Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Przemyśl Published by Tenders Electronic Daily

Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Przemyśl

Application deadline

17.10.2022, 11:00 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Provision of services.

Main CPV code
 • Refuse and waste related services
  90500000-2
Language

Polish

Contracting authority / owner

Przemyska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.
ul.Słowackiego 104
37-700 Przemyśl
Poland
Tel.: +48 166782484
E-Mail: zamowienia.p@pgk.przemysl.pl
Website: http://www.pgk.przemysl.pl

assignment

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na zagospodarowaniu odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Przemyśl, obejmujących:a)zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz odpadów zebranych selektywnie odebranych od właścicieli nieruchomości objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi (nieruchomości zamieszkałych, mieszanych, niezamieszkałych) oraz zebranych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK),b)zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z terenów gminnych (cmentarzy komunalnych, targowisk miejskich, szaletów miejskich, koszy ulicznych, koszy przystankowych, miejsc rekreacyjnych, dzikich wysypisk itp.)Łączna szacunkowa masa odpadów przewidzianych do zagospodarowania: 1) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 w ilości do 14 236 Mg, 2) odpadów komunalnych zebranych selektywnie w ilości do 4 642 Mg.
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na zagospodarowaniu odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Przemyśl, obejmujących:a)zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz odpadów zebranych selektywnie odebranych od właścicieli nieruchomości...
Show more

Lots 1

Description of procurement /scope of services

1.1. Zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01, objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, w ilości do 13 370 Mg.1.2. Zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01, z terenów gminnych, w ilości do 866 Mg.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) – dla Zadania nr 1.
1.1. Zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01, objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, w ilości do 13 370 Mg.1.2. Zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01, z terenów...
Show more

Others CPV Codes
 • Refuse and waste related services
  90500000-2
Project adress

Region (NUTS code): PL POLSKA

Lots 2

Description of procurement /scope of services

Zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 01 99 - inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny (metale i tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe), 15 01 06 zmieszane odpady opakowaniowe, objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, w ilości do 1 328,70 Mg. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 2 do SWZ – dla Zadania nr 2-5.
Zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 01 99 - inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny (metale i tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe), 15 01 06 zmieszane odpady opakowaniowe, objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, w ilości...
Show more

Others CPV Codes
 • Refuse and waste related services
  90500000-2
Project adress

Region (NUTS code): PL POLSKA

Lots 3

Description of procurement /scope of services

Zagospodarowanie odpadów z papieru i tektury o kodach 20 01 01 i 15 01 01, objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, w ilości do 847,90 Mg.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi: Załącznik nr 2 do SWZ – dla Zadania nr 2-5.

Others CPV Codes
 • Refuse and waste related services
  90500000-2
Project adress

Region (NUTS code): PL POLSKA

Lots 4

Description of procurement /scope of services

Zagospodarowanie odpadów ze szkła o kodach 20 01 02 i 15 01 07, objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, w ilości do 833,40 Mg. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi: Załącznik nr 2 do SWZ – dla Zadania nr 2-5.

Others CPV Codes
 • Refuse and waste related services
  90500000-2
Project adress

Region (NUTS code): PL POLSKA

Lots 5

Description of procurement /scope of services

Zagospodarowanie odpadów w postaci zużytych opon, odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów w postaci gruzu i odpadów budowlanych, objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi:a) zagospodarowanie odpadów w postaci zużytych opon o kodzie 16 01 03, w ilości do 32 Mg,b) zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych o kodzie 20 03 07, w ilości do 500 Mg,c) zagospodarowanie odpadów w postaci gruzu i odpadów budowlanych o kodach 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 20 02 02, w ilości do 180 Mg. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 2 do SWZ – dla Zadania nr 2-5.
Zagospodarowanie odpadów w postaci zużytych opon, odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów w postaci gruzu i odpadów budowlanych, objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi:a) zagospodarowanie odpadów w postaci zużytych opon o kodzie 16 01 03, w ilości do 32 Mg,b) zagospodarowanie...
Show more

Others CPV Codes
 • Refuse and waste related services
  90500000-2
Project adress

Region (NUTS code): PL POLSKA

Lots 6

Description of procurement /scope of services

Odbiór (wraz z transportem) i zagospodarowanie zużytych i przeterminowanych leków oraz odpadów niebezpiecznych i obojętnych, objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi:a) odbiór (wraz z transportem) i utylizacja zużytych i przeterminowanych lekówo kodzie 20 01 32, w ilości do 7,5 Mg,b) odbiór (wraz z transportem) i zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych i obojętnych zebranych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) i ze strumienia odpadów komunalnych, o kodach: 15 01 10, 15 02 02, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 13, 20 01 19, 20 01 25, 20 01 27*, 20 01 28, 20 01 80, 20 01 99, w ilości do 12,5 Mg.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 3 do SWZ – dla Zadania nr 6.
Odbiór (wraz z transportem) i zagospodarowanie zużytych i przeterminowanych leków oraz odpadów niebezpiecznych i obojętnych, objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi:a) odbiór (wraz z transportem) i utylizacja zużytych i przeterminowanych lekówo kodzie 20 01 32, w ilości do 7,5...
Show more

Others CPV Codes
 • Refuse and waste related services
  90500000-2
Project adress

Region (NUTS code): PL POLSKA

Lots 7

Description of procurement /scope of services

Zagospodarowanie odpadów biodegradowalnych, objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi: a) zagospodarowanie odpadów biodegradowalnycho kodzie 20 02 01 stanowiących części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów (drobne gałęzie, trawa, liście, zrębki) - luzem, w ilości do 400 Mg,b) zagospodarowanie odpadów biodegradowalnycho kodzie 20 02 01, o których mowa powyżej - zawierających gałęzie w postaci nierozdrobnionej, w ilości do 100 Mg.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 4 do SWZ – dla Zadania nr 7-8.
Zagospodarowanie odpadów biodegradowalnych, objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi: a) zagospodarowanie odpadów biodegradowalnycho kodzie 20 02 01 stanowiących części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów (drobne gałęzie, trawa, liście, zrębki) -...
Show more

Others CPV Codes
 • Refuse and waste related services
  90500000-2
Project adress

Region (NUTS code): PL POLSKA

Lots 8

Description of procurement /scope of services

Zagospodarowanie odpadów biodegradowalnych, objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi: a) zagospodarowanie odpadów biodegradowalnycho kodzie 20 01 08 stanowiących odpady kuchenne ulegające biodegradacji pochodzenia roślinnego z wyłączeniem odpadów pochodzenia zwierzęcego oraz tłuszczy - luzem, w ilości do 80 Mg, b) zagospodarowanie odpadów biodegradowalnycho kodzie 20 01 08, o których mowa powyżej - w workach, w ilości do 320 Mg.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 4 do SWZ – dla Zadania nr 7-8.
Zagospodarowanie odpadów biodegradowalnych, objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi: a) zagospodarowanie odpadów biodegradowalnycho kodzie 20 01 08 stanowiących odpady kuchenne ulegające biodegradacji pochodzenia roślinnego z wyłączeniem odpadów pochodzenia zwierzęcego oraz tłuszczy...
Show more

Others CPV Codes
 • Refuse and waste related services
  90500000-2
Project adress

Region (NUTS code): PL POLSKA

Polska-Przemyśl: Usługi związane z odpadami

2022/S 182-515455

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Przemyska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 650038730
Adres pocztowy: ul.Słowackiego 104
Miejscowość: Przemyśl
Kod NUTS: PL822 Przemyski
Kod pocztowy: 37-700
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Grzegorz Hornecki
E-mail: zamowienia.p@pgk.przemysl.pl
Tel.: +48 166782484
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.pgk.przemysl.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://www.pgk-przemysl.4bip.pl/index.php?idg=4&id=13&x=5&y=97
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Odbiór odpadów

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Przemyśl

Numer referencyjny: NA.261.1.3.2022
II.1.2)Główny kod CPV
90500000 Usługi związane z odpadami
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na zagospodarowaniu odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Przemyśl, obejmujących:

a)zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz odpadów zebranych selektywnie odebranych od właścicieli nieruchomości objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi (nieruchomości zamieszkałych, mieszanych, niezamieszkałych) oraz zebranych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK),

b)zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z terenów gminnych (cmentarzy komunalnych, targowisk miejskich, szaletów miejskich, koszy ulicznych, koszy przystankowych, miejsc rekreacyjnych, dzikich wysypisk itp.)

