Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Konopnica Published by Tenders Electronic Daily

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Konopnica

There are changes or additional information to this announcement. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Konopnica (21.09.2022 20:21)

Application deadline

29.09.2022, 09:00 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Provision of services.

Main CPV code
 • Refuse and waste related services
  90500000-2
Language

Polish

Contracting authority / owner

Gmina Konopnica
Motycz
21-030 Kozubszczyzna 127A
Poland
Tel.: +48 815031081
Fax: +48 815031082
E-Mail: sekretariat@konopnica.eu
Website: www.konopnica.eu

assignment

Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Konopnica1) Informacje o gminie Konopnica istotne dla zamówienia:a) ilość miejscowości – 20b) ilość mieszkańców zamieszkałych na stałe – 14 194, c) ilość złożonych deklaracji – 5 178 .d) szacowana ilość 6920 Mg odpadów.3) Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: a) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych bezpośrednio od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Konopnicab) dostarczenie worków do selektywnej zbiórki w kolorach określonych w regulaminie (na zasadzie „worek za worek”) niezbędnych do należytego funkcjonowania systemu gospodarki odpadami, c) dostawa kontenerów do gromadzenia odpadów komunalnych w zabudowie wielorodzinnej (spółdzielnie) na terenie gminy: d) odbiór odpadów, które zostaną wystawione przez mieszkańców przed posesję w systemie akcyjnym tzw. „wystawka”
Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Konopnica1) Informacje o gminie Konopnica istotne dla zamówienia:a) ilość miejscowości – 20b) ilość mieszkańców zamieszkałych na stałe – 14 194, c) ilość...
Show more

Description of procurement /scope of services

komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Konopnica1) Informacje o gminie Konopnica istotne dla zamówienia:a) ilość miejscowości – 20b) ilość mieszkańców zamieszkałych na stałe – 14 194, c) ilość złożonych deklaracji – 5 178 .2) Odbiór i transport dotyczy następujących odpadów:a) zmieszane odpady komunalne kod 20 03 01b) papier i tektura w tym opakownia, gazety, czasopisma itp.) kod 15 01 01; 20 01 01 lub kod równoważnyc) metale, tworzywa sztuczne oraz opakowania wielomateriałowe kod 15 01 02 lub kody równoważned) szkło i odpady ze szkła kod 15 01 07 lub kod równoważnye) popiół z palenisk domowych kod ex 20 01 99f) odpady wielkogabarytowe kod 20 03 07g) opony kod 16 01 03h) zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne kod 20 01 35, 20 01 36i) bioodpady (stanowiące odpady spożywcze i kuchenne oraz odpady z pielęgnacji terenów zielonych kod 20 02 01 Przedmiotem zamówienia jest odbiór szacowanej ilości 6920 Mg odpadów.3) Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: a) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych bezpośrednio od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Konopnicab) dostarczenie worków do selektywnej zbiórki w kolorach określonych w regulaminie (na zasadzie „worek za worek”) niezbędnych do należytego funkcjonowania systemu gospodarki odpadami, c) dostawa kontenerów do gromadzenia odpadów komunalnych w zabudowie wielorodzinnej (spółdzielnie) na terenie gminy: d) odbiór odpadów, które zostaną wystawione przez mieszkańców przed posesję w systemie akcyjnym tzw. „wystawka” Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.2. Szczegółowy zakres zamówienia zawarty jest w załączniku Nr 3 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) oraz wzorze umowy 3. Zamawiający przewiduje udzielanie zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 o wartości nie większej niż 50% wartości szacunkowej zamówienia podstawowego, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usługi, polegającego na powtórzeniu usługi o której mowa w Rozdziale V pkt. 1 i 2. Zamówienie zostało przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i będzie zgodne z jego przedmiotem. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków szczegółowe informacje zawarto w treści SWZ.
komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Konopnica1) Informacje o gminie Konopnica istotne dla zamówienia:a) ilość miejscowości – 20b) ilość mieszkańców zamieszkałych na stałe – 14 194, c) ilość złożonych deklaracji – 5 178 .2) Odbiór i transport dotyczy następujących...
Show more

Others CPV Codes
 • Refuse collection services
  90511000-2
 • Litter collection services
  90511300-5
 • Refuse transport services
  90512000-9
 • Household-refuse disposal services
  90513100-7
 • Waste-tip management services
  90533000-2
 • Refuse collection services
  90511000-2
 • Litter collection services
  90511300-5
 • Refuse transport services
  90512000-9
 • Household-refuse disposal services
  90513100-7
 • Waste-tip management services
  90533000-2
Show more
Project adress

Teren Gminy Konopnica

Polska-Kozubszczyzna: Usługi związane z odpadami

2022/S 164-465827

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Konopnica
Krajowy numer identyfikacyjny: 713-287-74-88
Adres pocztowy: Motycz
Miejscowość: Kozubszczyzna 127A
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Kod pocztowy: 21-030
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Podgórna; Piotr Woć
E-mail: sekretariat@konopnica.eu
Tel.: +48 815031081
Faks: +48 815031082
Adresy internetowe:
Główny adres: www.konopnica.eu
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://pzp.konopnica.eu
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Konopnica

Numer referencyjny: IPP.271.24.2022
II.1.2)Główny kod CPV
90500000 Usługi związane z odpadami
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Konopnica

1) Informacje o gminie Konopnica istotne dla zamówienia:

a) ilość miejscowości – 20

b) ilość mieszkańców zamieszkałych na stałe – 14 194,

c) ilość złożonych deklaracji – 5 178 .

d) szacowana ilość 6920 Mg odpadów.

3) Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

a) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych bezpośrednio od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Konopnica

b) dostarczenie worków do selektywnej zbiórki w kolorach określonych w regulaminie (na zasadzie „worek za worek”) niezbędnych do należytego funkcjonowania systemu gospodarki odpadami,

c) dostawa kontenerów do gromadzenia odpadów komunalnych w zabudowie wielorodzinnej (spółdzielnie) na terenie gminy:

d) odbiór odpadów, które zostaną wystawione przez mieszkańców przed posesję w systemie akcyjnym tzw. „wystawka”

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90511000 Usługi wywozu odpadów
90511300 Usługi zbierania śmieci
90512000 Usługi transportu odpadów
90533000 Usługi gospodarki odpadami
90513100 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren Gminy Konopnica

II.2.4)Opis zamówienia:

komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Konopnica

1) Informacje o gminie Konopnica istotne dla zamówienia:

a) ilość miejscowości – 20

b) ilość mieszkańców zamieszkałych na stałe – 14 194,

c) ilość złożonych deklaracji – 5 178 .

2) Odbiór i transport dotyczy następujących odpadów:

a) zmieszane odpady komunalne kod 20 03 01

b) papier i tektura w tym opakownia, gazety, czasopisma itp.) kod 15 01 01; 20 01 01 lub kod równoważny

c) metale, tworzywa sztuczne oraz opakowania wielomateriałowe kod 15 01 02 lub kody równoważne

d) szkło i odpady ze szkła kod 15 01 07 lub kod równoważny

e) popiół z palenisk domowych kod ex 20 01 99

f) odpady wielkogabarytowe kod 20 03 07

g) opony kod 16 01 03

h) zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne kod 20 01 35, 20 01 36

i) bioodpady (stanowiące odpady spożywcze i kuchenne oraz odpady z pielęgnacji terenów zielonych kod 20 02 01

Przedmiotem zamówienia jest odbiór szacowanej ilości 6920 Mg odpadów.

3) Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

a) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych bezpośrednio od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Konopnica

b) dostarczenie worków do selektywnej zbiórki w kolorach określonych w regulaminie (na zasadzie „worek za worek”) niezbędnych do należytego funkcjonowania systemu gospodarki odpadami,

c) dostawa kontenerów do gromadzenia odpadów komunalnych w zabudowie wielorodzinnej (spółdzielnie) na terenie gminy:

d) odbiór odpadów, które zostaną wystawione przez mieszkańców przed posesję w systemie akcyjnym tzw. „wystawka”

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2. Szczegółowy zakres zamówienia zawarty jest w załączniku Nr 3 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) oraz wzorze umowy

3. Zamawiający przewiduje udzielanie zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 o wartości nie większej niż 50% wartości szacunkowej zamówienia podstawowego, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usługi, polegającego na powtórzeniu usługi o której mowa w Rozdziale V pkt. 1 i 2. Zamówienie zostało przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i będzie zgodne z jego przedmiotem.

