”Следгаран. сервизно и техническо обслужване, проф., диагностика, ремонт на мпс (в т.ч. мотоц., ав., микробуси, камиони, самосвали) вкл. доставка на резервни части и консумативи” Published by Tenders Electronic Daily

”Следгаран. сервизно и техническо обслужване, проф., диагностика, ремонт на мпс (в т.ч. мотоц., ав., микробуси, камиони, самосвали) вкл. доставка на резервни части и консумативи”

Application deadline

03.10.2022, 23:59 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Provision of services.

Main CPV code
  • Repair and maintenance services
    50000000-5
Language

Bulgarian

Contracting authority / owner

ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО "ИЗВОРА" - ДЕВИН"
Ул. "Освобождение" №18
4800 гр.Девин
Bulgaria
Tel.: +359 030412393
Fax: +359 030412393
E-Mail: dlsizvpra@ucdp-smolian.com
Website: https://ucdp-smolian.com/

assignment

”Следгаранционно сервизно и техническо обслужване, профилактика, диагностика, ремонт на моторни превозни средства (в т.ч. мотоциклети, автомобили, микробуси, камиони, самосвали, каросерии, ремаркета и полуремаркета) включително доставка на резервни части и консумативи”, за нуждите на  ТП „ДЛС-Извора” за срок до 24 месеца. В Техническа спецификация – Приложение №1 част от документацията са описани подробно видовете МПС и ППС на Възложителя и техническите изисквания по извършване на услугите и доставката на резервните части.
”Следгаранционно сервизно и техническо обслужване, профилактика, диагностика, ремонт на моторни превозни средства (в т.ч. мотоциклети, автомобили, микробуси, камиони,...
Show more

Description of procurement /scope of services

”Следгаранционно сервизно и техническо обслужване, профилактика, диагностика, ремонт на моторни превозни средства (в т.ч. мотоциклети, автомобили, микробуси, камиони, самосвали, каросерии, ремаркета и полуремаркета) включително доставка на резервни части и консумативи”, за нуждите на ТП „ДЛС-Извора” за срок до 24 месеца. В Техническа спецификация – Приложение №1 част от документацията са описани подробно видовете МПС и ППС на Възложителя и техническите изисквания по извършване на услугите и доставката на резервните части.
”Следгаранционно сервизно и техническо обслужване, профилактика, диагностика, ремонт на моторни превозни средства (в т.ч. мотоциклети, автомобили, микробуси, камиони,...
Show more

Project adress

Region (NUTS code): BG БЪЛГАРИЯ (BULGARIA)
В обекти сервизни бази на разстояние не повече от 50 км. от гр. Девин, в която да може да се извършва следгаранционно сервизно и техническо обслужване.

България-Девин: Услуги по ремонт и поддръжка

2022/S 171-484694

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО "ИЗВОРА" - ДЕВИН"
Национален регистрационен номер: 2016195800278
Пощенски адрес: Ул. "Освобождение" №18
Град: гр.Девин
код NUTS: BG България  / Bulgaria
Пощенски код: 4800
Държава: България
Лице за контакт: Вероника Сариева
Електронна поща: dlsizvpra@ucdp-smolian.com
Телефон: +359 030412393
Факс: +359 030412393
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://ucdp-smolian.com/
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/20710
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://app.eop.bg/today/236814
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://app.eop.bg/today/236814
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Друга дейност: Управление на горски територии- държавна собственост, ловностопански дейности.

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

”Следгаран. сервизно и техническо обслужване, проф., диагностика, ремонт на мпс (в т.ч. мотоц., ав., микробуси, камиони, самосвали) вкл. доставка на резервни части и консумативи”

II.1.2)Основен CPV код
50000000 Услуги по ремонт и поддръжка
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

”Следгаранционно сервизно и техническо обслужване, профилактика, диагностика, ремонт на моторни превозни средства (в т.ч. мотоциклети, автомобили, микробуси, камиони, самосвали, каросерии, ремаркета и полуремаркета) включително доставка на резервни части и консумативи”, за нуждите на  ТП „ДЛС-Извора” за срок до 24 месеца. В Техническа спецификация – Приложение №1 част от документацията са описани подробно видовете МПС и ППС на Възложителя и техническите изисквания по извършване на услугите и доставката на резервните части.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 15 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG България  / Bulgaria
Основно място на изпълнение:

В обекти сервизни бази на разстояние не повече от 50 км. от гр. Девин, в която да може да се извършва следгаранционно сервизно и техническо обслужване.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

”Следгаранционно сервизно и техническо обслужване, профилактика, диагностика, ремонт на моторни превозни средства (в т.ч. мотоциклети, автомобили, микробуси, камиони, самосвали, каросерии, ремаркета и полуремаркета) включително доставка на резервни части и консумативи”, за нуждите на ТП „ДЛС-Извора” за срок до 24 месеца. В Техническа спецификация – Приложение №1 част от документацията са описани подробно видовете МПС и ППС на Възложителя и техническите изисквания по извършване на услугите и доставката на резервните части.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 15 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Оценяването на офертите ще се извършва извън системата на ЦАИС, по методика, която е неразделна част от документацията за участие.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Не се изисква

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Не се изисква

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

да е изпълнил минимум 1 (една) услуга с дейност, предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката за последните 3 /три/ години, считано от датата да подаване на заявлението или офертата – за услугата.

