioru odpadów transportem posiadającym zezwolenie na transport odpadów niebezpiecznych.7) Działając z poszanowaniem zasady bliskości, wynikającej z art. 20 ust. 3 pkt 2 w zw. z ust. 6 zd. 1 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t.j. Dz.U. z 2022 poz. 699 ze zm.), Zamawiający w trakcie realizacji umowy dopuszcza unieszkodliwianie zakaźnych odpadów medycznych w instalacjach zlokalizowanych na obszarze województwa ich wytworzenia (woj. dolnośląskie) lub w bezwzględnie najbliżej położonej instalacji do unieszkodliwiania od miejsca ich wytwarzania, 8) Jednocześnie na podstawie regulacji wynikającej z art. 20 ust. 6 zd. 2 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t.j. Dz.U. z 2022 poz. 699 ze zm.), w przypadku gdy obiektywnie nie można zapewnić unieszkodliwienia zakaźnych odpadów medycznych na terenie województwa ich wytworzenia Zamawiający w trakcie realizacji umowy dopuszcza unieszkodliwianie zakaźnych odpadów medycznych w instalacjach innych, niż wskazane w pkt. 7) powyżej. Ciężar wykazania ziszczenia się powyższej przesłanki spoczywa w całości na Wykonawcy.9) Instalacja, o której mowa w pkt. 7) i 8) powyżej, musi posiadać wolne moce przerobowe umożliwiające unieszkodliwienie odpadów odbieranych od Zamawiającego, w całym okresie obowiązywania umowy.10) Wykonawca, w trakcie realizacji umowy ponosi odpowiedzialność za przejęte odpady, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.11) Odpady odbierane przez Wykonawcę będą transportowane/dostarczane do zakładu termicznego przekształcania bez przepakowywania bądź dodatkowego pakowania.12) Transport odpadów do miejsca unieszkodliwiania odbywał się będzie pojazdami oznakowanymi i przystosowanymi do przewozu materiałów niebezpiecznych i wykonywany będzie przez kierowców posiadających aktualne zaświadczenia ADR.
Odbiór odpadów będących przedmiotem zamówienia odbywać się będzie wyłącznie transportem Wykonawcy, zgodnie z ustawą o przewozie towarów niebezpiecznych z dnia 19 sierpnia 2011 r, (t.j. Dz.U z 2021 poz. 756 ze zm.).5) Wykonawca zobowiązany jest do:a. sukcesywnego odbioru, transportu i...
Show more

Others CPV Codes
  • Refuse collection services
    90511000-2
  • Refuse incineration services
    90513300-9
Project adress

Region (NUTS code): PL514 Miasto Wrocław
DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKACENTRUM MEDYCYNY RATUNKOWEJ 54-049 WROCŁAW, UL. GEN. AUGUSTA EMILA FIELDORFA 2

Polska-Wrocław: Usługi w zakresie odpadów medycznych

2022/S 166-471813

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej
Adres pocztowy: ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Kod pocztowy: 54-049
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej
E-mail: zp@szpital-marciniak.wroclaw.pl
Tel.: +48 713064419
Faks: +48 713064867
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szpital-marciniak.wroclaw.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_marciniak
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_marciniak
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_marciniak
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Usługa odbioru odpadów medycznych

Numer referencyjny: EZ.272.025.2022
II.1.2)Główny kod CPV
90524000 Usługi w zakresie odpadów medycznych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest: odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów medycznych pochodzących z działalności Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka — Centrum Medycyny Ratunkowej z/s we Wrocławiu.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 4 584 240.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90511000 Usługi wywozu odpadów
90513300 Usługi spalania odpadów
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA

CENTRUM MEDYCYNY RATUNKOWEJ

54-049 WROCŁAW, UL. GEN. AUGUSTA EMILA FIELDORFA 2

II.2.4)Opis zamówienia:

4) Odbiór odpadów będących przedmiotem zamówienia odbywać się będzie wyłącznie transportem Wykonawcy, zgodnie z ustawą o przewozie towarów niebezpiecznych z dnia 19 sierpnia 2011 r, (t.j. Dz.U z 2021 poz. 756 ze zm.).

