1-D-21744-21: Ingenieurs- en adviesdiensten in de vakgebieden grond-, weg- en waterbouw, utiliteitsbouw, bodem en riool Published by Tenders Electronic Daily

1-D-21744-21: Ingenieurs- en adviesdiensten in de vakgebieden grond-, weg- en waterbouw, utiliteitsbouw, bodem en riool

Application deadline

03.10.2022, 17:00 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Provision of services.

Main CPV code
 • Engineering services
  71300000-1
Language

Dutch

Contracting authority / owner

Gemeente Rotterdam
Wilhelminakade 179
3002 AN Rotterdam
Netherlands
E-Mail: d.beek@rotterdam.nl
Website: http://www.rotterdam.nl

assignment

Het uitvoeren van ingenieurs- en adviesdiensten in de vakgebieden grond-, weg- en waterbouw, utiliteitsbouw, bodem en riool in opdracht van de afdeling Ingenieursbureau van het cluster Stadsontwikkeling van de gemeente Rotterdam

Lots 1

Job / name

Perceel 1: Wegenbouw, Riolering en Buitenruimte

Description of procurement /scope of services

Het Perceel "Wegenbouw, Riolering en Buitenruimte" omvat ingenieursdiensten zoals ontwerpen in de vorm van tekeningen en het maken van contracten voor projecten in een complexe stedelijke omgeving. Tot de scope behoren engineering van werkzaamheden in de buitenruimte, zoals nieuwe aanleg, onderhoud en reconstructies van wegen, groen, (sport)parken en buitenruimte, vervanging en renovaties van rioleringen, bouw- en woonrijp maken van woongebieden en bedrijfsterreinen, ligging kabels en leidingen en verhardingen rond tramsporen. 
Het Perceel "Wegenbouw, Riolering en Buitenruimte" omvat ingenieursdiensten zoals ontwerpen in de vorm van tekeningen en het maken van contracten voor projecten in een complexe stedelijke omgeving. Tot de scope behoren engineering van werkzaamheden in de buitenruimte, zoals nieuwe aanleg, onderhoud en...
Show more

Others CPV Codes
 • Engineering services
  71300000-1
Project adress

Region (NUTS code): NL NEDERLAND

Lots 2

Job / name

Perceel 2: Bodemonderzoek

Description of procurement /scope of services

Het Perceel "Bodemonderzoek" omvat ingenieursdiensten ten behoeve van kleinschalige onderzoeksprojecten in het kader van reconstructies, bouw- en woonrijp maken en verkoop vastgoedobjecten in een complexe stedelijke omgeving, met als resultaat het tot stand komen van bodemonderzoeken. Tot de scope behoort het verstrekken van adviezen ten behoeve van bodemonderzoek en bodemsanering. Dit is inclusief het maken van boorplannen, aansturen meetploegen en veldwerkers, uitzetten chemische analyses en rapporten schrijven. 
Het Perceel "Bodemonderzoek" omvat ingenieursdiensten ten behoeve van kleinschalige onderzoeksprojecten in het kader van reconstructies, bouw- en woonrijp maken en verkoop vastgoedobjecten in een complexe stedelijke omgeving, met als resultaat het tot stand komen van bodemonderzoeken. Tot de scope behoort...
Show more

Others CPV Codes
 • Engineering services
  71300000-1
Project adress

Region (NUTS code): NL NEDERLAND

Lots 3

Job / name

Perceel 3: Functioneel Advies Water en Klimaatadaptatie

Description of procurement /scope of services

Het Perceel "Functioneel Advies Water en Klimaatadaptatie" omvat het uitvoeren van hydraulische berekeningen, het maken van functionele adviezen voor riolerings- en watersystemen, het adviseren en rapporteren over vraagstukken voor het stedelijk waterbeheer (riolering, oppervlaktewater, grondwater), het uitvoeren van geohydrologisch onderzoek en het adviseren en rapporteren over vraagstukken voor stedelijke klimaatopgaven (droogte, hitte, overstroming en regenwater in relatie tot energietransitie en biodiversiteit). 
Het Perceel "Functioneel Advies Water en Klimaatadaptatie" omvat het uitvoeren van hydraulische berekeningen, het maken van functionele adviezen voor riolerings- en watersystemen, het adviseren en rapporteren over vraagstukken voor het stedelijk waterbeheer (riolering, oppervlaktewater, grondwater),...
Show more