** „Изпълнена” е тази услуга, чието изпълнение е приключило до датата на подаване на офертата, в рамките на заложения от възложителя период, независимо от датата на възлагането й.

Доказването на изискванeто по буква „а”, се посочва в: - ЕЕДОП с попълване на част IV, раздел В „Технически и професионални способности” т. 1б. Преди сключване на договора се представят документи които доказват извършената услуга. б) Участникът трябва да разполага с минимален брой персонал, а именно: минимум 1 (едно) лице, със съответната професионална компетентност за извършване на авторемонтните услуги.

за доказване на изискването по буква „б”, участникът - попълва част IV, раздел В „Технически и професионални способности”, т. 6 от ЕЕДОП - участниците следва да посочат образование, образователна степен, специалност и/или допълнителна квалификация на лицето номер на диплома, дата на която е издадена и издател.

в) Участникът трябва да има на разположение инструменти, съоръжения и техническо оборудване необходими за изпълнението на поръчката, а именно:

Да има на разположение минимум 1 /една/ сервизна база собствена или наета или капацитет на трето лице, в която ще извършва услугата и е на разстояние не повече от 50 км. от гр. Девин. Сервизът следва да е оборудван със стенд за електронна диагностика на повредите; стенд за регулировка на преден и заден мост; стенд за регулиране на фарове; прибор за обслужване на климатична инсталация; подемник за ремонт на ходовата част, собствен или нает или капацитет на трето лице.

Изискването по буква „в”, участникът декларира: информацията се декларира чрез попълване на част IV, раздел В „Технически и професионални способности”, т. 9 от ЕЕДОП.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

а) да е изпълнил минимум 1 (една) услуга с дейност, предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката за последните 3 /три/ години, считано от датата да подаване на заявлението или офертата – за услугата.

** „Изпълнена” е тази услуга, чието изпълнение е приключило до датата на подаване на офертата, в рамките на заложения от възложителя период, независимо от датата на възлагането й.

Доказването на изискванeто по буква „а”, се посочва в: - ЕЕДОП с попълване на част IV, раздел В „Технически и професионални способности” т. 1б. Преди сключване на договора се представят документи които доказват извършената услуга.

б) Участникът трябва да разполага с минимален брой персонал, а именно: минимум 1 (едно) лице, със съответната професионална компетентност за извършване на авторемонтните услуги.

за доказване на изискването по буква „б”, участникът - попълва част IV, раздел В „Технически и професионални способности”, т. 6 от ЕЕДОП - участниците следва да посочат образование, образователна степен, специалност и/или допълнителна квалификация на лицето номер на диплома, дата на която е издадена и издател.

в) Участникът трябва да има на разположение инструменти, съоръжения и техническо оборудване необходими за изпълнението на поръчката, а именно:

Да има на разположение минимум 1 /една/ сервизна база собствена или наета или капацитет на трето лице, в която ще извършва услугата и е на разстояние не повече от 50 км. от гр. Девин. Сервизът следва да е оборудван със стенд за електронна диагностика на повредите; стенд за регулировка на преден и заден мост; стенд за регулиране на фарове; прибор за обслужване на климатична инсталация; подемник за ремонт на ходовата част, собствен или нает или капацитет на трето лице.

Изискването по буква „в”, участникът декларира: информацията се декларира чрез попълване на част IV, раздел В „Технически и професионални способности”, т. 9 от ЕЕДОП.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Посочени са в тепническата спецификация - Приложение №1, техническото предложение, ценовото предложение и договора.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 03/10/2022
Местно време: 23:59
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 3 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 04/10/2022
Местно време: 14:00
Място:

В системата

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Жалба може да се подава в 10-дневен срок от:

- изтичане на срока по чл.100, ал.3 от ЗОП - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация;

- връчването на решението за определяне на изпълнител;

- връчването за прекратяване на процедурата.

Жалбата се подава до Комисията за защита на конкуренцията с копие и до възложителя, чието решение, действие или бездействие се обжалва.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
01/09/2022