EA Monitor DEP/SEO 2022-2025 Published by Tenders Electronic Daily

EA Monitor DEP/SEO 2022-2025

Application deadline

27.09.2022, 11:00 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Provision of services.

Main CPV code
 • Research consultancy services
  73210000-7
Language

Dutch

Contracting authority / owner

IUC-RIVM
Postbus 1
3720 BA Bilthoven
Netherlands
Tel.: +31 658944104
E-Mail: kirsten.van.gestel@rivm.nl
Website: http://www.rivm.nl

assignment

De landelijke regie van het programma down-, edwards- en patausyndroom (DEP) en het structureel echoscopisch onderzoek (SEO) is in handen van het RIVM - Centrum voor Bevolkingsonderzoek. Als onderdeel van de regie is het RIVM-CvB verantwoordelijk voor monitoring en evaluatie van het programma DEP/SEO. In dat kader wordt jaarlijks een landelijke monitor opgesteld om de kwaliteit en bereikbaarheid van deze screening te bewaken, knelpunten (in de zorgketen) te signaleren, bij te kunnen sturen, maar ook om te verantwoorden naar de opdrachtgever VWS en de ketenpartners. Dit is ook de doelgroep voor de monitor.De huidige overeenkomst loopt binnenkort af. Om die reden zal er een nieuwe overeenkomst moeten worden afgesloten.
De landelijke regie van het programma down-, edwards- en patausyndroom (DEP) en het structureel echoscopisch onderzoek (SEO) is in handen van het RIVM - Centrum voor Bevolkingsonderzoek. Als onderdeel van de regie is het RIVM-CvB verantwoordelijk voor monitoring en evaluatie van het programma DEP/SEO....
Show more

Description of procurement /scope of services

De landelijke regie van het programma down-, edwards- en patausyndroom (DEP) en het structureel echoscopisch onderzoek (SEO) is in handen van het RIVM - Centrum voor Bevolkingsonderzoek. Als onderdeel van de regie is het RIVM-CvB verantwoordelijk voor monitoring en evaluatie van het programma DEP/SEO. In dat kader wordt jaarlijks een landelijke monitor opgesteld om de kwaliteit en bereikbaarheid van deze screening te bewaken, knelpunten (in de zorgketen) te signaleren, bij te kunnen sturen, maar ook om te verantwoorden naar de opdrachtgever VWS en de ketenpartners. Dit is ook de doelgroep voor de monitor.
De landelijke regie van het programma down-, edwards- en patausyndroom (DEP) en het structureel echoscopisch onderzoek (SEO) is in handen van het RIVM - Centrum voor Bevolkingsonderzoek. Als onderdeel van de regie is het RIVM-CvB verantwoordelijk voor monitoring en evaluatie van het programma DEP/SEO....
Show more

Others CPV Codes
 • Health and safety services
  71317200-5
 • Data services
  72300000-8
 • Data supply services
  72319000-4
 • Research consultancy services
  73210000-7
 • Business services: law, marketing, consulting, recruitment, printing and security
  79000000-4
 • Health and safety services
  71317200-5
 • Data services
  72300000-8
 • Data supply services
  72319000-4
 • Research consultancy services
  73210000-7
 • Business services: law, marketing, consulting, recruitment, printing and security
  79000000-4
Show more
Project adress

Region (NUTS code): NL NEDERLAND

Nederland-Bilthoven: Advies inzake onderzoek

2022/S 109-308297

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: IUC-RIVM
Nationaal identificatienummer: 30276683
Postadres: Postbus 1
Plaats: Bilthoven
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3720 BA
Land: Nederland
Contactpersoon: Kirsten van Gestel
E-mail: kirsten.van.gestel@rivm.nl
Telefoon: +31 658944104
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.rivm.nl
Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=194824
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=194824
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Nationaal of federaal agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Milieu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

EA Monitor DEP/SEO 2022-2025

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
73210000 Advies inzake onderzoek
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De landelijke regie van het programma down-, edwards- en patausyndroom (DEP) en het structureel echoscopisch onderzoek (SEO) is in handen van het RIVM - Centrum voor Bevolkingsonderzoek. Als onderdeel van de regie is het RIVM-CvB verantwoordelijk voor monitoring en evaluatie van het programma DEP/SEO. In dat kader wordt jaarlijks een landelijke monitor opgesteld om de kwaliteit en bereikbaarheid van deze screening te bewaken, knelpunten (in de zorgketen) te signaleren, bij te kunnen sturen, maar ook om te verantwoorden naar de opdrachtgever VWS en de ketenpartners. Dit is ook de doelgroep voor de monitor.

De huidige overeenkomst loopt binnenkort af. Om die reden zal er een nieuwe overeenkomst moeten worden afgesloten.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
73210000 Advies inzake onderzoek
71317200 Gezondheids- en veiligheidsdiensten
72300000 Uitwerken van gegevens
72319000 Verstrekking van gegevens
79000000 Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De landelijke regie van het programma down-, edwards- en patausyndroom (DEP) en het structureel echoscopisch onderzoek (SEO) is in handen van het RIVM - Centrum voor Bevolkingsonderzoek. Als onderdeel van de regie is het RIVM-CvB verantwoordelijk voor monitoring en evaluatie van het programma DEP/SEO. In dat kader wordt jaarlijks een landelijke monitor opgesteld om de kwaliteit en bereikbaarheid van deze screening te bewaken, knelpunten (in de zorgketen) te signaleren, bij te kunnen sturen, maar ook om te verantwoorden naar de opdrachtgever VWS en de ketenpartners. Dit is ook de doelgroep voor de monitor.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2023
Einde: 31/12/2026
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De initiële looptijd van deze opdracht is 1 januari 2023 tot en met 31 december 2024. Hierna is 2x een verlenging van 12 maanden mogelijk, tot uiterlijk 31 december 2026.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 27/09/2022
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 27/09/2022
Plaatselijke tijd: 11:01

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Den Haag
Plaats: Den Haag
Land: Nederland
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
03/06/2022