Budowa Szkoły Podstawowej w Mysłakowicach - etap IV Published by Tenders Electronic Daily

Budowa Szkoły Podstawowej w Mysłakowicach - etap IV

This is a supplement / update of <a href="https://bimworx.net/tender/90974619/profile/">% reference%</a>

Application deadline

Unknown

Procedure

Open procedure

Order type

Construction contract

Main CPV code
  • Construction work
    45000000-7
Language

Polish

Contracting authority / owner

Gmina Mysłakowice
ul. Szkolna 5
58-533 Mysłakowice
Poland
Tel.: +48 571335975
E-Mail: pzp@myslakowice.pl
Website: http://www.myslakowice.eu

assignment

Przedmiotem Zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu etapu IV - go budowy Szkoły Podstawowej w Mysłakowicach na dz. nr 618/27 obręb 0009 Mysłakowice, obejmującego: wykonanie drogi ul. Sułkowskiego oraz drogi wewnętrznej (łączącej ul. Sułkowskiego z ul. Wojska Polskiego) wraz z placem manewrowym i parkingami, oświetleniem zewnętrznym drogi (lampy bez fundamentów) oraz instalacją odwodnieniową wraz z wpustami
Przedmiotem Zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu etapu IV - go budowy Szkoły Podstawowej w Mysłakowicach na dz. nr 618/27 obręb 0009 Mysłakowice, obejmującego: wykonanie drogi ul. Sułkowskiego oraz drogi wewnętrznej (łączącej ul. Sułkowskiego z ul. Wojska Polskiego) wraz...
Show more

Polska-Mysłakowice: Roboty budowlane

2022/S 170-480853

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 167-472772)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Mysłakowice
Krajowy numer identyfikacyjny: 6110111181
Adres pocztowy: ul. Szkolna 5
Miejscowość: Mysłakowice
Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski
Kod pocztowy: 58-533
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Monika Paterka
E-mail: pzp@myslakowice.pl
Tel.: +48 571335975
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.myslakowice.eu

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Budowa Szkoły Podstawowej w Mysłakowicach - etap IV

Numer referencyjny: RGK.ZP.SP.271.04.2022
II.1.2)Główny kod CPV
45000000 Roboty budowlane
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem Zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu etapu IV - go budowy Szkoły Podstawowej w Mysłakowicach na dz. nr 618/27 obręb 0009 Mysłakowice, obejmującego: wykonanie drogi ul. Sułkowskiego oraz drogi wewnętrznej (łączącej ul. Sułkowskiego z ul. Wojska Polskiego) wraz z placem manewrowym i parkingami, oświetleniem zewnętrznym drogi (lampy bez fundamentów) oraz instalacją odwodnieniową wraz z wpustami

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
31/08/2022
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 167-472772

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.1.1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Nazwa
Zamiast:

Budowa Szkoły Podstawowej w Mysłakowicach - etap IV

Powinno być:

Budowa Szkoły Podstawowej w Mysłakowicach - etap IV - Budowa drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej w Mysłakowicach

VII.2)Inne dodatkowe informacje: