Usługi transportu medycznego w standardzie "P" i "T". Published by Tenders Electronic Daily

Usługi transportu medycznego w standardzie "P" i "T".

Application deadline

23.09.2022, 10:00 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Provision of services.

Main CPV code
  • Special-purpose road passenger-transport services
    60130000-8
Language

Polish

Contracting authority / owner

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie
Al.Wojska Polskiego 37
10-228 Olsztyn
Poland
Tel.: +48 895398076
E-Mail: konrad.piotrowski@poliklinika.net
Website: https://platformazakupowa.pl/pn/poliklinika_olsztyn

assignment

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportu sanitarnego i medycznego w standardzie „P” i „T” , rozumianego jako przewóz pacjentów (transport w stanie zagrożenia życia, konsultacje i badania diagnostyczne, przekazanie pacjenta do innego podmiotu leczniczego, transport do domu) i innych wynikających z działalności Zamawiającego przez całą dobę, 7 dni w tygodniu przez okres 12 miesięcy. Zamówienie jest podzielono na 2 części: 1) Usługi transportowe w standardzie „P” w wymiarze 300 godzin, 4500 km; 2) Usługi transportowe w standardzie „T” w wymiarze 3100 godzin, 64000 km. Szczegółowy opis realizacji zamówienia zawarto we wzorach umów stanowiących załączniki 6A i 6B do SWZ. Zamawiający stawia wymóg w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia. Wymaga się zatrudnienia na podstawie umowy o pracę kierowców (wymóg nie dotyczy lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych).
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportu sanitarnego i medycznego w standardzie „P” i „T” , rozumianego jako przewóz pacjentów (transport w stanie zagrożenia życia, konsultacje i badania diagnostyczne, przekazanie pacjenta do innego podmiotu leczniczego, transport do domu)...
Show more

Lots 1

Job / name

Usługi transportowe w standardzie "P"

Description of procurement /scope of services

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportu sanitarnego i medycznego w standardzie „P” , rozumianego jako przewóz pacjentów (transport w stanie zagrożenia życia, konsultacje i badania diagnostyczne, przekazanie pacjenta do innego podmiotu leczniczego, transport do domu) i innych wynikających z działalności Zamawiającego przez całą dobę, 7 dni w tygodniu przez okres 12 miesięcy. Usługi transportowe w standardzie „P” w wymiarze 300 godzin, 4500 km,1. Wymagania karetka podstawowa „P” 1) Wymagania dotyczące personelu karetki:a) Usługi mogą być wykonywane przez załogę ambulansu składającą się co najmniej z 2 osób uprawnionych do podejmowania medycznych czynności ratunkowych,b) Kierowca musi spełniać wymagania w stosunku do kierujących pojazdami uprzywilejowanymi, o których mowa w Rozdz. 16 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami;2. Pozostałe wymagania:a) Przybycie zespołu „P” do miejsca wezwania, w czasie wskazanym w zleceniu, nie dłuższym niż 60 min. od zgłoszenia,b) Przybycie zespołu „P” oznaczonych jako pilny - na ratunek do miejsca wezwania powinno nastąpić, w czasie nie dłuższym niż 30 min. od zgłoszenia.
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportu sanitarnego i medycznego w standardzie „P” , rozumianego jako przewóz pacjentów (transport w stanie zagrożenia życia, konsultacje i badania diagnostyczne, przekazanie pacjenta do innego podmiotu leczniczego, transport do domu) i innych...
Show more

Others CPV Codes
  • Special-purpose road passenger-transport services
    60130000-8
Project adress

Region (NUTS code): PL622 Olsztyński
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie, al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

Lots 2

Job / name

Usługi transportowe w standardzie "T"

