Raamovereenkomst voor het uitvoeren van technische schoonmaak van de waterproductiecentra en -sites. Published by Tenders Electronic Daily

Raamovereenkomst voor het uitvoeren van technische schoonmaak van de waterproductiecentra en -sites.

Application deadline

20.09.2022, 23:55 hour

Procedure

Negotiated procedure (negotiated procedure)

Order type

Provision of services.

Main CPV code
 • Cleaning and sanitation services
  90900000-6
Language

Dutch

Contracting authority / owner

Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening cvba (De Watergroep)
Vooruitgangstraat 189
1030 Brussel
Belgium
E-Mail: aankoop@dewatergroep.be
Website: www.dewatergroep.be

assignment

De opdracht heeft tot voorwerp het afsluiten van een raamovereenkomst voor het uitvoeren van technische schoonmaak van de waterproductiecentra en -sites (of magazijnen).

Lots 1

Job / name

Regio 1: West

Description of procurement /scope of services

De opdracht heeft tot voorwerp het afsluiten van een raamovereenkomst voor het uitvoeren van technische schoonmaak van de waterproductiecentra en -sites (of magazijnen).

Others CPV Codes
 • Cleaning and sanitation services
  90900000-6
Project adress

Region (NUTS code): BE BELGIQUE-BELGIË

Lots 2

Job / name

Regio 2: Midwest

Description of procurement /scope of services

De opdracht heeft tot voorwerp het afsluiten van een raamovereenkomst voor het uitvoeren van technische schoonmaak van de waterproductiecentra en -sites (of magazijnen).

Others CPV Codes
 • Cleaning and sanitation services
  90900000-6
Project adress

Region (NUTS code): BE BELGIQUE-BELGIË

Lots 3

Job / name

Regio 3: Midoost

Description of procurement /scope of services

De opdracht heeft tot voorwerp het afsluiten van een raamovereenkomst voor het uitvoeren van technische schoonmaak van de waterproductiecentra en -sites (of magazijnen).

Others CPV Codes
 • Cleaning and sanitation services
  90900000-6
Project adress

Region (NUTS code): BE BELGIQUE-BELGIË

Lots 4

Job / name

Regio 4: Oost

Description of procurement /scope of services

De opdracht heeft tot voorwerp het afsluiten van een raamovereenkomst voor het uitvoeren van technische schoonmaak van de waterproductiecentra en -sites (of magazijnen).

Others CPV Codes
 • Cleaning and sanitation services
  90900000-6
Project adress

Region (NUTS code): BE BELGIQUE-BELGIË

België-Brussel: Schoonmaak- en afvalverwijderingsdiensten

2022/S 140-401823

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening cvba (De Watergroep)
Nationaal identificatienummer: 0224.771.467_16853
Postadres: Vooruitgangstraat 189
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1030
Land: België
E-mail: aankoop@dewatergroep.be
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.dewatergroep.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=453280
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=453280
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=VMW-20220046-F05
I.6)Hoofdactiviteit
Water

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Raamovereenkomst voor het uitvoeren van technische schoonmaak van de waterproductiecentra en -sites.

Referentienummer: VMW-20220046-F05_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90900000 Schoonmaak- en afvalverwijderingsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De opdracht heeft tot voorwerp het afsluiten van een raamovereenkomst voor het uitvoeren van technische schoonmaak van de waterproductiecentra en -sites (of magazijnen).

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Regio 1: West

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90900000 Schoonmaak- en afvalverwijderingsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE Belgique / België
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De opdracht heeft tot voorwerp het afsluiten van een raamovereenkomst voor het uitvoeren van technische schoonmaak van de waterproductiecentra en -sites (of magazijnen).

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Er zal een raamovereenkomst afgesloten worden met 1 deelnemer voor de periode van 36 maanden (3 jaar) met mogelijkheid tot 5 maal verlenging met 12 maanden (1 jaar) (3+1+1+1+1+1).

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Regio 2: Midwest

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90900000 Schoonmaak- en afvalverwijderingsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE Belgique / België
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De opdracht heeft tot voorwerp het afsluiten van een raamovereenkomst voor het uitvoeren van technische schoonmaak van de waterproductiecentra en -sites (of magazijnen).

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Er zal een raamovereenkomst afgesloten worden met 1 deelnemer voor de periode van 36 maanden (3 jaar) met mogelijkheid tot 5 maal verlenging met 12 maanden (1 jaar) (3+1+1+1+1+1).

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Regio 3: Midoost

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90900000 Schoonmaak- en afvalverwijderingsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE Belgique / België
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De opdracht heeft tot voorwerp het afsluiten van een raamovereenkomst voor het uitvoeren van technische schoonmaak van de waterproductiecentra en -sites (of magazijnen).

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Er zal een raamovereenkomst afgesloten worden met 1 deelnemer voor de periode van 36 maanden (3 jaar) met mogelijkheid tot 5 maal verlenging met 12 maanden (1 jaar) (3+1+1+1+1+1).

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Regio 4: Oost

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90900000 Schoonmaak- en afvalverwijderingsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE Belgique / België
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De opdracht heeft tot voorwerp het afsluiten van een raamovereenkomst voor het uitvoeren van technische schoonmaak van de waterproductiecentra en -sites (of magazijnen).

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Er zal een raamovereenkomst afgesloten worden met 1 deelnemer voor de periode van 36 maanden (3 jaar) met mogelijkheid tot 5 maal verlenging met 12 maanden (1 jaar) (3+1+1+1+1+1).

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zie selectienota.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 20/09/2022
Plaatselijke tijd: 23:55
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Vragen omtrent deze selectieleidraad kunnen uitsluitend via e-mail worden gesteld aan: aankoop@dewatergroep.be uiterlijk op 1 september 2022.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
Telefoon: +32 22349611
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
Telefoon: +32 22349611
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
Telefoon: +32 22349611
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
19/07/2022