Ochrona fizyczna Głównego Urzędu Statystycznego z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 208 wraz z przyległym do niego terenem. Published by Tenders Electronic Daily

Ochrona fizyczna Głównego Urzędu Statystycznego z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 208 wraz z przyległym do niego terenem.

Application deadline

03.10.2022, 10:00 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Provision of services.

Main CPV code
  • Security services
    79710000-4
Language

Polish

Contracting authority / owner

Główny Urząd Statystyczny
al. Niepodległości 208
00-925 Warszawa
Poland
Tel.: +48 226083600
Fax: +48 226083189
E-Mail: m.brzychcy@stat.gov.pl
Website: www.stat.gov.pl

assignment

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie ochrony osób i mienia w obiekcie Zamawiającego przez Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne. Przedmiot zamówienia świadczony będzie:1) w systemie całodobowym, dwuzmianowym (zmiany 12-godzinne) polegającym na bezpośredniej ochronie fizycznej, stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w systemach elektronicznych (CCTV, SKD) i urządzeniach alarmowych (SSWiN, DSO, SSP) Zamawiającego,2) ochronie doraźnej przez grupę interwencyjną (patrol interwencyjny).
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie ochrony osób i mienia w obiekcie Zamawiającego przez Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne. Przedmiot zamówienia świadczony będzie:1) w systemie całodobowym, dwuzmianowym (zmiany 12-godzinne) polegającym na bezpośredniej ochronie...
Show more

Description of procurement /scope of services

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie ochrony osób i mienia w obiekcie Zamawiającego przez Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne. Przedmiot zamówienia świadczony będzie:1) w systemie całodobowym, dwuzmianowym (zmiany 12-godzinne) polegającym na bezpośredniej ochronie fizycznej, stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w systemach elektronicznych (CCTV, SKD) i urządzeniach alarmowych (SSWiN, DSO, SSP) Zamawiającego,2) ochronie doraźnej przez grupę interwencyjną (patrol interwencyjny).
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie ochrony osób i mienia w obiekcie Zamawiającego przez Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne. Przedmiot zamówienia świadczony będzie:1) w systemie całodobowym, dwuzmianowym (zmiany 12-godzinne) polegającym na bezpośredniej ochronie...
Show more

Project adress

Warszawa

Polska-Warszawa: Usługi ochroniarskie

2022/S 167-474132

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Główny Urząd Statystyczny
Adres pocztowy: al. Niepodległości 208
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-925
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marzena Brzychcy
E-mail: m.brzychcy@stat.gov.pl
Tel.: +48 226083600
Faks: +48 226083189
Adresy internetowe:
Główny adres: www.stat.gov.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne/przetargi/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: http://zamowienia-gus.ezamawiajacy.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd krajowy lub federalny
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Ochrona fizyczna Głównego Urzędu Statystycznego z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 208 wraz z przyległym do niego terenem.

Numer referencyjny: 14/ST/PN/2022
II.1.2)Główny kod CPV
79710000 Usługi ochroniarskie
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie ochrony osób i mienia w obiekcie Zamawiającego przez Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne. Przedmiot zamówienia świadczony będzie:

1) w systemie całodobowym, dwuzmianowym (zmiany 12-godzinne) polegającym na bezpośredniej ochronie fizycznej, stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w systemach elektronicznych (CCTV, SKD) i urządzeniach alarmowych (SSWiN, DSO, SSP) Zamawiającego,

2) ochronie doraźnej przez grupę interwencyjną (patrol interwencyjny).

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 214 629.56 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Warszawa

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie ochrony osób i mienia w obiekcie Zamawiającego przez Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne. Przedmiot zamówienia świadczony będzie:

1) w systemie całodobowym, dwuzmianowym (zmiany 12-godzinne) polegającym na bezpośredniej ochronie fizycznej, stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w systemach elektronicznych (CCTV, SKD) i urządzeniach alarmowych (SSWiN, DSO, SSP) Zamawiającego,

2) ochronie doraźnej przez grupę interwencyjną (patrol interwencyjny).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Kryterium nr 2 - Czas dojazdu grupy interwencyjnej „DGI” / Waga: 30 %
Kryterium jakości - Nazwa: Kryterium nr 3 - Kryterium środowiskowe - pojazdy wykorzystane w zakresie dojazdu grupy interwencyjnej ,,PGI” / Waga: 10 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 214 629.56 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 31/12/2022
Koniec: 31/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Przedmiot zamówienia zrealizowany będzie przez okres 12 miesięcy począwszy od dnia 31.12.2022 r. od godz. 12:00 do dnia 31.12.2023 r. do godziny 12.00.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

W odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności do występowania w obrocie gospodarczym Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową byli wpisani do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania. Zmawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji wpisu do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym Wykonawcy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada:

i. aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, uzyskaną zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 2142, z późn. zm.);

ii. uprawnienia do posiadania broni w postaci przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej o średniej wartości prądu w obwodzie przekraczającej 10 mA w liczbie min. 8 szt.;

iii. stację monitorowania alarmów (Uzbrojone stanowisko interwencyjne - USI) ;

iv. aktualne świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego o klauzuli minimum „poufne”.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizowali w ramach jednej umowy co najmniej jedno zamówienie, polegające na wykonaniu usługi ochrony osób i mienia z wymogiem posiadania broni o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 zł brutto (słownie: pięćset tysięcy złotych).

Przez usługę ochrony osób i mienia z wymogiem posiadania broni Zamawiający rozumie usługę, realizowaną z wymogiem posiadania broni palnej bojowej lub broni w postaci przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej o średniej wartości prądu w obwodzie przekraczającej 10 mA.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z wzorem umowy, stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 03/10/2022
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 31/12/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 03/10/2022
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Zamaw. przewid.stos. proced., określ.w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp.

