Przeglądy budowlane, roczne i pięcioletnie oraz kontrole okresowe obiektów hydrotechnicznych na terenie ZZ Dębe Published by Tenders Electronic Daily

Przeglądy budowlane, roczne i pięcioletnie oraz kontrole okresowe obiektów hydrotechnicznych na terenie ZZ Dębe

Application deadline

27.09.2022, 11:00 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Provision of services.

Main CPV code
 • Technical control services
  71356100-9
Language

Polish

Contracting authority / owner

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
ul. Żelazna 59 a
00-848 Warszawa
Poland
E-Mail: mateusz.balazy@wodypolskie.gov.pl
Website: https://warszawa.wody.gov.pl/

assignment

Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie rocznej i pięcioletniej kontroli obiektów hydrotechnicznych zgodnie z art. 62 ust.1 pkt.1 i pkt. 2 ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) na terenie działania Zarządu Zlewni w Dębe. Zamówienie składa się z 3 części.Dokładne informacje w tym zakresie zawiera szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla danej części, znajdujący się w załączniku nr 2a do SWZ dla 1 części zamówienia, załączniku nr 2b do SWZ dla 2 części zamówienia i załączniku nr 2c do SWZ dla 3 części zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie rocznej i pięcioletniej kontroli obiektów hydrotechnicznych zgodnie z art. 62 ust.1 pkt.1 i pkt. 2 ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) na terenie działania Zarządu Zlewni w Dębe. Zamówienie składa się z 3 części.Dokładne...
Show more

Lots 1

Job / name

Część 1 - Wykonanie kontroli okresowej stanu technicznego, instalacji i stanu bezpieczeństwa elementów Obiektu Hydrotechnicznego Dębe

Description of procurement /scope of services

Wykonanie kontroli okresowej stanu technicznego, instalacji i stanu bezpieczeństwa elementów Obiektu Hydrotechnicznego Dębe.Dokładne informacje w tym zakresie zawiera szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajdujący się w załączniku nr 2a do SWZ.

Others CPV Codes
 • Technical control services
  71356100-9
Project adress

Obiekty SW Dębe zlokalizowane wokół Jeziora Zegrzyńskiego.

Lots 2

Job / name

Część 2 - Przeprowadzenie rocznej okresowej kontroli stanu technicznego obiektów hydrotechnicznych na terenie powiatu legionowskiego oraz na terenie powiatu wołomińskiego

Description of procurement /scope of services

Przeprowadzenie rocznej okresowej kontroli stanu technicznego obiektów hydrotechnicznych na terenie powiatu legionowskiego w gminie Nieporęt oraz na terenie powiatu wołomińskiego w gminie Radzymin, Zielonka, Marki, Tłuszcz, Klembów, Poświętne.Dokładne informacje o zakresie zawiera szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w załączniku nr 2b do SWZ.
Przeprowadzenie rocznej okresowej kontroli stanu technicznego obiektów hydrotechnicznych na terenie powiatu legionowskiego w gminie Nieporęt oraz na terenie powiatu wołomińskiego w gminie Radzymin, Zielonka, Marki, Tłuszcz, Klembów, Poświętne.Dokładne informacje o zakresie zawiera szczegółowy...
Show more

Others CPV Codes
 • Technical control services
  71356100-9
Project adress

Obiekty zlokalizowane na terenie powiatu legionowskiego w gminie Nieporęt oraz na terenie powiatu wołomińskiego w gminie Radzymin, Zielonka, Marki, Tłuszcz, Klembów.

Lots 3

Job / name

Część 3 - Przeprowadzenie rocznej okresowej kontroli stanu technicznego obiektów hydrotechnicznych dla obiektów: wał lewobrzeżny, wał prawobrzeżny, wsteczne rz. Prut, odc. Prut – Gzowo, Jaz–rz. Rów A.

Description of procurement /scope of services

Przeprowadzenie rocznej okresowej kontroli stanu technicznego obiektów hydrotechnicznych dla obiektów: wał lewobrzeżny, wał prawobrzeżny, wsteczne rzeki Prut, odc. Prut – Gzowo oraz Jaz – rz. Rów A.Dokładne informacje w zakresie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia znajduję się w załączniku nr 2c do SWZ.
Przeprowadzenie rocznej okresowej kontroli stanu technicznego obiektów hydrotechnicznych dla obiektów: wał lewobrzeżny, wał prawobrzeżny, wsteczne rzeki Prut, odc. Prut – Gzowo oraz Jaz – rz. Rów A.Dokładne informacje w zakresie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia znajduję się...
Show more

Others CPV Codes
 • Technical control services
  71356100-9
Project adress

Wał lewobrzeżny, wał prawobrzeżny, wsteczne rzeki Prut, odc. Prut – Gzowo oraz Jaz – rz. Rów A.

Polska-Warszawa: Usługi kontroli technicznej

2022/S 162-461562

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Krajowy numer identyfikacyjny: 368302575
Adres pocztowy: ul. Żelazna 59 a
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-848
Państwo: Polska
E-mail: mateusz.balazy@wodypolskie.gov.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: https://warszawa.wody.gov.pl/
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://przetargi.wody.gov.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://przetargi.wody.gov.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Państwowa osoba prawna
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Gospodarka wodna i utrzymanie wód

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Przeglądy budowlane, roczne i pięcioletnie oraz kontrole okresowe obiektów hydrotechnicznych na terenie ZZ Dębe

Numer referencyjny: WA.ROZ.2810.56.2022/ZZD
II.1.2)Główny kod CPV
71356100 Usługi kontroli technicznej
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie rocznej i pięcioletniej kontroli obiektów hydrotechnicznych zgodnie z art. 62 ust.1 pkt.1 i pkt. 2 ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) na terenie działania Zarządu Zlewni w Dębe.

