zakup wyposażenia pracowni zawodowych Zespołu Szkół Technicznych Tarnowo Podgórne Published by Tenders Electronic Daily

zakup wyposażenia pracowni zawodowych Zespołu Szkół Technicznych Tarnowo Podgórne

There are changes or additional information to this announcement. zakup wyposażenia pracowni zawodowych Zespołu Szkół Technicznych Tarnowo Podgórne (19.09.2022 20:08)

Application deadline

14.10.2022, 10:00 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Delivery order

Main CPV code
 • Industrial machinery
  42000000-6
Language

Polish

Contracting authority / owner

Gmina Tarnowo Podgórne
ul. Poznańska 115
62-080 Tarnowo Podgórne
Poland
Tel.: +48 618959235
Fax: +48 618146118
E-Mail: zp@tarnowo-podgorne.pl
Website: www.tarnowo-podgorne.pl

assignment

Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie pracowni informatyki, mechatroniki, pneumatyki Zespołu Szkół Technicznych Tarnowo Podgórne. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z zamawianymi ilościami zawarty został w załączniku nr 3a, 3b, 3c do niniejszej SWZ.2. Zamawiający wymaga by Wykonawca:- zaoferował gwarancje producenta na dostarczone urządzenia i sprzęt,- udzielił minimum 24 miesięcy gwarancji na przedmiot zamówienia.Zamawiający wymaga by przedmiot zamówienia był objęty 12-miesięcznym okresem rękojmi.
Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie pracowni informatyki, mechatroniki, pneumatyki Zespołu Szkół Technicznych Tarnowo Podgórne. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z zamawianymi ilościami zawarty został w załączniku nr 3a, 3b, 3c do niniejszej SWZ.2. Zamawiający wymaga by...
Show more

Lots 1

Job / name

zakup wyposażenia pracowni informatyki

Description of procurement /scope of services

Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie pracowni informatyki Zespołu Szkół Technicznych Tarnowo Podgórne. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z zamawianymi ilościami zawarty został w załączniku nr 3a do niniejszej SWZ.3. Zamawiający wymaga by Wykonawca:- zaoferował gwarancje producenta na dostarczone urządzenia i sprzęt,- udzielił minimum 24 miesięcy gwarancji na przedmiot zamówienia.Zamawiający wymaga by przedmiot zamówienia był objęty 12-miesięcznym okresem rękojmi.4. Zamawiający dopuszcza możliwość rozwiązań równoważnych. Użyte w dokumentacji znaki towarowe, patenty, nazwy własne lub pochodzenie należy rozumieć, jako wzorzec jakościowy. Określenie przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie nazwy producenta, typu, sprzętu lub materiałów ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania rozwiązań równoważnych, pod warunkiem, że zaproponowane rozwiązania równoważne będą posiadały wszystkie parametry nie gorsze niż te, które są określone w niniejszej SWZ. 5. Wykonawca musi wskazać w ofercie, które elementy zamówienia zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom.
Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie pracowni informatyki Zespołu Szkół Technicznych Tarnowo Podgórne. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z zamawianymi ilościami zawarty został w załączniku nr 3a do niniejszej SWZ.3. Zamawiający wymaga by Wykonawca:- zaoferował gwarancje...
Show more

Others CPV Codes
 • Personal computers
  30213000-5
 • Portable computers
  30213100-6
 • Software package and information systems
  48000000-8
Project adress

Region (NUTS code): PL418 Poznański
Tarnowo Podgórne

Lots 2

Job / name

zakup wyposażenia pracowni mechatroniki

Description of procurement /scope of services

Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie pracowni mechatroniki Zespołu Szkół Technicznych Tarnowo Podgórne. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z zamawianymi ilościami zawarty został w załączniku nr 3b do niniejszej SWZ.3. Zamawiający wymaga by Wykonawca:- zaoferował gwarancje producenta na dostarczone urządzenia i sprzęt,- udzielił minimum 24 miesięcy gwarancji na przedmiot zamówienia.Zamawiający wymaga by przedmiot zamówienia był objęty 12-miesięcznym okresem rękojmi.4. Zamawiający dopuszcza możliwość rozwiązań równoważnych. Użyte w dokumentacji znaki towarowe, patenty, nazwy własne lub pochodzenie należy rozumieć, jako wzorzec jakościowy. Określenie przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie nazwy producenta, typu, sprzętu lub materiałów ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania rozwiązań równoważnych, pod warunkiem, że zaproponowane rozwiązania równoważne będą posiadały wszystkie parametry nie gorsze niż te, które są określone w niniejszej SWZ. 5. Wykonawca musi wskazać w ofercie, które elementy zamówienia zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom.
Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie pracowni mechatroniki Zespołu Szkół Technicznych Tarnowo Podgórne. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z zamawianymi ilościami zawarty został w załączniku nr 3b do niniejszej SWZ.3. Zamawiający wymaga by Wykonawca:- zaoferował gwarancje...
Show more

