SBB Meerjaren Raamovk's Gww & Groenwerken - Flevoland Published by Tenders Electronic Daily

SBB Meerjaren Raamovk's Gww & Groenwerken - Flevoland

There are changes or additional information to this announcement. SBB Meerjaren Raamovk's Gww & Groenwerken - Flevoland (19.08.2022 20:22)

Application deadline

20.10.2022, 09:00 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Provision of services.

Main CPV code
 • Agricultural, forestry, horticultural, aquacultural and apicultural services
  77000000-0
Language

Dutch

Contracting authority / owner

Staatsbosbeheer
Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Netherlands
Tel.: +31 306926111
E-Mail: sbbinkoop@staatsbosbeheer.nl
Website: http://www.staatsbosbeheer.nl

assignment

Staatsbosbeheer heeft ontvangen enkele opdrachten van het civiele bestuur in deze Provincie om zich in te spannen voor de uitvoering van onder andere maatregelen in het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof (aflopend), Natuurherstel t.g.v. de overmaat aan stikstofdepositie en de grootschalige aanleg van nieuw bos. Hiervoor worden in de provincie groepen meerjaren raamovereenkomsten aangegaan met in iedere groep raamovereenkomsten maximaal 10 aannemers. Op basis van die meerjaren raamovereenkomsten worden jaarlijks een aantal nadere opdrachten verstrekt. Zie voor opzet en procedures het Inschrijvingsdocument en de Bijlagen.
Staatsbosbeheer heeft ontvangen enkele opdrachten van het civiele bestuur in deze Provincie om zich in te spannen voor de uitvoering van onder andere maatregelen in het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof (aflopend), Natuurherstel t.g.v. de overmaat aan stikstofdepositie en de grootschalige...
Show more

Lots 1

Job / name

ROk groep 1. Noordoost Flevoland

Description of procurement /scope of services

Geraamde omzet in deze groep ROk's: € 1.900.000,--

Others CPV Codes
 • Agricultural, forestry, horticultural, aquacultural and apicultural services
  77000000-0
Project adress

Region (NUTS code): NL23 Flevoland
Provincie Flevoland

Lots 2

Job / name

ROk groep 2. Oostvaardersplassen

Description of procurement /scope of services

Het bedrag à € 3.100.000,-- is een raming opgemaakt met de huidige kennis van toegezegde en verwachtte Beschikkingen.

Others CPV Codes
 • Agricultural, forestry, horticultural, aquacultural and apicultural services
  77000000-0
Project adress

Region (NUTS code): NL23 Flevoland
Provincie Flevoland

Lots 3

Job / name

ROk groep 3. Zuidelijk Flevoland

Description of procurement /scope of services

Het bedrag à € 1.200.000,-- is een raming opgemaakt met de huidige kennis van toegezegde en verwachtte Beschikkingen.

Others CPV Codes
 • Agricultural, forestry, horticultural, aquacultural and apicultural services
  77000000-0
Project adress

Region (NUTS code): NL23 Flevoland
Provincie Flevoland

Nederland-Amersfoort: Diensten voor land-, bos- en tuinbouw, aquicultuur en imkerij

2022/S 147-421003

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Staatsbosbeheer
Nationaal identificatienummer: 261881072
Postadres: Smallepad 5
Plaats: Amersfoort
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3811 MG
Land: Nederland
Contactpersoon: Frans Hagenaars
E-mail: sbbinkoop@staatsbosbeheer.nl
Telefoon: +31 306926111
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.staatsbosbeheer.nl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/65004ec7672645787c3a7f9f8a08492c
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/65004ec7672645787c3a7f9f8a08492c
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Natuurbeheer

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

SBB Meerjaren Raamovk's Gww & Groenwerken - Flevoland

Referentienummer: ROk2022SBB - Flevoland
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
77000000 Diensten voor land-, bos- en tuinbouw, aquicultuur en imkerij
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Staatsbosbeheer heeft ontvangen enkele opdrachten van het civiele bestuur in deze Provincie om zich in te spannen voor de uitvoering van onder andere maatregelen in het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof (aflopend), Natuurherstel t.g.v. de overmaat aan stikstofdepositie en de grootschalige aanleg van nieuw bos. Hiervoor worden in de provincie groepen meerjaren raamovereenkomsten aangegaan met in iedere groep raamovereenkomsten maximaal 10 aannemers. Op basis van die meerjaren raamovereenkomsten worden jaarlijks een aantal nadere opdrachten verstrekt. Zie voor opzet en procedures het Inschrijvingsdocument en de Bijlagen.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 2
De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor opdrachten te gunnen waarbij de volgende percelen of groepen van percelen worden gecombineerd:

