Kompleksowe utrzymanie czystości w pomieszczeniach oraz na posesji - teren zewnętrzny - wokół obiektu Aquaparku Tarnowskich Term Sp. z o.o. w Tarnowie Podgórnym ul. Nowa 54. Published by Tenders Electronic Daily

Kompleksowe utrzymanie czystości w pomieszczeniach oraz na posesji - teren zewnętrzny - wokół obiektu Aquaparku Tarnowskich Term Sp. z o.o. w Tarnowie Podgórnym ul. Nowa 54.

Application deadline

20.09.2022, 09:00 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Provision of services.

Main CPV code
 • Cleaning services
  90910000-9
Language

Polish

Contracting authority / owner

Tarnowskie Termy sp.z o.o.
ul.Nowa 54
62-080 Tarnowo Podgórne
Poland
Tel.: +48 616259060
E-Mail: a.stellmaszyk@tarnowskie-termy.pl
Website: https://tarnowskie-termy.pl/

assignment

Kompleksowe utrzymanie czystości w pomieszczeniach oraz na posesji - teren zewnętrzny - wokół obiektu Aquaparku Tarnowskich Term Sp. z o.o. w Tarnowie Podgórnym ul. Nowa 54. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w SWZ, w Opisie przedmiotu zamówienia oraz w Projektowanych postanowieniach umowy- załączniki do SWZ.
Kompleksowe utrzymanie czystości w pomieszczeniach oraz na posesji - teren zewnętrzny - wokół obiektu Aquaparku Tarnowskich Term Sp. z o.o. w Tarnowie Podgórnym ul. Nowa 54. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w SWZ, w Opisie przedmiotu zamówienia oraz w Projektowanych...
Show more

Description of procurement /scope of services

I. Kompleksowe utrzymanie czystości w pomieszczeniach oraz na posesji - teren zewnętrzny - wokół obiektu Aquaparku Tarnowskich Term Sp. z o.o. w Tarnowie Podgórnym ul. Nowa 54. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w SWZ, w Opisie przedmiotu zamówienia oraz w Projektowanych postanowieniach umowy- załączniki do SWZ. II. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę (na podstawie obligatoryjnych przesłanek wykluczenia, o których mowa w art. 108 pzp); Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę (na podstawie fakultatywnych przesłanek wykluczenia, o których mowa w art. 109 pzp) III. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835), z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:1)wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy; 2)wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 ze zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy; 3)wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217 ze zm.), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy. IV. 5. Na podstawie art. 5k rozporządzenia 833/2014 Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)-e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)-f) i lit. h)-j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)-e) i lit. g)-i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)-d), lit. f)-h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem: a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji; b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu, w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.
I. Kompleksowe utrzymanie czystości w pomieszczeniach oraz na posesji - teren zewnętrzny - wokół obiektu Aquaparku Tarnowskich Term Sp. z o.o. w Tarnowie Podgórnym ul. Nowa 54. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w SWZ, w Opisie przedmiotu zamówienia oraz w Projektowanych...
Show more

Others CPV Codes
 • Weed-killing services
  77312100-1
 • Grassing services
  77314100-5
 • Building-cleaning services
  90911200-8
 • Car park cleaning services
  90914000-7
Project adress

Region (NUTS code): PL418 Poznański
Tarnowo Podgórne, ul. Nowa 54, 62-080 Tarnowo Podgórne

Polska-Tarnowo Podgórne: Usługi sprzątania

2022/S 159-453812

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Tarnowskie Termy sp.z o.o.
Adres pocztowy: ul.Nowa 54
Miejscowość: Tarnowo Podgórne
Kod NUTS: PL418 Poznański
Kod pocztowy: 62-080
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anita Stellmaszyk
E-mail: a.stellmaszyk@tarnowskie-termy.pl
Tel.: +48 616259060
Adresy internetowe:
Główny adres: https://tarnowskie-termy.pl/
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/a901ba98-88fa-4ff8-a018-6b52df8ae607
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: spółka z o.o.
I.5)Główny przedmiot działalności
Rekreacja, kultura i religia

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Kompleksowe utrzymanie czystości w pomieszczeniach oraz na posesji - teren zewnętrzny - wokół obiektu Aquaparku Tarnowskich Term Sp. z o.o. w Tarnowie Podgórnym ul. Nowa 54.

