ZP/CZD/134/22 Dostawa sterylnych i niesterylnych wyrobów jednorazowego użytku - 3 pakiety Published by Tenders Electronic Daily

ZP/CZD/134/22 Dostawa sterylnych i niesterylnych wyrobów jednorazowego użytku - 3 pakiety

Application deadline

19.10.2022, 08:50 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Delivery order

Main CPV code
 • Medical consumables
  33140000-3
Language

Polish

Contracting authority / owner

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka"
Al. Dzieci Polskich 20
04-730 Warszawa
Poland
Tel.: +48 228157546
Fax: +48 228151015
E-Mail: zamowienia.publiczne@ipczd.pl
Website: www.czd.pl

assignment

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sterylnych i niesterylnych wyrobów jednorazowego użytku – 3 pakiety, na zasadach określonych w projektowanych postanowieniach umowy w ilościach wynikających z bieżących potrzeb i w terminach wynikających z zawartej umowy.

Lots 1

Job / name

Pakiet nr 1 Maski chirurgiczne trzywarstwowe

Description of procurement /scope of services

Maski chirurgiczne trzywarstwowe szt. 436 328

Others CPV Codes
 • Medical consumables
  33140000-3
Project adress

siedziba Zamawiającego

Lots 2

Job / name

Pakiet nr 2 Maski chirurgiczne czterowarstwowe

Description of procurement /scope of services

Maski chirurgiczne czterowarstwowe szt. 86 470

Others CPV Codes
 • Medical consumables
  33140000-3
Project adress

siedziba Zamawiającego

Lots 3

Job / name

Pakiet nr 3 Maski chirurgiczne czterowarstwowe, zabezpieczające okulary przed parowaniem

Description of procurement /scope of services

Maska chirurgiczna czterowarstwowa zabezpieczająca okulary przed parowaniem szt. 24 0002. Maska chirurgiczna czterowarstwowa zabezpieczająca okulary przed parowaniem, nieprzemakalna szt. 5 300

Others CPV Codes
 • Medical consumables
  33140000-3
Project adress

siedziba Zamawiającego

Polska-Warszawa: Materiały medyczne

2022/S 179-504105

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka"
Krajowy numer identyfikacyjny: NIP: 9521143675
Adres pocztowy: Al. Dzieci Polskich 20
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 04-730
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marzena Krukowska
E-mail: zamowienia.publiczne@ipczd.pl
Tel.: +48 228157546
Faks: +48 228151015
Adresy internetowe:
Główny adres: www.czd.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://ipczd.ezamawiajacy.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://ipczd.ezamawiajacy.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

ZP/CZD/134/22 Dostawa sterylnych i niesterylnych wyrobów jednorazowego użytku - 3 pakiety

Numer referencyjny: ZP/CZD/134/22
II.1.2)Główny kod CPV
33140000 Materiały medyczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sterylnych i niesterylnych wyrobów jednorazowego użytku – 3 pakiety, na zasadach określonych w projektowanych postanowieniach umowy w ilościach wynikających z bieżących potrzeb i w terminach wynikających z zawartej umowy.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet nr 1 Maski chirurgiczne trzywarstwowe

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

siedziba Zamawiającego

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Maski chirurgiczne trzywarstwowe szt. 436 328

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30
Cena - Waga: 70
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet nr 2 Maski chirurgiczne czterowarstwowe

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

siedziba Zamawiającego

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Maski chirurgiczne czterowarstwowe szt. 86 470

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30
Cena - Waga: 70
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet nr 3 Maski chirurgiczne czterowarstwowe, zabezpieczające okulary przed parowaniem

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

siedziba Zamawiającego

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Maska chirurgiczna czterowarstwowa zabezpieczająca okulary przed parowaniem szt. 24 000

2. Maska chirurgiczna czterowarstwowa zabezpieczająca okulary przed parowaniem, nieprzemakalna szt. 5 300

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30
Cena - Waga: 70
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie określa tego warunku.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie określa tego warunku.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie określa tego warunku.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zgodnie z projektowanymi postanowieniami umowy wg zał. nr 2 do SWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 19/10/2022
Czas lokalny: 08:50
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 16/01/2023
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 19/10/2022
Czas lokalny: 09:00
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi przy użyciu platformy https://ipczd.ezamawiajacy.pl .

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie:

1) art. 108 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 Pzp;

2) art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835 z późn. zm.);

3) art. 5k Rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuacje na Ukrainie.

I. Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia wymaganych do złożenia przez Wykonawcę (w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego w trybie art. 126.1. ustawy Pzp), którego oferta została najwyżej oceniona:

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia:

1. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust 1 pkt 1), 2) i 4) ustawy Pzp, sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem,

2. oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp (...)

3. oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust 1 ustawy (...).

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt I.1. składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w art. 108 ust 1 pkt 1), 2) i 4) ustawy Pzp.

II. Opis sposobu przygotowywania oferty

Wykonawca składając ofertę składa:

1.Oświadczenie Wykonawcy, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp – wg zał. nr 4 do SWZ.

Zamawiający przygotował formularz JEDZ w formacie .xml. Powyższe oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia odpowiednio na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.

a) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia w postępowaniu.

b) Oświadczenia JEDZ podmiotów składających ofertę wspólnie, muszą mieć postać elektroniczną, podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdy z tych podmiotów w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 57 ustawy Pzp.

2. Formularz ofertowy - zał. nr 3 do SWZ;

3. Formularz cenowy dla oferowanych pakietów – zał. 5 do SWZ

4. przedmiotowe środki dowodowe:

a) na potwierdzenie zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z warunkami zamówienia - zgodnie z Rozdziałem XV pkt. 1.4.a) SWZ. Zamawiający zastosuje art. 107 ust. 2 ustawy Pzp.

b) na potwierdzenie kryterium oceny ofert „Jakość”- zgodnie z Rozdziałem XV pkt. 1.4.b) SWZ. Zamawiający zastosuje art. 107 ust. 3 ustawy Pzp.

5. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 5k Rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuacje na Ukrainie – zał. nr 6 do SWZ.

III. Ofertę wraz z przedmiotowymi środkami dowodowymi należy złożyć za pośrednictwem śke platformy zakupowej link: https://ipczd.ezamawiajacy.pl, natomiast próbki zgodnie z rozdziałem XI. swz, który brzmi: Zamawiający zgodnie z art. 65 ust 1 pkt. dopuszcza aby przedmiotowe środki dowodowe w postaci próbek zostały przekazane w oryginale za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy - Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca, na adres: INSTYTUT „POMNIK-CENTRUM ZDROWIA DZIECKA”, Al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa, Dział Zamówień Publicznych, bud. K, pokój 103.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: KIO
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www:uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: zgodnie z pkt VI.4.1) ogłoszenia
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15) ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

3.1. niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

3.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie wnosi się̨ do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

5. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę̨ wnosi się̨ do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

6. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” ustawy Pzp z dn. 11.09.2019r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn.zm.)

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: zgodnie z pkt VI.4.1) ogłoszenia
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/09/2022