,,Budowa i przebudowa kluczowych dróg w specjalnej strefie ekonomicznej, turystyczno-rekreacyjnej oraz centrum miasta Tarnobrzega” – 3 zadania. Published by Tenders Electronic Daily

,,Budowa i przebudowa kluczowych dróg w specjalnej strefie ekonomicznej, turystyczno-rekreacyjnej oraz centrum miasta Tarnobrzega” – 3 zadania.

Application deadline

19.09.2022, 10:00 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Construction contract

Main CPV code
 • Site preparation work
  45100000-8
Language

Polish

Contracting authority / owner

Miasto Tarnobrzeg reprezentowane przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega
ul. Kościuszki 32
39-400 Tarnobrzeg
Poland
Tel.: +48 158226570
E-Mail: zampub@um.tarnobrzeg.pl
Website: www.tarnobrzeg.pl

assignment

Zadanie nr 1: Przebudowa dróg - Tarnowskiego, Marczaka, Konfederacji DzikowskiejZadanie nr 2: Przebudowa ul. Bema w km 2+961 do km 3+936 w Tarnobrzegu wraz z obiektami mostowymiZadanie nr 3: Budowa dróg w systemie „zaprojektuj i wybuduj

Lots 1

Job / name

Zadanie nr 1: Przebudowa dróg - Tarnowskiego, Marczaka, Konfederacji Dzikowskiej

Description of procurement /scope of services

Zadanie nr 1: Przebudowa dróg - Tarnowskiego, Marczaka, Konfederacji Dzikowskiej:a) Przebudowa ul. Tarnowskiego w km 0+003 do km 0+351 w Tarnobrzegu.b) Przebudowa ul. Marczaka w km 0+003 do 0+407 w Tarnobrzegu.c) Rozbudowa drogi gminnej Nr G22063R - ul. Konfederacji Dzikowskiej w Tarnobrzegu, wraz z budową łącznika do drogi wojewódzkiej 723 - ul. Sikorskiego wraz z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami budowlanymi - Etap I.
Zadanie nr 1: Przebudowa dróg - Tarnowskiego, Marczaka, Konfederacji Dzikowskiej:a) Przebudowa ul. Tarnowskiego w km 0+003 do km 0+351 w Tarnobrzegu.b) Przebudowa ul. Marczaka w km 0+003 do 0+407 w Tarnobrzegu.c) Rozbudowa drogi gminnej Nr G22063R - ul. Konfederacji Dzikowskiej...
Show more

Others CPV Codes
 • Construction work for electricity power lines
  45231400-9
 • Storm-water piping construction work
  45232130-2
 • Construction, foundation and surface works for highways, roads
  45233000-9
 • Road-repair works
  45233142-6
 • Traffic-calming works
  45233150-5
 • Surface work for footpaths
  45233253-7
 • Installation of road signs
  45233290-8
 • Flatwork
  45236000-0
 • Electricity supply installations
  45315300-1
 • Installation of road lighting equipment
  45316110-9
 • Construction work for electricity power lines
  45231400-9
 • Storm-water piping construction work
  45232130-2
 • Construction, foundation and surface works for highways, roads
  45233000-9
 • Road-repair works
  45233142-6
 • Traffic-calming works
  45233150-5
Show more
Project adress

Miasto Tarnobrzeg

Lots 2

Job / name

Zadanie nr 2: Przebudowa ul. Bema w km 2+961 do km 3+936 w Tarnobrzegu wraz z obiektami mostowymi

Description of procurement /scope of services

Zadanie nr 2: Przebudowa ul. Bema w km 2+961 do km 3+936 w Tarnobrzegu wraz z obiektami mostowymi:a) Przebudowa ul. Bema w km 2+961 do km 3+936 w Tarnobrzegu.b) Most na rzece Trześniówka, JNI : 01025177 ciągu drogi powiatowej ul. gen. J. Bema w km 3+569.c) Most na rzece Żupawka, JNI : 01025176 w ciągu drogi powiatowej ul. gen. J. Bema w km 3+946.
Zadanie nr 2: Przebudowa ul. Bema w km 2+961 do km 3+936 w Tarnobrzegu wraz z obiektami mostowymi:a) Przebudowa ul. Bema w km 2+961 do km 3+936 w Tarnobrzegu.b) Most na rzece Trześniówka, JNI : 01025177 ciągu drogi powiatowej ul. gen. J. Bema w km 3+569.c) Most na rzece Żupawka, JNI : 01025176 w...
Show more

Others CPV Codes
 • Construction work for electricity power lines
  45231400-9
 • Storm-water piping construction work
  45232130-2
 • Construction, foundation and surface works for highways, roads
  45233000-9
 • Road-repair works
  45233142-6
 • Traffic-calming works
  45233150-5
 • Surface work for footpaths
  45233253-7
 • Installation of road signs
  45233290-8
 • Flatwork
  45236000-0
 • Electricity supply installations
  45315300-1
 • Installation of road lighting equipment
  45316110-9
 • Construction work for electricity power lines
  45231400-9
 • Storm-water piping construction work
  45232130-2
 • Construction, foundation and surface works for highways, roads
  45233000-9
 • Road-repair works
  45233142-6
 • Traffic-calming works
  45233150-5
Show more
Project adress

Miasto Tarnobrzeg

Lots 3

Job / name

Zadanie nr 3: Budowa dróg w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

Description of procurement /scope of services

Zadanie nr 3: Budowa dróg w systemie „zaprojektuj i wybuduj”:a) Budowa drogi ul. Chemicznej na odcinkach od ul. Zakładowej do granic administracyjnych miasta Tarnobrzega oraz od granic administracyjnych miasta Tarnobrzega do ul. Chmielowskiej.b) Budowa drogi ul. Siarkopolowej na odcinku od ul. Chemicznej do drogi wewnętrznej na działce o nr ew. 957/16.c) Budowa drogi ul. Mechanicznej na odcinku od ul. Zakładowej do skrzyżowania z drogą położoną na działce o nr ew. 957/30.c) Most na rzece Żupawka, JNI : 01025176 w ciągu drogi powiatowej ul. gen. J. Bema w km 3+946.
Zadanie nr 3: Budowa dróg w systemie „zaprojektuj i wybuduj”:a) Budowa drogi ul. Chemicznej na odcinkach od ul. Zakładowej do granic administracyjnych miasta Tarnobrzega oraz od granic administracyjnych miasta Tarnobrzega do ul. Chmielowskiej.b) Budowa drogi ul. Siarkopolowej na odcinku od ul....
Show more

Others CPV Codes
 • Parking lot construction work
  45223300-9
 • Construction work for pipelines, communication and power lines
  45231000-5
 • Storm-water piping construction work
  45232130-2
 • Sewer construction work
  45232400-6
 • Road construction works
  45233120-6
 • Architectural, construction, engineering and inspection services
  71000000-8
 • Environmental engineering consultancy services
  71313000-5
 • Engineering design services
  71320000-7
 • Engineering design services for mechanical and electrical installations for buildings
  71321000-4
 • Geology services
  71351910-5
 • Surveying services
  71355000-1
 • Planting and maintenance services of green areas
  77310000-6
 • Parking lot construction work
  45223300-9
 • Construction work for pipelines, communication and power lines
  45231000-5
 • Storm-water piping construction work
  45232130-2
 • Sewer construction work
  45232400-6
 • Road construction works
  45233120-6
Show more
Project adress

Miasto Tarnobrzeg

Polska-Tarnobrzeg: Przygotowanie terenu pod budowę

2022/S 157-449044

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Tarnobrzeg reprezentowane przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Adres pocztowy: ul. Kościuszki 32
Miejscowość: Tarnobrzeg
Kod NUTS: PL824 Tarnobrzeski
Kod pocztowy: 39-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Straburzyńska
E-mail: zampub@um.tarnobrzeg.pl
Tel.: +48 158226570
Adresy internetowe:
Główny adres: www.tarnobrzeg.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://bip.tarnobrzeg.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne. Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

,,Budowa i przebudowa kluczowych dróg w specjalnej strefie ekonomicznej, turystyczno-rekreacyjnej oraz centrum miasta Tarnobrzega” – 3 zadania.