Numer referencyjny: ZP3.U.2022
II.1.2)Główny kod CPV
90910000 Usługi sprzątania
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Kompleksowe utrzymanie czystości w pomieszczeniach oraz na posesji - teren zewnętrzny - wokół obiektu Aquaparku Tarnowskich Term Sp. z o.o. w Tarnowie Podgórnym ul. Nowa 54. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w SWZ, w Opisie przedmiotu zamówienia oraz w Projektowanych postanowieniach umowy- załączniki do SWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90911200 Usługi sprzątania budynków
90914000 Usługi sprzątania parkingów
77312100 Usługi odchwaszczania
77314100 Usługi w zakresie trawników
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL418 Poznański
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Tarnowo Podgórne, ul. Nowa 54, 62-080 Tarnowo Podgórne

II.2.4)Opis zamówienia:

I. Kompleksowe utrzymanie czystości w pomieszczeniach oraz na posesji - teren zewnętrzny - wokół obiektu Aquaparku Tarnowskich Term Sp. z o.o. w Tarnowie Podgórnym ul. Nowa 54. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w SWZ, w Opisie przedmiotu zamówienia oraz w Projektowanych postanowieniach umowy- załączniki do SWZ. II. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę (na podstawie obligatoryjnych przesłanek wykluczenia, o których mowa w art. 108 pzp); Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę (na podstawie fakultatywnych przesłanek wykluczenia, o których mowa w art. 109 pzp) III. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835), z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:1)wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy; 2)wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 ze zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy; 3)wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217 ze zm.), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy. IV. 5. Na podstawie art. 5k rozporządzenia 833/2014 Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)-e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)-f) i lit. h)-j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)-e) i lit. g)-i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)-d), lit. f)-h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem: a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji; b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu, w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Na podstawie art. 139 ust. 2 Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia wraz z ofertą oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 pzp. Zamawiający zażąda tego oświadczenia wyłącznie od Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona (zgodnie z pkt. 24 SWZ). Przedmiotowe oświadczenie nie stanowi podmiotowego środka dowodowego. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 70.000 pln.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1.wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane (na przykładzie wzoru udostępnionego Wykonawcy najwyżej ocenionemu), oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy; powyższy wykaz winien wykazać, że Wykonawca wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej trzy usługi sprzątania obiektów basenowych, sportowych lub hotelowych posiadających nieckę basenową spełniająca łącznie poniższe warunki:

(1) każda usługa sprzątania była wykonywana lub jest wykonywana na rzecz danego Zamawiającego przez okres co najmniej 12 miesięcy;

(2) wartość dwóch z usług sprzątania wynosiła minimum 800 000 PLN łącznie, czyli średnio po 400 000,00 PLN brutto każda,

(3) wartość jednej z usług sprzątania wynosiła minimum 1 000 000,00 PLN brutto

Wykonawca zobowiązany jest wykazać tylko te usługi, które potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca nie może wykazać tych samych usług więcej niż jeden raz, dlatego wszystkie wykazane usługi muszą być odpowiednio, jednoznacznie opisane w wykazie usług poprzez podanie danych wymaganych przez Zamawiającego; W przypadku umów wykonywanych, tj. takich, których realizacja nie zakończyła się przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wykazać tylko te usługi zrealizowane w ramach takiej umowy, które na dzień upływu terminu składania ofert spełniają warunek; W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie warunek musi spełnić co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie samodzielnie w całości. Jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postepowaniu, określonego wyżej polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innego podmiotu, powyższy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli spełnia go w całości ten podmiot; W przypadku podania wartości dostaw w walucie innej niż PLN, w celu oceny spełniania ww. warunku Zamawiający dokona przeliczenia wskazanej kwoty na PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu publikacji ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a jeżeli w tym dniu nie publikowano kursu tej waluty – według ostatniego średniego kursu Narodowego Banku Polskiego przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

2.wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (na przykładzie wzoru udostępnionego Wykonawcy najwyżej ocenionemu); powyższy wykaz powinien wykazać, że Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował co najmniej poniższej wymienionymi narzędziami i sprzętem:

1) min 8 zestawy serwisowe – zestawy typu Roll Mop, wyposażenie: prasa do wyciskania, wiadro 20l, wiadro 20l, worek 120l,

2) min. 4 zestawy dwu wiaderkowe – zestaw typu Roll Mop, wyposażenie: prasa do wyciskania, wiadro 20l, wiadro 20l,

3) min. 8 zestawy mop + stelaż – mop bawełniany, do mycia każdego rodzaju posadzek

4) 8 zestawy miotła + szufelka,

5) profesjonalny odkurzacz do zbierania na sucho, elektryczny z odpowiednim oprzyrządowaniem – min. 3 szt.,

6) urządzenia do zbierania nadmiaru wody z posadzek min. 4 szt. – sprzęt własny, w tym min 1 urządzenie mobilne

7) maszyna jednotarczowa; przeznaczona do maszynowego mycia posadzek min. 3 szt.,

8) zamiatarka ręczną wyposażona w szczotkę rolkową, jedną szczotkę podbierającą, zbiorniki na nieczystości,

