PROJEKT POBOLJŠANJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE SPLIT-SOLIN;ODVODNJA I VODOOPSKRBA NASELJA ŽRNOVNICA I KOREŠNICA (Ugovor 2) Published by Tenders Electronic Daily

PROJEKT POBOLJŠANJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE SPLIT-SOLIN;ODVODNJA I VODOOPSKRBA NASELJA ŽRNOVNICA I KOREŠNICA (Ugovor 2)

Application deadline

28.10.2022, 09:00 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Construction contract

Main CPV code
  • Construction work for water and sewage pipelines
    45231300-8
Language

Croatian

Contracting authority / owner

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8
21000 Split
Croatia
Tel.: +385 21546214
E-Mail: jadranka.duvancic@vik-split.hr
Website: www.vik-split.hr

assignment

Radovi na izgradnji odvodnje i vodoopskrbe naselja Žrnovnica i Korešnica

Description of procurement /scope of services

Izgradnja odvodnje i vodoopskrbe naselja Žrnovnica i Korešnica

Others CPV Codes
  • Construction work for water and sewage pipelines
    45231300-8
Project adress

Region (NUTS code): HR035 Splitsko-dalmatinska županija
Naselja Žrnovnica i Korešnica

Hrvatska-Split: Građevinski radovi na cjevovodu za vodu i kanalizaciju

2022/S 167-474834

Obavijest o nadmetanju – sektorska nabava

Radovi

Pravna osnova:
Direktiva 2014/25/EU

Odjeljak I: Naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Nacionalni registracijski broj: 56826138353
Poštanska adresa: Hercegovačka 8
Mjesto: Split
NUTS kod: HR035 Splitsko-dalmatinska županija
Poštanski broj: 21000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Jadranka Duvančić
E-pošta: jadranka.duvancic@vik-split.hr
Telefon: +385 21546214
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.vik-split.hr
Adresa profila kupca: www.vik-split.hr
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2022/S+0F5-0034199
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.6)Glavna djelatnost
Vodoopskrba

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

PROJEKT POBOLJŠANJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE SPLIT-SOLIN;ODVODNJA I VODOOPSKRBA NASELJA ŽRNOVNICA I KOREŠNICA (Ugovor 2)

Referentni broj: 2022-AURSS/02
II.1.2)Glavna CPV oznaka
45231300 Građevinski radovi na cjevovodu za vodu i kanalizaciju
II.1.3)Vrsta ugovora
Radovi
II.1.4)Kratak opis:

Radovi na izgradnji odvodnje i vodoopskrbe naselja Žrnovnica i Korešnica

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 106 902 326.67 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
45231300 Građevinski radovi na cjevovodu za vodu i kanalizaciju
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR035 Splitsko-dalmatinska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Naselja Žrnovnica i Korešnica

II.2.4)Opis nabave:

Izgradnja odvodnje i vodoopskrbe naselja Žrnovnica i Korešnica

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Specifično stručno iskustvo Stručnjaka / Ponder: 25
Cijena - Ponder: 75
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 106 902 326.67 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 34
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Ugovor: KK.06.4.2.41.0001

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Gospodarski subjekt u obvezi je dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegovog poslovnog nastana.

Dostatan dokaz (dokazivanje se vrši prema odredbama navedenim u uvodnim napomenama, sukladno članku 263. ZJN 2016) po ovoj točki je:

- Izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.4)Objektivna pravila i kriteriji za sudjelovanje
Popis i kratki opis pravila i kriterija:

Uvjeti su propisani Knjigom 2 DoN

III.1.6)Tražena jamstva :

Jamstvo za ozbiljnost ponude

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora o javnoj nabavi

Jamstvo za povrat avansa

Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku

III.1.7)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:

Točka 7.26 Knjige 1 DoN

III.1.8)Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata:

Točka 7.6 Knjige 1 DoN

III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

Uvjeti su propisani Knjigom 2 DoN

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 28/10/2022
Lokalno vrijeme: 09:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 6 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 28/10/2022
Lokalno vrijeme: 09:00
Mjesto:

Hercegovačka 8, Split, Soba broj 39-II. kat

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
Prihvaćaju se elektronički računi
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
26/08/2022