Łączna szacunkowa masa odpadów przewidzianych do zagospodarowania:

1) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 w ilości do 14 236 Mg,

2) odpadów komunalnych zebranych selektywnie w ilości do 4 642 Mg.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90500000 Usługi związane z odpadami
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

1.1. Zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01, objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, w ilości do 13 370 Mg.

1.2. Zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01, z terenów gminnych, w ilości do 866 Mg.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) – dla Zadania nr 1.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2023
Koniec: 31/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Kryteria oceny ofert, ich wagi, znaczenie: „Cena” – 60 %, „Współczynnik bliskości” – 20 %, „Stopień odzysku” – 20 %.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90500000 Usługi związane z odpadami
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

Zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 01 99 - inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny (metale i tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe), 15 01 06 zmieszane odpady opakowaniowe, objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, w ilości do 1 328,70 Mg. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 2 do SWZ – dla Zadania nr 2-5.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2023
Koniec: 31/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Kryteria oceny ofert, ich wagi, znaczenie: „Cena” – 60 %, „Współczynnik bliskości” – 20 %, „Gwarantowany procent wysortowanej frakcji odpadów” – 20 %.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90500000 Usługi związane z odpadami
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

Zagospodarowanie odpadów z papieru i tektury o kodach 20 01 01 i 15 01 01, objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, w ilości do 847,90 Mg.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi: Załącznik nr 2 do SWZ – dla Zadania nr 2-5.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2023
Koniec: 31/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Kryteria oceny ofert, ich wagi, znaczenie: „Cena” – 60 %, „Współczynnik bliskości” – 20 %, „Gwarantowany procent frakcji odpadów przekazanych do recyklingu i odzysku” – 20 %.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90500000 Usługi związane z odpadami
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

Zagospodarowanie odpadów ze szkła o kodach 20 01 02 i 15 01 07, objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, w ilości do 833,40 Mg. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi: Załącznik nr 2 do SWZ – dla Zadania nr 2-5.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2023
Koniec: 31/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Kryteria oceny ofert, ich wagi, znaczenie: „Cena” – 60 %, „Współczynnik bliskości” – 20 %, "Gwarantowany procent frakcji odpadów przekazanych do recyklingu i odzysku" - 20 %.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90500000 Usługi związane z odpadami
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

Zagospodarowanie odpadów w postaci zużytych opon, odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów w postaci gruzu i odpadów budowlanych, objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi:

a) zagospodarowanie odpadów w postaci zużytych opon o kodzie 16 01 03, w ilości do 32 Mg,

b) zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych o kodzie 20 03 07, w ilości do 500 Mg,

c) zagospodarowanie odpadów w postaci gruzu i odpadów budowlanych o kodach 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 20 02 02, w ilości do 180 Mg.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 2 do SWZ – dla Zadania nr 2-5.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2023
Koniec: 31/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Kryteria oceny ofert, ich wagi, znaczenie: „Cena” – 70 %, „Współczynnik bliskości” – 30 %.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90500000 Usługi związane z odpadami
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

Odbiór (wraz z transportem) i zagospodarowanie zużytych i przeterminowanych leków oraz odpadów niebezpiecznych i obojętnych, objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi:

a) odbiór (wraz z transportem) i utylizacja zużytych i przeterminowanych leków

o kodzie 20 01 32, w ilości do 7,5 Mg,

b) odbiór (wraz z transportem) i zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych i obojętnych zebranych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) i ze strumienia odpadów komunalnych, o kodach: 15 01 10*, 15 02 02*, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 13*, 20 01 19*, 20 01 25, 20 01 27*, 20 01 28, 20 01 80, 20 01 99, w ilości do 12,5 Mg.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 3 do SWZ – dla Zadania nr 6.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2023
Koniec: 31/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Część nr: 7
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90500000 Usługi związane z odpadami
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

