Dostawa 5 samochodów ciężarowych dla Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie – zamówienie sektorowe Published by Tenders Electronic Daily

Dostawa 5 samochodów ciężarowych dla Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie – zamówienie sektorowe

Application deadline

17.10.2022, 10:00 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Delivery order

Main CPV code
  • Motor vehicles for the transport of fewer than 10 persons
    34115200-8
Language

Polish

Contracting authority / owner

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie
ul. Gazowa 16
31-060 Kraków
Poland
Tel.: +48 146323977 / 126281117
E-Mail: publiczne.krakow@psgaz.pl
Website: www.psgaz.pl

assignment

Przedmiotem Zamówienia jest dostawa 5 fabrycznie nowych samochodów ciężarowych Furgon Typ B z zabudową specjalistyczną, wyprodukowanych nie wcześniej niż w 2021 roku, spełniających warunki dopuszczenia do ruchu drogowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym w szczególności przepisami ustawy z dnia 20.06.1997 r. prawo o ruchu drogowym, (tj. Dz. U. 2020 poz. 988) oraz posiadających kierownicę po lewej stronie, dla Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie
Przedmiotem Zamówienia jest dostawa 5 fabrycznie nowych samochodów ciężarowych Furgon Typ B z zabudową specjalistyczną, wyprodukowanych nie wcześniej niż w 2021 roku, spełniających warunki dopuszczenia do ruchu drogowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym w szczególności przepisami...
Show more

Description of procurement /scope of services

Przedmiotem Zamówienia jest dostawa 5 fabrycznie nowych identycznych samochodów ciężarowych Furgon Typ B z zabudową specjalistyczną, wyprodukowanych nie wcześniej niż w 2021 roku, spełniających warunki dopuszczenia do ruchu drogowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym w szczególności przepisami ustawy z dnia 20.06.1997 r. prawo o ruchu drogowym, (tj. Dz. U. 2020 poz. 988) oraz posiadających kierownicę po lewej stronie, dla Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie. Wymagane jest, aby samochody spełniały wymagania normy emisji spalin obowiązującej w dniu dostawy w zakresie dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń dla pojazdów z silnikiem diesel.Zabudowy dostarczane w ramach zamówienia winny spełniać poniższe wymagania:1. Waga oferowanych zabudów nie przekroczy dopuszczalnej maksymalnej wagi określonej przez Zamawiającego, tj. 295 kg dla kompletnej zabudowy typu B;2. Oferowana zabudowa regałowa, w tym mocowania, zaczepy, półki, szuflady, fronty, elementy nośne winny składać się z elementów składowych pochodzących z katalogu jednego producenta; nie dopuszcza się stosowania zamienników spoza katalogu producenta. Wykonawca potwierdza powyższe poprzez złożenie listy materiałowej z numerami katalogowymi zabudowy;3. Wykonawca winien posiadać certyfikat potwierdzający pozytywne przeprowadzenie prób zderzeniowych zabudowy wg normy europejskiej np. ECE R17 oraz podłogi wg normy europejskiej np. ECE, TUV lub ISO;4. Wykonawca winien posiadać atesty na wszystkie elementy składowe zabudowy w tym:- uchwyty mocujące,- półki,- szuflady,- fronty,- ramy nośne,Pochodzące od jednego producenta zabudowy
Przedmiotem Zamówienia jest dostawa 5 fabrycznie nowych identycznych samochodów ciężarowych Furgon Typ B z zabudową specjalistyczną, wyprodukowanych nie wcześniej niż w 2021 roku, spełniających warunki dopuszczenia do ruchu drogowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym w szczególności...
Show more

Others CPV Codes
  • Motor vehicles for the transport of fewer than 10 persons
    34115200-8
Project adress

Region (NUTS code): PL21 Małopolskie
Kraków

Polska-Kraków: Pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

2022/S 180-510576

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie
Krajowy numer identyfikacyjny: 5252496411
Adres pocztowy: ul. Gazowa 16
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 31-060
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Kamil Wójcik, Jolanta Sieńko
E-mail: publiczne.krakow@psgaz.pl
Tel.: +48 146323977 / 126281117
Adresy internetowe:
Główny adres: www.psgaz.pl
Adres profilu nabywcy: www.psgaz.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.zamowienia.psgaz.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: www.zamowienia.psgaz.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.6)Główny przedmiot działalności
Produkcja, transport oraz dystrybucja gazu i energii cieplnej

