Achizitie sistem de imagistica cu rezonanta magnetica 1,5 TESLA Published by Tenders Electronic Daily

Achizitie sistem de imagistica cu rezonanta magnetica 1,5 TESLA

Application deadline

29.09.2022, 15:00 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Delivery order

Main CPV code
  • Magnetic resonance imaging equipment
    33113000-5
Language

Romanian

Contracting authority / owner

SPITALUL MUNICIPAL PROF DR IRINEL POPESCU BAILESTI
Strada: Victoriei, nr. 18A
205100 Bailesti
Romania
Tel.: +40 251311627
Fax: +40 251311627
E-Mail: licitatii@spitalbailesti.ro
Website: www.spitalbailesti.ro

assignment

Furnizare, transport, instalare, punere în functiune, instruire utilizare si service în perioada de garantie conform listei si specificatiilor tehnice din caietul de sarcini a unui “ sistem de imagistica cu rezonanta magnetica 1.5 Tesla inclusiv accesorii “. Numar zile pâna la care se pot solicita clarificari înainte de data limita de depunere a ofertelor: 10 zile calendaristice. Autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor cu 3 zile
Furnizare, transport, instalare, punere în functiune, instruire utilizare si service în perioada de garantie conform listei si specificatiilor tehnice din caietul de sarcini a unui “ sistem de imagistica cu rezonanta magnetica 1.5 Tesla inclusiv accesorii “. Numar zile pâna la care se pot solicita...
Show more

Description of procurement /scope of services

Sistem de imagistica cu rezonanta magnetica 1.5 Tesla inclusiv accesorii = 1 buc

Project adress

Region (NUTS code): RO411 Dolj
Str.Victoriei,nr.18A,Bailesti, jud.Dolj

România-Băilești: Echipament de imagistică cu rezonanţă magnetică

2022/S 167-473201

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: SPITALUL MUNICIPAL PROF DR IRINEL POPESCU BAILESTI
Număr naţional de înregistrare: 4554408
Adresă: Strada: Victoriei, nr. 18A
Localitate: Bailesti
Cod NUTS: RO411 Dolj
Cod poștal: 205100
Țară: România
Persoană de contact: Augustin Mirionescu
E-mail: licitatii@spitalbailesti.ro
Telefon: +40 251311627
Fax: +40 251311627
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.spitalbailesti.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100154771
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
Comunicarea electronică necesită utilizarea de instrumente şi de dispozitive care nu sunt disponibile în mod general. Accesul direct nerestricţionat şi complet la aceste instrumente şi dispozitive este posibil, gratuit, la: www.spitalbailesti.ro
I.4)Tipul autorității contractante
Alt tip: SPITAL
I.5)Activitate principală
Sănătate

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Achizitie sistem de imagistica cu rezonanta magnetica 1,5 TESLA

Număr de referinţă: 8
II.1.2)Cod CPV principal
33113000 Echipament de imagistică cu rezonanţă magnetică
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Furnizare, transport, instalare, punere în functiune, instruire utilizare si service în perioada de garantie conform listei si specificatiilor tehnice din caietul de sarcini a unui “ sistem de imagistica cu rezonanta magnetica 1.5 Tesla inclusiv accesorii “. Numar zile pâna la care se pot solicita clarificari înainte de data limita de depunere a ofertelor: 10 zile calendaristice. Autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor cu 3 zile

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 4 462 500.00 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO411 Dolj
Locul principal de executare:

Str.Victoriei,nr.18A,Bailesti, jud.Dolj

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Sistem de imagistica cu rezonanta magnetica 1.5 Tesla inclusiv accesorii = 1 buc

