«Έργα Ενίσχυσης σε πέντε (5) Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ για την αύξηση διείσδυσης των ΑΠΕ (Ομάδα Έργων 1)» Published by Tenders Electronic Daily

«Έργα Ενίσχυσης σε πέντε (5) Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ για την αύξηση διείσδυσης των ΑΠΕ (Ομάδα Έργων 1)»

There are changes or additional information to this announcement. «Έργα Ενίσχυσης σε πέντε (5) Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ για την αύξηση διείσδυσης των ΑΠΕ (Ομάδα Έργων 1)» (09.09.2022 20:34)

Application deadline

24.10.2022, 11:00 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Construction contract

Main CPV code
 • Transformer substation
  45232221-7
Language

Greek

Contracting authority / owner

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.
ΠΕΡΡΑΙΒΟΥ 20 & ΚΑΛΛΙΡΡΟΗΣ 5
117 43 ΑΘΗΝΑ
Greece
Tel.: +30 2109090635
Fax: +30 2144050274
E-Mail: s.maraka@deddie.gr
Website: http://www.deddie.gr

assignment

«Έργα Ενίσχυσης σε πέντε (5) Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ για την αύξηση διείσδυσης των ΑΠΕ (Ομάδα Έργων 1)». Στο έργο περιλαμβάνονται τα ακόλουθα έργα ενίσχυσης , καλούμενα εφεξής υποέργα:. Αντικατάσταση των δύο Μ/Σ 150/20KV, 25MVA του Υ/Σ Φλώρινας με νέους 50MVA και προσθήκη πυλών ΜΤ Επέκταση του ΚΥΤ Μελίτης με 2ο Μ/Σ 150/20kV, 50MVA Επέκταση του Υ/Σ Σκύδρας με 3ο Μ/Σ 150/20kV, 50MVA Επέκταση του Υ/Σ Σπερχειάδας με 2ο Μ/Σ 150/20kV, 50MVA. Αντικατάσταση των δύο Μ/Σ 150/20KV, 25MVA του Υ/Σ Εορδαίας (Πτολεμαϊδα ΙΙ) με νέους 50MVA και προσθήκη πυλών ΜΤ.
«Έργα Ενίσχυσης σε πέντε (5) Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ για την αύξηση διείσδυσης των ΑΠΕ (Ομάδα Έργων 1)». Στο έργο περιλαμβάνονται τα ακόλουθα έργα ενίσχυσης , καλούμενα εφεξής υποέργα:. Αντικατάσταση...
Show more

