Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Chełm Published by Tenders Electronic Daily

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Chełm

Application deadline

25.10.2022, 10:00 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Provision of services.

Main CPV code
 • Refuse and waste related services
  90500000-2
Language

Polish

Contracting authority / owner

Gmina Chełm
Pokrówka, ul. Gminna 18
22-100 Pokrówka
Poland
Tel.: +48 825637363
E-Mail: przetargi@gminachelm.pl
Website: https://www.gminachelm.pl

assignment

Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Chełm, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu , zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2022 r. poz. 1297 z późn. zm.), zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubelskiego oraz przepisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chełm.
Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Chełm, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu , zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r....
Show more

Description of procurement /scope of services

Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Chełm, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu , zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2022 r. poz. 1297 z późn. zm.), zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubelskiego oraz przepisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chełm, a w szczególności:1) odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych bez względu na występujące warunki atmosferyczne z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie gminy Chełm w tym: zaopatrywanie nieruchomości w worki do odbioru odpadów komunalnych, wymiana worków na stojakach na przystankach i parkingach, odbiór i zagospodarowanie odpadów z imprez o charakterze masowym i dzikich wysypisk odpadów.2) odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych, odpadów ulegających biodegradacji, szkła, tekstyliów oraz odpadów budowlanych tj. styropian, wełna mineralna ze stacjonarnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (zwanym dalej PSZOK) w Depułtycze Królewskie-Kolonia 86 prowadzonego przez Gminę Chełm. 2. Ilość przewidywanych do odebrania od właścicieli nieruchomości przez cały okres objęty zamówieniem odpadów komunalnych szacuje się na 6040 Mg (zakres podstawowy), a ilość objęta prawem opcji: dodatkowo 3020 Mg.3. Zakres i sposób realizacji przedmiotu zamówienia określa (Załącznik nr 1 do SWZ) – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) oraz Projekt umowy stanowiący (Załącznik nr 2 do SWZ).
Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Chełm, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu , zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996...
Show more

Others CPV Codes
 • Household-refuse collection services
  90511200-4
 • Refuse transport services
  90512000-9
 • Household-refuse disposal services
  90513100-7
Project adress

Terenie gminy Chełm.

Polska-Pokrówka: Usługi związane z odpadami

2022/S 184-519770

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Chełm
Adres pocztowy: Pokrówka, ul. Gminna 18
Miejscowość: Pokrówka
Kod NUTS: PL812 Chełmsko-zamojski
Kod pocztowy: 22-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Mirosław Mysiak
E-mail: przetargi@gminachelm.pl
Tel.: +48 825637363
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.gminachelm.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://ugchelm.bip.lubelskie.pl/index.php?id=83
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Chełm

Numer referencyjny: ROC.271.1.1.2022
II.1.2)Główny kod CPV
90500000 Usługi związane z odpadami
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Chełm, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu , zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2022 r. poz. 1297 z późn. zm.), zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubelskiego oraz przepisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chełm.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90511200 Usługi gromadzenia odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90512000 Usługi transportu odpadów
90513100 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL812 Chełmsko-zamojski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Terenie gminy Chełm.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Chełm, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu , zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2022 r. poz. 1297 z późn. zm.), zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubelskiego oraz przepisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chełm, a w szczególności:

1) odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych bez względu na występujące warunki atmosferyczne z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie gminy Chełm w tym: zaopatrywanie nieruchomości w worki do odbioru odpadów komunalnych, wymiana worków na stojakach na przystankach i parkingach, odbiór i zagospodarowanie odpadów z imprez o charakterze masowym i dzikich wysypisk odpadów.

2) odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych, odpadów ulegających biodegradacji, szkła, tekstyliów oraz odpadów budowlanych tj. styropian, wełna mineralna ze stacjonarnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (zwanym dalej PSZOK) w Depułtycze Królewskie-Kolonia 86 prowadzonego przez Gminę Chełm.

2. Ilość przewidywanych do odebrania od właścicieli nieruchomości przez cały okres objęty zamówieniem odpadów komunalnych szacuje się na 6040 Mg (zakres podstawowy), a ilość objęta prawem opcji: dodatkowo 3020 Mg.

3. Zakres i sposób realizacji przedmiotu zamówienia określa (Załącznik nr 1 do SWZ) – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) oraz Projekt umowy stanowiący (Załącznik nr 2 do SWZ).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

1. Ilość przewidywanych do odebrania od właścicieli nieruchomości przez cały okres objęty zamówieniem odpadów komunalnych szacuje się na 6040 Mg (zakres podstawowy), a ilość objęta prawem opcji: dodatkowo 3020 Mg.

