Nabava vodovodnog materijala Published by Tenders Electronic Daily

Nabava vodovodnog materijala

Application deadline

24.10.2022, 12:00 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Delivery order

Main CPV code
  • Pipes and fittings
    44163000-0
Language

Croatian

Contracting authority / owner

VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Šibenik
Kralja Zvonimira 50
22000 Šibenik
Croatia
Tel.: +385 913800832
E-Mail: gordana.junakovic@vodovodsib.hr
Website: www.vodovodsib.hr

assignment

Nabava vodovodnog i kanalizacijskog materijala

Description of procurement /scope of services

Nabava vodovodnog i kanalizacijskog materijala

Others CPV Codes
  • Pipes and fittings
    44163000-0
Project adress

Region (NUTS code): HR034 Šibensko-kninska županija

Hrvatska-Šibenik: Cijevi i armatura

2022/S 179-507724

Obavijest o nadmetanju – sektorska nabava

Roba

Pravna osnova:
Direktiva 2014/25/EU

Odjeljak I: Naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Šibenik
Nacionalni registracijski broj: 26251326399
Poštanska adresa: Kralja Zvonimira 50
Mjesto: Šibenik
NUTS kod: HR034 Šibensko-kninska županija
Poštanski broj: 22000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Gordana Junaković Crnjak
E-pošta: gordana.junakovic@vodovodsib.hr
Telefon: +385 913800832
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.vodovodsib.hr
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2022/S+0F5-0036096
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.6)Glavna djelatnost
Vodoopskrba

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Nabava vodovodnog materijala

Referentni broj: 22_007
II.1.2)Glavna CPV oznaka
44163000 Cijevi i armatura
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

Nabava vodovodnog i kanalizacijskog materijala

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 8 000 000.00 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
44163000 Cijevi i armatura
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR034 Šibensko-kninska županija
II.2.4)Opis nabave:

Nabava vodovodnog i kanalizacijskog materijala

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Jamstveni rok - min. jamstveni rok je 12 mjeseci, a maks. rok koji se uzima u obzir je 60 mjeseci / Ponder: 10%
Kriterij troška - Naziv: U cijenu ponude moraju biti uračunati svi troškovi i popusti. Cijena se navodi bez poreza na dodanu vrijednost. / Ponder: 90%
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 8 000 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 12
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Gospodarski subjekt mora dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.6)Tražena jamstva :

Točka 7.4. Dokumentacije o nabavi

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 24/10/2022
Lokalno vrijeme: 12:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 24/10/2022
Lokalno vrijeme: 12:00

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
Prihvaćaju se elektronički računi
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
12/09/2022