9) maszyna czyszcząca z napędem akumulatorowym – min. 3 szt.,

10) maszyna jednotarczowa, wysokoobrotowa (szorowarka) – min. 3 szt.,

11) myjka wysokociśnieniowa – min. 2 szt.,

12) odkurzacz zbierający wodę, każdy o pojemności co najmniej 20 l – min.2 szt.,

13) ręczny sprzęt czyszczący (miotły uliczne, grabie, wózki, taczki, miotły, szufelki, zmiotki, szczotki z twardym włosiem, ścierki z mikrofibry, wkłady mopów płaskich, mopy supełkowe, mopy płaskie, ściągaczki do mycia szyb, baranki do mycia szyb i inne oprzyrządowanie ręczne, niezbędne do prawidłowego wykonania umowy).

14) zapewnienie odkurzacza podwodnego – przeznaczonego do czyszczenia (niecka rekreacyjna i sportowa) w celu utrzymania czystości i przejrzystości wody – tylko w sytuacji awaryjnej w przypadku nie sprawnych odkurzaczy będących na wyposażeniu Aquaparku- min. 2 szt.

15) czyściwo, gąbki, ręczniki papierowe do mycia różnych powierzchni w każdym pomieszczeniu,

16) wysięgnik koszowy – minimum 1 szt.,

17) ciągnik rolniczy – przeznaczony do koszenia trawy – minimum 2 szt.,

18) zestaw do odśnieżania terenu zewnętrznego – minimum 2 szt.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazują łącznie spełnienie tego warunku.

3.wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (na przykładzie wzoru udostępnionego Wykonawcy najwyżej ocenionemu); powyższy wykaz winien wykazać, że wykonawca dysponuje odpowiednią liczbą osób, nie mniejszą niż 23 (dwadzieścia trzy), które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności bezpośrednio odpowiedzialnych za świadczenie usług, w tym:

(1) co najmniej 1. (jedną) osobą, które będzie skierowana przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, tj. będzie pełniła funkcję tzw. koordynatora obiektu, posiadającą co najmniej 12. miesięczne doświadczenie w zakresie organizowania i nadzorowania prac objętych przedmiotem zamówienia oraz zarządzającą co najmniej 15. osobowym zespołem Wykonawcy,

(2) co najmniej 22. (dwudziestoma dwoma) osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności bezpośrednio odpowiedzialnych za świadczenie usług, posiadających doświadczenie niezbędne do wykonywania przedmiotu zamówienia.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazują łącznie spełnienie tego warunku.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

warunki zostały określone w Projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik do SWZ; Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przed terminem zawarcia umowy w wysokości 3% ceny całkowitej podanej w ofercie dla zamówienia publicznego.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 20/09/2022
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 18/12/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 20/09/2022
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ, Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

3 kwartał 2025 r.

VI.3)Informacje dodatkowe:

1.W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości równej lub przekraczającej progi unijne ofertę oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 pzp, składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej. 2.Sposób zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/ 3.W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu:

1) miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/ lub

2) ePUAPu, dostępnego pod adresem: /TarnowskieTermy/SkrytkaESP lub

3) poczty elektronicznej (e-mail): przetargi@tarnowskie-termy.pl;

4.Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”. 5. maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB; Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP; Zamawiający przekazuje link do strony internetowej prowadzonego postępowania. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.

6. Do upływu terminu składania ofert należy złożyć:

1) ofertę, która musi być zgodna w treści z Formularzem oferty, stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ;

2) Załącznik nr 3 do SWZ – Oświadczenia wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp;

3) Jeżeli dotyczy - Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy Pzp;

4) pełnomocnictwo – jeżeli Wykonawca samodzielnie składający ofertę jest reprezentowany przez Pełnomocnika;

5) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;

6) W przypadku, o którym mowa w pkt. 9.38. SWZ, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.

7) w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 pzp – dokumenty określone w pkt. 9.29. SWZ i pkt. 9.30. SWZ.

UWAGA! Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.gov.pl/web/uzp/krajowa-izba-odwolawcza
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej regulują przepisy zawarte w Dziale IX pzp.

2. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

3. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie pzp, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.

5. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołanie wnosi się w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt. 21.7.1) SWZ.

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne.

9. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt. 21.7. i pkt. 21.8. SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne.

10. Zawartość odwołania została określona w art. 516 pzp.

11. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

12. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych.

13. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

14. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, ze wskazaniem, czy jest ono zaskarżone w całości, czy w części, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części, z zaznaczeniem zakresu żądanej zmiany.

15. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przysługuje skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego.

16. Skargę kasacyjną może wnieść strona oraz Prezes Urzędu. Przepisy części pierwszej księgi pierwszej tytułu VI działu Va ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – KPC stosuje się.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych – Biuro Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/08/2022