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Bobina de umar, rigida, dedicata cu min. 6 canale, compatibila cu tehnica de achizitie paralel Nu se accepta solutii de „rigidizare” prin folosirea de solutii de fixare si folosirea de bobine flexibile Se vor lua in considerare ca fiind eligibile numai bobinele care sunt mentionate in fisa de date a tipului de sistem ofertat. / Pondere: 4.5
Criteriu privind calitatea - Nume: Posibilitatea de a lucra cu un numar de minimum 2 unitati de arhivare externe (NAS) pentru stocarea imaginilor. Exchipamentele de stocare de tip NAS se achizitioneaza la pachet de 2 unitati identice atat ca si tip cat si ca si capacitate de stocare find configurate ca si unitate active si unitate de backup. / Pondere: 3
Criteriu privind calitatea - Nume: Posibilitatea de a conecta la serverul de PACS un numar de minim 2 echipamente de imagistica medicala (modalitati). Minim 2 pentru a conecta toate aparatele principale ale spitalului la sistemul PACS. / Pondere: 3
Criteriu privind calitatea - Nume: Pozitionare manuala sau automata a sectiunilor minim pentru articulatiile umarului, ale genunchiului si pentru examinarile coloanei vertebrale / Pondere: 4.5
Criteriu privind calitatea - Nume: Bobina de incheietura mainii, rigida, dedicata cu minim 8 canale / Pondere: 4.5
Criteriu privind calitatea - Nume: Lungime maxima magnet in axa z(inclusiv capace): maxim 200 cm / Pondere: 4
Criteriu privind calitatea - Nume: Bobina de genunchi dedicata, rigida, min. 8 canale, compatibila cu tehnica de achizitie paralel Nu se accepta solutii de „rigidizare” prin folosirea de solutii de fixare si folosirea de bobine flexibile Se vor lua in considerare ca fiind eligibile numai bobinele care sunt mentionate in fisa de date a tipului de sistem ofertat. / Pondere: 4.5
Criteriu privind calitatea - Nume: Bobină de corp - minim 9 elemente, compatibila cu tehnica de achizitie paralel – minim 2 bucati Nu se accepta declararea numarului de elemente pentru combinatii ale bobinei de corp cu alte bobine Se vor lua in considerare ca fiind eligibile numai bobinele care sunt mentionate in fisa de date a tipului de sistem ofertat. / Pondere: 4.5
Criteriu privind calitatea - Nume: Bobină de cap-gat, min. 10 elemente/canale, compatibila cu tehnica de achizitie paralel; sau bobina separata de cap si de gat, cu conditia ca numarul total al elementelor sa fie de minim 10 Se vor lua in considerare ca fiind eligibile numai bobinele care sunt mentionate in fisa de date a tipului sistemului ofertat. / Pondere: 4.5
Criteriu privind calitatea - Nume: Bobină coloană vertebrala - minim 12 elemente/canale, compatibila cu tehnica de achizitie paralel Se vor lua in considerare ca fiind eligibile numai bobinele care sunt mentionate in fisa de date a tipului sistemului ofertat. Nu se accepta declararea numarului de elemente pentru combinatii ale bobinei de coloana vertebrala cu alte bobine / Pondere: 4.5
Criteriu privind calitatea - Nume: Sectiune minima slice in 2D: maxim 0,5 mm / Pondere: 4.5
Criteriu privind calitatea - Nume: Reconstructie simultana cu scanarea a minim 1 set de date / Pondere: 4.5
Criteriu privind calitatea - Nume: Viteza maxima de deplasare longitudinala a blatului mesei: minim 100 mm/s / Pondere: 4.5
Criteriu privind calitatea - Nume: Puterea de iesire a amplificatorului RF: minim 10 KW / Pondere: 4.5
Criteriu privind calitatea - Nume: Numar maxim de elemente de bobine care pot fi conectate simultan: minim 30 elemente / Pondere: 4.5
Criteriu privind calitatea - Nume: Posibiltarea de a seta unitati de stocare/arhivare si directoare de arhivare (care sunt o facilitate in plus fata de unitatile de stocare de baza) diferite pe tipuri de modalitati (CT, RM, RX, MAMO, etc.). Este necesara aceasta facilitate pentru ca exista multe multe echipamente diverse de imagistica si specialitati diverse in spital. / Pondere: 3
Criteriu privind calitatea - Nume: Posibilitate de transfer de studii pe minim 3 conexiuni simultan bazat pe numarul de serii DICOM pentru a eficientiza transferul de imagini. S-a stabilit un minim de 3 conexiuni simultan avand in vedere numarul mare de echipmente de imagistica si utilizatori care se conecteaza simultan la serverul de PACS. / Pondere: 3
Prețul - Pondere: 30
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în zile: 120
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Conform art 5.2. din draft contract: Contractul va intra in vigoare numai in masura in care fondurile necesare achizitiei vor fi asigurate prin alocarea creditelor bugetare cu această destinație. În cazul în care, indiferent de motive, creditele bugetare nu vor fi alocate, Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a aplica prevederile art. 212 alin (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, dupa primirea notificarii cu privire la neacordarea finantarii, fiind imposibila executarea contractului de achizitie publica.

Ofertantii din cadrul acestei proceduri inteleg ca Autoritatea Contractanta nu pot fi considerati raspunzatori pentru vreun prejudiciu in cazul anularii contractului, indiferent de natura acestuia si indiferent daca Autoritatea Contractanta au fost notificati asupra existentei unui asemenea prejudiciu. Ofertantii din cadrul acestei proceduri accepta utilizarea conditiilor speciale de mai sus/clauzei suspensive, asumandu-si intreaga raspundere in raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi in situatia descrisa.

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Declaratie pe propria raspundere conform art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice prezentat de toti participantii odata cu depunerea DUAE.

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art.164, 165 si 167 din Legea nr.98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertantul clasat pe locul 1 in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi: certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii; cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ORC/actul constitutiv; dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin.2, art. 167 alin.2 si art. 171 din Legea nr.98/2016; declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.58-63 din Legea nr.98/2016 ; alte documente edificatoare, dupa caz. Potrivit prevederilor art. 193 din Legea nr.98/2016, autoritatea contractanta va accepta in cadrul ofertelor DUAE, in locul documentelor solicitate in vederea demonstrarii cerintelor de calificare, inclusiv a capacitatii de exercitare, ca dovada preliminara. DUAE poate fi descarcat in vederea completarii si depunerii, de la adresa https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter (instructiuni privind completarea DUAE sunt disponibile la adresa www.e-licitatie.ro). Inainte de atribuirea contractului, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, dupa aplicarea criteriului de atribuire, sa prezinte documentele justificative actualizate prin care sa demonstreze indeplinirea tuturor criteriilor de calificare, in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE.

DUAE se va depune, dupa caz, de catre tertul sustinator si subcontractant.

In cazul operatorilor economici straini, se vor prezenta documente echivalente emise in conformitate cu legislatia aplicabila in tara de rezidenta.

Inainte de atribuirea contractului, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, dupa aplicarea criteriului de atribuire, sa prezinte documentele justificative actualizate prin care sa demonstreze indeplinirea tuturor criteriilor de calificare, in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE. DUAE se va depune dupa caz de catre tertul sustinator si subcontractant.

Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului din care sa rezulte adresa actuala si obiectul de activitate al respectivului operator economic; acesta se va prezenta in original, copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul”. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. Ofertantul isi va asuma raspunderea ca informatiile cuprinse in acesta sunt reale/actuale la momentul prezentarii. Inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, ofertantului clasat pe primul loc i se va solicita sa prezinte pentru conformitate documentul in forma copie conform cu originalul. Potrivit prevederilor art. 193 din Legea nr.98/2016, autoritatea contractanta va accepta in cadrul ofertelor DUAE, in locul documentelor solicitate in vederea demonstrarii cerintelor de calificare, inclusiv a capacitatii de exercitare, ca dovada preliminara.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Proportia de subcontractareDaca este aplicabil, ofertantii includ informatiile cu privire la subcontractanti în DUAE.În cazul în care ofertantul utilizeaza capacitatile subcontractantului/ subcontractantilor pentru a îndeplini criteriile de calificare, se va prezenta câte un formular DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii subcontractanti, completat si semnat în mod corespunzator de catre fiecare dintre acestia.Subcontractantii precizeaza în DUAE informatiile aferente criteriilor de calificare pe care le îndeplineste mentionând numarul si data contractului/acordului de subcontractare pentru partea propusa pentru subcontractare.Daca prin subcontractant nu se îndeplineste o cerinta de calificare, atunci acesta va prezenta DUAE doar în scopul demonstrariineîncadrarii în motivele de excludere.Operatorul economic clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va face dovada îndeplinirii cerintelor de calificare prin subcontractanti prin prezentarea de documente justificative ale acestora, la solicitarea AC. - Se completeaza DUAE separat pentru fiecare subcontractant.Odata cu DUAE se depune si acordul de subcontractare.Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri vor fi solicitate de catre autoritatea contractanta doar ofertantului clasat pe primul loc la finalizarea evaluarii ofertelor Lipsa DUAE atrage respingerea ofertei ca inacceptabila. Impreuna cu DUAE se va depune si acordul de subcontractare.Potrivit Notificarii ANAP nr 258/18.05.2017, nedepunerea acestuia odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE ale ofertantului/candidatului cat si ale subcontractantului acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire.

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatOfertanții trebuie să demonstreze că în ultimii 3 ani (calculați până la data limită de depunere a ofertelor) au furnizat produse similare în valoare cumulată de cel puțin 4.400.000 lei, fără TVA la nivelul a 1 maxim 5 contracte.NOTA: numarul de ani solicitati in vederea demonstrarii experientei similar se va calcula prin raportare la data limita de depunere a ofertelor

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatiiImplementarea sistemului de management al calității conform standardului ISO 9001. - Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire.Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinței vor fi prezentate doar de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor pot fi:- certificat valabil la momentul prezentării, emis de un organism de certificare acreditat care să ateste respectarea de către operatorul economic a standardului ISO 9001 sau alte probe sau dovezi care confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al calității (pentru cazurile specifice prevăzute de lege).În cazul depunerii unei oferte comune, fiecare asociat trebuie să dețină un astfel de certificat, pentru partea din contract pe care o realizează.

- Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile ce descriu nivelul lor de experiență, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător cerințelor autorității/entității contractante.Asociatul/asociații nominalizați va/vor prezenta distinct DUAE în care se vor cuprinde informațiile solicitate.La nivelul DUAE trebuie precizate informații cum ar fi: numărul și data contractului invocat drept experiență similară, tipul/categoriile de produse, valoarea, beneficiarul, data și numărul documentului de recepție.Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinței vor fi prezentate doar de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor:- procesul-verbal de recepție sau alte documente din care să reiasă următoarele informații: beneficiarul, cantitatea/valoarea, perioada și locul livrării;- recomandări;- alte documente echivalente

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 29/09/2022
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 29/01/2023
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 29/09/2022
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
26/08/2022