Zagospodarowanie odpadów biodegradowalnych, objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi:

a) zagospodarowanie odpadów biodegradowalnych

o kodzie 20 02 01 stanowiących części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów (drobne gałęzie, trawa, liście, zrębki) - luzem, w ilości do 400 Mg,

b) zagospodarowanie odpadów biodegradowalnych

o kodzie 20 02 01, o których mowa powyżej - zawierających gałęzie w postaci nierozdrobnionej, w ilości do 100 Mg.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 4 do SWZ – dla Zadania nr 7-8.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2023
Koniec: 31/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Kryteria oceny ofert, ich wagi, znaczenie: „Cena” – 70 %, „Współczynnik bliskości” – 30 %.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Część nr: 8
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90500000 Usługi związane z odpadami
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

Zagospodarowanie odpadów biodegradowalnych, objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi:

a) zagospodarowanie odpadów biodegradowalnych

o kodzie 20 01 08 stanowiących odpady kuchenne ulegające biodegradacji pochodzenia roślinnego z wyłączeniem odpadów pochodzenia zwierzęcego oraz tłuszczy - luzem, w ilości

do 80 Mg,

b) zagospodarowanie odpadów biodegradowalnych

o kodzie 20 01 08, o których mowa powyżej - w workach, w ilości do 320 Mg.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 4 do SWZ – dla Zadania nr 7-8.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2023
Koniec: 31/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Kryteria oceny ofert, ich wagi, znaczenie: „Cena” – 70 %, „Współczynnik bliskości” – 30 %.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

a) posiada aktualne zezwolenie tzw. pozwolenie zintegrowane, które obejmuje przetwarzanie odpadów albo przetwarzanie i zbieranie odpadów w zakresie kodów odpadów obejmujących składaną ofertę zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz w zakresie umożliwiającym realizację zamówienia, wydane w drodze decyzji przez organ właściwy ze względu na miejsce zbierania i przetwarzania odpadów, na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2021 r. Prawo ochrony środowiska oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach – dla Zadania nr 1,

b) posiada aktualne zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub tzw. pozwolenie zintegrowane, które obejmuje przetwarzanie odpadów albo przetwarzanie i zbieranie odpadów, w zakresie kodów odpadów obejmujących składaną ofertę zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz w zakresie umożliwiającym realizację zamówienia, wydane w drodze decyzji przez organ właściwy odpowiednio ze względu na miejsce zbierania lub przetwarzania odpadów, na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2021 r. Prawo ochrony środowiska oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach – odpowiednio dla Zadania nr 2-5 i 7-8,

c) posiada aktualne zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub tzw. pozwolenie zintegrowane, które obejmuje przetwarzanie odpadów albo przetwarzanie i zbieranie odpadów, w zakresie kodów odpadów obejmujących składaną ofertę zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz w zakresie umożliwiającym realizację zamówienia, wydane w drodze decyzji przez organ właściwy odpowiednio ze względu na miejsce zbierania lub przetwarzania odpadów, na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2021 r. Prawo ochrony środowiska oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, lub posiada wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty

w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO), o którym mowa

w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w zakresie transportu odpadów komunalnych o kodach objętych przedmiotem zamówienia - odpowiednio dla Zadania nr 6.

Uwaga: Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa powyżej, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.

Wskazane powyżej w lit. a-c zezwolenia powinny dopuszczać do zbierania

w okresie obowiązywania umowy (jeżeli dotyczy) odpady w ilości nie mniejszej niż określonej odpowiednio dla Zadania nr 1-8.