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji (w całości lub w części) w przypadku, gdy będzie to leżeć w interesie w Zamawiającego i wynikać z jego bieżących potrzeb (zwiększonej ilości odpadów oddanych do odbioru przez mieszkańców) – po zrealizowaniu zakresu podstawowego zamówienia. Zamawiający przekaże pisemną informację Wykonawcy o potrzebie realizacji prawa opcji w ramach realizacji umowy. Prawo opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie ma obowiązku skorzystać w ramach realizacji przedmiotu zamówienia. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Jeżeli Zamawiający skorzysta z prawa opcji obowiązkiem umownym Wykonawcy jest wykonanie świadczenia w zakresie objętym wykorzystanym prawem opcji. Zamawiający ma prawo wielokrotnie korzystać z prawa opcji po zrealizowaniu zakresu podstawowego zamówienia – jednak do wyczerpania maksymalnego zakresu prawa opcji. Odbiór odpadów w ilości przekraczającej prawo opcji wymaga zmiany umowy. Uruchomienie opcji nie będzie wymagało zmiany umowy. O uruchomieniu opcji Zamawiający poinformuje Wykonawcę pisemnie w formie oświadczenia woli.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 139 ust. 1 ustawy Pzp może najpierw dokonać badania i oceny ofert, a następnie dokonać kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

2. Numeracja przywołana w sekcji III i VI wynika z numeracji przyjętej w SWZ.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

4.6. Przedmiotowe środki dowodowe.

Zamawiający nie wymaga w niniejszym postępowaniu przedmiotowych środków dowodowych.

4.8. Klauzula elektromobilności.

1) Zamawiający działając na podstawie art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych ustala, że Wykonawca zobowiązany jest zapewnić łączny udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt. 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, używanych przy wykonywaniu zadania będącego przedmiotem umowy na poziomie co najmniej 10%.

2) Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie w zakresie realizacji obowiązku określonego w ust. 1, poprzez wskazanie jaki procent pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt. 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. został wykorzystany na etapie wykonania zadania, które stanowi przedmiot niniejszej umowy.

3) Niewykonanie obowiązków, o których mowa w ust. 1 i 2, skutkować będzie obowiązkiem zapłaty kary umownej w wysokości 2000,00 zł.

6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

6.1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

6.1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada wpis do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1297 z późn. zm.), w zakresie wszystkich rodzajów odpadów objętych niniejszym postępowaniem.

6.1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

6.1.4 zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie:

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

6.2. Warunek dotyczący uprawnień, o których mowa w pkt 6.1.2 SWZ, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada ww. uprawnienia i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.

6.2. Sposób wykazania warunków udziału w postępowaniu wskazano w rozdziale 8 SWZ.

7.1. Wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia podlega Wykonawca, w stosunku, do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 108 ustawy Pzp.

7.2. Zamawiający nie przewiduje podstawy wykluczenia wskazanych w art. 109 ust 1 ustawy Pzp.

7.6. Wykonawca podlega wykluczeniu także w oparciu o podstawy wykluczenia wskazane art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t. j. Dz. U. 2022 r., poz. 835 z późn. zm.).

7.11. Wykluczenie Wykonawcy następuje również na podstawie art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.U. L 229 z 31.7.2014), w brzmieniu nadanym Rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.U. L 111 z 8.4.2022).

8.1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca na dzień składania ofert:

a) nie podlega wykluczeniu,

b) spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Ciąg dalszy w sekcji III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

8.1.1. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 8.1 SWZ Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „Jednolitym Dokumentem” lub „JEDZ”. – wg załącznika 4 do SWZ.

8.1.2. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w pkt 8.1 SWZ lub jest ono niekompletne lub zawiera błędy, Zamawiający wezwie Wykonawcę odpowiednio do jego złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na jego złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

8.1.3. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, o których mowa w pkt 8.1 SWZ.

8.1.4. Jeżeli złożone przez Wykonawcę oświadczenie, o którym mowa w pkt 8.1 SWZ budzi wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu informacji lub dokumentów istotnych w tym zakresie dla oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw wykluczenia, o przedstawienie takich informacji lub dokumentów.

8.2. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.U. L 229 z 31.7.2014), w brzmieniu nadanym Rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.U. L 111 z 8.4.2022) – wg Załącznika Nr 5 do SWZ.

8.3. W przypadku, o którym mowa w rozdziale 6.3 SWZ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy. W przypadku gdy ofertę składa spółka cywilna, a pełen zakres prac wykonają wspólnicy wspólnie w ramach umowy spółki oświadczenie powinno potwierdzać ten fakt. Oświadczenie należy złożyć wg wymogów załącznika nr 6 do SWZ.