5) Wykonawca zobowiązany jest do:

a. sukcesywnego odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych wytworzonych przez Zamawiającego, 3 razy w tygodniu w poniedziałek, środa, piątek w godzinach 7:00-10:00 z siedziby Zamawiającego – we Wrocławiu ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2, z zastrzeżeniem, że czas pomiędzy poszczególnymi odbiorami nie przekroczy 72h.;

b. dostarczenia w okresie obowiązywania umowy 1 szt. sprawnej wagi najazdowej do ważenia odpadów w kontenerach 1 100 l z aktualną legalizacją, która zostanie zwrócona Wykonawcy po zakończeniu umowy;

c. dostarczenia Zamawiającemu 12 szt. nowych sprawnych plastikowych czterokołowych pojemników z płaską pokrywą o pojemności 1100 l w kolorze czerwonym lub żółtym o wytrzymałych i cichych kołach o dużej średnicy (a 200 mm), gładkiej powierzchni ułatwiającej opróżnianie i mycie pojemnika, które zostaną zwrócone Wykonawcy po zakończeniu umowy;

d. zapewnienia fachowej, przeszkolonej obsługi i specjalistycznych pojazdów do transportu odpadów medycznych;

e. potwierdzenia odbioru odpadów zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019, poz. 701); oraz ustawie z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019, poz. 1403),

f. wydawania Zamawiającemu wraz z fakturą dokumentu potwierdzającego unieszkodliwienie odpadów medycznych przez termiczne przekształcanie w spalarniach odpadów niebezpiecznych za każdy miesiąc w oparciu o art. 95 ust, 4 i 5 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t.j. Dz.U. z 2022 poz. 699 ze zm.);

g. świadczenia usługi odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych zgodnie z obowiązującymi na terenie Rzeczpospolitej Polskiej przepisami prawa oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki pracy;

6) Wykonawca zobowiązany jest dokonywać odbioru odpadów transportem posiadającym zezwolenie na transport odpadów niebezpiecznych.

7) Działając z poszanowaniem zasady bliskości, wynikającej z art. 20 ust. 3 pkt 2 w zw. z ust. 6 zd. 1 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t.j. Dz.U. z 2022 poz. 699 ze zm.), Zamawiający w trakcie realizacji umowy dopuszcza unieszkodliwianie zakaźnych odpadów medycznych w instalacjach zlokalizowanych na obszarze województwa ich wytworzenia (woj. dolnośląskie) lub w bezwzględnie najbliżej położonej instalacji do unieszkodliwiania od miejsca ich wytwarzania,

8) Jednocześnie na podstawie regulacji wynikającej z art. 20 ust. 6 zd. 2 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t.j. Dz.U. z 2022 poz. 699 ze zm.), w przypadku gdy obiektywnie nie można zapewnić unieszkodliwienia zakaźnych odpadów medycznych na terenie województwa ich wytworzenia Zamawiający w trakcie realizacji umowy dopuszcza unieszkodliwianie zakaźnych odpadów medycznych w instalacjach innych, niż wskazane w pkt. 7) powyżej. Ciężar wykazania ziszczenia się powyższej przesłanki spoczywa w całości na Wykonawcy.

9) Instalacja, o której mowa w pkt. 7) i 8) powyżej, musi posiadać wolne moce przerobowe umożliwiające unieszkodliwienie odpadów odbieranych od Zamawiającego, w całym okresie obowiązywania umowy.

10) Wykonawca, w trakcie realizacji umowy ponosi odpowiedzialność za przejęte odpady, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

11) Odpady odbierane przez Wykonawcę będą transportowane/dostarczane do zakładu termicznego przekształcania bez przepakowywania bądź dodatkowego pakowania.

12) Transport odpadów do miejsca unieszkodliwiania odbywał się będzie pojazdami oznakowanymi i przystosowanymi do przewozu materiałów niebezpiecznych i wykonywany będzie przez kierowców posiadających aktualne zaświadczenia ADR.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 4 584 240.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

• Zamawiający dopuszcza możliwość skorzystania z prawa opcji zgodnie z art. 441 ustawy Pzp w przypadkach uzasadnionych koniecznością zabezpieczenia w okresie obowiązywania umowy, a niemożliwych do przewidzenia wcześniej potrzeb Zamawiającego, wynikających ze zwiększonego wytwarzania odpadów medycznych.