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa 5 samochodów ciężarowych dla Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie – zamówienie sektorowe

Numer referencyjny: PSGKR.ZZSP.901.12.22
II.1.2)Główny kod CPV
34115200 Pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem Zamówienia jest dostawa 5 fabrycznie nowych samochodów ciężarowych Furgon Typ B z zabudową specjalistyczną, wyprodukowanych nie wcześniej niż w 2021 roku, spełniających warunki dopuszczenia do ruchu drogowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym w szczególności przepisami ustawy z dnia 20.06.1997 r. prawo o ruchu drogowym, (tj. Dz. U. 2020 poz. 988) oraz posiadających kierownicę po lewej stronie, dla Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34115200 Pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Kraków

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem Zamówienia jest dostawa 5 fabrycznie nowych identycznych samochodów ciężarowych Furgon Typ B z zabudową specjalistyczną, wyprodukowanych nie wcześniej niż w 2021 roku, spełniających warunki dopuszczenia do ruchu drogowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym w szczególności przepisami ustawy z dnia 20.06.1997 r. prawo o ruchu drogowym, (tj. Dz. U. 2020 poz. 988) oraz posiadających kierownicę po lewej stronie, dla Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie.

Wymagane jest, aby samochody spełniały wymagania normy emisji spalin obowiązującej w dniu dostawy w zakresie dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń dla pojazdów z silnikiem diesel.

Zabudowy dostarczane w ramach zamówienia winny spełniać poniższe wymagania:

1. Waga oferowanych zabudów nie przekroczy dopuszczalnej maksymalnej wagi określonej przez Zamawiającego, tj. 295 kg dla kompletnej zabudowy typu B;

2. Oferowana zabudowa regałowa, w tym mocowania, zaczepy, półki, szuflady, fronty, elementy nośne winny składać się z elementów składowych pochodzących z katalogu jednego producenta; nie dopuszcza się stosowania zamienników spoza katalogu producenta. Wykonawca potwierdza powyższe poprzez złożenie listy materiałowej z numerami katalogowymi zabudowy;

3. Wykonawca winien posiadać certyfikat potwierdzający pozytywne przeprowadzenie prób zderzeniowych zabudowy wg normy europejskiej np. ECE R17 oraz podłogi wg normy europejskiej np. ECE, TUV lub ISO;

4. Wykonawca winien posiadać atesty na wszystkie elementy składowe zabudowy w tym:

- uchwyty mocujące,

- półki,

- szuflady,

- fronty,

- ramy nośne,

Pochodzące od jednego producenta zabudowy

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że w okresie ostatnich trzech latach przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizowali (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również wykonywanych) przynajmniej dwie dostawy samochodów o wartości łącznej minimum 400 000,00 PLN netto,

III.1.4)Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:

Na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria określone w Załączniku nr 1 do Umowy (OPZ) Zamawiający żąda przedłożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych:

1) certyfikat potwierdzający pozytywne przeprowadzenie prób zderzeniowych zabudowy wg normy europejskiej np. ECE R17 oraz podłogi wg normy europejskiej np. ECE, TUV lub ISO

2) certyfikat potwierdzający, że oferowane pojazdy spełniają normy emisji spalin obowiązującej w dniu dostawy w zakresie dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń dla pojazdów z silnikiem diesel

3) atesty na wszystkie elementy składowe zabudowy w tym: - uchwyty mocujące, półki, szuflady, fronty, ramy nośne, pochodzące od jednego producenta zabudowy

4) szczegółowy opis danych technicznych oferowanych pojazdów zgodnie z Załącznikiem nr 1.1 do SWZ

III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

Wykonawca przystępując do przetargu jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 10.000,00 zł;

Szczegółowy opis dotyczący wniesienia wadium opisano w pkt 13. SWZ.

Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia, najpóźniej w dniu podpisania Umowy, jednakże przed dokonaniem samej czynności podpisania Umowy, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w wysokości 1% wartości ceny ofertowej brutto.

Szczegółowy opis dotyczący wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy opisano w pkt 21. SWZ.