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor opdrachten te gunnen waarbij de volgende percelen of groepen van percelen worden gecombineerd: Inschrijven mag en kan op 3 percelen; gegund worden maximaal 2 percelen per inschrijver/aannemer.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

ROk groep 1. Noordoost Flevoland

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77000000 Diensten voor land-, bos- en tuinbouw, aquicultuur en imkerij
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL23 Flevoland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Provincie Flevoland

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Geraamde omzet in deze groep ROk's: € 1.900.000,--

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Aantal mogelijke verlengingen: 2. Geraamd tijdsbestek voor nadere opdrachten (vanaf de gunning van de opdracht) : sterk variabel maar maximaal 24 maanden voor een nadere opdracht.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Optionele verlenging van de Raamovereenkomsten met twee (2) keer twee (2) jaren (zie ook beschrijving Raamovereenkomst en Aanbestedingsdocumenten).

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

ROk groep 2. Oostvaardersplassen

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77000000 Diensten voor land-, bos- en tuinbouw, aquicultuur en imkerij
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL23 Flevoland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Provincie Flevoland

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het bedrag à € 3.100.000,-- is een raming opgemaakt met de huidige kennis van toegezegde en verwachtte Beschikkingen.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 3 100 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Aantal mogelijke verlengingen: 2. Geraamd tijdsbestek voor nadere opdrachten (vanaf de gunning van de opdracht) : sterk variabel maar maximaal 24 maanden voor een nadere opdracht.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Optionele verlenging van de Raamovereenkomsten met twee (2) keer twee (2) jaren (zie ook beschrijving Raamovereenkomst en Aanbestedingsdocumenten).

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Het bedrag à € 3.100.000,-- is een raming opgemaakt met de huidige kennis van toegezegde en verwachtte Beschikkingen.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

ROk groep 3. Zuidelijk Flevoland

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77000000 Diensten voor land-, bos- en tuinbouw, aquicultuur en imkerij
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL23 Flevoland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Provincie Flevoland

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het bedrag à € 1.200.000,-- is een raming opgemaakt met de huidige kennis van toegezegde en verwachtte Beschikkingen.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 200 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Aantal mogelijke verlengingen: 2. Geraamd tijdsbestek voor nadere opdrachten (vanaf de gunning van de opdracht) : sterk variabel maar maximaal 24 maanden voor een nadere opdracht.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Optionele verlenging van de Raamovereenkomsten met twee (2) keer twee (2) jaren (zie ook beschrijving Raamovereenkomst en Aanbestedingsdocumenten).

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

- Geen crimineel verleden

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 30
In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:

De verwachte ingangsdatum van de drie (3) Raamovereenkomsten is 1 januari 2023 (zie hiervoor ook de indicatieve planning als opgenomen in het Aanbestedingsdocument). De Raamovereenkomsten hebben een looptijd van twee (2) jaar. De Raamovereenkomsten eindigen dan ook van rechtswege, dat wil zeggen: zonder dat daartoe enige opzegging is vereist, op 1 januari 2025. De Raamovereenkomsten bevatten de eenzijdige optie, uitsluitend te benutten door de Opdrachtgever, om de Raamovereenkomsten twee (2) keer met twee (2) jaren te verlengen. De Opdrachtgever informeert Opdrachtnemers uiterlijk drie (3) maanden voor het verstrijken van de dan geldende contractperiode indien Opdrachtgever gebruik wenst te maken van een verlengingsoptie. De maximale looptijd van de Raamovereenkomsten is dan ook in ieder geval zes (6) jaar.

IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 20/10/2022
Plaatselijke tijd: 09:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 20/10/2022
Plaatselijke tijd: 09:05

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Den Haag
Postadres: Paleis van Justitie - Prins Clauslaan 60
Plaats: Den Haag
Postcode: 2595 AJ
Land: Nederland
E-mail: voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/07/2022