Marktconsultatie Abonnementenbeheer Published by Tenders Electronic Daily

Marktconsultatie Abonnementenbeheer

Application deadline

12.10.2022, 09:30 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Provision of services.

Main CPV code
  • Subscription services
    79980000-7
Language

Dutch

Contracting authority / owner

Stichting Inkoopbureau West-Brabant
Roosendaalseweg 4
4875 AA Etten-Leur
Netherlands
Tel.: +31 765937160
E-Mail: i.vandongen@inkoopwestbrabant.nl
Website: http://www.inkoopbureauwestbrabant.nl

assignment

Marktconsultatie Abonnementenbeheer

Description of procurement /scope of services

zie marktconsultatiedocument

Project adress

Region (NUTS code): NL411 West-Noord-Brabant, NL412 Midden-Noord-Brabant

Nederland-Etten-Leur: Abonnementsdiensten

2022/S 130-369740

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stichting Inkoopbureau West-Brabant
Nationaal identificatienummer: 54674912
Postadres: Roosendaalseweg 4
Plaats: Etten-Leur
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 4875 AA
Land: Nederland
Contactpersoon: Ilse van Dongen
E-mail: i.vandongen@inkoopwestbrabant.nl
Telefoon: +31 765937160
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.inkoopbureauwestbrabant.nl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/1b0cfb142190ffd8001a74b9d9d5f929
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/1b0cfb142190ffd8001a74b9d9d5f929
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Inkoopbureau (Stichting)
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Advisering aan gemeenten met betrekking tot inkoop en aanbesteding

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Marktconsultatie Abonnementenbeheer

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79980000 Abonnementsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Marktconsultatie Abonnementenbeheer

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL33C Groot-Rijnmond
NUTS-code: NL411 West-Noord-Brabant
NUTS-code: NL412 Midden-Noord-Brabant
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

zie marktconsultatiedocument

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: nvt / Weging: 100
Kostencriterium - Naam: nvt / Weging: 100
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 1
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

- Valse verklaringen, achterhouden van informatie, niet in staat vereiste documenten te verstrekken en verkrijging van vertrouwelijke informatie over deze procedure,

- Corruptie,

- Met faillissement vergelijkbare toestand uit hoofde van nationale recht,

- Deelneming aan een criminele organisatie,

- Fraude,

- Terroristische misdrijven of strafbare feiten in verband met terroristische activiteiten,

- Kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel,

- Betaling van belastingen,

- Insolventie,

- Faillissement,

- Betaling van sociale premies

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 12/10/2022
Plaatselijke tijd: 09:30
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 12/10/2022
Plaatselijke tijd: 09:30

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Zeeland - West-Brabant
Postadres: Stationslaan 10
Plaats: Breda
Postcode: 4815 GW
Land: Nederland
E-mail: kanton.breda.zwb@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 883616000
Internetadres: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Zeeland-West-Brabant
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
05/07/2022