• Realizując prawo opcji, Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia masy odpadów medycznych przekazywanych do odebrania i utylizacji, w zakresie nieprzekraczającym wartości wskazanych w formularzu cenowym (Załącznik nr 1 do SWZ – kolumna „ilość objęta prawem opcji”), z zachowaniem cen i warunków udzielonego zamówienia podstawowego.

• Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji po całkowitym zrealizowaniu ilości przewidzianych dla każdego z kodów odpadów, a Wykonawca zobowiązany jest odpady te odebrać i zutylizować.

• Do zamówień objętych prawem opcji stosuje się postanowienia odnoszące się do zamówienia podstawowego zawarte w projekcie umowy.

• Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wykorzystania całości bądź części zamówienia objętego prawem opcji, a Wykonawca oświadcza, iż nie będzie z tego powodu wnosił żadnych roszczeń. Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie skutkuje sporządzaniem aneksu do zawartej umowy

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Wykonawca spełnia warunek w zakresie niezbędnego doświadczenia oraz kwalifikacji zawodowych, jeżeli wykaże, że posiada aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami, wydane przez właściwy organ wydający zezwolenia na prowadzenie działalności zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tj. Dz.U.2022 r. poz. 699 ze zm.).

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Projektowane postanowienia umowy zawiera załącznik nr 6 do SWZ. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją przez wykonawcę projektowanych postanowień umowy.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 30/09/2022
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 28/12/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 30/09/2022
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

1) Otwarcie ofert nastąpi poprzez odszyfrowanie wczytanych na Platformie ofert.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

2Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalnośc

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

* Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, wobec których zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp. tj.

* Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, wobec których zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie:

a) art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576.

b) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

* Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

a) Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.) – dalej: RODO – tym samym dane osobowe podane przez wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi.

b) Dane osobowe wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO

w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Usługa odbioru odpadów medycznych” .

c) Odbiorcami przekazanych przez wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania zgodnie z art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp, a także art. 6 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

d) Dane osobowe wykonawcy zawarte w protokole postępowania będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. Jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.

e) Klauzula informacyjna, o której mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO, znajduje się w załączniku nr 7 do SWZ.

f) Zamawiający nie planuje przetwarzania danych osobowych wykonawcy w celu innym niż cel określony w lit. b powyżej. Jeżeli administrator będzie planował przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane (tj. cel określony w lit. b powyżej), przed takim dalszym przetwarzaniem poinformuje on osobę, której dane dotyczą, o tym innym celu oraz udzieli jej wszelkich innych stosownych informacji, o których mowa w art. 13 ust. 2 RODO.

g) Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do wypełnienia wszystkich obowiązków formalnoprawnych wymaganych przez RODO i związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Należą do nich obowiązki informacyjne z:

1) art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał i przekazał zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie zamawiającego,

2) art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane wykonawca przekazuje zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie zamawiającego.

h) W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem w postępowaniu, wykonawca składa oświadczenie o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – treść oświadczenia została zawarta w załączniku nr 2 do SWZ pkt. 11

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587702
Faks: +48 224597700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli malub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę wwyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. Środki ochronyprawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówieniaoraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę,o której mowa w art. 469 pkt. 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i ŚrednichPrzedsiębiorców.

Odwołanie przysługuje na:

a) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniuo udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemiezakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym naprojektowane postanowienie umowy;

b) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcieumowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowaniawykonawców lub konkursie, do której zamawiający był obowiązany na podstawieustawy;

c) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lubzorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tegoobowiązany.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje zamawiającemuodwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopiętego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływemterminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jegotreścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że zamawiający mógłzapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeliprzekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminudo jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Odwołanie wnosi się w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącejpodstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środkówkomunikacji elektronicznej,

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącejpodstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niżokreślony w lit. a;

Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzieleniezamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się wterminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UniiEuropejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.Odwołanie w przypadkach innych niż określone wyżej wnosi się w terminie 10 dni oddnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można byłopowziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Jeżelizamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimotakiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze

najkorzystniejszej oferty lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramachdynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się niepóźniej niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia oudzieleniu zamówienia

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował wDzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby stronom oraz uczestnikompostępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. W postępowaniu toczącymsię wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisyniniejszego rozdziału nie stanowią inaczej. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego wWarszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówieńpublicznych". Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni oddnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa wart. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224597700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25/08/2022