II.1.2)Główny kod CPV
45100000 Przygotowanie terenu pod budowę
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Zadanie nr 1: Przebudowa dróg - Tarnowskiego, Marczaka, Konfederacji Dzikowskiej

Zadanie nr 2: Przebudowa ul. Bema w km 2+961 do km 3+936 w Tarnobrzegu wraz z obiektami mostowymi

Zadanie nr 3: Budowa dróg w systemie „zaprojektuj i wybuduj

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 1: Przebudowa dróg - Tarnowskiego, Marczaka, Konfederacji Dzikowskiej

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45231400 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45232130 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej
45233000 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233142 Roboty w zakresie naprawy dróg
45233150 Roboty w zakresie regulacji ruchu
45233253 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych
45236000 Wyrównywanie terenu
45315300 Instalacje zasilania elektrycznego
45316110 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
45233290 Instalowanie znaków drogowych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL824 Tarnobrzeski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miasto Tarnobrzeg

II.2.4)Opis zamówienia:

Zadanie nr 1: Przebudowa dróg - Tarnowskiego, Marczaka, Konfederacji

Dzikowskiej:

a) Przebudowa ul. Tarnowskiego w km 0+003 do km 0+351 w Tarnobrzegu.

b) Przebudowa ul. Marczaka w km 0+003 do 0+407 w Tarnobrzegu.

c) Rozbudowa drogi gminnej Nr G22063R - ul. Konfederacji Dzikowskiej w Tarnobrzegu, wraz z budową łącznika do drogi wojewódzkiej 723 - ul. Sikorskiego wraz z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami budowlanymi - Etap I.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 565
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie niżej podane kryteria i ich

znaczenie procentowe w sposób opisany niżej:

A/ Cena – waga 60 %

B/ Długość okresu gwarancji i rękojmi- waga 20%

C/ Termin realizacji- waga 20%

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 2: Przebudowa ul. Bema w km 2+961 do km 3+936 w Tarnobrzegu wraz z obiektami mostowymi

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45231400 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45232130 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej
45233000 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233142 Roboty w zakresie naprawy dróg
45233150 Roboty w zakresie regulacji ruchu
45233253 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych
45236000 Wyrównywanie terenu
45315300 Instalacje zasilania elektrycznego
45316110 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
45233290 Instalowanie znaków drogowych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL824 Tarnobrzeski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miasto Tarnobrzeg

II.2.4)Opis zamówienia:

Zadanie nr 2: Przebudowa ul. Bema w km 2+961 do km 3+936 w Tarnobrzegu wraz

z obiektami mostowymi:

a) Przebudowa ul. Bema w km 2+961 do km 3+936 w Tarnobrzegu.

b) Most na rzece Trześniówka, JNI : 01025177 ciągu drogi powiatowej ul. gen. J. Bema

w km 3+569.

c) Most na rzece Żupawka, JNI : 01025176 w ciągu drogi powiatowej ul. gen. J. Bema

w km 3+946.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 565
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie niżej podane kryteria i ich

znaczenie procentowe w sposób opisany niżej:

A/ Cena – waga 60 %

B/ Długość okresu gwarancji i rękojmi- waga 20%

C/ Termin realizacji- waga 20%

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 3: Budowa dróg w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45223300 Roboty budowlane w zakresie parkingów
45231000 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
45232130 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej
45232400 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
45233120 Roboty w zakresie budowy dróg
71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71313000 Usługi doradcze w zakresie środowiska naturalnego
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71321000 Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych
71351910 Usługi geologiczne
71355000 Usługi pomiarowe
77310000 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL824 Tarnobrzeski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miasto Tarnobrzeg

II.2.4)Opis zamówienia:

Zadanie nr 3: Budowa dróg w systemie „zaprojektuj i wybuduj”:

a) Budowa drogi ul. Chemicznej na odcinkach od ul. Zakładowej do granic administracyjnych miasta Tarnobrzega oraz od granic administracyjnych miasta Tarnobrzega do ul. Chmielowskiej.

b) Budowa drogi ul. Siarkopolowej na odcinku od ul. Chemicznej do drogi wewnętrznej na działce o nr ew. 957/16.

c) Budowa drogi ul. Mechanicznej na odcinku od ul. Zakładowej do skrzyżowania z drogą położoną na działce o nr ew. 957/30.

c) Most na rzece Żupawka, JNI : 01025176 w ciągu drogi powiatowej ul. gen. J. Bema

w km 3+946.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 565
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie niżej podane kryteria i ich

znaczenie procentowe w sposób opisany niżej:

A/ Cena – waga 60 %

B/ Długość okresu gwarancji i rękojmi- waga 20%

C/ Termin realizacji- waga 20%

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

potencjał zawodowy

1/ Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże osoby skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialne za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykonawca przedstawi osoby, na funkcję wymienione poniżej, które spełniają następujące wymagania:

Dla zadania: 3.

