SERVICII DE MODERNIZARE A ELICOPTERELOR TIP EC 135P2 DIN DOTAREA UNITATII SPECIALE DE AVIATIE BUCURESTI PRIN INSTALAREA DE SISTEME ELECTRONO-OPTICE NOI, A ECHIPAMENTELOR ADIȚIONALE OPERĂRII AERONAVELOR DIN DOTARE LA STANDARDE ACTUALE NAȚIONALE ȘI EUROPENE DE AERONAVIGABILITATE ȘI SIGURANȚĂ AERIANĂ A ACESTORA PRECUM ȘI CREȘTEREA PERFORMANȚELOR PRIN APLICAREA BULETINELOR DE MODERNIZARE A MOTOARELOR Published by Tenders Electronic Daily

SERVICII DE MODERNIZARE A ELICOPTERELOR TIP EC 135P2 DIN DOTAREA UNITATII SPECIALE DE AVIATIE BUCURESTI PRIN INSTALAREA DE SISTEME ELECTRONO-OPTICE NOI, A ECHIPAMENTELOR ADIȚIONALE OPERĂRII AERONAVELOR DIN DOTARE LA STANDARDE ACTUALE NAȚIONALE ȘI EUROPENE DE AERONAVIGABILITATE ȘI SIGURANȚĂ AERIANĂ A ACESTORA PRECUM ȘI CREȘTEREA PERFORMANȚELOR PRIN APLICAREA BULETINELOR DE MODERNIZARE A MOTOARELOR

Application deadline

07.11.2022, 15:00 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Provision of services.

Main CPV code
  • Repair and maintenance services of helicopters
    50212000-4
Language

Romanian

Contracting authority / owner

Ministerul Afacerilor Interne - Unitatea Speciala de Aviatie Bucuresti
Strada: calea ion zavoi, nr. 16
013696 Bucuresti
Romania
Tel.: +40 213193191
Fax: +40 0213193193
E-Mail: achizitie.usab@mai.gov.ro
Website: www.aviatie.mai.gov.ro

assignment

Servicii de modernizare a elicopterelor tip EC 135p2 din dotarea Unitatii Speciale de Aviatie Bucuresti prin instalarea de sisteme electrono-optice noi, a echipamentelor adiționale operării aeronavelor din dotare la standarde actuale naționale și europene de aeronavigabilitate și siguranță aeriană a acestora precum și creșterea performanțelor prin aplicarea buletinelor de modernizare a motoarelorServicii de modernizare prin instalarea de sisteme electrono-optice noi Servicii de modernizare prin instalarea de echipamente transmisie – receptie la sol in timp real a datelorServicii de modernizare prin instalarea de echipamente COM/ NAV/GPS de generatie noua Servicii de modernizare prin instalarea de moving mapServicii de modernizare prin instalarea de echipamente comanda ADFServicii de modernizare (reparatie / furnizare) prin instalarea de senzori de generatie noua pe ochelarii NVG Servicii de modernizare a variantei P2 la P2+/e
Servicii de modernizare a elicopterelor tip EC 135p2 din dotarea Unitatii Speciale de Aviatie Bucuresti prin instalarea de sisteme electrono-optice noi, a echipamentelor adiționale operării aeronavelor din dotare la standarde actuale naționale și europene de aeronavigabilitate și siguranță aeriană...
Show more

Description of procurement /scope of services

acord cadru cu un singur prestatorServicii de modernizare a elicopterelor tip EC 135p2 din dotarea Unitatii Speciale de Aviatie Bucuresti prin instalarea de sisteme electrono-optice noi, a echipamentelor adiționale operării aeronavelor din dotare la standarde actuale naționale și europene de aeronavigabilitate și siguranță aeriană a acestora precum și creșterea performanțelor prin aplicarea buletinelor de modernizare a motoarelor Acord cadru Contract subsecvent min max min max1 Servicii de modernizare prin instalarea de sisteme electrono-optice noi 1 3 1 22 Servicii de modernizare prin instalarea de echipamente transmisie – receptie la sol in timp real a datelor 1 3 1 23 Servicii de modernizare prin instalarea de echipamente COM/ NAV/GPS de generatie noua 2 4 1 24 Servicii de modernizare prin instalarea de moving map 1 2 1 25 Servicii de modernizare prin instalarea de echipamente comanda ADF 1 2 1 26 Servicii de modernizare (reparatie / furnizare) prin instalarea de senzori de generatie noua pe ochelarii NVG 2 6 1 27 Servicii de modernizare a variantei P2 la P2+/e 1 2 1 2
acord cadru cu un singur prestatorServicii de modernizare a elicopterelor tip EC 135p2 din dotarea Unitatii Speciale de Aviatie Bucuresti prin instalarea de sisteme electrono-optice noi, a echipamentelor adiționale operării aeronavelor din dotare la standarde actuale naționale și europene de aeronavigabilitate...
Show more

Project adress

Region (NUTS code): RO321 Bucureşti
la sediul prestatorului

România-București: Servicii de reparare şi de întreţinere a elicopterelor

2022/S 181-512323

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Ministerul Afacerilor Interne - Unitatea Speciala de Aviatie Bucuresti
Număr naţional de înregistrare: 13495254
Adresă: Strada: calea ion zavoi, nr. 16
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 013696
Țară: România
Persoană de contact: Andrei Nastasa
E-mail: achizitie.usab@mai.gov.ro
Telefon: +40 213193191
Fax: +40 0213193193
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.aviatie.mai.gov.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100156045
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Minister sau orice altă autoritate națională sau federală, inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale acestora
I.5)Activitate principală
Ordine și siguranță publică

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

SERVICII DE MODERNIZARE A ELICOPTERELOR TIP EC 135P2 DIN DOTAREA UNITATII SPECIALE DE AVIATIE BUCURESTI PRIN INSTALAREA DE SISTEME ELECTRONO-OPTICE NOI, A ECHIPAMENTELOR ADIȚIONALE OPERĂRII AERONAVELOR DIN DOTARE LA STANDARDE ACTUALE NAȚIONALE ȘI EUROPENE DE AERONAVIGABILITATE ȘI SIGURANȚĂ AERIANĂ A ACESTORA PRECUM ȘI CREȘTEREA PERFORMANȚELOR PRIN APLICAREA BULETINELOR DE MODERNIZARE A MOTOARELOR

Număr de referinţă: 1234
II.1.2)Cod CPV principal
50212000 Servicii de reparare şi de întreţinere a elicopterelor
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Servicii de modernizare a elicopterelor tip EC 135p2 din dotarea Unitatii Speciale de Aviatie Bucuresti prin instalarea de sisteme electrono-optice noi, a echipamentelor adiționale operării aeronavelor din dotare la standarde actuale naționale și europene de aeronavigabilitate și siguranță aeriană a acestora precum și creșterea performanțelor prin aplicarea buletinelor de modernizare a motoarelor

Servicii de modernizare prin instalarea de sisteme electrono-optice noi

Servicii de modernizare prin instalarea de echipamente transmisie – receptie la sol in timp real a datelor

Servicii de modernizare prin instalarea de echipamente COM/ NAV/GPS de generatie noua

Servicii de modernizare prin instalarea de moving map

Servicii de modernizare prin instalarea de echipamente comanda ADF

Servicii de modernizare (reparatie / furnizare) prin instalarea de senzori de generatie noua pe ochelarii NVG

Servicii de modernizare a variantei P2 la P2+/e

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 10 377 255.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

la sediul prestatorului

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

acord cadru cu un singur prestator

Servicii de modernizare a elicopterelor tip EC 135p2 din dotarea Unitatii Speciale de Aviatie Bucuresti prin instalarea de sisteme electrono-optice noi, a echipamentelor adiționale operării aeronavelor din dotare la standarde actuale naționale și europene de aeronavigabilitate și siguranță aeriană a acestora precum și creșterea performanțelor prin aplicarea buletinelor de modernizare a motoarelor

Acord cadru Contract subsecvent

min max min max

1 Servicii de modernizare prin instalarea de sisteme electrono-optice noi 1 3 1 2

2 Servicii de modernizare prin instalarea de echipamente transmisie – receptie la sol in timp real a datelor 1 3 1 2

3 Servicii de modernizare prin instalarea de echipamente COM/ NAV/GPS de generatie noua 2 4 1 2

4 Servicii de modernizare prin instalarea de moving map 1 2 1 2

5 Servicii de modernizare prin instalarea de echipamente comanda ADF 1 2 1 2

6 Servicii de modernizare (reparatie / furnizare) prin instalarea de senzori de generatie noua pe ochelarii NVG 2 6 1 2

7 Servicii de modernizare a variantei P2 la P2+/e 1 2 1 2

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: garanția serviciilor prestate / Pondere: 20
Prețul - Pondere: 80
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

1. Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 60, 164, 165, 167 din Legea

nr. 98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței:

- Operatorii economici participanți la procedura de atribuire (inclusiv asociații/subcontractanții) au obligația de a

completa DUAE cu informațiile aferente situației lor. Nedepunerea DUAE odată cu oferta (inclusiv asociații/subcontractanții) atrage respingerea acesteia ca inacceptabilă.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea

autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I după aplicarea criteriului de atribuire.

Aceste documente sunt:

1.Certificate privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat, etc.) valabile la momentul prezentarii acestora.

2. Declaratie pe propria raspundere privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor sau contributiilor la gugetul general consolidat datorate.

3. cazierul judiciar al operatorului economic

4.cazierul judiciar al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic,

sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator

emis de ONRC / actul constitutiv;

5. Declarație privind evitarea conflictului de interese atât de ofertant, ofertant asociat și subcontractant (Formularul

nr. 1). Declarația se va prezenta odată cu DUAE de către toți operatorii economici.

Persoanele care dețin funcție de decizie în cadrul autorității contractante în ceea ce privește organizarea, derularea și finalizarea

procedurii de atribuire sunt:

Luput Mircea Flavius – Comandantul Unitatii

Petre Ovidiu – Loctiitorul Comandantului

Barbu Marian – Consilier juridic

Ivan Ionel – Ofiter Achiziții Publice

Stan Razvan - Șef Biroul Exploatare Aeronave

Mihaila Florin- Ofiter Biroul Exploatare Aeronave

1.Informații privind asocierea

Modalitate de îndeplinire: În cazul asocierii, fiecare operator economic membru al asocierii va prezenta DUAE în care vor include

informațiile cu privire la modul de îndeplinire a cerințelor de capacitate tehnică și profesională.

Îndeplinirea cerinței minime privind capacitatea tehnică și/sau profesională poate fi demonstrată prin luarea în considerare a

resurselor tuturor membrilor grupului. În acest caz membri grupului vor răspunde în mod solidar pentru executarea

contractului(aspect menționat în acordul de asociere).

Acordul de asociere (Formularul nr. 5) va fi valabil pe perioada evaluării iar la momentul semnării acordului-cadru promitentul

prestator va prezenta acordul de asociere valabil pe perioada derulării acordului-cadru, semnat de reprezentanții legali ai asociațiilor.

Odată cu depunerea DUAE se va depune obligatoriu si Acordul de asociere.

Documentele justificative : La solicitarea autorității contractante, doar ofertantul clasat pe locul I după finalizarea evaluării ofertelor,

va prezenta documente justificative ale asociaților care probează îndeplinirea cerinței privind capacitatea tehnică și profesională.

2. Capacitatea tehnică și/sau profesională precum și situația economică și financiară a operatorului economic pot fi susținute în

conformitate cu art.182-185 din Legea nr.98/2016.

Modalitate de îndeplinire: în DUAE completat de ofertant se vor include și informațiile cu privire la existența unei susțineri de terță

parte, precum și celelalte aspecte solicitate prin formatul standard al DUAE.

Terțul/terții susținători vor completa DUAE cu informații privind nivelul lor de experiență, prin raportare la contractele executate în

trecut, corespunzător susținerii acordate.Odată cu depunerea DUAE se va prezenta angajamentul ferm al terțului susținător/angajamentele ferme ale terților susținători prin

care se dovedește că ofertantul va avea acces în orice moment la susținerea terțului (Formularul nr. 6).

În conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4) din Legea nr. 98/2016, odată cu angajamentul de susţinere, ofertantul/candidatul are

obligaţia să prezinte documente transmise acestuia de către terţul/terţii susţinător/susţinători, din care să rezulte modul efectiv prin

care terţul/terţii susţinător/susţinători va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de susţinere, documente care se vor

constitui anexe la respectivul angajament.

