1-L-30499-21: Leveren diverse soorten zand Published by Tenders Electronic Daily

1-L-30499-21: Leveren diverse soorten zand

Application deadline

18.10.2022, 10:00 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Delivery order

Main CPV code
  • Sand
    14211000-3
Language

Dutch

Contracting authority / owner

Gemeente Rotterdam
Wilhelminakade 179
3002 AN Rotterdam
Netherlands
E-Mail: gjf.vanderleeden@Rotterdam.nl
Website: http://www.rotterdam.nl

assignment

Het op afroep en naar behoefte leveren van diverse soorten zand aan de gemeente Rotterdam.

Lots 1

Job / name

Linker Maasoever (Zuid)

Description of procurement /scope of services

De stadsgebieden ten zuiden van de Maas: Charlois, Feijenoord, Hoogvliet, IJsselmonde, Pernis en Rozenburg.

Others CPV Codes
  • Sand
    14211000-3
Project adress

Region (NUTS code): NL NEDERLAND

Lots 2

Job / name

Rechter Maasoever (Noord)

Description of procurement /scope of services

De stadsgebieden ten noorden van de Maas: Centrum, Crooswijk, Delfshaven, Hillegersberg, Hoek van Holland, Kralingen, Noord, Overschie en Prins Alexander en Schiebroek.

Others CPV Codes
  • Sand
    14211000-3
Project adress

Region (NUTS code): NL NEDERLAND

Nederland-Rotterdam: Zand

2022/S 174-490025

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Rotterdam
Nationaal identificatienummer: 24483298 0003
Postadres: Wilhelminakade 179
Plaats: Rotterdam
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3002 AN
Land: Nederland
Contactpersoon: G.J.F. van der Leeden
E-mail: gjf.vanderleeden@Rotterdam.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.rotterdam.nl
Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=207199
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=207199
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

1-L-30499-21: Leveren diverse soorten zand

Referentienummer: 1-L-30499-21
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
14211000 Zand
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Het op afroep en naar behoefte leveren van diverse soorten zand aan de gemeente Rotterdam.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Linker Maasoever (Zuid)

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
14211000 Zand
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De stadsgebieden ten zuiden van de Maas: Charlois, Feijenoord, Hoogvliet, IJsselmonde, Pernis en Rozenburg.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/12/2022
Einde: 01/12/2024
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

2 maal 1 jaar.

Volgens indexeringsmethodiek:

CBS-indexcijfers, de Producentenprijzen (PPI); afzet-, invoer-, verbruiksprijzen, index 2015=100, PPI Bestedingscategorie 081 Steen, zand en klei, met als peildatum 1 december 2022 en waarbij het op dat moment meest recente bekende indexcijfer van toepassing zal zijn.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Rechter Maasoever (Noord)

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
14211000 Zand
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De stadsgebieden ten noorden van de Maas: Centrum, Crooswijk, Delfshaven, Hillegersberg, Hoek van Holland, Kralingen, Noord, Overschie en Prins Alexander en Schiebroek.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/12/2022
Einde: 01/12/2024
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

2 maal 1 jaar.

Volgens indexeringsmethodiek:

CBS-indexcijfers, de Producentenprijzen (PPI); afzet-, invoer-, verbruiksprijzen, index 2015=100, PPI Bestedingscategorie 081 Steen, zand en klei, met als peildatum 1 december 2022 en waarbij het op dat moment meest recente bekende indexcijfer van toepassing zal zijn.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Zie Beschrijvend Document.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 18/10/2022
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 18/10/2022
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

Rotterdam

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Er mogen geen personen de opening van de inschrijvingen bijwonen.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:

De Inschrijver kan tot uiterlijk 19 september 2022 vóór 12:00 uur vragen stellen over het Beschrijvend Document en deze aanbestedingsprocedure. De Inschrijver dient in beginsel al zijn vragen vóór het sluiten van de indieningstermijn van de inlichtingenronde te stellen. Wij bevelen aan om eventuele vragen zo snel mogelijk te stellen. Een eventuele tweede inlichtingenronde is bedoeld voor vragen naar aanleiding van de eerste inlichtingennota. Deze vragen dienen binnen twee (2) werkdagen gesteld te worden om in aanmerking te komen voor beantwoording.

De vragen dienen te worden aangeleverd via het daartoe op het Aanbestedingsplatform beschikbaar gestelde format (Bijlage 6). De vragen dienen te worden ingediend via de functie ‘Berichten’ op het Aanbestedingsplatform. Vervolgens kunnen de vragen via Nieuw Bericht en met Bijlage 6 verstuurd worden. De vragen en antwoorden worden geanonimiseerd verstrekt via het Aanbestedingsplatform in een nota van inlichtingen.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Rotterdam
Postadres: Wilhelminakade 100-125
Plaats: Rotterdam
Postcode: 3072 AK
Land: Nederland
Telefoon: +31 102971234
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Rechtbank Rotterdam
Postadres: Wilhelminakade 100-125
Plaats: Rotterdam
Postcode: 3072 AK
Land: Nederland
Telefoon: +31 102971234
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Zie Beschrijvend Document.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Afdeling Aanbestedingszaken van Gemeente Rotterdam
Postadres: Postbus 6575
Plaats: Rotterdam
Postcode: 3002 AN
Land: Nederland
E-mail: aanbestedingszaken@rotterdam.nl
Telefoon: +31 104894493
Internetadres: http://www.rotterdam.nl/inkoopenaanbesteding
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
05/09/2022