Kompleksowe utrzymanie czystości w pomieszczeniach wraz z myciem okien i sprzątaniem posesji przed budynkiem przy ul. Świdnickiej 10 we Wrocławiu Published by Tenders Electronic Daily

Kompleksowe utrzymanie czystości w pomieszczeniach wraz z myciem okien i sprzątaniem posesji przed budynkiem przy ul. Świdnickiej 10 we Wrocławiu

There are changes or additional information to this announcement. Kompleksowe utrzymanie czystości w pomieszczeniach wraz z myciem okien i sprzątaniem posesji przed budynkiem przy ul. Świdnickiej 10 we Wrocławiu (16.09.2022 20:34)

Application deadline

20.09.2022, 10:00 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Provision of services.

Main CPV code
 • Cleaning services
  90910000-9
Language

Polish

Contracting authority / owner

Uniwersytet Wrocławski
pl.Uniwersytecki 1
50-137 Wrocław
Poland
Tel.: +48 713752004
E-Mail: anna.pawliszyn@uwr.edu.pl
Website: www.uni.wroc.pl

assignment

Rodzaj zamówienia: usługa.2. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe utrzymanie czystości w pomieszczeniach wraz z myciem okien i sprzątaniem posesji przed budynkiem przy ul. Świdnickiej 10 we Wrocławiu – Studium Intensywnej Nauki Języka Angielskiego oraz Biuro Dolnośląskiego Festiwalu Nauki.3. Łączna powierzchnia objęta sprzątaniem wynosi:1) Powierzchnia wewnętrzna: 1083,80 m22) Powierzchnia posesji: 235,00 m24. Szczegółowy zakres obowiązków wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się w opisie przedmiotu stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ oraz we wzorze umowy (który stanowi projektowane postanowienia umowy w rozumieniu art. 134 ust. 1 pkt 20 p.z.p.), stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.
Rodzaj zamówienia: usługa.2. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe utrzymanie czystości w pomieszczeniach wraz z myciem okien i sprzątaniem posesji przed budynkiem przy ul. Świdnickiej 10 we Wrocławiu – Studium Intensywnej Nauki Języka Angielskiego oraz Biuro Dolnośląskiego Festiwalu...
Show more

Description of procurement /scope of services

Kompleksowe utrzymanie czystości w pomieszczeniach wraz z myciem okien i sprzątaniem posesji przed budynkiem przy ul. Świdnickiej 10 we Wrocławiu – Studium Intensywnej Nauki Języka Angielskiego oraz Biuro Dolnośląskiego Festiwalu Nauki.Łączna powierzchnia objęta sprzątaniem wynosi:1) Powierzchnia wewnętrzna: 1083,80 m22) Powierzchnia posesji: 235,00 m2Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, na podstawie umowy o pracę,osób wykonujących wszystkie czynności sprzątania codziennego i cyklicznego, wskazanew opisie przedmiotu zamówienia. A. Studium Intensywnej Nauki Języka Angielskiego Od II do V piętra:I. Powierzchnie przewidziane do sprzątania – sprzątanie codzienne:1. Pomieszczenia dydaktyczne i biurowe o powierzchni: - 192 m2 – parkiet, panele, wykładzina PCV2. Ciągi komunikacyjne o powierzchni: - 128 m2 – kafle (ze szczególnym uwzględnieniem klatki schodowej w okresie jesienno-zimowym), 3. Toalety o powierzchni: - 15,40 m2 – terakota, kafle 4. Magazyn o powierzchni: - 4,66 m2 - parkiet. B. Biuro Dolnośląskiego Festiwalu Nauki Parter i I piętroII. Powierzchnie przewidziane do sprzątania: Parter:Sprzątanie cykliczne:1. Pomieszczenie magazynowe o powierzchni 74,50 m2 (kafle, terakota, wykładzina PCV) – mycie podłóg 1 x na miesiąc.2. Pomieszczenie WC o powierzchni 1,74 m2 – mycie 1 x na miesiąc.3. Kafle ścienne o powierzchni 40 m2 – mycie 1 x w roku.4. Drzwi wejściowe od strony ul. Świdnickiej o powierzchni 26 m2 szyby i ramy – obustronne mycie jeden raz na miesiąc (całkowita powierzchnia przeznaczona do mycia) Uwaga: od strony wewnętrznej delikatnie mycie - założona folia antywłamaniowa. 5. Górne przeszklenia w pomieszczeniach o powierzchni 19 m2- - obustronne mycie 1 x w roku (całkowita powierzchnia przeznaczona do mycia).6. Drzwi do pomieszczeń o powierzchni 12,40 m2 obustronne mycie 1 x w roku(całkowita powierzchnia przeznaczona do mycia). I piętro:Sprzątanie codzienne:1. Pomieszczenia biurowe o powierzchni 55,30 m2 – wykładzina PCV.2. Pomieszczenie socjalne o powierzchni 1,10 m2 – kafle.3. Pomieszczenie WC o powierzchni 2,20 m2 – terakota.4. Ciągi komunikacyjne z parteru na I piętro o powierzchni 16,44 m2 - kafle,(mycie ze szczególnym uwzględnieniem klatki schodowej w okresie jesienno-zimowym) Sprzątanie cykliczne:1. Szklane ścianki działowe o powierzchni 35,20 m2 - obustronne mycie 4 x w roku (całkowita powierzchnia przeznaczona do mycia).2. Drzwi wejściowe o powierzchni 5,60 m2 obustronne mycie 4 x w roku (całkowita powierzchnia przeznaczona do mycia). C: Powierzchnie ogólne: 1. Portiernia o powierzchni 8,62 m2 - płytki PCV.2. Kafle ścienne o powierzchni 43 m2. 3. Piwnica o powierzchni 66,64 m2 – kafle.4. Posesja o powierzchni 235 m2 - płyty chodnikowe.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 3 do SWZ
Kompleksowe utrzymanie czystości w pomieszczeniach wraz z myciem okien i sprzątaniem posesji przed budynkiem przy ul. Świdnickiej 10 we Wrocławiu – Studium Intensywnej Nauki Języka Angielskiego oraz Biuro Dolnośląskiego Festiwalu Nauki.Łączna powierzchnia objęta sprzątaniem wynosi:1) Powierzchnia...
Show more

Others CPV Codes
 • Street-cleaning and sweeping services
  90610000-6
 • Snow-clearing services
  90620000-9
 • Ice-clearing services
  90630000-2
 • Building-cleaning services
  90911200-8
 • Office, school and office equipment cleaning services
  90919000-2
 • Disinfecting and exterminating services
  90921000-9
 • Street-cleaning and sweeping services
  90610000-6
 • Snow-clearing services
  90620000-9
 • Ice-clearing services
  90630000-2
 • Building-cleaning services
  90911200-8
 • Office, school and office equipment cleaning services
  90919000-2
Show more
Project adress

Region (NUTS code): PL514 Miasto Wrocław

Polska-Wrocław: Usługi sprzątania

2022/S 156-447968

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Wrocławski
Krajowy numer identyfikacyjny: 000001301
Adres pocztowy: pl.Uniwersytecki 1
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Kod pocztowy: 50-137
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Pawliszyn
E-mail: anna.pawliszyn@uwr.edu.pl
Tel.: +48 713752004
Adresy internetowe:
Główny adres: www.uni.wroc.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/uniwersytet_wroclawski/proceedings
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: uczelnia publiczna
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Kompleksowe utrzymanie czystości w pomieszczeniach wraz z myciem okien i sprzątaniem posesji przed budynkiem przy ul. Świdnickiej 10 we Wrocławiu

Numer referencyjny: BZP.2711.19.2022.AP
II.1.2)Główny kod CPV
90910000 Usługi sprzątania
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Rodzaj zamówienia: usługa.

2. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe utrzymanie czystości w pomieszczeniach wraz z myciem okien i sprzątaniem posesji przed budynkiem przy ul. Świdnickiej 10 we Wrocławiu – Studium Intensywnej Nauki Języka Angielskiego oraz Biuro Dolnośląskiego Festiwalu Nauki.

3. Łączna powierzchnia objęta sprzątaniem wynosi:

1) Powierzchnia wewnętrzna: 1083,80 m2

2) Powierzchnia posesji: 235,00 m2

4. Szczegółowy zakres obowiązków wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się w opisie przedmiotu stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ oraz we wzorze umowy (który stanowi projektowane postanowienia umowy w rozumieniu art. 134 ust. 1 pkt 20 p.z.p.), stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90610000 Usługi sprzątania i zamiatania ulic
90620000 Usługi odśnieżania
90630000 Usługi usuwania oblodzeń
90911200 Usługi sprzątania budynków
90919000 Usługi sprzątania biur i szkół oraz czyszczenia urządzeń biurowych
90921000 Usługi dezynfekcji i dezynsekcji budynków
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
II.2.4)Opis zamówienia:

Kompleksowe utrzymanie czystości w pomieszczeniach wraz z myciem okien i sprzątaniem posesji przed budynkiem przy ul. Świdnickiej 10 we Wrocławiu – Studium Intensywnej Nauki Języka Angielskiego oraz Biuro Dolnośląskiego Festiwalu Nauki.

Łączna powierzchnia objęta sprzątaniem wynosi:

1) Powierzchnia wewnętrzna: 1083,80 m2

2) Powierzchnia posesji: 235,00 m2

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, na podstawie umowy o pracę,

osób wykonujących wszystkie czynności sprzątania codziennego i cyklicznego, wskazane

w opisie przedmiotu zamówienia.

A. Studium Intensywnej Nauki Języka Angielskiego

Od II do V piętra:

I. Powierzchnie przewidziane do sprzątania – sprzątanie codzienne:

1. Pomieszczenia dydaktyczne i biurowe o powierzchni:

- 192 m2 – parkiet, panele, wykładzina PCV

2. Ciągi komunikacyjne o powierzchni:

- 128 m2 – kafle

(ze szczególnym uwzględnieniem klatki schodowej w okresie jesienno-zimowym),

3. Toalety o powierzchni:

- 15,40 m2 – terakota, kafle

4. Magazyn o powierzchni:

- 4,66 m2 - parkiet.

B. Biuro Dolnośląskiego Festiwalu Nauki

Parter i I piętro

II. Powierzchnie przewidziane do sprzątania:

Parter:

Sprzątanie cykliczne:

1. Pomieszczenie magazynowe o powierzchni 74,50 m2 (kafle, terakota, wykładzina PCV) – mycie podłóg 1 x na miesiąc.

2. Pomieszczenie WC o powierzchni 1,74 m2 – mycie 1 x na miesiąc.

3. Kafle ścienne o powierzchni 40 m2 – mycie 1 x w roku.

4. Drzwi wejściowe od strony ul. Świdnickiej o powierzchni 26 m2 szyby i ramy – obustronne mycie jeden raz na miesiąc (całkowita powierzchnia przeznaczona do mycia)

Uwaga: od strony wewnętrznej delikatnie mycie - założona folia antywłamaniowa.

5. Górne przeszklenia w pomieszczeniach o powierzchni 19 m2- - obustronne mycie 1 x w roku (całkowita powierzchnia przeznaczona do mycia).

6. Drzwi do pomieszczeń o powierzchni 12,40 m2 obustronne mycie 1 x w roku

(całkowita powierzchnia przeznaczona do mycia).

I piętro:

Sprzątanie codzienne:

1. Pomieszczenia biurowe o powierzchni 55,30 m2 – wykładzina PCV.

2. Pomieszczenie socjalne o powierzchni 1,10 m2 – kafle.

3. Pomieszczenie WC o powierzchni 2,20 m2 – terakota.

4. Ciągi komunikacyjne z parteru na I piętro o powierzchni 16,44 m2 - kafle,

(mycie ze szczególnym uwzględnieniem klatki schodowej w okresie jesienno-zimowym)

Sprzątanie cykliczne:

1. Szklane ścianki działowe o powierzchni 35,20 m2 - obustronne mycie 4 x w roku (całkowita powierzchnia przeznaczona do mycia).

