Dobór i dostawa płynnych środków chemicznych do wspomagania procesu zagęszczania osadu nadmiernego w Oczyszczalni Ścieków „Hajdów” w Lublinie. Published by Tenders Electronic Daily

Dobór i dostawa płynnych środków chemicznych do wspomagania procesu zagęszczania osadu nadmiernego w Oczyszczalni Ścieków „Hajdów” w Lublinie.

There are changes or additional information to this announcement. Dobór i dostawa płynnych środków chemicznych do wspomagania procesu zagęszczania osadu nadmiernego w Oczyszczalni Ścieków „Hajdów” w Lublinie. (26.09.2022 20:20)

Application deadline

03.10.2022, 09:00 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Delivery order

Main CPV code
  • Primary-form acrylic polymers
    24542000-5
Language

Polish

Contracting authority / owner

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.
al. J. Piłsudskiego 15
20-407 Lublin
Poland
Tel.: +48 815324281
Fax: +48 815321910
E-Mail: zampub@mpwik.lublin.pl
Website: www.mpwik.lublin.pl

assignment

Przedmiotem zamówienia jest dobór i dostawa płynnych środków chemicznych do wspomagania procesu zagęszczania osadu nadmiernego w Oczyszczalni Ścieków „Hajdów” w Lublinie.

Description of procurement /scope of services

Przedmiotem zamówienia jest dobór (próba techniczna) i dostawa środka płynnego do zagęszczania osadu biologicznego nadmiernego prowadzonego na dwóch zagęszczarkach taśmowych Turbodrain TDC-4 1.Ilość zagęszczanego osadu: • max 230 m3/h, max 4 000 m³/d.Właściwości osadu:• uwodnienie 99,0 - 99,6%, średnio ok. 99,3%• zawartość części organicznych 72,3 – 81,8%, średnio ok. 79,2%Przewidywana ilość środka do dostarczenia - 45 000 kg.
Przedmiotem zamówienia jest dobór (próba techniczna) i dostawa środka płynnego do zagęszczania osadu biologicznego nadmiernego prowadzonego na dwóch zagęszczarkach taśmowych Turbodrain TDC-4 1.Ilość zagęszczanego osadu: • max 230 m3/h, max 4 000 m³/d.Właściwości osadu:• uwodnienie...
Show more

Polska-Lublin: Polimery akrylowe w formach podstawowych

2022/S 157-451253

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.
Adres pocztowy: al. J. Piłsudskiego 15
Miejscowość: Lublin
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Kod pocztowy: 20-407
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Żmuda
E-mail: zampub@mpwik.lublin.pl
Tel.: +48 815324281
Faks: +48 815321910
Adresy internetowe:
Główny adres: www.mpwik.lublin.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.6)Główny przedmiot działalności
Sektor wodny

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dobór i dostawa płynnych środków chemicznych do wspomagania procesu zagęszczania osadu nadmiernego w Oczyszczalni Ścieków „Hajdów” w Lublinie.

Numer referencyjny: EZ/241/51/22
II.1.2)Główny kod CPV
24542000 Polimery akrylowe w formach podstawowych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dobór i dostawa płynnych środków chemicznych do wspomagania procesu zagęszczania osadu nadmiernego w Oczyszczalni Ścieków „Hajdów” w Lublinie.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814 Lubelski
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dobór (próba techniczna) i dostawa środka płynnego do zagęszczania osadu biologicznego nadmiernego prowadzonego na dwóch zagęszczarkach taśmowych Turbodrain TDC-4 1.

Ilość zagęszczanego osadu:

• max 230 m3/h, max 4 000 m³/d.

Właściwości osadu:

• uwodnienie 99,0 - 99,6%, średnio ok. 99,3%

• zawartość części organicznych 72,3 – 81,8%, średnio ok. 79,2%

Przewidywana ilość środka do dostarczenia - 45 000 kg.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Koszt jednostkowy brutto zagęszczenia 1 Mg suchej masy osadu / Waga: 50%
Cena - Waga: 50%
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 388 pkt 2 lit. b ustawy p.z.p. w związku z art. 214 ust.1 pkt 8 ustawy p.z.p., tj. zamówień na dodatkowe dostawy – maksymalnie do 20% zamówienia podstawowego.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Nie dotyczy

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Nie dotyczy

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Nie dotyczy

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Nie dotyczy

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Nie dotyczy

III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 10 200,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy dwieście złotych 00/100).

III.1.7)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Płatności będą dokonywane zgodnie z warunkami umowy określonymi w Załączniku nr 6 do SWZ - Wzorze umowy.

III.1.8)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będą zobowiązani przedstawić Zamawiającemu stosowną umowę regulującą współpracę Wykonawców – przed podpisaniem umowy o realizację niniejszego zamówienia. Umowa taka musi zawierać opis przyjętej formy prawnej oraz określać szczegółowo w swojej treści sposób współdziałania w wykonaniu zamówienia.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy, dopuszczalne zmiany umowy oraz określenie warunków zmian zostały zawarte w Załączniku nr 6 do SWZ - Wzorze umowy.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 03/10/2022
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 31/12/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 03/10/2022
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.

PL 20-407 Lublin, Al. J. Piłsudskiego 15

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z póżn. zm.) zwanej dalej "ustawą p.z.p. lub p.z.p." oraz niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej "SWZ". Zamówienie udzielane jest w celu wykonywania działalności w zakresie gospodarki wodnej określonej w art. 5 ust. 4 pkt. 1 lit. c ustawy p.z.p. 3. Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy PZP.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 p.z.p (z wyłączeniem przesłanki, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h) p.z.p. – w związku z art. 393 ust. 4 p.z.p), w art. 109 ust. 1 pkt. 4 p.z.p., w art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835) oraz w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE.L Nr 229, str. 1) w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111, str. 1).

W przedmiotowym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem:https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz ePUAPu, dostępnego pod adresem:https://epuap.gov.pl/wps/portal. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do: a) Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku, oraz b) Formularza do komunikacji. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów w postaci elektronicznej opisane zostały

w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz w Regulaminie ePUAP. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej na adres email:zampub@mpwik.lublin.pl . Ofertę, w tym Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ), sporządza się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym). Szyfrowanie oferty należy przeprowadzić bezpośrednio na stronie postępowania na miniPortalu lub poprzez wyszukanie niniejszego postępowania na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu. Sposób szyfrowania i złożenia oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu (zamieszczonej pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf). Wykonawca składa ofertę w postępowaniu, za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal i udostępnionego również na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe informacje dotyczące niniejszego postępowania zawarto w SWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań zostały określone w Dziale IX - Środki ochrony prawnej ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129z póżn zm.).

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/08/2022