Prin angajamentul ferm, terțul/terții confirmă, prezentând documente justificative, după caz, faptul că va/vor sprijini ofertantul în

vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va interveni concret, pentru a duce la îndeplinire

respectivele activități pentru care a acordat susținerea, fie prin identificarea resurselor tehnice și profesionale pe care le va pune la

dispoziție ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru).

Totodată, conform prevederilor art.184 din Legea nr.98/2016, prin angajamentul ferm, terțul/terții se va/vor angaja că va/vor

răspunde în mod solidar cu ofertantul pentru executarea acordului-cadru de achiziţie publică. Răspunderea solidară a

terțului/terților susținător/susținători se va angaja sub condiția neîndeplinirii de către acesta/aceștia a obligațiilor de susținere

asumate prin angajament.

Documentele justificative ale terțului susținător/terților susținători care probează îndeplinirea cerinței vor fi prezentate, la solicitarea

autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I după finalizarea evaluării ofertelor.

3. Declarație pe propria răspundere cuprinzând partea/părțile din contract pe care operatorul economic intenționează să o/le

subcontracteze

Modalitate de îndeplinire: în DUAE completat de ofertant se vor include şi informaţiile solicitate cu privire la subcontractanți.

În cazul în care ofertantul utilizează capacitățile subcontractantului/ subcontractanților pentru a îndeplini criteriile de calificare, se

va prezenta câte un formular DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii subcontractanți, completat și semnat în mod

corespunzător de către fiecare dintre aceștia.

Odata cu depunerea DUAE se va prezenta acordul/acordurile de subcontractare (Formularul nr. 7). La nivelul DUAE trebuie precizate

următoarele informații: denumirea subcontractanţilor şi datele de contact ale acestora, partea/părţile din contract care urmează a fi

îndeplinite de către aceştia, valoarea la care se ridică partea/părţile respective, precum şi nr/data acordului de subcontractare.

Subcontractanţii pe a căror capacităţi ofertantul se bazează pentru demonstrarea îndeplinirii anumitor criterii de calificare şi selecţie

sunt consideraţi şi terţi susţinători, caz în care acordul de subcontractare reprezintă, în acelaşi timp, şi angajamentul ferm.

Acordul de subcontractare va fi valabil pe perioada evaluării iar la momentul semnării acordului-cadru promitentul prestator va

prezenta contractul de subcontractare valabil pe perioada derulării acordului-cadru.

Autoritatea contractantă respinge subcontractantul propus dacă acesta nu îndeplinește cerințele de calificare privind capacitatea

sau se încadrează printre motivele de excludere și solicită candidatului/ofertantului o singură dată – înlocuirea acestuia și

prezentarea unui alt subcontractant, cu respectarea principiului tratamentului egal.

Documentele justificative ale subcontractantului/subcontractanților care probează îndeplinirea cerinței vor fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I după finalizarea evaluării ofertelor.

i. Operatorii economici ce depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, să

reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii precum și faptul

că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul acordului-cadru.

Modalitate prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la

procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor, inclusiv de către eventualii asociați/subcontractanți.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de

ONRC, sau în cazul ofertanților străini, documente echivalente emise în țara de rezidență, urmează să fie prezentate, la solicitarea

autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I după aplicarea criteriului de atribuire.

III.1.2)Situația economică și financiară
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Specificati cifra de afaceri medie anualaCifra de afaceri a ofertantului pe ultimii 3 ani (2019, 2020 si 2021) trebuie să fie: cel puțin egală cu 1.897.979, 00 euro, respectiv 9.300.097 lei.

Cifra de afaceri anuala generala

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile ce descriu situația economică, corespunzător cerințelor autorității contractante. Documentele justificative care probează îndeplinirea cerinței, bilanțurile contabile și conturile de rezultat patrimonial aferente exercițiilor financiare 2019, 2020 si 2021 înregistrate la organele competente sau alte documente din care să reiasă situația economică a ofertantului, vor fi prezentate la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I după aplicarea criteriului de atribuire.Echivalentul în lei al cifrei de afaceri (CA) va fi determinat la cursurile medii de schimb euro/leu comunicate de Banca Națională a României pentru anii 2019, 2020 si 2021. Pentru conversia altor monede în lei, se vor utiliza cursurile de schimb medii anuale stabilite de către Banca Națională a României pentru monedele respective. În situația în care publicarea bilanțurilor nu este prevazută de legislația țării în care este stabilit operatorul economic (OE) se pot prezenta orice alte documente echivalente, considerate edificatoare, prin care să fie susținute informațiile prezentate în cadrul DUAE (de ex., raportul anual al cenzorilor, raportul de audit financiar și contabil, scrisoare de bonitate din partea unei banci etc.). Toate documentele pot fi prezentate în oricare din formele original/copie legalizată/ copie certificată pentru conformitate cu originalul. Certificarea pentru conformitate se face de către reprezentantul legal/împuternicit al OE prin înscrierea pe fiecare pagină a mențiunii „conform cu originalul”, însoțită de semnătura persoanei respective.