2. Drzwi wejściowe o powierzchni 5,60 m2 obustronne mycie 4 x w roku (całkowita powierzchnia przeznaczona do mycia).

C: Powierzchnie ogólne:

1. Portiernia o powierzchni 8,62 m2 - płytki PCV.

2. Kafle ścienne o powierzchni 43 m2.

3. Piwnica o powierzchni 66,64 m2 – kafle.

4. Posesja o powierzchni 235 m2 - płyty chodnikowe.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 3 do SWZ

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Częstotliwość mycia zewnętrznej powierzchni witryny (okna wystawowego) / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Częstotliwość mycia okien plastikowych wraz z futrynami, parapetami zewnętrznymi i rynienkami odprowadzającymi / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że należycie zrealizował w okresie ostatnich 3 lat od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie usługi sprzątania spełniające, każda z nich, poniższe warunki:

Usługa była wykonywana nieprzerwanie przez okres minimum 12 miesięcy (w przypadku usług będących w trakcie realizacji wymaganie czasu wykonywania danej usługi dotyczy części umowy już zrealizowanej, tj. od dnia rozpoczęcia wykonywania usługi do upływu terminu składania ofert),

Usługa obejmowała/obejmuje sprzątanie powierzchni wewnętrznych o wielkości nie mniejszej niż 600 m2 (słownie m2: sześćset).

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza zobowiązany jest do zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 p.z.p. oraz wskazanym we wzorze umowy.

3. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 20/09/2022
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 18/12/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 20/09/2022
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi na platformie zakupowej: https://platformazakupowa.pl/pn/uniwersytet_wroclawski/proceedings poprzez odszyfrowanie złożonych ofert przez Zamawiającego.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Ofertę składa się pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (z kwalifikowanym podpisem).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

1) PROCEDURA ODWRÓCONA:

Zamawiający, zgodnie z art. 139 ust. 1 p.z.p., przewiduje odwróconą kolejność oceny ofert tj.: najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie podstaw do wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

W postępowaniu ma zastosowanie art. 139 ust. 2 p.z.p.

Zamawiający informuje, że będzie stosował art. 139 ust. 4 p.z.p.

2) Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę na podstawie art. 108 ust. 1 p.z.p.

3) Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę na podstawie art. 109 ust 1 pkt 4 p.z.p. w stosunku, do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

4) Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, wobec którego zachodzą przesłanki określone w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej dalej: „Ustawą sankcyjną”

5) Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę wobec którego zachodzą przesłanki określone w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.07.2014 r., str. 1) w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.04.2022, str. 1), zwanego dalej: „Rozporządzenie sankcyjne”.

6) Zamawiający w niniejszym postępowaniu skorzysta z dyspozycji art. 139 ust. 2 p.z.p., zgodnie z którym Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia wraz z ofertą oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p. JEDZ. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wyłącznie tego Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia oświadczenia, o którym mowa powyżej.

7) Zamawiający nie żąda od wykonawców wniesienia wadium.

8) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie najpóźniej do dnia podpisania umowy. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy wynosi 5% ceny całkowitej brutto podanej przez Wykonawcę w ofercie.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587800
Faks: +48 224587803
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej określone w Dziale IX uPzp przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 uPzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

3. Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt 1 są:

- odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (art. 513 i nast. uPzp)

- skarga do Sądu Okręgowego w Warszawie (art. 579 i nast. uPzp)

4. Odwołanie przysługuje na:

4.1. niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;

4.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

4.3. zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w terminach wskazanych w art. 515 uPzp.

6. Skarga do sądu przysługuje na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587800
Faks: +48 224587803
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11/08/2022