Description of procurement /scope of services

Το έργο θα εκτελεστεί στους ανωτέρω αναφερόμενους Υ/Σ του Διασυνδεδεμένου συστήματος οι οποίοι είναι σε λειτουργία , οπότε θα πρέπει να ληφθούν αυξημένα μέτρα προστασίας κατά την εκτέλεση των εργασιών, αλλά και να προγραμματιστούν σωστά και έγκαιρα οι απαιτούμενες απομονώσεις του εν λειτουργία εξοπλισμού. Η εκτέλεση και η περάτωση των επιμέρους υποέργων θα γίνει με συγκεκριμένη σειρά που υποδεικνύεται στα τεύχη της σύμβασης . Στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνεται η εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών, η κατασκευή των αναγκαίων έργων Πολιτικού Μηχανικού, η προμήθεια όλων των αναγκαίων υλικών /εξοπλισμού, η ανέγερση / εγκατάστασή τους στους αντίστοιχους Υ/Σ και ΚΥΤ και η ενεργοποίησή /ηλέκτρισή τους μετά τους απαραίτητους ελέγχους και δοκιμές. Επιπλέον, στο πλαίσιο του έργου θα γίνουν, όπου απαιτούνται, και οι αντίστοιχες εργασίες επέκτασης του Συστήματος από τον ΑΔΜΗΕ , σύμφωνα με τα οριζόμενα στα τεχνικά και εμπορικά τεύχη της Διακήρυξης.2. Τα βασικά στοιχεία του εξοπλισμού των Υ/Σ είναι τα εξής:• Η πλευρά των 150kV θα κατασκευασθεί από τον ΑΔΜΗΕ με υλικά προμήθειάς του. Εξαιρούνται τα απαιτούμενα Έργα Πολιτικού Μηχανικού (ΕΠΜ) που θα κατασκευασθούν από τον ανάδοχο του έργου.• Οι πύλες των Μ/Σ Ισχύος είναι υπαίθριου τύπου και αποτελούνται από συμβατικό εξοπλισμό όπως στα Τεύχη Δ , Ε και ΣΤ της διακήρυξης φαίνεται, με κύρια στοιχεία που αναφέρονται ενδεικτικά στη συνέχεια:- Μ/Σ ισχύος 150/20 kV, 40/50 MVA ONAF.- Τριπολικός διακόπτης 150 kV, 2000 Α, 31.5 kA, με το ικρίωμά του - Αντίσταση γειώσεως ουδετέρου κόμβου του Μ/Σ ισχύος, 12 Ω, 20 kV με τον Μ/Σ έντασης 1000-100/1-1Α - Μονοπολικός Α/Ζ 20 kV για άμεση γείωση του ουδετέρου κόμβου του Μ/Σ ισχύος και ένας μονοπολικός Α/Ζ 20 kV για γείωση του ουδετέρου κόμβου μέσω της αντίστασης.- Τρία (3) Αλεξικέραυνα MT για προστασία του Μ/Σ ισχύος από υπερτάσεις.- Τα απαιτούμενα ικριώματα στήριξης, βάσει των σχεδίων της διακήρυξης.- Η σύνδεση της πύλης με τη πλευρά ΜΤ θα γίνεται καλωδιακά ή με αγωγούς, όπως στο Τεύχος Δ αναφέρεται.• Η πλευρά ΜΤ, ανάλογα τον Υ/Σ, είναι ανοικτού τύπου (υπαίθριοι ζυγοί) ή κλειστού τύπου (μεταλλοενδεδυμένοι πίνακες), όπως στο Τεύχος Δ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ» αναφέρεται, όπου και υποδεικνύονται αναλυτικά οι αναγκαίες επεμβάσεις, επεκτάσεις, ενισχύσεις του εξοπλισμού. . Επιπλέον, περιγράφονται αναλυτικά ο εξοπλισμός και οι εργασίες που θα γίνουν για τη επέκταση/συμπλήρωση στο υπάρχον σύστημα προστασίας και ελέγχου των Υ/Σ. 3. Τα λεπτομερή χαρακτηριστικά του Έργου και οι απαιτούμενες προδιαγραφές του αναλύονται στα συνημμένα τεύχη της Διακήρυξης.
Το έργο θα εκτελεστεί στους ανωτέρω αναφερόμενους Υ/Σ του Διασυνδεδεμένου συστήματος οι οποίοι είναι σε λειτουργία , οπότε θα πρέπει να ληφθούν αυξημένα μέτρα προστασίας...
Show more

Others CPV Codes
 • Power supply transformers
  31174000-6
 • Medium-voltage equipment
  31682300-3
 • Construction work for industrial buildings
  45213250-0
 • High voltage installation work
  45315400-2
 • Medium-voltage installation work
  45315500-3
 • Power supply transformers
  31174000-6
 • Medium-voltage equipment
  31682300-3
 • Construction work for industrial buildings
  45213250-0
 • High voltage installation work
  45315400-2
 • Medium-voltage installation work
  45315500-3
Show more
Project adress

Κεντική Ελλάδα, Βόρεια και Δυτική Μακεδονία

Ελλάδα-Αθήνα: Υποσταθμός μετασχηματιστών

2022/S 150-430414

Προκήρυξη σύμβασης – υπηρεσίες κοινής ωφέλειας

Έργα

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/25/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτων φορέας

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.
Αριθμός ταυτοποίησης: ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.
Ταχ. διεύθυνση: ΠΕΡΡΑΙΒΟΥ 20 & ΚΑΛΛΙΡΡΟΗΣ 5
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Κωδικός NUTS: EL30 Aττική / Attiki
Ταχ. κωδικός: 117 43
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Σοφία Μάρακα
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: s.maraka@deddie.gr
Τηλέφωνο: +30 2109090635
Φαξ: +30 2144050274
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.deddie.gr
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: https://www.deddie.gr/el/deddie/diakirukseis/pinakes-diakiruksewn-diagwnismwn/pinakas-diakiruksewn-diagwnismwn-dieuthunsis-eidikon-egkatastaseon/
I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: https://www.marketsite.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση
I.6)Κύρια δραστηριότητα
Ηλεκτρισμός

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

«Έργα Ενίσχυσης σε πέντε (5) Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ για την αύξηση διείσδυσης των ΑΠΕ (Ομάδα Έργων 1)»

Αριθμός αναφοράς: ΔΕΕΔ-41
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
45232221 Υποσταθμός μετασχηματιστών - DA17
II.1.3)Είδος σύμβασης
Έργα
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

«Έργα Ενίσχυσης σε πέντε (5) Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ για την αύξηση διείσδυσης των ΑΠΕ (Ομάδα Έργων 1)».

Στο έργο περιλαμβάνονται τα ακόλουθα έργα ενίσχυσης , καλούμενα εφεξής υποέργα:.

Αντικατάσταση των δύο Μ/Σ 150/20KV, 25MVA του Υ/Σ Φλώρινας με νέους 50MVA και προσθήκη πυλών ΜΤ

Επέκταση του ΚΥΤ Μελίτης με 2ο Μ/Σ 150/20kV, 50MVA

Επέκταση του Υ/Σ Σκύδρας με 3ο Μ/Σ 150/20kV, 50MVA

Επέκταση του Υ/Σ Σπερχειάδας με 2ο Μ/Σ 150/20kV, 50MVA.

Αντικατάσταση των δύο Μ/Σ 150/20KV, 25MVA του Υ/Σ Εορδαίας (Πτολεμαϊδα ΙΙ) με νέους 50MVA και προσθήκη πυλών ΜΤ.

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 14 464 300.00 EUR
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
II.2)Περιγραφή
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
31174000 Μετασχηματιστές ισχύος
45213250 Κατασκευαστικές εργασίες βιομηχανικών κτιρίων
45315400 Ηλεκτρολογικές εργασίες εγκαταστάσεων υψηλής τάσης
45315500 Ηλεκτρολογικές εργασίες εγκαταστάσεων μέσης τάσης
31682300 Εξοπλισμός ρεύματος μέσης τάσης
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL524 Πέλλα / Pella
Κωδικός NUTS: EL533 Φλώρινα / Florina
Κωδικός NUTS: EL612 Λάρισα / Larisa
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Κεντική Ελλάδα, Βόρεια και Δυτική Μακεδονία

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

1. Το έργο θα εκτελεστεί στους ανωτέρω αναφερόμενους Υ/Σ του Διασυνδεδεμένου συστήματος οι οποίοι είναι σε λειτουργία , οπότε θα πρέπει να ληφθούν αυξημένα μέτρα προστασίας κατά την εκτέλεση των εργασιών, αλλά και να προγραμματιστούν σωστά και έγκαιρα οι απαιτούμενες απομονώσεις του εν λειτουργία εξοπλισμού. Η εκτέλεση και η περάτωση των επιμέρους υποέργων θα γίνει με συγκεκριμένη σειρά που υποδεικνύεται στα τεύχη της σύμβασης .

Στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνεται η εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών, η κατασκευή των αναγκαίων έργων Πολιτικού Μηχανικού, η προμήθεια όλων των αναγκαίων υλικών /εξοπλισμού, η ανέγερση / εγκατάστασή τους στους αντίστοιχους Υ/Σ και ΚΥΤ και η ενεργοποίησή /ηλέκτρισή τους μετά τους απαραίτητους ελέγχους και δοκιμές. Επιπλέον, στο πλαίσιο του έργου θα γίνουν, όπου απαιτούνται, και οι αντίστοιχες εργασίες επέκτασης του Συστήματος από τον ΑΔΜΗΕ , σύμφωνα με τα οριζόμενα στα τεχνικά και εμπορικά τεύχη της Διακήρυξης.

2. Τα βασικά στοιχεία του εξοπλισμού των Υ/Σ είναι τα εξής:

• Η πλευρά των 150kV θα κατασκευασθεί από τον ΑΔΜΗΕ με υλικά προμήθειάς του. Εξαιρούνται τα απαιτούμενα Έργα Πολιτικού Μηχανικού (ΕΠΜ) που θα κατασκευασθούν από τον ανάδοχο του έργου.

• Οι πύλες των Μ/Σ Ισχύος είναι υπαίθριου τύπου και αποτελούνται από συμβατικό εξοπλισμό όπως στα Τεύχη Δ , Ε και ΣΤ της διακήρυξης φαίνεται, με κύρια στοιχεία που αναφέρονται ενδεικτικά στη συνέχεια:

- Μ/Σ ισχύος 150/20 kV, 40/50 MVA ONAF.

