Prestavba mostného objektu MO 2300-001 v obci Podbiel - opakovaná súťaž Published by Tenders Electronic Daily

Prestavba mostného objektu MO 2300-001 v obci Podbiel - opakovaná súťaž

Application deadline

13.10.2022, 13:00 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Construction contract

Main CPV code
  • Construction work for steel bridges
    45221115-1
Language

Slovak

Contracting authority / owner

Žilinský samosprávny kraj
Komenského 48
01109 Žilina
Slovakia
Tel.: +421 908225248
E-Mail: turcanova@apuen.sk
Website: http://www.zilinskazupa.sk

assignment

Predmetom zákazky je prestavba mostného objektu MO 2300-001 v obci Podbiel. Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov, v projektovej dokumentácii a vo výkaze výmer, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.

Description of procurement /scope of services

Premostenie ponad rieku Oravu na ceste III/2300 v obci Podbiel tvorí trojpoľový, cestný oceľový most s dolnou mostovkou evidovaný pod ID : M3200.01. Rekonštrukcia mostného objektu č. 001 na ceste III / 2300 je riešená formou prestavby, ktorá spočíva v asanácii existujúcej nosnej konštrukcie až na úroveň spodnej stavby, pričom táto ostáva zachovaná.Nová nosná konštrukcia mosta je navrhnutá ako spojitý oceľobetónový trám o troch poliach. Spojitý trám má rozpätia jednotlivých polí v dĺžkach 26,33 m +26,82 m + 26,39 m. Oceľovú časť spriahnutého oceľobetónového prierezu tvorí šesť oceľových plnostenných nosníkov v priečnej osovej vzdialenosti 1,200 m. Výška nosníkov je konštantná v celej dĺžke nosnej konštrukcie v hodnote 790-800 mm. Spriahajúca železobetónová doska šírky 6,650 m má premennú hrúbku po šírke nosnej konštrukcie v rozsahu 212 mm nad nosníkmi a 320 mm na okraji nosnej konštrukcie pri protispáde.Spodnú stavbu mosta tvoria dve existujúce opory a dva existujúce piliere. Na existujúcej spodnej stavbe budú realizované nové úložné prahy. Nosná konštrukcia sa osadí na všetkých podperách na normalizované hrncové ložiská na úložných prahoch. Na upravenej spodnej stavbe bude potom realizovaná nová nosná konštrukcia mosta a v rámci rekonštrukcie predmetného objektu bude potrebné realizovať aj výmenu úpravu vozovky cesty pri mostnom objekte a mierne zníženie výškového nájazdu na mostný objekt.Vzhľadom na úplnú asanáciu a demontáž mostného objektu, ktorý tvorí jediný prístup na oblasť Podbiel Zámostie so železničnou zastávkou, zástavbou rodinných domov a miestnych firiem bude potrebné tiež realizovať dočasnú obchádzkovú trasu, ktorá bude slúžiť pre dopravu počas demolácie a budovania nového mostného objektu na trase cesty III/2300. Nakoľko sa jedná o existujúci mostný objekt, umiestnenie stavby je jednoznačné t. j. jedná sa o rekonštrukciu existujúceho mostného objektu.
Premostenie ponad rieku Oravu na ceste III/2300 v obci Podbiel tvorí trojpoľový, cestný oceľový most s dolnou mostovkou evidovaný pod ID : M3200.01. Rekonštrukcia mostného objektu č. 001 na ceste III / 2300 je riešená formou prestavby, ktorá spočíva v asanácii existujúcej nosnej konštrukcie...
Show more

Others CPV Codes
  • Structural steelworks
    45223210-1
Project adress

Region (NUTS code): SK031 Žilinský kraj
Obec Podbiel

Slovensko-Žilina: Stavebné práce pre oceľové mosty

2022/S 179-502837

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Práce

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Žilinský samosprávny kraj
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 37808427
Poštová adresa: Komenského 48
Mesto/obec: Žilina
Kód NUTS: SK031 Žilinský kraj
PSČ: 01109
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Marcela Turčanová
E-mail: turcanova@apuen.sk
Telefón: +421 908225248
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.zilinskazupa.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/8276
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/446776
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/30134/summary
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Regionálna alebo miestna agentúra/úrad
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Prestavba mostného objektu MO 2300-001 v obci Podbiel - opakovaná súťaž

Referenčné číslo: 07137/2022/OD
II.1.2)Hlavný kód CPV
45221115 Stavebné práce pre oceľové mosty
II.1.3)Druh zákazky
Práce
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom zákazky je prestavba mostného objektu MO 2300-001 v obci Podbiel. Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov, v projektovej dokumentácii a vo výkaze výmer, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 1 991 811.02 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
45223210 Oceľové konštrukcie
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK031 Žilinský kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Obec Podbiel

II.2.4)Opis obstarávania:

Premostenie ponad rieku Oravu na ceste III/2300 v obci Podbiel tvorí trojpoľový, cestný oceľový most s dolnou mostovkou evidovaný pod ID : M3200.01. Rekonštrukcia mostného objektu č. 001 na ceste III / 2300 je riešená formou prestavby, ktorá spočíva v asanácii existujúcej nosnej konštrukcie až na úroveň spodnej stavby, pričom táto ostáva zachovaná.

Nová nosná konštrukcia mosta je navrhnutá ako spojitý oceľobetónový trám o troch poliach. Spojitý trám má rozpätia jednotlivých polí v dĺžkach 26,33 m +26,82 m + 26,39 m. Oceľovú časť spriahnutého oceľobetónového prierezu tvorí šesť oceľových plnostenných nosníkov v priečnej osovej vzdialenosti 1,200 m. Výška nosníkov je konštantná v celej dĺžke nosnej konštrukcie v hodnote 790-800 mm. Spriahajúca železobetónová doska šírky 6,650 m má premennú hrúbku po šírke nosnej konštrukcie v rozsahu 212 mm nad nosníkmi a 320 mm na okraji nosnej konštrukcie pri protispáde.

