"Доставка на компютърна, периферна техника, компоненти и средства за оперативна дейност за СДВР" по 3 обособени позиции Published by Tenders Electronic Daily

"Доставка на компютърна, периферна техника, компоненти и средства за оперативна дейност за СДВР" по 3 обособени позиции

Application deadline

14.10.2022, 23:59 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Delivery order

Main CPV code
 • Computer equipment and supplies
  30200000-1
Language

Bulgarian

Contracting authority / owner

Столична дирекция на вътрешните работи
ул. "Антим I-ви" 5
1303 София
Bulgaria
Tel.: +359 29820981
E-Mail: IvVlKovachev@mvr.bg
Website: www.mvr.bg/sdvr

assignment

Доставка на компютърна, периферна техника, компоненти и средства за видеонаблюдение с обособени позиции, както следва:№ 1 "Доставка на компютърни конфигурации"; № 2 "Доставка на принтери", № 3 "Доставка на средства за оперативна дейност".Предстоящите за доставка и необходими за употреба стоки по всяка от обособените позиции са: По обособена позиция № 1 - минимум 9 (девет) броя персонални компютри, с мин.  технически характеристики, съгласно Техническата спецификация.По обособена позиция № 2 - минимум 18 (осемнадесет) броя принтери, с мин. технически характеристики, съгласно Техническата спецификация.По обособена позиция № 3 - минимум 9 (девет) броя видеорегистратори, с мин. технически характеристики, съгласно Техническата спецификация.Описаните стоки са предназначени за подпомагане на дейността на полицейските органи от СДВР, при изпълнение на правомощията им по чл.  6, ал. 1 от Закона за министерството на вътрешните работи (ЗМВР).
Доставка на компютърна, периферна техника, компоненти и средства за видеонаблюдение с обособени позиции, както следва:№ 1 "Доставка на компютърни конфигурации"; № 2...
Show more

Lots 1

Job / name

"Доставка на компютърни конфигурации"

Description of procurement /scope of services

Обособената позиция включва доставка на минимум 9 бр. персонални компютъра с характеристики, съобразно Техническата спецификация.Доставяните стоки следва да бъдат нови и неупотребявани, местоизпълнение на задължението за доставка: гр. София, административна сграда на СДВР, ул. "Антим I" 5Срок за доставка до 60 дни от датата на сключване на договор. Изисквания за гаранционен срок: Не по- кратък от 24 месеца; гаранционна поддръжка съгласно Техническата спецификация.
Обособената позиция включва доставка на минимум 9 бр. персонални компютъра с характеристики, съобразно Техническата спецификация.Доставяните стоки следва да бъдат...
Show more

Others CPV Codes
 • Personal computers
  30213000-5
Project adress

Region (NUTS code): BG411 София (столица) (Sofia (stolitsa))

Lots 2

Job / name

"Доставка на принтери"

Description of procurement /scope of services

Обособената позиция включва доставка на минимум 18 броя принтери- с характеристики, съобразно Техническата спецификация.Местоизпълнение на задължението за доставка: гр. София, административна сграда на СДВР, ул. "Антим I" 5. ССрок за доставка до 60 (шестдесет) календарни дни. Изисквания за гаранционен срок: Не по- кратък от 24 месеца; гаранционна поддръжка съгласно Техническата спецификация.
Обособената позиция включва доставка на минимум 18 броя принтери- с характеристики, съобразно Техническата спецификация.Местоизпълнение на задължението за доставка:...
Show more

Others CPV Codes
 • Laser printers
  30232110-8
Project adress

Region (NUTS code): BG411 София (столица) (Sofia (stolitsa))

Lots 3

Job / name

"Доставка на средства за оперативна дейност"

Description of procurement /scope of services

Обособената позиция включва доставка на минимум 9 бр. видеорегистратори с характеристики, съобразно Техническата спецификация.Доставяните стоки следва да бъдат нови и неупотребявани, местоизпълнение на задължението за доставка: гр. София, административна сграда на СДВР, ул. "Антим I" 5Срок за доставка до 60 дни от датата на сключване на договор. Изисквания за гаранционен срок: Не по- кратък от 24 месеца; гаранционна поддръжка съгласно Техническата спецификация.
Обособената позиция включва доставка на минимум 9 бр. видеорегистратори с характеристики, съобразно Техническата спецификация.Доставяните стоки следва да бъдат нови...
Show more

Others CPV Codes
 • Video equipment
  32323300-6
Project adress

Region (NUTS code): BG411 София (столица) (Sofia (stolitsa))