Zamówienie składa się z 3 części.

Dokładne informacje w tym zakresie zawiera szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla danej części, znajdujący się w załączniku nr 2a do SWZ dla 1 części zamówienia, załączniku nr 2b do SWZ dla 2 części zamówienia i załączniku nr 2c do SWZ dla 3 części zamówienia.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 1 - Wykonanie kontroli okresowej stanu technicznego, instalacji i stanu bezpieczeństwa elementów Obiektu Hydrotechnicznego Dębe

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71356100 Usługi kontroli technicznej
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL9 Makroregion województwo mazowieckie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Obiekty SW Dębe zlokalizowane wokół Jeziora Zegrzyńskiego.

II.2.4)Opis zamówienia:

Wykonanie kontroli okresowej stanu technicznego, instalacji i stanu bezpieczeństwa elementów Obiektu Hydrotechnicznego Dębe.

Dokładne informacje w tym zakresie zawiera szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajdujący się w załączniku nr 2a do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 2 - Przeprowadzenie rocznej okresowej kontroli stanu technicznego obiektów hydrotechnicznych na terenie powiatu legionowskiego oraz na terenie powiatu wołomińskiego

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71356100 Usługi kontroli technicznej
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL9 Makroregion województwo mazowieckie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Obiekty zlokalizowane na terenie powiatu legionowskiego w gminie Nieporęt oraz na terenie powiatu wołomińskiego w gminie Radzymin, Zielonka, Marki, Tłuszcz, Klembów.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przeprowadzenie rocznej okresowej kontroli stanu technicznego obiektów hydrotechnicznych na terenie powiatu legionowskiego w gminie Nieporęt oraz na terenie powiatu wołomińskiego w gminie Radzymin, Zielonka, Marki, Tłuszcz, Klembów, Poświętne.

Dokładne informacje o zakresie zawiera szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w załączniku nr 2b do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 3 - Przeprowadzenie rocznej okresowej kontroli stanu technicznego obiektów hydrotechnicznych dla obiektów: wał lewobrzeżny, wał prawobrzeżny, wsteczne rz. Prut, odc. Prut – Gzowo, Jaz–rz. Rów A.

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71356100 Usługi kontroli technicznej
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL9 Makroregion województwo mazowieckie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wał lewobrzeżny, wał prawobrzeżny, wsteczne rzeki Prut, odc. Prut – Gzowo oraz Jaz – rz. Rów A.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przeprowadzenie rocznej okresowej kontroli stanu technicznego obiektów hydrotechnicznych dla obiektów: wał lewobrzeżny, wał prawobrzeżny, wsteczne rzeki Prut, odc. Prut – Gzowo oraz Jaz – rz. Rów A.

Dokładne informacje w zakresie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia znajduję się w załączniku nr 2c do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykazał się doświadczeniem polegającym na należytym zrealizowaniu jednego zamówienia odpowiadającego swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia o wartości nie mniejszej niż:

Część 1 - 90 000 zł brutto

Część 2 - 10 000 zł brutto

Część 3 - 8 000 zł brutto

Za zamówienie odpowiadające swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia uważa się usługę w zakresie przeglądów okresowych budowli hydrotechnicznych w myśl art. 62 ust. 1 pkt 1 lub/i art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane.

2. Wykonawca musi wykazać, że w celu realizacji zamówienia dysponuje lub będzie dysponował:

- minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia bez ograniczeń do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej lub odpowiadające im ważne uprawnienia w zakresie odpowiadającym powyższym wymaganiom wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, która jest wpisana na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego - osoba wskazana do wykonania zamówienia musi wykazać się doświadczeniem polegającym na wykonaniu minimum jednej usługi o wartości nie mniejszej niż:

Część 1 - 90 000 zł brutto

Część 2 - 10 000 zł brutto

Część 3 - 8 000 zł brutto

polegającej na sporządzeniu przeglądów okresowych budowli hydrotechnicznych w myśl art. 62 ust. 1 pkt 1 lub/i art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane. Warunek dotyczy wszystkich części zamówienia.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy zawarte są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 27/09/2022
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 25/12/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 27/09/2022
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Platforma zakupowa (https://przetargi.wody.gov.pl)

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Zgodnie z art. 221 i 222 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie platformy zakupowej i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą platformy.

Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na platformie informację z otwarcia ofert.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) - zwanej dalej "ustawą Pzp", wykonawcę, na podstawie:

• art. 108 ust. 1 ustawy Pzp;

• art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp;

• art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835);

• art. 5k Rozporządzenia (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. U. L 229 z 31.07.2014 r. s.1) w brzmieniu nadanym Rozporządzeniem Rady (UE)2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. U.L 111 z 08.04.2022 r. s.1) oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych.

2. Zamawiający, działając na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy Pzp, przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 22458701
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX ustawy Pzp, na zasadach i w terminach określonych dla wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach określonych w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

Środkami ochrony prawnej, o których mowa są:

Odwołanie.

Skarga do sądu.

Kwestie dotyczące odwołania uregulowane są w art. 513 – 578 ustawy Pzp.

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom i uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Kwestie dotyczące skargi do sądu regulowane są w art. 579 – 590 ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/08/2022