Others CPV Codes
 • Electrical machinery, apparatus, equipment and consumables; lighting
  31000000-6
 • Electronic, electromechanical and electrotechnical supplies
  31700000-3
 • Industrial machinery
  42000000-6
 • Miscellaneous general and special-purpose machinery
  42900000-5
Project adress

Region (NUTS code): PL418 Poznański
Tarnowo Podgórne

Lots 3

Job / name

zakup wyposażenia pracowni pneumatyki

Description of procurement /scope of services

Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie pracowni pneumatyki Zespołu Szkół Technicznych Tarnowo Podgórne. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z zamawianymi ilościami zawarty został w załączniku nr 3c do niniejszej SWZ.3. Zamawiający wymaga by Wykonawca:- zaoferował gwarancje producenta na dostarczone urządzenia i sprzęt,- udzielił minimum 24 miesięcy gwarancji na przedmiot zamówienia.Zamawiający wymaga by przedmiot zamówienia był objęty 12-miesięcznym okresem rękojmi.4. Zamawiający dopuszcza możliwość rozwiązań równoważnych. Użyte w dokumentacji znaki towarowe, patenty, nazwy własne lub pochodzenie należy rozumieć, jako wzorzec jakościowy. Określenie przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie nazwy producenta, typu, sprzętu lub materiałów ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania rozwiązań równoważnych, pod warunkiem, że zaproponowane rozwiązania równoważne będą posiadały wszystkie parametry nie gorsze niż te, które są określone w niniejszej SWZ. 5. Wykonawca musi wskazać w ofercie, które elementy zamówienia zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom.
Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie pracowni pneumatyki Zespołu Szkół Technicznych Tarnowo Podgórne. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z zamawianymi ilościami zawarty został w załączniku nr 3c do niniejszej SWZ.3. Zamawiający wymaga by Wykonawca:- zaoferował gwarancje...
Show more

Others CPV Codes
 • Electrical machinery, apparatus, equipment and consumables; lighting
  31000000-6
 • Electronic, electromechanical and electrotechnical supplies
  31700000-3
 • Industrial machinery
  42000000-6
 • Miscellaneous general and special-purpose machinery
  42900000-5
Project adress

Region (NUTS code): PL418 Poznański
Tarnowo Podgórne

Polska-Tarnowo Podgórne: Maszyny przemysłowe

2022/S 176-497621

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Tarnowo Podgórne
Krajowy numer identyfikacyjny: 7773111426
Adres pocztowy: ul. Poznańska 115
Miejscowość: Tarnowo Podgórne
Kod NUTS: PL418 Poznański
Kod pocztowy: 62-080
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Monika Spychała
E-mail: zp@tarnowo-podgorne.pl
Tel.: +48 618959235
Faks: +48 618146118
Adresy internetowe:
Główny adres: www.tarnowo-podgorne.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.tarnowo-podgorne.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://epuap.gov.pl/wps/portal
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

zakup wyposażenia pracowni zawodowych Zespołu Szkół Technicznych Tarnowo Podgórne

Numer referencyjny: WOP.271.45.2022
II.1.2)Główny kod CPV
42000000 Maszyny przemysłowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie pracowni informatyki, mechatroniki, pneumatyki Zespołu Szkół Technicznych Tarnowo Podgórne. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z zamawianymi ilościami zawarty został w załączniku nr 3a, 3b, 3c do niniejszej SWZ.

2. Zamawiający wymaga by Wykonawca:

- zaoferował gwarancje producenta na dostarczone urządzenia i sprzęt,

- udzielił minimum 24 miesięcy gwarancji na przedmiot zamówienia.

