Europese Aanbesteding Accountantsdiensten Published by Tenders Electronic Daily

Europese Aanbesteding Accountantsdiensten

Application deadline

17.10.2022, 14:00 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Provision of services.

Main CPV code
  • Accounting, auditing and fiscal services
    79200000-6
Language

Dutch

Contracting authority / owner

Stichting Lucas Onderwijs
Saffierhorst 105
2592GK 'S-GRAVENHAGE
Netherlands
Tel.: +31 642266075
E-Mail: ybleeker@lucasonderwijs.nl
Website: http://www.lucasonderwijs.nl

assignment

Lucas Onderwijs wil middels deze aanbesteding een overeenkomst aangaan met een accountant ten behoeve van:- Controle op de jaarstukken;- Controle bekostiging van de scholen;- Controle van de verleende subsidies (grotendeels Haagse subsidies)Natuurlijke adviesfunctie / partnerschap (voortvloeiend uit de verrichte controle werkzaamheden).
Lucas Onderwijs wil middels deze aanbesteding een overeenkomst aangaan met een accountant ten behoeve van:- Controle op de jaarstukken;- Controle bekostiging van de scholen;- Controle van de verleende subsidies (grotendeels Haagse subsidies)Natuurlijke adviesfunctie / partnerschap (voortvloeiend uit...
Show more

Description of procurement /scope of services

De overeenkomst is voor vier jaar met een totale waarde van € 5200.000,- (€130.000,- per jaar excl. BTW). Mogelijkheid tot vier maal verlenging met een jaar.

Project adress

Region (NUTS code): NL332 Agglomeratie 's-Gravenhage, NL333 Delft en Westland
's-Gravenhage

Nederland-'s-Gravenhage: Boekhoudkundige, audit- en fiscale diensten

2022/S 117-330684

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stichting Lucas Onderwijs
Nationaal identificatienummer: 48482706
Postadres: Saffierhorst 105
Plaats: 'S-GRAVENHAGE
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 2592GK
Land: Nederland
Contactpersoon: Yde Bleeker
E-mail: ybleeker@lucasonderwijs.nl
Telefoon: +31 642266075
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.lucasonderwijs.nl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/793f8fe6f92a914a4ad6285a537c1965
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/793f8fe6f92a914a4ad6285a537c1965
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Europese Aanbesteding Accountantsdiensten

Referentienummer: TN360978
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79200000 Boekhoudkundige, audit- en fiscale diensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Lucas Onderwijs wil middels deze aanbesteding een overeenkomst aangaan met een accountant ten behoeve van:

- Controle op de jaarstukken;

- Controle bekostiging van de scholen;

- Controle van de verleende subsidies (grotendeels Haagse subsidies)

Natuurlijke adviesfunctie / partnerschap (voortvloeiend uit de verrichte controle werkzaamheden).

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 520 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL332 Agglomeratie ’s-Gravenhage
NUTS-code: NL333 Delft en Westland
Voornaamste plaats van uitvoering:

's-Gravenhage

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De overeenkomst is voor vier jaar met een totale waarde van € 5200.000,- (€130.000,- per jaar excl. BTW). Mogelijkheid tot vier maal verlenging met een jaar.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: G1 / Weging: 35
Kwaliteitscriterium - Naam: G2 / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: G3 / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: G4 / Weging: 15
Prijs - Weging: 30
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 520 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/04/2023
Einde: 31/07/2027
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De overeenkomst wordt aangegaan voor vier jaar met de optie tot vier maal verlenging met één jaar.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

De overeenkomst wordt aangegaan voor vier jaar met de optie tot vier maal verlenging met één jaar.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

- Geen crimineel verleden,

- Geen faillissement of surseance van betaling,

- Geen belangenconflict,

- Geen valse verklaringen,

- Geen betrokkenheid voorbereiding,

- Geen bovenmatige beinvloeding van het besluitvormingsproces

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 17/10/2022
Plaatselijke tijd: 14:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 31/07/2023
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 17/10/2022
Plaatselijke tijd: 14:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Den Haag
Plaats: Den Haag
Land: Nederland
E-mail: aanbesteding@lucasonderwijs.nl
Internetadres: https://www.rechtspraak.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
15/06/2022