III.1.8)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w Postępowaniu o udzielenie Zamówienia albo do reprezentowania w Postępowaniu i zawarcia Umowy w sprawie zamówienia publicznego.

2. W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 3 Ustawy, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SWZ.

3. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Zasada ta odnosi się również odpowiednio do wspólników spółki cywilnej.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Projekt Umowy stanowi Załącznik 6 do SWZ.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia /OPZ/ stanowi Załącznik nr 1 do Umowy.

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy przy uwzględnieniu szczegółowego opisu i wymogów technicznych Przedmiotu Umowy określonych w Załączniku nr 1 do Umowy (OPZ)

2. Terminy realizacji Przedmiotu Umowy ustalone przez Strony określone zostały w § 3 Załącznika nr 6 do SWZ (Projekt Umowy).

3. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy Produktów, zgodnie z zapisami § 4 Załącznika nr 6 do SWZ (Projekt Umowy).

4. Zamawiający, zgodnie z art. 455 Ustawy, przewiduje w § 13 Projektu Umowy możliwość zmian postanowień zawartej Umowy.

5. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Przedmiotu Umowy na zasadach określonych w § 9 Załącznika nr 6 do SWZ (Projekt Umowy).

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 17/10/2022
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 14/01/2023
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 17/10/2022
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi po ich odszyfrowaniu za pośrednictwem Platformy Zakupowej PSG.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:

- nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Zgodnie z zapisami pkt. 11 SWZ:

1. Wykonawca składa ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SWZ. Do oferty należy załączyć:

- oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Załącznik nr 4 do SWZ),

- zobowiązanie podmiotu do oddania Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia (Załącznik nr 8 SWZ) oraz o ile dotyczy:

- pełnomocnictwo - jeżeli ofertę składa pełnomocnik lub przedstawiciel Wykonawcy,

- uzasadnienie tajemnicy przedsiębiorstwa,

- oświadczenie o braku podstaw wykluczenia na podst. art. 7 Ustawy Nr 835 i art. 5k rozporządzenia 2022/576

(Załącznik nr 3 do SWZ).

- Do oferty Wykonawca załącza oryginał wadium, w przypadku gdy jest ono wnoszone w innej formie niż pieniądz.

- przedmiotowe środki dowodowe wskazane w pkt. 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4 SWZ

2. Ofertę sporządza się wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 SWZ oraz pod rygorem nieważności musi być ona sporządzona w postaci elektronicznej i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

3.W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy załączyć właściwe pełnomocnictwo.

4. JEDZ winien być sporządzony w postaci elektronicznej i opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez podmiot, którego oświadczenie dotyczy. Wykonawca może złożyć JEDZ na wzorze stanowiącym Załącznik 2a lub 2b do SWZ.

5.Jeżeli Wykonawca ubiega się o zamówienie wspólnie z innym Wykonawcą (Konsorcjum) JEDZ składa każdy z konsorcjantów, przy czym każdy z nich wypełnia JEDZ w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu

i brak podstaw do wykluczenia. Zasada ta odnosi się również odpowiednio do wspólników spółki cywilnej. Każdy z podmiotów podpisuje JEDZ swoim kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Jeżeli Wykonawca wskazuje, iż część zamówienia będzie wykonana przez podwykonawcę, przedkłada JEDZ podwykonawcy, w zakresie weryfikacji podstaw wykluczenia.

Zamawiający informuje, iż, Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia wraz z ofertą dokumentu JEDZ. Zamawiający zażąda tego oświadczenia wyłącznie od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona.

Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, tj. w zakresie podstaw wykluczenia, zgodnie z pkt. 10.4 SWZ i w zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w punkcie 10.6 SWZ, tj:

- informacji z KRK, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem, w zakresie zgodnym z pkt. 10.4.1 SWZ;

- oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy;

- zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 Ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem;

- zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej KRUS potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 Ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem;

- odpisu lub informacji z KRS lub z CEIDG, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem;

- oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w 10.4.6 SWZ

- wykazu dostaw (załącznik nr 7 do SWZ) na potwierdzenie warunku określonego w pkt. 9.1.2.4.1 SWZ, zgodnie z pkt. 10.6 SWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu Zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej określone zostały w dziale IX Ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/09/2022