Spodnú stavbu mosta tvoria dve existujúce opory a dva existujúce piliere. Na existujúcej spodnej stavbe budú realizované nové úložné prahy. Nosná konštrukcia sa osadí na všetkých podperách na normalizované hrncové ložiská na úložných prahoch. Na upravenej spodnej stavbe bude potom realizovaná nová nosná konštrukcia mosta a v rámci rekonštrukcie predmetného objektu bude potrebné realizovať aj výmenu úpravu vozovky cesty pri mostnom objekte a mierne zníženie výškového nájazdu na mostný objekt.

Vzhľadom na úplnú asanáciu a demontáž mostného objektu, ktorý tvorí jediný prístup na oblasť Podbiel Zámostie so železničnou zastávkou, zástavbou rodinných domov a miestnych firiem bude potrebné tiež realizovať dočasnú obchádzkovú trasu, ktorá bude slúžiť pre dopravu počas demolácie a budovania nového mostného objektu na trase cesty III/2300. Nakoľko sa jedná o existujúci mostný objekt, umiestnenie stavby je jednoznačné t. j. jedná sa o rekonštrukciu existujúceho mostného objektu.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 1 991 811.02 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

Predmet zákazky bude financovaný v zmysle pravidiel Integrovaného regionálneho operačného programu a z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa (spolufinancovanie) - kód výzvy:

IROP-PO1-SC122-2016-15, názov projektu: Zachovanie multimodálneho prepojenia cestnej a železničnej dopravy prostredníctvom mostného objektu MO 2300-001 V OBCI PODBIEL.

II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o VO") spôsobom podľa § 32 alebo § 152 zákona o VO.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

Nevyžaduje sa.

III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:

Podmienky realizácie diela sú stanovené v Súťažných podkladoch,v zmluve o dielo a v projektovej dokumentácií.

III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 13/10/2022
Miestny čas: 13:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Čeština, Slovenčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31/01/2023
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 13/10/2022
Miestny čas: 13:30
Miesto:

Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk sprístupnením elektronických ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Verejný obstarávateľ na otváranie ponúk použije funkcionalitu on-line sprístupnenia otvárania ponúk systému Josephine.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
Použijú sa elektronické platby
VI.3)Doplňujúce informácie:

1. Súťažné podklady sú uverejnené na stránke: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/30134/summary

2. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v elektronickej podobe prostredníctvom systému Josephine, ak nie je v súťažných podkladoch uvedené inak.

3. Podmienkou predloženia ponuky v systéme Josephine je, aby záujemca/uchádzač bol autentifikovaný v informačnom systéme IS Josephine. Podmienky autentifikácie:

a) v systéme JOSEPHINE registráciou a prihlásením pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom a bezpečnostným osobnostným kódom (eID). V systéme je autentifikovaná spoločnosť, ktorú pomocou eID registruje štatutár danej spoločnosti. Autentifikáciu vykonáva poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovných dňoch v čase 8.00 16.00 hod. O dokončení autentifikácie je uchádzač informovaný e-mailom.

b) nahraním kvalifikovaného elektronického podpisu (napríklad podpisu eID) štatutára danej spoločnosti na kartu užívateľa po registrácii a prihlásení do systému JOSEPHINE. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovných dňoch v čase 8.00 16.00 hod. O dokončení autentifikácie je uchádzač informovaný e-mailom.

c) vložením dokumentu preukazujúceho osobu štatutára na kartu užívateľa po registrácii, ktorý je podpísaný elektronickým podpisom štatutára, alebo prešiel zaručenou konverziou. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovných dňoch v čase 8.00 16.00 hod. O dokončení autentifikácie je uchádzač informovaný e-mailom.

d) vložením plnej moci na kartu užívateľa po registrácii, ktorá je podpísaná elektronickým podpisom štatutára aj splnomocnenou osobou, alebo prešla zaručenou konverziou. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovné dni v čase 8.00 16.00 hod. O dokončení autentifikácie je uchádzač informovaný e-mailom.

e) počkaním na autentifikačný kód, ktorý bude poslaný na adresu sídla firmy do rúk štatutára uchádzača v listovej podobe formou doporučenej pošty. Lehota na tento úkon sú obvykle 4 pracovné dni (v rámci Európskej únie) a je potrebné s touto lehotou počítať pri vkladaní ponuky. O odoslaní listovej zásielky je uchádzač informovaný e-mailom.

4. Plynutie zákonných lehôt v prípade elektronickej komunikácie je odo dňa odoslania/doručenia správy. Pod pojmom doručenie sa myslí, kedy bola správa doručená uchádzačovi do systému Josephine a nie kedy si ju uchádzač prečítal.

5. Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti môže uchádzač predbežne nahradiť jednotným európskym dokumentom podľa § 39 zákona o VO. Uchádzač nemôže využiť globálny údaj v IV. oddieli.

6. Vyžaduje sa zábezpeka vo výške 40 000,00 EUR. Bližšie informácie sú uvedené v časti III. bod 16. súťažných podkladov.

7. Verejný obstarávateľ bude vyhodnocovať ponuky podľa § 66 ods. 7 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní, (t.j. superreverzný postup).

8. Obhliadka miesta realizácie je dobrovoľná. Záujemca, ktorý má záujem o obhliadku požiada o vykonanie obhliadky (budú sa realizovať individuálne) prostredníctvom komunikačného rozhrania systému Josephine.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
12/09/2022