Raamovereenkomst voor aankoop persoonlijke beschermingsmiddelen en werkschoenen Published by Tenders Electronic Daily

Raamovereenkomst voor aankoop persoonlijke beschermingsmiddelen en werkschoenen

This is a supplement / update of <a href="https://bimworx.net/tender/94520961/profile/">% reference%</a>

Application deadline

Unknown

Procedure

Negotiated procedure (competitive procedure with negotiation)

Order type

Delivery order

Main CPV code
  • Clothing, footwear, luggage articles and accessories
    18000000-9
Language

Dutch

Contracting authority / owner

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent
Belgium
Tel.: +32 92678355
E-Mail: els.lefevre@oost-vlaanderen.be
Website: www.oost-vlaanderen.be

assignment

Raamovereenkomst voor aankoop persoonlijke beschermingsmiddelen en werkschoenen.De opdracht bestaat uit 7 groepen PBM:- Voetbescherming (inclusief werkschoenen zonder beveiliging)- Oog- en gelaatsbescherming- Gehoorbescherming- Ademhalingsbescherming- Hoofdbescherming- Lasbescherming- BosbouwDe opdracht is opgedeeld in percelen.Elke groep van pbm's maakt het voorwerp uit van een afzonderlijk perceel. De schoenen worden verdeeld over 3 percelen ; een perceel met veiligheidsschoenen basisgamma; een perceel met veiligheidsschoenen kwaliteitsgamma en een perceel met werkschoenen zonder beveiliging (kwaliteitsgamma). Voor bosbouw werd het gedeelte kettingzaagbroeken en zaagschoenen eveneens in 2 percelen opgedeeld, nl basisgamma en kwaliteitsgamma. In totaal bestaat de opdracht uit 10 percelen.
Raamovereenkomst voor aankoop persoonlijke beschermingsmiddelen en werkschoenen.De opdracht bestaat uit 7 groepen PBM:- Voetbescherming (inclusief werkschoenen zonder beveiliging)- Oog- en gelaatsbescherming- Gehoorbescherming- Ademhalingsbescherming- Hoofdbescherming- Lasbescherming- BosbouwDe opdracht...
Show more

België-Gent: Kleding, schoeisel, bagageartikelen en accessoires

2022/S 182-515124

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2022/S 175-494884)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Provincie Oost-Vlaanderen
Nationaal identificatienummer: 0207.725.795_20852
Postadres: Gouvernementstraat 1
Plaats: Gent
NUTS-code: BE23 Prov. Oost-Vlaanderen
Postcode: 9000
Land: België
Contactpersoon: Els Lefevre
E-mail: els.lefevre@oost-vlaanderen.be
Telefoon: +32 92678355
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.oost-vlaanderen.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=457241

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Raamovereenkomst voor aankoop persoonlijke beschermingsmiddelen en werkschoenen

Referentienummer: Oost-Vlaanderen-2021_1241-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
18000000 Kleding, schoeisel, bagageartikelen en accessoires
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Raamovereenkomst voor aankoop persoonlijke beschermingsmiddelen en werkschoenen.

De opdracht bestaat uit 7 groepen PBM:

- Voetbescherming (inclusief werkschoenen zonder beveiliging)

- Oog- en gelaatsbescherming

- Gehoorbescherming

- Ademhalingsbescherming

- Hoofdbescherming

- Lasbescherming

- Bosbouw

De opdracht is opgedeeld in percelen.

Elke groep van pbm's maakt het voorwerp uit van een afzonderlijk perceel.

De schoenen worden verdeeld over 3 percelen ; een perceel met veiligheidsschoenen basisgamma; een perceel met veiligheidsschoenen kwaliteitsgamma en een perceel met werkschoenen zonder beveiliging (kwaliteitsgamma).

Voor bosbouw werd het gedeelte kettingzaagbroeken en zaagschoenen eveneens in 2 percelen opgedeeld, nl basisgamma en kwaliteitsgamma.

In totaal bestaat de opdracht uit 10 percelen.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
16/09/2022
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 175-494884

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

In de selectieleidraad werd de inhoud van de percelen verder gedetailleerd op p. 6-7.