Others CPV Codes
 • Engineering services
  71300000-1
Project adress

Region (NUTS code): NL NEDERLAND

Lots 4

Job / name

Perceel 4: Civieltechnische Constructies en Installaties

Description of procurement /scope of services

-Het Perceel "Civieltechnische Constructies en Installaties" omvat ingenieurs- en adviesdiensten voor ontwerpen, dimensioneren en voorbereiden van realisatie van civieltechnische constructies en installaties. Het betreffen constructieve en installatietechnische projecten voor publieke assets, zoals (beweegbare) bruggen, tunnels, viaducten, kademuren, gemalen, enz. De werkzaamheden omvatten ontwerpen en berekenen van de constructies en bijbehorende installaties in een complexe stedelijke omgeving. Tot de scope behoren onder andere werkzaamheden in de vakgebieden beton, staal, geotechniek, waterbouw, hydrauliek, werktuigbouw, besturingstechniek/ICT en elektrotechniek. 
-Het Perceel "Civieltechnische Constructies en Installaties" omvat ingenieurs- en adviesdiensten voor ontwerpen, dimensioneren en voorbereiden van realisatie van civieltechnische constructies en installaties. Het betreffen constructieve en installatietechnische projecten voor publieke assets, zoals (beweegbare)...
Show more

Others CPV Codes
 • Engineering services
  71300000-1
Project adress

Region (NUTS code): NL NEDERLAND

Lots 5

Job / name

Perceel 5: Ondergrondse Infra

Description of procurement /scope of services

Het Perceel "Ondergrondse Infra" omvat ingenieurs- en adviesdiensten voor het ontwerpen, dimensioneren en voorbereiden van transportleidingen. De werkzaamheden omvatten zowel het inpassen (aanlegmethode) en indelen van kabels en leidingen in de complexe stedelijke omgeving als het dimensioneren en berekenen van de leidingen zelf. Tot de scope behoort ook het adviseren en voorbereiden voor de aanleg en het renoveren van transportleidingen.  
Het Perceel "Ondergrondse Infra" omvat ingenieurs- en adviesdiensten voor het ontwerpen, dimensioneren en voorbereiden van transportleidingen. De werkzaamheden omvatten zowel het inpassen (aanlegmethode) en indelen van kabels en leidingen in de complexe stedelijke omgeving als het dimensioneren en berekenen...
Show more

Others CPV Codes
 • Engineering services
  71300000-1
Project adress

Region (NUTS code): NL NEDERLAND

Nederland-Rotterdam: Dienstverlening door ingenieurs

2022/S 133-379811

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Rotterdam
Nationaal identificatienummer: 24483298 0003
Postadres: Wilhelminakade 179
Plaats: Rotterdam
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3002 AN
Land: Nederland
Contactpersoon: Daniel Beek
E-mail: d.beek@rotterdam.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.rotterdam.nl
Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=187843
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=187843
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

1-D-21744-21: Ingenieurs- en adviesdiensten in de vakgebieden grond-, weg- en waterbouw, utiliteitsbouw, bodem en riool

Referentienummer: 1-D-21744-21
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71300000 Dienstverlening door ingenieurs
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Het uitvoeren van ingenieurs- en adviesdiensten in de vakgebieden grond-, weg- en waterbouw, utiliteitsbouw, bodem en riool in opdracht van de afdeling Ingenieursbureau van het cluster Stadsontwikkeling van de gemeente Rotterdam

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 13 500 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Perceel 1: Wegenbouw, Riolering en Buitenruimte

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71300000 Dienstverlening door ingenieurs
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het Perceel "Wegenbouw, Riolering en Buitenruimte" omvat ingenieursdiensten zoals ontwerpen in de vorm van tekeningen en het maken van contracten voor projecten in een complexe stedelijke omgeving. Tot de scope behoren engineering van werkzaamheden in de buitenruimte, zoals nieuwe aanleg, onderhoud en reconstructies van wegen, groen, (sport)parken en buitenruimte, vervanging en renovaties van rioleringen, bouw- en woonrijp maken van woongebieden en bedrijfsterreinen, ligging kabels en leidingen en verhardingen rond tramsporen. 

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 4 800 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De initiële looptijd van de Overeenkomst is twee (2) jaar, waarna de Overeenkomst maximaal twee (2) maal verlengd kan worden voor de duur van twee (2) jaar.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Perceel 2: Bodemonderzoek

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71300000 Dienstverlening door ingenieurs
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het Perceel "Bodemonderzoek" omvat ingenieursdiensten ten behoeve van kleinschalige onderzoeksprojecten in het kader van reconstructies, bouw- en woonrijp maken en verkoop vastgoedobjecten in een complexe stedelijke omgeving, met als resultaat het tot stand komen van bodemonderzoeken. Tot de scope behoort het verstrekken van adviezen ten behoeve van bodemonderzoek en bodemsanering. Dit is inclusief het maken van boorplannen, aansturen meetploegen en veldwerkers, uitzetten chemische analyses en rapporten schrijven. 

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 900 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De initiële looptijd van de Overeenkomst is twee (2) jaar, waarna de Overeenkomst maximaal twee (2) maal verlengd kan worden voor de duur van twee (2) jaar.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Perceel 3: Functioneel Advies Water en Klimaatadaptatie

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71300000 Dienstverlening door ingenieurs
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het Perceel "Functioneel Advies Water en Klimaatadaptatie" omvat het uitvoeren van hydraulische berekeningen, het maken van functionele adviezen voor riolerings- en watersystemen, het adviseren en rapporteren over vraagstukken voor het stedelijk waterbeheer (riolering, oppervlaktewater, grondwater), het uitvoeren van geohydrologisch onderzoek en het adviseren en rapporteren over vraagstukken voor stedelijke klimaatopgaven (droogte, hitte, overstroming en regenwater in relatie tot energietransitie en biodiversiteit). 

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 900 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De initiële looptijd van de Overeenkomst is twee (2) jaar, waarna de Overeenkomst maximaal twee (2) maal verlengd kan worden voor de duur van twee (2) jaar.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Perceel 4: Civieltechnische Constructies en Installaties

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71300000 Dienstverlening door ingenieurs
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

-Het Perceel "Civieltechnische Constructies en Installaties" omvat ingenieurs- en adviesdiensten voor ontwerpen, dimensioneren en voorbereiden van realisatie van civieltechnische constructies en installaties. Het betreffen constructieve en installatietechnische projecten voor publieke assets, zoals (beweegbare) bruggen, tunnels, viaducten, kademuren, gemalen, enz. De werkzaamheden omvatten ontwerpen en berekenen van de constructies en bijbehorende installaties in een complexe stedelijke omgeving. Tot de scope behoren onder andere werkzaamheden in de vakgebieden beton, staal, geotechniek, waterbouw, hydrauliek, werktuigbouw, besturingstechniek/ICT en elektrotechniek. 

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 6 000 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De initiële looptijd van de Overeenkomst is twee (2) jaar, waarna de Overeenkomst maximaal twee (2) maal verlengd kan worden voor de duur van twee (2) jaar.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Perceel 5: Ondergrondse Infra

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71300000 Dienstverlening door ingenieurs
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het Perceel "Ondergrondse Infra" omvat ingenieurs- en adviesdiensten voor het ontwerpen, dimensioneren en voorbereiden van transportleidingen. De werkzaamheden omvatten zowel het inpassen (aanlegmethode) en indelen van kabels en leidingen in de complexe stedelijke omgeving als het dimensioneren en berekenen van de leidingen zelf. Tot de scope behoort ook het adviseren en voorbereiden voor de aanleg en het renoveren van transportleidingen.  

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 900 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De initiële looptijd van de Overeenkomst is twee (2) jaar, waarna de Overeenkomst maximaal twee (2) maal verlengd kan worden voor de duur van twee (2) jaar.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zie beschrijvend document

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 12
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 03/10/2022
Plaatselijke tijd: 17:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 03/10/2022
Plaatselijke tijd: 17:15

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Rotterdam
Plaats: Rotterdam
Land: Nederland
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/07/2022