2. Klauz. społ. – pkt 3.4 SWZ, klauz. środow. – pkt 3.5 SWZ.

3. Zatrud. na umowę o pracę - pkt 3.6 SWZ.

4. Klauz.infor. z art. 13 RODO w celu zw. z post. o udz. zam. publ. (pkt 1.16 SWZ). Zasady zachow.pouf. danych i inf. (pkt 1.17 SWZ).

5. Ofertę należy złożyć pod rygo nieważ w postaci elektron. podpisanej kwalifik. podp. elektron., za pośred. platf. dost. pod adresem (http://zamowienia-gus.ezamawiajacy.pl).

6. Zamaw. wykluczy Wykon. zgodnie z art. 108 ustawy Pzp, zgodnie z art. 5k rozporz. Rady (UE) nr 833/2014 w brzmieniu nad rozporz. Rady (UE) 2022/576 (pkt. 8.1 pkt 2) SWZ), zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z 13.04.2022 r. o szczeg. rozwiąz. w zak. przeciwdział. wspier. agresji na Ukrainę oraz służących ochr. bezp. narod. (pkt. 8.1 pkt 3) SWZ). Zamaw. przewid. wyklucz Wykon. na podst. art. 109 ust. 1 pkt 1, pkt 4–8 i pkt 10 ustawy - pkt 8.2 SWZ.

7. Zamaw. przed udziel. zamów.wezwie Wykon., któr oferta zost najwyż. oceniona, do złoż. następ. podmiot. środ. dowod. – pkt 9.8 SWZ.

1) informacji z KRK w zakresie określonym w: a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp; b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dot. orzeczenia zak ubieg. się o zam. pub. tytułem środka karnego -sporządz. nie wcześ. niż 6 m-cy przed jej złożeniem;

2) ośw. Wykon., w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależ. do tej samej grupy kap. w rozum. ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkur. i i konsumen., z innym Wykon., który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dop. do udziału w postęp., albo oświad. o przynależności do tej amej grupy kapit. wraz z dok. lub infor potw. przyg. oferty, oferty częś. lub wniosku o dop. do udziału w post. niezależnie od innego wykon. należącego do tej samej gr. kap.;

3) zaświad. właściwego naczel. urzędu skarb. wystaw. nie wcz niż 3 m-ce przed jego złoż. potwierd., że wykon. nie zalega z opłac. podat. i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy (...);

4) zaświad. albo innego dok. właś teren. jedn. organ. ZUS lub właści oddz region. lub właściwej plac. teren. KRUS potwierdz., że Wykon. nie zalega z opłacaniem składek na ubezp. społ. i zdrow., w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystaw. nie wcześniej niż 3 m-ce przed jego złoż. (...).;

5) odpisu lub informacji z KRS lub z CEiDG, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, jeżeli odręb. przepisy wym. wpisu do rejest. lub ewiden. sporz. nie wcześniej niż 3 m-ce przed złoż.;

6) oś. Wykon. o aktual inform zawartych w oświad, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie pod. wyklucz z postęp. wskaz. przez Zamaw., o których mowa w:

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy;

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy;

c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy;

d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy;

e) art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy;

f) art. 109 ust. 1 pkt 5–8 i pkt 10 ustawy;

7) dowodów potw. speł waru udziału w postęp. w zakresie doświ, określa czy wskazane w ośw., o którym mowa w pkt 9.1 SWZ, usługi zostały wykon lub są wykon. należycie (...)

8) dok. prowadz. dział. gospod., potw.o, że jest wpisany do jednego z rejestrów zaw. lub handl. (...);

9) aktualnej koncesji na prowadz. dział.gospod.w zakresie usług ochrony osób i mienia, (...);

10) akt. upraw. do posiad. broni w postaci przed. przezn. do obez. osób za pomocą energii elektrycznej (...) w licz. min. 8 szt.;

11) dow. potw. posia. stacji monit alar (USI);

12) akt. świad. bezp. przem.o klauzuli min. „poufne”.

8. Dok. podm. zagran.i wspól. (pkt 9.9 i 9.10 SWZ).

9. Wadium: 36.000,00 PLN.

10. ZNWU – 5 % wart umo z VAT.

11. W przedmiot. post komu. między zam.a wykon., szczeg okreś. w pkt 10 SWZ, odby się będ jęz. pol, przy użyciu: 1) platf zakup zam., pod adresem (http://zamowieniagus.ezamawiajacy.pl); 2) poczty elektronicznej.

12. W przedm. postęp. złożenie oferty możli będzie przy użyciu platf dostęp. pod adre (http://ezamowienia-gus.ezamawiajacy.pl).

13. W dniu 14.09.2022 r. o godz.11:00 w GUS odbędzie się zebr. wykon. w celu dok wizji lokal

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wobec treści dokumentów zamówienia i czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do których jest zobowiązany na podstawie ustawy, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy, tj. odwołanie oraz skarga do sądu.

2. Zgodnie z art. 513 ustawy, odwołanie przysługuje na: 1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; 3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

3. Zgodnie z art. 514 i 516 ustawy: 1) odwołanie wnosi się do Prezesa Izby, w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym; 2) Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej; 3) odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechania czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, lub wskazywać zaniechania przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, żądanie co do sposobu rozstrzygnięcia odwołania, okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności.

4. Zgodnie z art. 515 ustawy: 1) odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni – jeżeli informacja została przekazana w inny sposób; 2) odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie lub wobec treści dokumentów zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej; 3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1) i 2) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587801
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/08/2022