България-София: Компютърно оборудване и принадлежности

2022/S 179-503802

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Столична дирекция на вътрешните работи
Национален регистрационен номер: 129009938
Пощенски адрес: ул. "Антим I-ви" 5
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1303
Държава: България
Лице за контакт: Иван Ковачев
Електронна поща: IvVlKovachev@mvr.bg
Телефон: +359 29820981
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.mvr.bg/sdvr
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/26493
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://app.eop.bg/today/235109
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://app.eop.bg/today/235109
I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Обществен ред и безопасност

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

"Доставка на компютърна, периферна техника, компоненти и средства за оперативна дейност за СДВР" по 3 обособени позиции

II.1.2)Основен CPV код
30200000 Компютърно оборудване и принадлежности
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Доставка на компютърна, периферна техника, компоненти и средства за видеонаблюдение с обособени позиции, както следва:

№ 1 "Доставка на компютърни конфигурации"; № 2 "Доставка на принтери", № 3 "Доставка на средства за оперативна дейност".

Предстоящите за доставка и необходими за употреба стоки по всяка от обособените позиции са: 

По обособена позиция № 1 - минимум 9 (девет) броя персонални компютри, с мин.  технически характеристики, съгласно Техническата спецификация.

По обособена позиция № 2 - минимум 18 (осемнадесет) броя принтери, с мин. технически характеристики, съгласно Техническата спецификация.

По обособена позиция № 3 - минимум 9 (девет) броя видеорегистратори, с мин. технически характеристики, съгласно Техническата спецификация.

Описаните стоки са предназначени за подпомагане на дейността на полицейските органи от СДВР, при изпълнение на правомощията им по чл.  6, ал. 1 от Закона за министерството на вътрешните работи (ЗМВР).

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 18 575.83 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

"Доставка на компютърни конфигурации"

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
30213000 Персонални компютри
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Обособената позиция включва доставка на минимум 9 бр. персонални компютъра с характеристики, съобразно Техническата спецификация.

Доставяните стоки следва да бъдат нови и неупотребявани, местоизпълнение на задължението за доставка: гр. София, административна сграда на СДВР, ул. "Антим I" 5

Срок за доставка до 60 дни от датата на сключване на договор. Изисквания за гаранционен срок: Не по- кратък от 24 месеца; гаранционна поддръжка съгласно Техническата спецификация.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 11 137.20 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 60
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

"Доставка на принтери"

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
30232110 Лазерни принтери
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Обособената позиция включва доставка на минимум 18 броя принтери- с характеристики, съобразно Техническата спецификация.

Местоизпълнение на задължението за доставка: гр. София, административна сграда на СДВР, ул. "Антим I" 5. С

Срок за доставка до 60 (шестдесет) календарни дни. Изисквания за гаранционен срок: Не по- кратък от 24 месеца; гаранционна поддръжка съгласно Техническата спецификация.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 4 004.80 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 60
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

"Доставка на средства за оперативна дейност"

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
32323300 Видеооборудване
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Обособената позиция включва доставка на минимум 9 бр. видеорегистратори с характеристики, съобразно Техническата спецификация.

Доставяните стоки следва да бъдат нови и неупотребявани, местоизпълнение на задължението за доставка: гр. София, административна сграда на СДВР, ул. "Антим I" 5

Срок за доставка до 60 дни от датата на сключване на договор. Изисквания за гаранционен срок: Не по- кратък от 24 месеца; гаранционна поддръжка съгласно Техническата спецификация.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 3 433.83 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 60
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Не се изисква.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Не се изисква.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Няма.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

За всички обособени позиции: Участниците да са изпълнили дейност/и с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, за последните три години от датата на подаване на офертата. Под "сходен предмет и обем" за обособена позиция № 1 „Доставка на компютърни конфигурации“ се разбира доставка на не по-малко от 5 нови и неупотребявани компютърни конфигурации, включително доставка/и на преносим/и компютър/и. Под "сходен предмет и обем" за обособена позиция № 2 "Доставка на принтери" се разбира доставка на не по-малко от 15 нови и неупотребявани принтери. Под "сходен предмет и обем" за обособена позиция № 3 се разбира доставка за средства за оперативна дейност /техника за видеонаблюдение/, без изисквания за обем.

При подаване на оферта, съответствието с изискванията за всяка обособена позиция се декларира в Част IV. „Критерии за подбор“, буква „В“ на еЕЕДОП. Съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП, Възложителят може да изисква по всяко време след отварянето на офертите представяне на всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в еЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. В тези случаи, както и при сключване на договор за изпълнение, изискванията се доказват със списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка, съгласно чл. 64, ал.1, т.2 от ЗОП.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

За обособена позиция № 1 „Доставка на компютърни конфигурации“: Участниците да са изпълнили поне 1 (една) дейност с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, за последните три години от датата на подаване на офертата.