- Τριπολικός διακόπτης 150 kV, 2000 Α, 31.5 kA, με το ικρίωμά του

- Αντίσταση γειώσεως ουδετέρου κόμβου του Μ/Σ ισχύος, 12 Ω, 20 kV με τον Μ/Σ έντασης 1000-100/1-1Α

- Μονοπολικός Α/Ζ 20 kV για άμεση γείωση του ουδετέρου κόμβου του Μ/Σ ισχύος και ένας μονοπολικός Α/Ζ 20 kV για γείωση του ουδετέρου κόμβου μέσω της αντίστασης.

- Τρία (3) Αλεξικέραυνα MT για προστασία του Μ/Σ ισχύος από υπερτάσεις.

- Τα απαιτούμενα ικριώματα στήριξης, βάσει των σχεδίων της διακήρυξης.

- Η σύνδεση της πύλης με τη πλευρά ΜΤ θα γίνεται καλωδιακά ή με αγωγούς, όπως στο Τεύχος Δ αναφέρεται.

• Η πλευρά ΜΤ, ανάλογα τον Υ/Σ, είναι ανοικτού τύπου (υπαίθριοι ζυγοί) ή κλειστού τύπου (μεταλλοενδεδυμένοι πίνακες), όπως στο Τεύχος Δ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ» αναφέρεται, όπου και υποδεικνύονται αναλυτικά οι αναγκαίες επεμβάσεις, επεκτάσεις, ενισχύσεις του εξοπλισμού. . Επιπλέον, περιγράφονται αναλυτικά ο εξοπλισμός και οι εργασίες που θα γίνουν για τη επέκταση/συμπλήρωση στο υπάρχον σύστημα προστασίας και ελέγχου των Υ/Σ.

3. Τα λεπτομερή χαρακτηριστικά του Έργου και οι απαιτούμενες προδιαγραφές του αναλύονται στα συνημμένα τεύχη της Διακήρυξης.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 14 464 300.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 34
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι
II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ναι
Ταυτότητα του έργου:

Το εν λόγω έργο πρόκειται να ενταχθεί για συγχρηματοδότηση, στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF) στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. » με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης- Next Generation EU », με αναγνωριστικό μέτρου ID:16899.

II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 24/10/2022
Τοπική ώρα: 11:00
IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά
IV.2.7)Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 24/10/2022
Τοπική ώρα: 12:00

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:
VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Ενιαία Αρχή Δημόσιων Συμβάσεων (πρώην ΑΕΠΠ)
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφ.Θηβών 196-198, Αγ.Ιωάννης Ρέντης, 18233, Κτίριο Κεράνης
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr
Τηλέφωνο: +30 2132141216
Φαξ: +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr/
VI.4.3)Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:

1. Κάθε ενδιαφερόμενος Οικονομικός Φορέας δικαιούται να προσβάλει με προσφυγή κάθε εκτελεστή πράξη ή παράλειψη του ΔΕΔΔΗΕ ή και διάταξη της Διακήρυξης, την οποία θεωρεί ότι θίγει, μη νόμιμα, τα συμφέροντά του.

2. Για την προσφυγή ισχύουν οι διαδικασίες που αναφέρονται στις διατάξεις του Βιβλίου IV του ν. 4412/2016 και στους Κανονισμούς Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Ενιαίας Αρχής Δημόσιων Συμβάσεων (πρώην ΑΕΠΠ), όπως εκάστοτε ισχύουν. Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του Ν.4412/2016, το οποίο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του.

3. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά της προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ.

4. Οι προθεσμίες για την άσκηση της προσφυγής και των τυχόν επακόλουθων ένδικων βοηθημάτων συνεπάγονται τα ανασταλτικά αποτελέσματα, ως προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία.

VI.4.4)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: Ενιαία Αρχή Δημόσιων Συμβάσεων (πρώην ΑΕΠΠ)
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφ.Θηβών 196-198, Αγ.Ιωάννης Ρέντης, 18233, Κτίριο Κεράνης
Πόλη: Αθήνα
Ταχ. κωδικός: 18233
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr
Τηλέφωνο: +30 2132141216
Φαξ: +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr/
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
01/08/2022