Trapliften

Application deadline

04.10.2022, 13:00 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Delivery order

Main CPV code
  • Stairlifts
    44115600-5
Language

Dutch

Contracting authority / owner

Gemeente Haarlemmermeer
Taurusavenue 100
2132 LS Hoofddorp
Netherlands
Tel.: +31 9001852
E-Mail: aanbesteden@haarlemmermeer.nl
Website: http://www.haarlemmermeer.nl

assignment

• Passen en inmeten van de traplift bij de cliënt thuis.• Leveren, installeren en gebruiksklaar opleveren van de traplift bij de cliënt thuis.• Duidelijke instructie aan de cliënt over het gebruik van de Traplift.• Demontage van de traplift bij einde contract tussen de gemeente Haarlemmermeer en cliënt, dit betreft ook de demontage van trapliften die vóór aanvang van het contract zijn geïnstalleerd.• Signaalfunctie richting de gemeente en gebruiker betreffende veranderend gedrag zoals verkeerd gebruik, geen gebruik, oneigenlijk gebruik.• All-in onderhoud van de traplift zowel de eerste 10 jaar als na 10 jaar;• Uitvoeren van reparaties waarbij inbegrepen (niet uitputtend):- Arbeidsloon- Vervangende onderdelen- Extra instructie aan gebruiker (optie)• Verzorgen van een kwalitatief goede dienstverlening vanaf het moment van het eerste contact met de cliënt tot en met demonteren en afvoeren van de traplift.
• Passen en inmeten van de traplift bij de cliënt thuis.• Leveren, installeren en gebruiksklaar opleveren van de traplift bij de cliënt thuis.• Duidelijke instructie aan de cliënt over het gebruik van de Traplift.• Demontage van de traplift bij einde contract tussen de gemeente Haarlemmermeer...
Show more

Description of procurement /scope of services

ca. 125 stuks per jaar

Project adress

Region (NUTS code): NL NEDERLAND
Haarlemmermeer

Nederland-Hoofddorp: Trapliften

2022/S 140-397589

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Haarlemmermeer
Nationaal identificatienummer: 381942865
Postadres: Taurusavenue 100
Plaats: Hoofddorp
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 2132 LS
Land: Nederland
Contactpersoon: Marlies Peeters
E-mail: aanbesteden@haarlemmermeer.nl
Telefoon: +31 9001852
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.haarlemmermeer.nl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/d50013812395dc3c2651d3f34d75d6bc
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/d50013812395dc3c2651d3f34d75d6bc
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Trapliften

Referentienummer: 6475366
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
44115600 Trapliften
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

• Passen en inmeten van de traplift bij de cliënt thuis.

• Leveren, installeren en gebruiksklaar opleveren van de traplift bij de cliënt thuis.

• Duidelijke instructie aan de cliënt over het gebruik van de Traplift.

• Demontage van de traplift bij einde contract tussen de gemeente Haarlemmermeer en cliënt, dit betreft ook de demontage van trapliften die vóór aanvang van het contract zijn geïnstalleerd.

• Signaalfunctie richting de gemeente en gebruiker betreffende veranderend gedrag zoals verkeerd gebruik, geen gebruik, oneigenlijk gebruik.

• All-in onderhoud van de traplift zowel de eerste 10 jaar als na 10 jaar;

• Uitvoeren van reparaties waarbij inbegrepen (niet uitputtend):

- Arbeidsloon

- Vervangende onderdelen

- Extra instructie aan gebruiker (optie)

• Verzorgen van een kwalitatief goede dienstverlening vanaf het moment van het eerste contact met de cliënt tot en met demonteren en afvoeren van de traplift.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Haarlemmermeer

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

ca. 125 stuks per jaar

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: K1. Risico's en maatregelen / Weging: 27
Kwaliteitscriterium - Naam: K2. Circulariteit / Weging: 19
Kwaliteitscriterium - Naam: K3. Innovatie / Weging: 4
Prijs - Weging: 50
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Verlengingsoptie van 2 x 12 maanden

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Verlengingsoptie: initiële looptijd 4 jaar met verlengingsoptie van 2 x 12 maanden.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

- Geen uitsluitingsgrond van toepassing

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

- Geschiktheidseis t.a.v. verzekering

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

- Geschiktheidseis t.a.v. beroepsbevoegdheid,

- Geschiktheidseis t.a.v. de kerncompetentie: 1 en 2,

- Geschiktheidseis t.a.v. certificering ISO 9001:2015,

- Geschiktheidseis t.a.v. ISO 14001 certificering

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:

- De trapliften hebben een economische levensduur van circa 6 jaar

- De trapliften hebben een technische levensduur van circa 10 jaar

- Daar het onderhoud bij de partij blijft die de traplift geleverd heeft, zou de gemeente bij een kortere looptijd met betrekking tot het onderhoud met meerdere partijen te maken hebben

- Het opbouwen van de relatie tussen gemeente en Opdrachtnemer, inclusief diverse benodigde afstemmingen, vergt enige tijd

- Wij hebben begrepen dat er ontwikkelingen zijn op het gebied van veiligheidseisen van trapliften. Omdat wij nu nog niet in kunnen schatten wat de implicaties zullen zijn van de implementatie van deze nieuwe eisen op de samenwerking, willen wij beide partijen de gelegenheid geven om hier op een juiste manier op in te kunnen spelen. Een korte looptijd van de overeenkomst biedt deze gelegenheid niet.

De gemeente acht daarom wegens de hoge administratieve lasten een looptijd van 6 jaar inclusief verlengingen proportioneel.

IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 04/10/2022
Plaatselijke tijd: 13:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 04/10/2022
Plaatselijke tijd: 13:15

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Noord-Holland
Plaats: Haarlem
Land: Nederland
E-mail: Info@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 883616100
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
19/07/2022