Ze względu na ograniczoną liczbę znaków szczegółowe informacje zawarto w treści SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności faktur / Waga: 40,00
Cena - Waga: 60,00
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2023
Koniec: 31/12/2024
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100); zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz treścią SWZ

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, jeżeli posiada:

a) aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, o którym mowa w art. 9b ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 888 ze zm.) w zakresie wszystkich rodzajów w odpadów objętych niniejszym postępowaniem,

b) aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz. U. 2022 r., poz. 699) w zakresie rodzajów odpadów objętych niniejszym postępowaniem lub wpisu do rejestru BDO.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

a) W zakresie wiedzy i doświadczenia

uznaje się, że Wykonawca spełnia warunek wiedzy i doświadczenia jeśli udokumentuje, że w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał lub wykonuje, usługę polegającą na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych, w sposób ciągły tj. przez okres 12 miesięcy odbioru i zagospodarowania co najmniej 2000 Mg o wartości brutto co najmniej

1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych),

b) W zakresie zdolności technicznej

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował sprzętem (pojazdami) spełniającym normy emisji spalin minimum EURO 4:

co najmniej jeden pojazd przystosowany do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych

co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych

co najmniej jeden samochód lekki przeznaczony do odbioru z miejsc trudno dostępnych lub wskazanych przez Zamawiającego.

UWAGA:

Do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy wszystkie samochody Wykonawcy ;

1) muszą być wyposażone w GPS,

2) mają spełniać przepisy ustawy prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022, poz. 988).

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 29/09/2022
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 27/12/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 29/09/2022
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym: https://pzp.konopnica.eu,

Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert. Otwarcie ofert następuje za pomocą systemu teleinformatycznego, w przypadku jego awarii, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

II połowa 2024 roku

VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Oferta oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 i 2 ustawy PZP (JEDZ), składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym). 3. Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy PZP, tj. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem że podstawy wykluczenia z art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835), zostaną zweryfikowane przed dokonaniem oceny i badania ofert.

4. Stosownie do dyspozycji zawartej w art. 257 ustawy Pzp, Zamawiający informuje,

że przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Przedmiotowe oświadczenie Wykonawca składa w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (ESPD), stanowiącego Załącznik nr 2 do Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (EU) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. Informacje zawarte w ESPD stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 4) Z uwagi na fakt, że standardowy formularz JEDZ nie obejmuje swoim zakresem podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 i które zostały opisane w rozdziale VIII ust. 5 SWZ, Zamawiający wymaga złożenia takiego oświadczenia w pkt 8 Formularza oferty, stanowiącego załącznik do SWZ, a Wykonawca powinien złożyć takie oświadczenie zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. W przypadku zmodyfikowania Formularza ofertowego w tym zakresie i wykreślenia przygotowanego przez Zamawiającego oświadczenia i jego niezłożenia w innej formie, oferta Wykonawcy będzie podlegała odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. a) i pkt 5 ustawy Pzp.

5) Podstawa wykluczenia wskazana w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022, poz. 835) i opisana w rozdziale VIII ust. 3 SWZ, stanowi krajową podstawę wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i jako taka jest objęta oświadczeniem składanym na formularzu JEDZ w ramach części III.D.

Warunki udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia z postępowania zostały opisane w rozdz.VIII SWZ. Wykaz podmiotowych i przedmiotowych środków dowodowych, dokumentów składanych wraz z ofertą znajduje się w rozdz. X SWZ. Opis sposobu przygotowania oferty znajduje się w rozdz. X SWZ. Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej, w tym dokładne informacje dotyczące terminów składania odwołań, określone są w dziale XVII SWZ oraz dziale IX ustawy Pzp.

1. Środki ochrony prawnej przewidziane są w dziale IX ustawy Pzp.

2. Środkami ochrony prawnej są odwołanie i skarga do sądu.

3. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

4. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy Pzp;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Terminy wnoszenia odwołań:

1) Odwołanie wnosi się w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a).

2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

3) Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4) Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym UE ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:

nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia albo

opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki.

Ze względu na niewystarczająca ilość miejsca w formularzu ogłoszenia o zamówieniu, reszta niezbędnych informacji znajduje się w treści SWZ.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/08/2022