Dodávka elektrickej energie vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku. Published by Tenders Electronic Daily

Dodávka elektrickej energie vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku.

Application deadline

26.09.2022, 12:00 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Delivery order

Main CPV code
  • Electricity
    09310000-5
Language

Slovak

Contracting authority / owner

Špecializovaná nemocnica sv.Svorada Zobor, n.o.
Kláštorná 134
94901 Nitra
Slovakia
Tel.: +421 376941227
Fax: +421 376510616
E-Mail: sekretariat@snzobor.sk
Website: www.snzobor.sk

assignment

Dodávka elektrickej energie vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku.

Description of procurement /scope of services

Predmetom zákazky je Dodávanie elektrickej energie vrátane prevzatia zodpovednosti zaodchýlku pre Špecializovanú nemocnicu sv. Svorada Zobor, n. o. v množstve 410 MWh naobdobie 12 mesiacov, t. j. od 1.1.2023 do 31.12.2023.TECHNICKÉ VLASTNOSTI: jednotka minimum maximum presnePredpokladaná spotreba OM na zmluvné MWh 410Obdobie 12 kalendárnych mesiacovVeľkosť hlavného ističa Ampér 400Trojfázové napätie Volt 230/400Maximálna rezervovaná kapacita kW 190Rezervovaná kapacita štvrťročne kW 130 160Spotreba elektrickej energie VT MWh 250 300Spotreba elektrickej energie NT MWh 160 120Číslo odberného miesta EIC kód 24ZZS86020200005Žiadaný produkt dvojtarifDistribučná sadzba X2Napäťová úroveň vnDodávka elektrickej energie vrátane distribučných služieb musí zodpovedať technickýma podmienkam Prevádzkovému poriadku PDS a musí byť v súlade s platnými právnymipredpismi SR.(zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a platnou vyhláškou ÚRSO)Objednávateľ bude zaisťovať rezervovanú kapacitu štvrťročne. Jej výška v rozmedzí od 130 do 160 kW bude určená individuálne pre každý štvrťrok. Pre I. kvartál roka 2023 objednávateľ objednáva rezervovanú kapacitu vo výške 160 kW.
Predmetom zákazky je Dodávanie elektrickej energie vrátane prevzatia zodpovednosti zaodchýlku pre Špecializovanú nemocnicu sv. Svorada Zobor, n. o. v množstve 410 MWh naobdobie 12 mesiacov, t. j. od 1.1.2023 do 31.12.2023.TECHNICKÉ VLASTNOSTI: jednotka minimum maximum presnePredpokladaná spotreba...
Show more

Project adress

Region (NUTS code): SK0 SLOVENSKO
Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n. o., Kláštorská 134, 949 88 Nitra, Slovensko

Slovensko-Nitra: Elektrická energia

2022/S 164-463859

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Tovary

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Špecializovaná nemocnica sv.Svorada Zobor, n.o.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 37971832
Poštová adresa: Kláštorná 134
Mesto/obec: Nitra
Kód NUTS: SK Slovensko
PSČ: 94901
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Daniela Gažová
E-mail: sekretariat@snzobor.sk
Telefón: +421 376941227
Fax: +421 376510616
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.snzobor.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho: www.uvo.gov.sk
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/447162
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/447162
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Iný druh: zdravotníctvo
I.5)Hlavná činnosť
Zdravotníctvo

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Dodávka elektrickej energie vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku.

Referenčné číslo: VO-3/2022
II.1.2)Hlavný kód CPV
09310000 Elektrická energia
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Dodávka elektrickej energie vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 237 800.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK0 Slovensko
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n. o., Kláštorská 134, 949 88 Nitra, Slovensko

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom zákazky je Dodávanie elektrickej energie vrátane prevzatia zodpovednosti za

odchýlku pre Špecializovanú nemocnicu sv. Svorada Zobor, n. o. v množstve 410 MWh na

obdobie 12 mesiacov, t. j. od 1.1.2023 do 31.12.2023.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI: jednotka minimum maximum presne

Predpokladaná spotreba OM na zmluvné MWh 410

Obdobie 12 kalendárnych mesiacov

Veľkosť hlavného ističa Ampér 400

Trojfázové napätie Volt 230/400

Maximálna rezervovaná kapacita kW 190

Rezervovaná kapacita štvrťročne kW 130 160

Spotreba elektrickej energie VT MWh 250 300

Spotreba elektrickej energie NT MWh 160 120

Číslo odberného miesta EIC kód 24ZZS86020200005

Žiadaný produkt dvojtarif

Distribučná sadzba X2

Napäťová úroveň vn

Dodávka elektrickej energie vrátane distribučných služieb musí zodpovedať technickým

a podmienkam Prevádzkovému poriadku PDS a musí byť v súlade s platnými právnymi

predpismi SR.

(zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a platnou vyhláškou ÚRSO)

Objednávateľ bude zaisťovať rezervovanú kapacitu štvrťročne. Jej výška v rozmedzí od 130 do 160 kW bude určená individuálne pre každý štvrťrok. Pre I. kvartál roka 2023 objednávateľ objednáva rezervovanú kapacitu vo výške 160 kW.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 237 800.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

1)Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 32 ods. 1 a v § 114 ods. 2 ZVO.

Ich splnenie preukazuje uchádzač podľa § 32 ods. 2 alebo § 152 v súlade s ustanoveniami ZVO. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

2)Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO:

a)nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,

b)nemá nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

c)nemá daňové nedoplatky v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

d)nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,

e)je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,

f)nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

g)nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinnosti v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať,

h)nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať.

3)Uchádzač preukazuje podmienky účasti uvedené v bodoch a) až h) týkajúceho sa osobného postavenia spôsobom v súlade s § 32 ods. 2 ZVO alebo v súlade s § 152 ods. 1 ZVO.

Pre nedostatok počtu znakov ostatné body č. 3,4,5 a 6 sú uvedené v Súťažných podkladoch na str. č 34 - 35, stránka označená písmenom "G".

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

Neuplatňuje sa

III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

Neuplatňuje sa.

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.6)Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii:

Elektronická aukcia sa uskutoční cez certifikovaný systém EVO ÚVO a do EA budú pozvaní uchádzači/záujemcovia, ktorí splnia podmienky účasti. Podrobné špecifikácie/nastavenie EA budú uchádzačom zaslané prostredníctvom systému EVO.

IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 26/09/2022
Miestny čas: 12:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Slovenčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30/11/2022
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 26/09/2022
Miestny čas: 12:15
Miesto:

Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n. o., Kláštorská 134, 949 88 Nitra, Slovensko

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Otvárania ponúk sa zúčastní iba komisia verejného obstarávateľa. Otváranie ponúk sa uskutoční on-line. Účasť uchádzačov/záujemcov (sprístupnenie ponúk on-line) nie je možné, nakoľko sa v zmysle § 54 zákona o verejnom obstarávaní uskutoční elektronická aukcia.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3)Doplňujúce informácie:

Verejný obstarávateľ nerozdelil predmet zákazky na časti, nakoľko rozdelenie zákazky by bolo samo účelové a verejnému obstarávateľovi by to spôsobilo problémy pri plynulom zabezpečení dodávky tovaru. Na trhu existuje vhodné prostredie na realizáciu hospodárskej súťaže ako celku a je obvyklé, že dodávatelia dokážu komplexne dodať tovar. S ohľadom na charakter predmetu zákazky by bolo delenie tejto zákazky neúčelové, nehospodárne a objektívne veľmi ťažko realizovateľné.

Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi/záujemcami sa bude uskutočňovať výhradne elektronicky cez systém EVO Úradu pre verejné obstarávanie. (§ 20 zákona o verejnom obstarávaní, vysvetľovanie, podanie revíznych postupov, náprav, námietok...)

Verejný obstarávateľ neuzavrie zmluvu s uchádzačom, ktorý nie je zaregistrovaný v Registri partnerov verejného sektora a nemá zapísaných konečných užívateľov výhod.

Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti § 32, 33, 34 môžu byť predložené aj formou Jednotného európskeho dokumentu podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo nevyužiť elektronickú aukciu § 54 ods. 15 zákona o verejnom obstarávaní, ak by sa elektronickej aukcie zúčastnil iba jeden uchádzač.

Pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti osobného postavenia overí verejný obstarávateľ, či je hospodársky subjekt zapísaný v zozname hospodárskych subjektov. Ak uchádzač nepredložil doklady podľa § 32 ods. 2,4 a 5 alebo iný rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise podľa § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.

Verejný obstarávateľ je bez ohľadu na vyššie uvedené oprávnený od uchádzača dodatočne vyžiadať doklad podľa § 32 ods. 2 písm. b) a c).

Verejný obstarávateľ poskytuje neobmedzený bezplatný prístup k Súťažným podkladom.

Predmetné verejné obstarávanie je zelené verejné obstarávanie, nie je obstarávanie inovácií a nie je zamerané na sociálne aspekty.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
23/08/2022