Dostawa wyrobów medycznych dla potrzeb chirurgii naczyniowej Published by Tenders Electronic Daily

Dostawa wyrobów medycznych dla potrzeb chirurgii naczyniowej

This is a supplement / update of <a href="https://bimworx.net/tender/66174232/profile/">% reference%</a>

Application deadline

Unknown

Procedure

Open procedure

Order type

Delivery order

Main CPV code
  • Angioplasty supplies
    33111730-7
Language

Polish

Contracting authority / owner

Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.
ul. Powstania Styczniowego 1
81-519 Gdynia
Poland
Tel.: +48 587260467
Fax: +48 587260338
E-Mail: zp@szpitalepomorskie.eu
Website: www.szpitalepomorskie.eu

assignment

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyrobów medycznych na potrzeby Oddziału Chirurgii Naczyniowej w lokalizacji Szpitala Św. Wincentego a’Paulo w Gdyni, ul. Wójta Radtkego 1 w 27 zadaniach, szczegółowo określonych w załączniku nr 2 do SWZ.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, asortyment i szacunkowe ilości podano w Załączniku nr 2 do SWZ (Formularz asortymentowo-cenowy).
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyrobów medycznych na potrzeby Oddziału Chirurgii Naczyniowej w lokalizacji Szpitala Św. Wincentego a’Paulo w Gdyni, ul. Wójta Radtkego 1 w 27 zadaniach, szczegółowo określonych w załączniku nr 2 do SWZ.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,...
Show more

Polska-Gdynia: Wyroby do angioplastyki

2022/S 181-512139

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 159-452607)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: KRS 0000492201
Adres pocztowy: ul. Powstania Styczniowego 1
Miejscowość: Gdynia
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Kod pocztowy: 81-519
Państwo: Polska
E-mail: zp@szpitalepomorskie.eu
Tel.: +48 587260467
Faks: +48 587260338
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szpitalepomorskie.eu

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa wyrobów medycznych dla potrzeb chirurgii naczyniowej

Numer referencyjny: D25M/251/N/35-61rj/22
II.1.2)Główny kod CPV
33111730 Wyroby do angioplastyki
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyrobów medycznych na potrzeby Oddziału Chirurgii Naczyniowej

w lokalizacji Szpitala Św. Wincentego a’Paulo w Gdyni, ul. Wójta Radtkego 1 w 27 zadaniach, szczegółowo określonych w załączniku nr 2 do SWZ.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, asortyment i szacunkowe ilości podano w Załączniku nr 2 do SWZ (Formularz asortymentowo-cenowy).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/09/2022
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 159-452607

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.1
Część nr: 16
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Nazwa:
Zamiast:

Jednorazowy osprzęt do posiadanej przez Zamawiającego neuronawigacji typu FUCION COMPACT

Powinno być:

Mechaniczny system mocowania stengraftów brzusznych lub piersiowych

Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 20/09/2022
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 23/09/2022
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 18/12/2022
Powinno być:
Data: 21/12/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 20/09/2022
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 23/09/2022
Czas lokalny: 10:30
VII.2)Inne dodatkowe informacje: