Het vervangen, nieuw realiseren en onderhouden van verkeersregelinstallaties Published by Tenders Electronic Daily

Het vervangen, nieuw realiseren en onderhouden van verkeersregelinstallaties

This is a supplement / update of <a href="https://bimworx.net/tender/70984755/profile/">% reference%</a>

Application deadline

Unknown

Procedure

Open procedure

Order type

Delivery order

Main CPV code
  • Road traffic-control equipment
    34923000-3
Language

Dutch

Contracting authority / owner

Gemeente Maastricht
Mosae Forum 10
6211 DW Maastricht
Netherlands
Tel.: +31 627856013
E-Mail: kerensa.ament@maastricht.nl
Website: www.gemeentemaastricht.nl

assignment

De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit:a) Het leveren, configureren, aanbrengen, aansluiten en bedrijfsklaar opleveren van intelligente verkeersregeltoestellen b) Het programmeren compileren en bedrijfsklaar opleveren van ITS-applicaties en fallback-applicaties.c) Het leveren en aanbrengen van topologiebestanden.d) Het uitvoeren van (i)FAT's en (i)SAT's.e) Het leveren en aanbrengen van wegmeubilair (mastmateriaal, verkeerslantaarns, etc.)f) Het leveren en aanbrengen van bekabeling.g) Het leveren en aanbrengen van detectiemiddelen.h) Het verwijderen van verschillende onderdelen van bestaande verkeersregelinstallaties.i) Het treffen van verkeersmaatregelen, inclusief het opstellen van verkeersmaatregelenplannen.j) Het uitvoeren van preventief en correctief onderhoud aan de geleverde verkeersregelinstallaties.k) Het doorvoeren van hardwarematige en softwarematige aanpassingen aan de geleverde verkeersregelinstallaties.
De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit:a) Het leveren, configureren, aanbrengen, aansluiten en bedrijfsklaar opleveren van intelligente verkeersregeltoestellen b) Het programmeren compileren en bedrijfsklaar opleveren van ITS-applicaties en fallback-applicaties.c) Het leveren en aanbrengen van topologiebestanden.d) Het...
Show more

Nederland-Maastricht: Verkeersregulatieapparatuur

2022/S 137-391891

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2022/S 111-310780)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Maastricht
Nationaal identificatienummer: 51488744 0000
Postadres: Mosae Forum 10
Plaats: Maastricht
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 6211 DW
Land: Nederland
Contactpersoon: Kerensa Ament
E-mail: kerensa.ament@maastricht.nl
Telefoon: +31 627856013
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.gemeentemaastricht.nl
Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=199311

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Het vervangen, nieuw realiseren en onderhouden van verkeersregelinstallaties

Referentienummer: VIA2022003KA
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34923000 Verkeersregulatieapparatuur
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit:

a) Het leveren, configureren, aanbrengen, aansluiten en bedrijfsklaar opleveren van intelligente verkeersregeltoestellen

b) Het programmeren compileren en bedrijfsklaar opleveren van ITS-applicaties en fallback-applicaties.

c) Het leveren en aanbrengen van topologiebestanden.

d) Het uitvoeren van (i)FAT's en (i)SAT's.

e) Het leveren en aanbrengen van wegmeubilair (mastmateriaal, verkeerslantaarns, etc.)

f) Het leveren en aanbrengen van bekabeling.

g) Het leveren en aanbrengen van detectiemiddelen.

h) Het verwijderen van verschillende onderdelen van bestaande verkeersregelinstallaties.

i) Het treffen van verkeersmaatregelen, inclusief het opstellen van verkeersmaatregelenplannen.

j) Het uitvoeren van preventief en correctief onderhoud aan de geleverde verkeersregelinstallaties.

k) Het doorvoeren van hardwarematige en softwarematige aanpassingen aan de geleverde verkeersregelinstallaties.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
14/07/2022
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 111-310780

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: III.1.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
In plaats van:

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Te lezen:
Afdelingsnummer: III.1.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria
In plaats van:
Te lezen:

Met betrekking tot de Technische en Beroepsbekwaamheid heeft er bij de Nota van Inlichtingen II een wijziging van de kerncompetenties plaatsgevonden. Deze wijziging heeft een rectificatie van de Aankondiging van een Opdracht tot gevolg.

VII.2)Overige nadere inlichtingen: