Доставки на ортопедични медицински изделия за нуждите на „МБАЛ-Търговище” АД гр.Търговище Published by Tenders Electronic Daily

Доставки на ортопедични медицински изделия за нуждите на „МБАЛ-Търговище” АД гр.Търговище

Application deadline

05.10.2022, 23:59 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Delivery order

Main CPV code
  • Medical consumables
    33140000-3
Language

Bulgarian

Contracting authority / owner

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ТЪРГОВИЩЕ АД
кв. Запад
7700 гр. Търговище
Bulgaria
E-Mail: drsvetulkov_mbal@mail.bg
Website: https://app.eop.bg/buyer/20721

assignment

Доставки на ортопедични  медицински изделия за нуждите на „МБАЛ-Търговище” АД гр.Търговище, за срок от една година

Lots 1

Job / name

Ортопедични медицински изделия.

Description of procurement /scope of services

Ортопедични медицински изделия за нуждите на МБАЛ-Търговище АД

Others CPV Codes
  • Medical consumables
    33140000-3
Project adress

Region (NUTS code): BG БЪЛГАРИЯ (BULGARIA)

Lots 2

Job / name

Консумативи за артроскопия и травматология.

Description of procurement /scope of services

Консумативи за артроскопия и травматология.за нуждите на МБАЛ-Търговище АД

Others CPV Codes
  • Medical consumables
    33140000-3
Project adress

Region (NUTS code): BG БЪЛГАРИЯ (BULGARIA)

България-Търговище: Медицински консумативи

2022/S 172-486415

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ТЪРГОВИЩЕ АД
Национален регистрационен номер: 125501290
Пощенски адрес: кв. Запад
Град: гр. Търговище
код NUTS: BG България  / Bulgaria
Пощенски код: 7700
Държава: България
Лице за контакт: Иван Василев Светулков
Електронна поща: drsvetulkov_mbal@mail.bg
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://app.eop.bg/buyer/20721
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/20721
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://app.eop.bg/today/235784
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://app.eop.bg/today/235784
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Здравеопазване

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставки на ортопедични медицински изделия за нуждите на „МБАЛ-Търговище” АД гр.Търговище

II.1.2)Основен CPV код
33140000 Медицински консумативи
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Доставки на ортопедични  медицински изделия за нуждите на „МБАЛ-Търговище” АД гр.Търговище, за срок от една година

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 700 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Ортопедични медицински изделия.

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33140000 Медицински консумативи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG България  / Bulgaria
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Ортопедични медицински изделия за нуждите на МБАЛ-Търговище АД

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 660 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Консумативи за артроскопия и травматология.

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33140000 Медицински консумативи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG България  / Bulgaria
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Консумативи за артроскопия и травматология.

за нуждите на МБАЛ-Търговище АД

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 40 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Участник в настоящата процедура следва да притежава валидно Разрешение за търговия на едро с медицински изделия, съгласно чл.77 от Закона за медицинските изделия, издадено от ИАЛ или друг документ, удостоверяващ правото му да търгува с медицински изделия, издаден от компетентен орган на съответната държава. Обстоятелството се доказва с представяне на Заверено копие от Разрешението за търговия на едро с медицински изделия, издадено по реда на чл.77 от ЗМИ или документа, удостоверяващ правото на участника да търгува с медицински изделия, издаден от компетентния орган на съответната държава.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

няма поставено изискване

Изисквано минимално/ни ниво/а:

няма поставено изискване

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Участникът следва да прилага система за управление на качеството по стандарт ISO 9001 или еквивалентно/и, с обхват доставка, монтаж и поддръжка на медицинска апаратура.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участникът следва да прилага система за управление на качеството по стандарт ISO 9001 или еквивалентно/и, с обхват доставка, монтаж и поддръжка на медицинска апаратура.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

- документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника;

- предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя:

= разрешение на търговия или производство. За чуждестранните лица валидно - разрешение на търговия или производство.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 05/10/2022
Местно време: 23:59
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 4 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 07/10/2022
Местно време: 11:00
Място:

В системата

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

Гаранцията за изпълнение е в размер на 3 % от прогнозната обща стойност на договора без включен ДДС.

Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път по посочената по-долу сметка на Възложителя или да се представи под формата на безусловна и неотменима банкова гаранция или под формата на застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Гаранцията за изпълнение на договора при необходимост се удължава, според изискванията на Възложителя.

Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение.

Участникът, определен за изпълнител на настоящата обществена поръчка, представя банковата гаранция или застраховката или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора при неговото сключване.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т.1 от ЗОП, жалба може да се подаде в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал.3 от ЗОП срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
02/09/2022