Description of procurement /scope of services

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportu sanitarnego i medycznego w standardzie „T” , rozumianego jako przewóz pacjentów (transport na konsultacje i badania diagnostyczne, przekazanie pacjenta do innego podmiotu leczniczego, transport do domu) i innych wynikających z działalności Zamawiającego przez całą dobę, 7 dni w tygodniu przez okres 12 miesięcy. Usługi transportowe w standardzie "T" w wymiarze 3100 godzin, 64 000 km.1. Wymagania dotyczące personelu karetki: a) Usługi mogą być wykonywane przez załogę ambulansu składającą się co najmniej z 2 osób przeszkolonych w zakresie pierwszej pomocy (sanitariusz lub ratownik KPP). Kwalifikacje sanitariusza zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami lub być ratownikiem zgodnie z ustawą z dnia 08 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.b) Kierowca musi spełniać wymagania w stosunku do kierujących pojazdami uprzywilejowanymi, o których mowa w Rozdz. 16 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.2. Pozostałe wymagania: a) Przybycie zespołu „T” do miejsca wezwania powinno nastąpić w czasie wskazanym w zleceniu, nie dłuższym niż 60 min.
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportu sanitarnego i medycznego w standardzie „T” , rozumianego jako przewóz pacjentów (transport na konsultacje i badania diagnostyczne, przekazanie pacjenta do innego podmiotu leczniczego, transport do domu) i innych wynikających z działalności...
Show more

Others CPV Codes
  • Special-purpose road passenger-transport services
    60130000-8
Project adress

Region (NUTS code): PL622 Olsztyński
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie, al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

Polska-Olsztyn: Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

2022/S 161-459140

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie
Krajowy numer identyfikacyjny: PL622
Adres pocztowy: Al.Wojska Polskiego 37
Miejscowość: Olsztyn
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Kod pocztowy: 10-228
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Konrad Piotrowski
E-mail: konrad.piotrowski@poliklinika.net
Tel.: +48 895398076
Adresy internetowe:
Główny adres: https://platformazakupowa.pl/pn/poliklinika_olsztyn
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/poliklinika_olsztyn
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/poliklinika_olsztyn
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/poliklinika_olsztyn
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Usługi transportu medycznego w standardzie "P" i "T".

Numer referencyjny: ZPZ-28/07/22
II.1.2)Główny kod CPV
60130000 Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportu sanitarnego i medycznego w standardzie „P” i „T” , rozumianego jako przewóz pacjentów (transport w stanie zagrożenia życia, konsultacje i badania diagnostyczne, przekazanie pacjenta do innego podmiotu leczniczego, transport do domu) i innych wynikających z działalności Zamawiającego przez całą dobę, 7 dni w tygodniu przez okres 12 miesięcy. Zamówienie jest podzielono na 2 części: 1) Usługi transportowe w standardzie „P” w wymiarze 300 godzin, 4500 km; 2) Usługi transportowe w standardzie „T” w wymiarze 3100 godzin, 64000 km.

Szczegółowy opis realizacji zamówienia zawarto we wzorach umów stanowiących załączniki 6A i 6B do SWZ.

Zamawiający stawia wymóg w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia. Wymaga się zatrudnienia na podstawie umowy o pracę kierowców (wymóg nie dotyczy lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych).

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Usługi transportowe w standardzie "P"

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
60130000 Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie, al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportu sanitarnego i medycznego w standardzie „P” , rozumianego jako przewóz pacjentów (transport w stanie zagrożenia życia, konsultacje i badania diagnostyczne, przekazanie pacjenta do innego podmiotu leczniczego, transport do domu) i innych wynikających z działalności Zamawiającego przez całą dobę, 7 dni w tygodniu przez okres 12 miesięcy.

Usługi transportowe w standardzie „P” w wymiarze 300 godzin, 4500 km,

1. Wymagania karetka podstawowa „P”

1) Wymagania dotyczące personelu karetki:

a) Usługi mogą być wykonywane przez załogę ambulansu składającą się co najmniej z 2 osób uprawnionych do podejmowania medycznych czynności ratunkowych,

b) Kierowca musi spełniać wymagania w stosunku do kierujących pojazdami uprzywilejowanymi, o których mowa w Rozdz. 16 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami;

2. Pozostałe wymagania:

a) Przybycie zespołu „P” do miejsca wezwania, w czasie wskazanym w zleceniu, nie dłuższym niż 60 min. od zgłoszenia,

b) Przybycie zespołu „P” oznaczonych jako pilny - na ratunek do miejsca wezwania powinno nastąpić, w czasie nie dłuższym niż 30 min. od zgłoszenia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: nośność noszy / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: termin płatności / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych została zawarta w rozdziale 30 SWZ.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Usługi transportowe w standardzie "T"

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
60130000 Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie, al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportu sanitarnego i medycznego w standardzie „T” , rozumianego jako przewóz pacjentów (transport na konsultacje i badania diagnostyczne, przekazanie pacjenta do innego podmiotu leczniczego, transport do domu) i innych wynikających z działalności Zamawiającego przez całą dobę, 7 dni w tygodniu przez okres 12 miesięcy. Usługi transportowe w standardzie "T" w wymiarze 3100 godzin, 64 000 km.