8.4. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania) następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień złożenia):

8.4.1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

1) wpis do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1297 z późn. zm.), w zakresie wszystkich rodzajów odpadów objętych niniejszym postępowaniem.

8.4.2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp;

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,

- sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

2) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – wg załącznika nr 7 do SWZ,

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

3) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 8.1 SWZ, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,

- wg załącznika Nr 8 do SWZ.

8.21. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu wskazanego w pkt 8.4.1 ppkt 1) SWZ - składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w pkt 8.4.1 ppkt 1) SWZ - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.

8.22. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 8.21 SWZ, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem (wystawionym w wymaganym w pkt. 8.21 SWZ terminie) zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.

10.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

10.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

a) oświadczenie JEDZ o których mowa w pkt. 8.1 SWZ składa z ofertą każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Oświadczenie należy złożyć wg wymogów załącznika nr 4, 4a do SWZ.

b) oświadczenie, o którym mowa w pkt. 8.2 SWZ składa z ofertą każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia na podstawie art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.U. L 229 z 31.7.2014), w brzmieniu nadanym Rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.U. L 111 z 8.4.2022). Oświadczenie należy złożyć wg wymogów załącznika nr 5 do SWZ.

c) w przypadku, o którym mowa w rozdziale 6.3 SWZ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. W przypadku gdy ofertę składa spółka cywilna, a pełen zakres prac wykonają wspólnicy wspólnie w ramach umowy spółki oświadczenie powinno potwierdzać ten fakt Oświadczenie należy złożyć wg wymogów załącznika nr 6 do SWZ.

d) zobowiązani są oni na wezwanie Zamawiającego, złożyć podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt. 8.4 SWZ,

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

21.1. Projekt umowy stanowi załącznik nr 2 do SWZ.

21.2. Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 454–455 ustawy Pzp oraz postanowień projektu umowy.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 25/10/2022
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 22/01/2023
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 25/10/2022
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

1. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

2. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

wrzesień - październik 2024 r.

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą zlecenia elektroniczne
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

11.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej: przetargi@gminachelm.pl

11.4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). Zasady składania ofert oraz dokumentów składanych wraz z ofertą oraz wymagania techniczne i organizacyjne ich wysyłania opisane zostały w Instrukcji użytkownika. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z ww. Instrukcją i postępować wg zasad w niej wskazanych. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia w szczególności składając ofertę akceptuje zasady korzystania z systemu miniPortal wskazane w Instrukcji użytkownika i SWZ. W celu korzystania z systemu miniPortal konieczne jest dysponowanie przez użytkownika urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet. Aplikacja działa tylko na platformie Windows i wymaga .NET Framework 4.5. W przypadku korzystania z urządzeń mobilnych oraz Mac lub Linux, dostęp do wszystkich funkcjonalności systemu miniPortal może być ograniczony. Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych:

- specyfikacja połączenia formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2,

- format danych oraz kodowanie miniPortal - Formularze dostępne są w formacie HTML z kodowaniem UTF-8,

- oznaczenia czasu odbioru danych – miniPortal - wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do setnej części sekundy,

- integracja z systemem ePUAP jest wykonana w wykorzystaniem standardowego mechanizmu ePUAP. W przypadku Wykonawcy wysyłającego wniosek do Zamawiającego, ESP Zamawiającego automatycznie generuje Rodzaj Urzędowego Poświadczenia Odbioru, czyli Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP), które jest powiązane z wysyłanym dokumentem. W UPP w sekcji „Dane poświadczenia” jest zawarta informacja o dacie doręczenia.

System dostępny jest za pośrednictwem następujących przeglądarek internetowych:

- Microsoft Internet Explorer od wersji 9.0,

- Mozilla Firefox od wersji 15,

- Google Chrome od wersji 20.

11.10. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej.

11.11. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl

— Szczegółowe informacje o środkach komunikacji elektronicznej zawiera rozdział 11 SWZ.

— Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium.

— Zamawiający nie wymaga wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

— Zamawiający stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:

- załadunku pojemników i worków do pojazdów przystosowanych do odbioru odpadów,

- kierowania pojazdami służącymi do wykonania zamówienia.

— Szczegółowe informacje dotyczące RODO zawiera rozdział 22 SWZ,

— Szczegółowe informacje dotyczące warunków udziału w postępowaniu zostały zawarte w rozdziale 6, 7, 8, 9, 10 SWZ,

— Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe informacje zawarto w SWZ dostępnej wraz z niniejszym ogłoszeniem na stronie internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia [URL]: https://ugchelm.bip.lubelskie.pl/index.php?id=83

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Opisano w rozdziale 23 SWZ, dostępnej na stronie internetowej prowadzonego postępowania: https://ugchelm.bip.lubelskie.pl/index.php?id=83

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/09/2022