Cifra de afaceri anuala generala

III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificatOfertantul trebuie să fi prestat în ultimii trei ani, calculați până la data limită de depunere a ofertelor stabilită prin anunțul de participare servicii similare în valoare cumulată de minim 1.897.979, 00 euro, respectiv 9.300.097,00 lei . În cazul în care autoritatea contractantă este nevoită, indiferent de motive, să procedeze la decalarea termenului-limită stabilit pentru depunerea ofertelor, publicând în acest sens o erată, limita inferioară a perioadei de 3 ani se extinde cu perioada de timp aferentă decalării, urmând a fi considerată îndeplinită cerinţa pentru toţi operatorii care au prezentat dovada finalizării contractului de experienţă similară în intervalul de timp nou rezultat.ii. Autorizație de la producătorul elicopterelor tip EC-135 sau de la o autoritate aeronautică membră EASA, în conformitatecu prevederile Anexei II la Regulamentul CE 1321/2014 piârivind menținerea navigabilității aeronavelor și a produselor, reprerelor șidispozitivelor aeronautice și autorizarea întreprinderilor și a personalului cu atribuții în domeniu. .Modalitate prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți laprocedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor.Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv autorizație de la producătorulelicopterelor tip EC-135 sau de la o autoritate aeronautică membră EASA pentru prestarea serviciilor ce fac obiectulacordului-cadru, conform documentației tehnice și tehnologiilor de reparație, la solicitarea autorității contractante, doar de cătreofertantul clasat pe locul I după aplicarea criteriului de atribuire.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informatii referitoare la principalele prestări de servicii similare în ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor, datelor și a beneficiarilor publici sau privați. Prin servicii similare se înțelege:Servicii de reparații și întreținere aeronave prestate de ofertant și recepționate de beneficiarul serviciilor în limitele acordului/contractului dintre prestatorul și beneficiarul serviciilor nominalizate de către ofertant în DUAE. Informațiile ce descriu nivelul lor de experiență sunt numărul și data contractului invocat drept experiență similară, valoarea fără TVA, moneda, data și numărul documentului de recepție, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător cerințelor autorității contractante.Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinței vor fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I după aplicarea criteriului de atribuire. procesul-verbal de recepție sau alte documente din care să reiasă următoarele informații: beneficiarul, numărul și data contractului invocat drept experiență similară, cantitatea/valoarea și perioada;  recomandări/certficari de bună executie/ certificate constatatoare sau orice tip de document emis sau contrasemnat de o autoritate sau de clientul beneficiar privat, din care sa reiasă îndeplinirea cerințelor minime.Pentru conversia altor monede în lei, se vor utiliza cursurile de schimb medii anuale stabilite de BNR pentru monedele respective pentru anii 2019, 2020 si 2021, iar pentru prestările din 2022 se vor utiliza cursurile de schimb comunicate de BNR, valabile în data publicării în SEAP a anunțului de participare, pentru monedele respective.Documentele emise în alte limbi vor fi prezentate însoțite de traduceri autorizate în limba româna.ii Modalitate prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți laprocedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor.Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv autorizație de la producătorulelicopterelor tip EC-135 sau de la o autoritate aeronautică membră EASA pentru prestarea serviciilor ce fac obiectulacordului-cadru, conform documentației tehnice și tehnologiilor de reparație, la solicitarea autorității contractante, doar de cătreofertantul clasat pe locul I după aplicarea criteriului de atribuire.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu un singur operator economic
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 07/11/2022
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 07/02/2023
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 07/11/2022
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

comisia de evaluare

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
15/09/2022