Inhuur Energievoorziening Published by Tenders Electronic Daily

Inhuur Energievoorziening

Application deadline

27.09.2022, 14:00 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Delivery order

Main CPV code
 • Generators
  31120000-3
Language

Dutch

Contracting authority / owner

Ministerie van Defensie
Kalvermarkt 32
2511 CB Den Haag
Netherlands
Tel.: +31 651526555
E-Mail: RJL.Hoogeveen@mindef.nl
Website: http://www.defensie.nl

assignment

De Aanbestedende dienst nodigt u hierbij uit om u in te schrijven voor de aanbesteding 'Inhuur Energievoorziening'. Er worden diverse artikelen ingehuurd door het Ministerie van Defensie: mobiele aggregaten in de range van 5 kVA tot 1200 kVA;mobiele lichtunits (met of zonder aggregaat);verdeel-/schakelkasten;kabels;reservedelen;externe brandstoftanks;brandstof (diesel F54 en F63);bijvullen van brandstoftanks op locatie in Nederland;heen- en retour transport (waaronder IATA documentatie);op- en afbouwen (installeren);technische ondersteuning;instructie/opleiding.De Aanbestedende sluit hiervoor een raamovereenkomst af voor de periode van zes (6) jaar.De hierbij gebruikte procedure is de openbare procedure uit de Aanbestedingswet 2012.De procedure verloopt volledig elektronisch via het online aanbestedingsplatform Negometrix. Nadere informatie over het gebruik van Negometrix leest u hier.
De Aanbestedende dienst nodigt u hierbij uit om u in te schrijven voor de aanbesteding 'Inhuur Energievoorziening'. Er worden diverse artikelen ingehuurd door het Ministerie van Defensie: mobiele aggregaten in de range van 5 kVA tot 1200 kVA;mobiele lichtunits (met of zonder aggregaat);verdeel-/schakelkasten;kabels;reservedelen;externe...
Show more

Description of procurement /scope of services

De Aanbestedende dienst nodigt u hierbij uit om u in te schrijven voor de aanbesteding 'Inhuur Energievoorziening'. Er worden diverse artikelen ingehuurd door het Ministerie van Defensie: mobiele aggregaten in de range van 5 kVA tot 1200 kVA;mobiele lichtunits (met of zonder aggregaat);verdeel-/schakelkasten;kabels;reservedelen;externe brandstoftanks;brandstof (diesel F54 en F63);bijvullen van brandstoftanks op locatie in Nederland;heen- en retour transport (waaronder IATA documentatie);op- en afbouwen (installeren);technische ondersteuning;instructie/opleiding.De Aanbestedende sluit hiervoor een raamovereenkomst af voor de periode van zes (6) jaar.
De Aanbestedende dienst nodigt u hierbij uit om u in te schrijven voor de aanbesteding 'Inhuur Energievoorziening'. Er worden diverse artikelen ingehuurd door het Ministerie van Defensie: mobiele aggregaten in de range van 5 kVA tot 1200 kVA;mobiele lichtunits (met of zonder aggregaat);verdeel-/schakelkasten;kabels;reservedelen;externe...
Show more

Others CPV Codes
 • Aggregates
  14212200-2
 • Emergency generator
  31127000-2
 • Power distribution cables
  31320000-5
 • Insulated cable accessories
  31340000-1
 • Installation services of generators
  51111200-5
 • Aggregates
  14212200-2
 • Emergency generator
  31127000-2
 • Power distribution cables
  31320000-5
 • Insulated cable accessories
  31340000-1
 • Installation services of generators
  51111200-5
Show more
Project adress

Region (NUTS code): NL NEDERLAND

Nederland-'s-Gravenhage: Generatoren

2022/S 151-431491

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ministerie van Defensie
Nationaal identificatienummer: 27370985
Postadres: Kalvermarkt 32
Plaats: Den Haag
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 2511 CB
Land: Nederland
Contactpersoon: Robbert Hoogeveen
E-mail: RJL.Hoogeveen@mindef.nl
Telefoon: +31 651526555
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.defensie.nl
Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=200649
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=200649
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Defensie

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Inhuur Energievoorziening

Referentienummer: 191998
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
31120000 Generatoren
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

De Aanbestedende dienst nodigt u hierbij uit om u in te schrijven voor de aanbesteding 'Inhuur Energievoorziening'. Er worden diverse artikelen ingehuurd door het Ministerie van Defensie: mobiele aggregaten in de range van 5 kVA tot 1200 kVA;mobiele lichtunits (met of zonder aggregaat);verdeel-/schakelkasten;kabels;reservedelen;externe brandstoftanks;brandstof (diesel F54 en F63);bijvullen van brandstoftanks op locatie in Nederland;heen- en retour transport (waaronder IATA documentatie);op- en afbouwen (installeren);technische ondersteuning;instructie/opleiding.

De Aanbestedende sluit hiervoor een raamovereenkomst af voor de periode van zes (6) jaar.

De hierbij gebruikte procedure is de openbare procedure uit de Aanbestedingswet 2012.

De procedure verloopt volledig elektronisch via het online aanbestedingsplatform Negometrix. Nadere informatie over het gebruik van Negometrix leest u hier.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 8 764 462.81 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
14212200 Aggregaten
31127000 Noodgenerator
31320000 Stroomverdelingskabels
31340000 Kabeltoebehoren, geïsoleerd
51111200 Installatie van generatoren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De Aanbestedende dienst nodigt u hierbij uit om u in te schrijven voor de aanbesteding 'Inhuur Energievoorziening'. Er worden diverse artikelen ingehuurd door het Ministerie van Defensie: mobiele aggregaten in de range van 5 kVA tot 1200 kVA;mobiele lichtunits (met of zonder aggregaat);verdeel-/schakelkasten;kabels;reservedelen;externe brandstoftanks;brandstof (diesel F54 en F63);bijvullen van brandstoftanks op locatie in Nederland;heen- en retour transport (waaronder IATA documentatie);op- en afbouwen (installeren);technische ondersteuning;instructie/opleiding.

De Aanbestedende sluit hiervoor een raamovereenkomst af voor de periode van zes (6) jaar.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 8 764 462.81 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 72
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Verwerkt in de aanbestedingsleidraad.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Verwerkt in de aanbestedingsleidraad.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:

1. het wisselen van leverancier een langdurig proces is gezien de scope van de opdracht

2. de Aanbestedende dienst een nauwe samenwerking beoogt bij turn-key installatie, op- en afbouw en technische ondersteuning

3. de inhuurtermijn in gevallen van inzet langdurig kan zijn

4. de gehanteerde afschrijvingstermijnen van aggregaten en toebehoren 5 tot 6 jaar betreffen

IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 27/09/2022
Plaatselijke tijd: 14:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 28/09/2022
Plaatselijke tijd: 14:01

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:

Na 6 jaar.

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Den Haag
Plaats: Den Haag
Land: Nederland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Klachtenmeldpunt
Plaats: Utrecht
Land: Nederland
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Klachtenmeldpunt
Plaats: Utrecht
Land: Nederland
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
03/08/2022