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących uprawnień, Zamawiający żąda podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt. a-c powyżej (zezwolenia). W Zadaniu nr 6 w zakresie dotyczącym wpisu do rejestru (BDO) Wykonawca może złożyć wpis do rejestru BDO albo dokument potwierdzający wpis do rejestru BDO lub oświadczenie Wykonawcy w tym zakresie wraz z podaniem numeru rejestrowego BDO.Zamawiający może samodzielnie zweryfikować w odpowiednim dziale rejestru BDO czy zakres wpisu obejmuje transport odpadów o kodach objętych przedmiotem zamówienia.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie określa takich warunków.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:

a) usługi zagospodarowania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 na łączną ilość co najmniej 13 000 Mg w okresie 12 kolejnych miesięcy – dla Zadania nr 1,

b) usługi zagospodarowania odpadów z metali i tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych, opakowań z tworzyw sztucznych, opakowań z metali, na łączną ilość co najmniej 1000 Mg w okresie 12 kolejnych miesięcy – dla Zadania nr 2,

c) usługi zagospodarowania odpadów z papieru i tektury o kodach 20 01 01

i 15 01 01 na łączną ilość co najmniej 600 Mg w okresie 12 kolejnych miesięcy – dla Zadania nr 3,

usługi zagospodarowania odpadów ze szkła o kodach 20 01 02 i 15 01 07

na łączną ilość co najmniej 500 Mg w okresie 12 kolejnych miesięcy – dla Zadania nr 4.

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda podmiotowych środków dowodowych, tj.

wykazu usług - zgodnie z Załącznikiem nr 10 do SWZ.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowią Załączniki nr 11-14 do SWZ.

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian zawartych umów w przypadkach określonych odpowiednio w projektowanych postanowieniach umowy, jak wyżej.

3. Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości:

-5 % ceny całkowitej podanej w ofercie (ceny brutto) - dla każdego z Zad. nr 1, 2,3,4,

-3 % ceny całkowitej podanej w ofercie (ceny brutto) - dla każdego z Zad. nr 5, 6, 7 i 8.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 17/10/2022
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 14/01/2023
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 17/10/2022
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/

2. Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium na cały okres związania ofertą, w wysokości: 50 000 zł –dla Zad. nr 1, 1000 zł dla każdego z Zad. nr 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8.

2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, zwanej dalej „ustawą Pzp”, art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp oraz art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 i art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (ustawa sankcyjna);

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego.

4. Wykonawca do oferty dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego.

5. Oświadczenie składa się na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, zgodnie z SWZ.

6. Wykonawca jest zobowiązany złożyć ofertę według załącznika nr 5 SWZ.Wykonawca złoży wraz z ofertą:

1) oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu (art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 i art. 7 ust. 1 ustawy sankcyjnej) - odpowiednio według Zał 6 -7 do SWZ;

2)pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu lub podpisania umowy (o ile nie wynika z dokumentów rejestracyjnych);

3) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnictwo lub inny dokument do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

4) dowód wniesienia wadium, jeśli wadium jest składane w innej formie niż pieniężna;

5) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia na podstawie art.117 ust. 4 ustawy Pzp (w Formularzu oferty - jeśli dotyczy).

6) informacje na temat podwykonawstwa (w Formularzu oferty - jeśli dotyczy).

7) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art.118 ust.4 ustawy Pzp (dokument własny Wykonawcy - jeśli dotyczy).

7. Zgodnie z art. 126 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

2) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art.108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - wg Załącznika nr 9 do SWZ;

3) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

4) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy Pzp - wg Załącznika nr 8 do SWZ;

5) zezwolenia, o których mowa w Sekcji III.1.1) ogłoszenia,

6) wykaz usług -wg Załącznika nr10 do SWZ.

8. Szczegółowe informacje dotyczące podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów i oświadczeń składanych przez Wykonawców, Wykonawców/osoby mające siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia znajdują się w SWZ.9.Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art.214 ust.1 pkt 7 ustawy Pzp w zakresie:1) zagospodarowania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz odpadów zebranych selektywnie, 2) przewidywana wartość ewentualnych usług podobnych: odpowiednio do 20% wartości danej części zamówienia, zgodnie z SWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w dziale IX ustawy Pzp (art. 505–590).

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/09/2022