1. Osoba proponowana do pełnienia funkcji Projektant:

a) Branży drogowej

- minimalne doświadczenie i kwalifikacje:

Doświadczenie: wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje) co najmniej 2 dokumentacje projektowe zawierające w swoim zakresie budowę, rozbudowę, przebudowę lub odbudowę drogi.

Kwalifikacje: posiada uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń do projektowania dróg w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 roku, poz. 831 z późniejszymi zmianami).

b) Branży sanitarnej

- minimalne doświadczenie i kwalifikacje:

Kwalifikacje: posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania sieci instalacji i urządzeń kanalizacyjnych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 roku, poz. 831 z późniejszymi zmianami).

c) Branży elektrycznej

- minimalne doświadczenie i kwalifikacje :

Kwalifikacje: posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 roku, poz. 831 z późniejszymi zmianami).

Uwaga: Zamawiający uzna uprawnienia równoważne do powyższych wydane

na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa.

2. Osoba proponowana do pełnienia funkcji:

a) osoba proponowana do pełnienia funkcji Kierownika Budowy:

- minimalne doświadczenie i kwalifikacje:

Kwalifikacje: wykonawca przedstawi osobę, która posiadać będzie uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń, w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 831).

Dla zadań: 1-3.

b) osoba proponowana do pełnienia funkcji kierownika robót instalacyjnych:

- minimalne doświadczenie i kwalifikacje:

Kwalifikacje: Wykonawca przedstawi osobę, która posiadać będzie uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności sieci, instalacji

i urządzeń cieplnych, wodociągowych i kanalizacyjnych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 831).

Dla zadań: 1-3.

c) osoba proponowana do pełnienia funkcji kierownika robót elektrycznych:

- minimalne doświadczenie i kwalifikacje :

Kwalifikacje: Wykonawca przedstawi osobę, która posiadać będzie uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności sieci, instalacji

i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 831).

Dla zadań: 1

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Istotne postanowienia umowy zostały określone w załączniku nr 2 do SWZ.- projekty umów

Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją przez wykonawcę projektowanych postanowień umowy.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 19/09/2022
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 17/12/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 19/09/2022
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Miasto Tarnobrzeg

ul. Kościuszki 32

39-400 Tarnobrzeg

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:

Zadanie 1 – 110 000,00 (słownie: sto dziesięć tysięcy złotych)

Zadanie 2 – 87 000,00 (słownie: osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych)

Zadanie 3 – 300 000,00 (słownie: trzysta tysięcy złotych)

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi

którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 108 ust.1 ustawy Pzp.

3. Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)

wypełniony w zakresie określonym przez Zamawiającego w formie elektronicznej, opatrzony kwalifikowanym

podpisem elektronicznym.

1) JEDZ jest składanym przez Wykonawców oświadczeniem własnym stanowiącym wstępne potwierdzenie:

a) braku podstaw wykluczenia,

b) spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu,

zastępującym na etapie postępowania o udzielenie zamówienia, dokumenty i zaświadczenia wydawane przez

organy publiczne lub osoby trzecie,

4. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym

terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich

złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia aktualnych na dzień złożenia podmiotowych

środków dowodowych.

5. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym:

w art. 108 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy Pzp,

w art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem

środka karnego,

- sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

b) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej

grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U.

z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej

wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy

kapitałowej- według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ;

c) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust.

1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa:

• w art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,

• w art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp , dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne

tytułem środka zapobiegawczego,

• w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na

celu zakłócenie konkurencji,

• w art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp

- według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ;

d) oświadczenie dotyczące przepisów sankcyjnych związanych z wojną na Ukrainie

6.Zamówienie jest realizowane w ramach programu: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji

Strategicznych.

Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które

zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu

przyznane.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: nie dotyczy
Miejscowość: Nie dotyczy
Państwo: Polska
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia orazponiósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów Pzp przysługują środkiochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. 2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówieniaprzysługują również organizacjom wpisanym na listę o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej wpostępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany napodstawie ustawy. 4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzucasięniezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie orazwskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby zwanej dalej „Izbą” w formie pisemnej lub w postaci elektronicznejpodpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanegocertyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 6. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania wtaki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 7. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego oniezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest onzobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp. 7 / 7 8. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonujeczynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. 9. Na powyższe czynności nie przysługuje odwołanie z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Pzp. 10. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającegostanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostało przesłane przy użyciu środków komunikacjielektronicznej, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 11. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnychwarunków zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiejlub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 12. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 10 i 11 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, wktórym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościachstanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/08/2022