1. Wymagania dotyczące personelu karetki: a) Usługi mogą być wykonywane przez załogę ambulansu składającą się co najmniej z 2 osób przeszkolonych w zakresie pierwszej pomocy (sanitariusz lub ratownik KPP). Kwalifikacje sanitariusza zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami lub być ratownikiem zgodnie z ustawą z dnia 08 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

b) Kierowca musi spełniać wymagania w stosunku do kierujących pojazdami uprzywilejowanymi, o których mowa w Rozdz. 16 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.

2. Pozostałe wymagania: a) Przybycie zespołu „T” do miejsca wezwania powinno nastąpić w czasie wskazanym w zleceniu, nie dłuższym niż 60 min.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: nośność noszy / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: termin płatności / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych została zawarta w rozdziale 30 SWZ.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający określa warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej;

a) Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w ww. zakresie, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował lub realizuje: co najmniej dwie usługi polegających na świadczeniu usług transportu sanitarnego i medycznego rozumianego jako przewóz pacjentów o wartości co najmniej 100 000,00 zł każda w sposób ciągły przez okres min. 6 miesięcy, a usługa ta została lub jest wykonywana należycie.

b) Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca będzie dysponował minimum dwoma specjalistycznymi pojazdami, odpowiednio oznakowanymi, sprawnymi technicznie i posiadającymi wymagane prawem świadectwa dopuszczenia do ruchu, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia, posiadającym aktualne badania techniczne, ubezpieczenie komunikacyjne OC, NW oraz spełniającym cechy techniczne i jakościowe dla pojazdów transportu sanitarnego określone w Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy określone zostały we wzorach umów stanowiących załączniki nr 6A i 6B do SWZ oraz we wzorze umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowiącym załącznik Nr 11 do SWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 23/09/2022
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 21/12/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 23/09/2022
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie, al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (https://platformazakupowa.pl/pn/poliklinika_olsztyn).

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Sesja otwarcia ofert zostanie przeprowadzona przez członków Komisji przetargowej.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

sierpień 2023r.

VI.3)Informacje dodatkowe:

Zamawiający zastosuje w niniejszym postępowaniu postanowienia art. 139 pzp. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania w pierwszej kolejności badania i oceny ofert, a następnie dokonania kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu (jeżeli zamawiający stawia warunki udziału w postępowaniu).

Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców,z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 pzp., w przypadkach określonych w art. 108 ustawy pzp. Poza przypadkami wskazanymi w art. 108 ustawy pzp zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawców wobec których zaistniały okoliczności określone w art. art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego a także na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022).

Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych:w celu potwierdzenia zadeklarowanego w formularzu oferty parametru nośności noszy, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą:

1) dokumentów opisowych producenta lub dystrybutora (specyfikacje techniczną, katalog, prospekty) zawierających informacje o noszach stanowiących wyposażenie min. dwóch ambulansów przeznaczonych do realizacji przedmiotowych usług, odnoszących się i potwierdzających zadeklarowaną nośność noszy;

2) w przypadku braku wymaganej informacji w ww. materiałach, dopuszcza się złożenia uzupełniającego oświadczenia zawierającego dane o producencie, modelu i nośności noszy.

Z uwagi, iż wymagany przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzaniu zgodności z cechami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert, nie podlega on uzupełnieniu, a oferta Wykonawcy który nie złożył, lub złożony dokument nie potwierdza zadeklarowanego parametru, podlega odrzuceniu.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się w rozdziale 30 SWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587777
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy oraz innemu podmiotowi jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy pzp.

Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę , o której mowa w art. 469 pkt.15 oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Odwołanie przysługuje na:

1)niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2)zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3)zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo w formie pisemnej.

Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącą podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącą podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt.1).

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, którym mowa w art. 519 ust. 1 pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” ustawy pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587777
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/08/2022