За обособена позиция № 2 „Доставка на принтери“: Участниците да са изпълнили поне 1 (една) дейност с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, за последните три години от датата на подаване на офертата.

За обособена позиция № 3 „Доставка на средства за оперативна дейност“: Участниците да са изпълнили поне 1 (една) дейност с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката, за последните три години от датата на подаване на офертата

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

За всички обособени позиции: Приемането на доставените стоки се извършва на мястото на изпълнение като всяка доставка е придружавана от: 1. Копие от сертификат за качество, издаден от производителя и придружен с превод на български език, в случай, че е на чужд език; 2. Копие от сертификат за съответствие, издаден от производителя и придружен с превод на български език, в случай, че е на чужд език. Приемането на стоката се удостоверява с приемо-предавателен протокол, подписан в два екземпляра от представители на Възложителя и Изпълнителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща авансово 100% от цената на договора в срок до 10 календарни дни от подписването му и предоставяне на надлежно оформена фактура.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 14/10/2022
Местно време: 23:59
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 19/10/2022
Местно време: 14:00
Място:

В системата

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

1.Възложителят ще отстранява от участие в процедурата участник (у-к), за който е налице някое от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП и чл. 107 от ЗОП; по чл. 3, т. 8 без да са налице изключенията по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици/ЗИФОДРЮПДРСЛ/, чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) и §2, ал. 1 от ДР на ЗПКОНПИ, чл. 5к, § 1 от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2022/576 НА СЪВЕТА на ЕС от 8.04. 2022 г. при съобразяване на чл. 54, ал. 10 ППЗОП спрямо подизп./трети лица. 2. Възложителят ще отстранява от участие в процедурата у- к, чието предложение за изпълнение на поръчката не изпълнява всички или някое от изискванията на възложителя съгласно техническата спецификация.3. Възложителят ще отстранява от участие в процедурата у- к, чието ценово предложение /ЦП/ надхвърля прогнозна стойност в лева без ДДС на съответната обособена позиция. 4.Когато у-к в процедурата е обединение, което не е юридическо лице се изисква копие от документа за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка - правата и задълженията на участниците в обединението; разпределението на отговорността между членовете на обединението; дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.5. Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта, съгласно чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП, въз основа на критерия за възлагане: „най-ниска цена“.6. Гаранциите за изпълнение се предоставят в една от следните форми: парична сума; банкова гаранция; застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Гаранцията за изпълнение на договора е 5 % от стойността му в лева без ДДС. 10 % (десет процента) от размера на гаранцията за изпълнение е предназначена за обезпечаване на задълженията относно гаранционната отговорност за стоките на Изпълнителя и се освобождава в срок от 30 (тридесет) дни след изтичане на гаранционния срок. 90 % от размера на гаранцията за изпълнение е предназначена за обезпечаване на точното изпълнение на задълженията на Изпълнителя за доставка и се освобождава в срок от 30 (тридесет) дни от пълно и точно изпълнение на поръчката. Гаранцията във форма- парична сума/банкова гаранция може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на 3-то лице - гарант. 7. Условията и сроковете за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение и са уредени в проекта на договор. 8. Възложителят ще заплати авансово 100 % (сто процента) от цената за изпълнение на договора, в срок до 10 дни от подписването му срещу представяне от Изпълнителя на фактура и гаранция, обезпечаваща авансовото плащане в пълния му размер. Изпълнителят сам избира формата на представяната гаранция, съобразно възможностите в чл.111, ал.5 от ЗОП: парична сума; банкова гаранция; застраховка. Условията и сроковете за задържане и освобождаване на гаранцията за авансово плащане са уредени в проекта на договор. 9. Преди подписване на договор определения за изпълнител у-к предоставя документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата и съответствието с поставения критерий за подбор, включително за третите лица и подизпълнителите, ако има такива, както и: Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРСЛ; Декларация по чл. 69 във връзка с чл. 6, ал. 1 от ЗПКОНПИ. Достъпът до помещенията на СДВР-МВР се осъществява съгласно Инструкция рег. № 8121з-1415/20.11.2015 г. 8. Възложителят има право да не отстрани от процедурата у- к, за когото е налице обстоятелство по чл.55, ал.1, т.1 от ЗОП, ако се докаже, че същият не е преустановил дейността си или е в състояние да изпълни поръчката в съответствие с приложимите национални правила за продължаване на стопанска дейност в държавата в която е установен (чл.55, ал.4 от ЗОП).

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
13/09/2022