Zamawiający wymaga by przedmiot zamówienia był objęty 12-miesięcznym okresem rękojmi.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

zakup wyposażenia pracowni informatyki

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30213100 Komputery przenośne
30213000 Komputery osobiste
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL418 Poznański
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Tarnowo Podgórne

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie pracowni informatyki Zespołu Szkół Technicznych Tarnowo Podgórne.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z zamawianymi ilościami zawarty został w załączniku nr 3a do niniejszej SWZ.

3. Zamawiający wymaga by Wykonawca:

- zaoferował gwarancje producenta na dostarczone urządzenia i sprzęt,

- udzielił minimum 24 miesięcy gwarancji na przedmiot zamówienia.

Zamawiający wymaga by przedmiot zamówienia był objęty 12-miesięcznym okresem rękojmi.

4. Zamawiający dopuszcza możliwość rozwiązań równoważnych. Użyte w dokumentacji znaki towarowe, patenty, nazwy własne lub pochodzenie należy rozumieć, jako wzorzec jakościowy. Określenie przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie nazwy producenta, typu, sprzętu lub materiałów ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania rozwiązań równoważnych, pod warunkiem, że zaproponowane rozwiązania równoważne będą posiadały wszystkie parametry nie gorsze niż te, które są określone w niniejszej SWZ.

5. Wykonawca musi wskazać w ofercie, które elementy zamówienia zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: okres gwarancji / Waga: 40
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 70
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

zakup wyposażenia pracowni mechatroniki

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
31000000 Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
42000000 Maszyny przemysłowe
42900000 Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia
31700000 Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL418 Poznański
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Tarnowo Podgórne

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie pracowni mechatroniki Zespołu Szkół Technicznych Tarnowo Podgórne.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z zamawianymi ilościami zawarty został w załączniku nr 3b do niniejszej SWZ.

3. Zamawiający wymaga by Wykonawca:

- zaoferował gwarancje producenta na dostarczone urządzenia i sprzęt,

- udzielił minimum 24 miesięcy gwarancji na przedmiot zamówienia.

Zamawiający wymaga by przedmiot zamówienia był objęty 12-miesięcznym okresem rękojmi.

4. Zamawiający dopuszcza możliwość rozwiązań równoważnych. Użyte w dokumentacji znaki towarowe, patenty, nazwy własne lub pochodzenie należy rozumieć, jako wzorzec jakościowy. Określenie przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie nazwy producenta, typu, sprzętu lub materiałów ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania rozwiązań równoważnych, pod warunkiem, że zaproponowane rozwiązania równoważne będą posiadały wszystkie parametry nie gorsze niż te, które są określone w niniejszej SWZ.

5. Wykonawca musi wskazać w ofercie, które elementy zamówienia zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: okres gwarancji / Waga: 40
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 70
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

zakup wyposażenia pracowni pneumatyki

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
31000000 Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31700000 Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne
42000000 Maszyny przemysłowe
42900000 Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL418 Poznański
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Tarnowo Podgórne

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie pracowni pneumatyki Zespołu Szkół Technicznych Tarnowo Podgórne.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z zamawianymi ilościami zawarty został w załączniku nr 3c do niniejszej SWZ.

3. Zamawiający wymaga by Wykonawca:

- zaoferował gwarancje producenta na dostarczone urządzenia i sprzęt,

- udzielił minimum 24 miesięcy gwarancji na przedmiot zamówienia.

Zamawiający wymaga by przedmiot zamówienia był objęty 12-miesięcznym okresem rękojmi.

4. Zamawiający dopuszcza możliwość rozwiązań równoważnych. Użyte w dokumentacji znaki towarowe, patenty, nazwy własne lub pochodzenie należy rozumieć, jako wzorzec jakościowy. Określenie przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie nazwy producenta, typu, sprzętu lub materiałów ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania rozwiązań równoważnych, pod warunkiem, że zaproponowane rozwiązania równoważne będą posiadały wszystkie parametry nie gorsze niż te, które są określone w niniejszej SWZ.

5. Wykonawca musi wskazać w ofercie, które elementy zamówienia zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: okres gwarancji / Waga: 40
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 70
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie przesłanek wskazanych w Rozdziale VII SWZ,

2) spełniają wszystkie ustanowione w Postępowaniu warunki udziału w postępowaniu.

2. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:

a) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał:

- w przypadku składania oferty na część 1: co najmniej 2 zamówienia polegające na dostawie sprzętu komputerowego o wartości minimum: 70 000,00zł brutto każda oraz potwierdzą, że dostawy te zostały wykonane należycie,

- w przypadku składania oferty na część 2: - co najmniej 2 zamówienia polegające na dostawie wraz z montażem maszyn lub urządzeń do specjalistycznych pracowni dla szkół lub uczelni o wartości minimum: 140 000,00zł. brutto każda oraz potwierdzą, że dostawy te zostały wykonane należycie,

- w przypadku składania oferty na część 3: - co najmniej 2 zamówienia polegające na dostawie wraz z montażem maszyn lub urządzeń do specjalistycznych pracowni dla szkół lub uczelni o wartości minimum: 130 000,00zł. brutto każda oraz potwierdzą, że dostawy te zostały wykonane należycie.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą: „spełnia-nie spełnia” na podstawie złożonych oświadczeń, dokumentów wymaganych przez Zamawiającego. Niespełnienie chociaż jednego z ww. warunków skutkować będzie odrzuceniem oferty Wykonawcy.

3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa powyżej w pkt. 2 ppkt. a) SWZ zostanie spełniony wyłącznie, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców spełni warunek samodzielnie.

4. W przypadku polegania Wykonawcy na zasobach podmiotu udostępniającego zasoby, warunek dotyczący zdolności technicznej i zawodowej, o którym mowa powyżej w pkt. 2 ppkt. a) SWZ zostanie spełniony wyłącznie, jeżeli co najmniej jeden podmiot udostępniający zasoby spełni warunek samodzielnie.

5. Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby. W takim przypadku Wykonawca dołącza do oferty zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wymagany zakres zobowiązania określa art. 118 ust. 4 ustawy Pzp.

cd...

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

cd...

1. Z Postępowania wykluczony zostanie Wykonawca, wobec którego zachodzi którakolwiek z przesłanek wyrażonych w art. 108 ust. 1 P.z.p.

2. Dodatkowo na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

2.1. wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2.2. wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2.3. wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

3. Na mocy przepisu art. 1 pkt 23 rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576, do rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, dodane zostały przepisy art. 5k, które ustanawiają zakaz udziału rosyjskich wykonawców w zamówieniach publicznych i koncesjach udzielanych we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej, przy czym przez „rosyjskich wykonawców” należy rozumieć:

1. obywateli rosyjskich, osoby fizyczne lub prawne, podmioty lub organy z siedzibą w Rosji;

2. osoby prawne, podmioty lub organy, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

3. osoby fizyczne lub prawne, podmioty lub organy działające w imieniu lub pod kierunkiem:

a. obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji lub

b. osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji,

a także

4. podwykonawców, dostawców i podmioty, na których zdolności wykonawca lub koncesjonariusz polega, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia lub koncesji, jeżeli taki podwykonawca, dostawca, podmiot, na którego zdolności wykonawca polega, należy do którejkolwiek z kategorii podmiotów wymienionych w punktach 1-3.

W związku z powyższym Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę, w stosunku do którego zajdzie podstawa wykluczenia przewidziana w art. 5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576.

4. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

cd...

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

cd...

1. Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć:

1) dokument potwierdzający umocowanie do złożenia oferty, jeżeli umocowanie to nie wynika z odpowiednich rejestrów / ewidencji,

2) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia w Postępowaniu albo do reprezentowania w Postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (dotyczy wyłącznie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia),

3) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 P.z.p., spełniające wymogi, o których mowa w art. 118 ust. 4 P.z.p. (dotyczy wyłącznie Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby) – Wymagany zakres zobowiązania określa art. 118 ust. 4 ustawy Pzp.

2. Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest do złożenia:

1) oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 P.z.p (JEDZ) wg załącznika nr 5 do SWZ (na podstawie art. 139 ust. 2 P.z.p., Zamawiający ustanawia wymóg aby wskazane oświadczenie złożył wyłącznie wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona. Wykonawcy nie są obowiązani do złożenia wskazanego oświadczenia wraz z ofertą), przy zastrzeżeniu, że:

a) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie (JEDZ), o którym mowa w ust 2 pkt 1 składa każdy z Wykonawców. Oświadczenie ma potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składa każdy z wykonawców w zakresie, w którym potwierdza jego/ich spełnianie.

b) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1 P.z.p. dotyczące tego podmiotu,

c) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu załącza oświadczenie tego podmiotu (oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby),

Uwaga: informacja o podstawach wykluczenia, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego winna być uwzględniona w Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia w części III – podstawy wykluczenia, w sekcji D – Inne podstawy wykluczenia, które mogą być przewidziane w przepisach krajowych państwa członkowskiego instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego (oprócz podstaw wykluczenia, o których mowa w ustawie Pzp w art. 108).

1a) Na potwierdzenie, że w stosunku do danego wykonawcy nie zachodzi podstawa wykluczenia przewidziana w art. 5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576, wykonawca składa oświadczenie własne w poniższym zakresie (załącznik Nr 8 do SWZ), tj. że wykonawca nie jest:

1. obywatelem rosyjskim, osobą fizyczną lub prawną, podmiotem lub organem z siedzibą w Rosji;

2. osobą prawną, podmiotem lub organem, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

3. osobą fizyczną lub prawną, podmiotem lub organem działającym w imieniu lub pod kierunkiem:

a. obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji lub

b. osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji,

cd...

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

...cd...

oraz że żaden z jego podwykonawców, dostawców i podmiotów, na których zdolności wykonawca polega, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia, nie należy do żadnej z powyższych kategorii podmiotów.

2) podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia oraz na potwierdzenie spełniania warunków udziału w Postępowaniu. Wymaganymi w Postępowaniu podmiotowymi środkami dowodowymi są:

na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia

1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 P.z.p.,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 P.z.p.,

- sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem,

2) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 P.z.p., o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j.: Dz.U. z 2021 r., poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę w Postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty w Postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – wzór oświadczenia Wykonawcy o przynależności/braku przynależności do grupy kapitałowej – załącznik nr 6 do SWZ. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie składa, każdy z wykonawców,

3) oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 P.z.p., w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 P.z.p.,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 P.z.p., dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego

c) art. 108 ust. 1 pkt 5 P.z.p. dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

d) art. 108 ust. 1 pkt 6 P.z.p.

- wzór oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w JEDZ – załącznik 7 do SWZ

4) oświadczenie wykonawcy, z uwagi na treść przepisów art. 5k rozporządzenia 833/2014, zawierające wykaz podwykonawców i dostawców, na których przypada na ponad 10% wartości zamówienia, zaś w przypadku podmiotów, na których zdolności wykonawca polega – wskazania, czy wykonawca polega na zdolności tych podmiotów w zakresie odpowiadającym ponad 10% wartości zamówienia (wykonawca sporządza oświadczenie samodzielnie).

5) oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych we wstępnym oświadczeniu, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:

a) art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,

b) art. 5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576,

– wzór oświadczenia o aktualności - załącznik nr 9 do SWZ.

cd...

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

...cd...

na potwierdzenie spełniania warunków udziału w Postępowaniu:

1) wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy - wg załącznika do SWZ.

2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast informacji z Krajowego Rejestru Karnego, składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo - w przypadku braku takiego rejestru - inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa powyżej w pkt. 2 ppkt 1).

3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 2, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub - jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą - złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.

4. W zakresie nieuregulowanym w SWZ, zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415).

5. Zamawiający nie wymaga składania przedmiotowych środków dowodowych.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy i jej zmiany określają istotne postanowienia umowy zawarte w załączniku nr 2 do SWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 14/10/2022
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 12/12/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 14/10/2022
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

1. Otwarcie ofert, odszyfrowanie ofert ma miejsce na stronie miniportal.uzp.gov.pl

2. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: część 1 – 1 200 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych), część 2 – 2 300,00 (słownie: dwa tysiące trzysta złotych), część 3 – 2 000,00zł. (słownie: dwa tysiące zł.).

2. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: www.tarnowo-podgorne.pl

3. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego w rozumieniu art. 132 P.z.p., przy zastosowaniu procedury, o której mowa w art. 139 P.z.p. (tzw. procedura odwrócona).

4. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.

5. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.

6. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).

7. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.

8. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.

9. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie elektronicznej w formacie danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf,.xps, .odt i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

10. Sposób zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.

11. Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

12. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na miniPortalu.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

zgodnie z przepisami ustawy Pzp

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/09/2022