"Доставка на природен газ" Published by Tenders Electronic Daily

"Доставка на природен газ"

Application deadline

29.09.2022, 23:59 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Delivery order

Main CPV code
  • Natural gas
    09123000-7
Language

Bulgarian

Contracting authority / owner

ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ - КЪРДЖАЛИ
ул. Беласица № 2
6600 гр.Кърджали
Bulgaria
Tel.: +359 36166450
Fax: +359 36166440
E-Mail: Mariya.Pachilova@nssi.bg
Website: https://www.noi.bg

assignment

Настоящата обществена поръчка е за доставка на природен газ за осигуряване на отопление през зимния период на административната сграда на ТП на НОИ – Кърджали, намираща се на адрес: гр. Кърджали, ул. „Беласица“ № 2.С цел постигане на енергийна ефективност при отопление през зимния сезон и осигуряване на нормални условия за работа на служителите и комфорт на посетителите на териториалното поделение на Националния осигурителен институт – Кърджали през 2021 г. е изградена сградна газова инсталация ведно с газов кондензен котел, като е запазено функционирането и на съществуващия електрически котел.
Настоящата обществена поръчка е за доставка на природен газ за осигуряване на отопление през зимния период на административната сграда на ТП на НОИ – Кърджали, намираща...
Show more

Description of procurement /scope of services

Настоящата обществена поръчка е за доставка на природен газ за осигуряване на отопление през зимния период на административната сграда на ТП на НОИ – Кърджали, намираща се на адрес: гр. Кърджали, ул. „Беласица“ № 2. С цел постигане на енергийна ефективност при отопление през зимния сезон и осигуряване на нормални условия за работа на служителите и комфорт на посетителите на териториалното поделение на Националния осигурителен институт – Кърджали през 2021 г. е изградена сградна газова инсталация ведно с газов кондензен котел, като е запазено функционирането и на съществуващия електрически котел.Прогнозното количество за снабдяване с природен газ за срока на действие на договора е: 12.000 хнм3 ± 20% (приблизително 127 MWh).За територията на община Кърджали, която не е присъединена към газопреносната мрежа на „Булгартрансгаз“ АД, снабдяването се осъществява чрез компресиране, транспортиране, декомпресиране и подгряване на природния газ за подаване в газоразпределителната мрежа.
Настоящата обществена поръчка е за доставка на природен газ за осигуряване на отопление през зимния период на административната сграда на ТП на НОИ – Кърджали, намираща...
Show more

Project adress

Region (NUTS code): BG425 Кърджали (Kardzhali)
Административната сграда на ТП на НОИ - Кърджали, гр. Кърджали, ул. "Беласица" № 2.

България-Кърджали: Природен газ

2022/S 167-473417

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ - КЪРДЖАЛИ
Национален регистрационен номер: 1210825210074
Пощенски адрес: ул. Беласица № 2
Град: гр.Кърджали
код NUTS: BG425 Кърджали / Kardzhali
Пощенски код: 6600
Държава: България
Лице за контакт: Мария Димитрова Пачилова
Електронна поща: Mariya.Pachilova@nssi.bg
Телефон: +359 36166450
Факс: +359 36166440
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.noi.bg
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/20756
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://app.eop.bg/today/235179
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://app.eop.bg/today/235179
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Друга дейност: Управлява държавното обществено осигуряване

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

"Доставка на природен газ"

Референтен номер: 08-2022-1015-08-109
II.1.2)Основен CPV код
09123000 Природен газ
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Настоящата обществена поръчка е за доставка на природен газ за осигуряване на отопление през зимния период на административната сграда на ТП на НОИ – Кърджали, намираща се на адрес: гр. Кърджали, ул. „Беласица“ № 2.

С цел постигане на енергийна ефективност при отопление през зимния сезон и осигуряване на нормални условия за работа на служителите и комфорт на посетителите на териториалното поделение на Националния осигурителен институт – Кърджали през 2021 г. е изградена сградна газова инсталация ведно с газов кондензен котел, като е запазено функционирането и на съществуващия електрически котел.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 53 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG425 Кърджали / Kardzhali
Основно място на изпълнение:

Административната сграда на ТП на НОИ - Кърджали, гр. Кърджали, ул. "Беласица" № 2.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Настоящата обществена поръчка е за доставка на природен газ за осигуряване на отопление през зимния период на административната сграда на ТП на НОИ – Кърджали, намираща се на адрес: гр. Кърджали, ул. „Беласица“ № 2.

С цел постигане на енергийна ефективност при отопление през зимния сезон и осигуряване на нормални условия за работа на служителите и комфорт на посетителите на териториалното поделение на Националния осигурителен институт – Кърджали през 2021 г. е изградена сградна газова инсталация ведно с газов кондензен котел, като е запазено функционирането и на съществуващия електрически котел.

Прогнозното количество за снабдяване с природен газ за срока на действие на договора е: 12.000 хнм3 ± 20% (приблизително 127 MWh).

За територията на община Кърджали, която не е присъединена към газопреносната мрежа на „Булгартрансгаз“ АД, снабдяването се осъществява чрез компресиране, транспортиране, декомпресиране и подгряване на природния газ за подаване в газоразпределителната мрежа.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 53 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

Срокът на изпълнение на поръчката е 24 /двадесет и четири/ месеца или до достигане на прогнозната стойност от 53000,00 лв., което от двете обстоятелства настъпи по-рано.

Опция: В случай, че към момента на изтичане на 24 месеца от датата на влизане в сила на договора възложителят няма сключен договор за възлагане на доставка с идентичен предмет в резултат на проведена процедура по ЗОП и прогнозната стойност на поръчката не е изчерпана, срокът на договора може да бъде удължен на основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП чрез подписване на допълнително споразумение между страните. Срокът на действие се удължава до сключването на нов договор със същия предмет между възложителя и избрано за изпълнител лице или до изчерпване на прогнозната му стойност, което от двете обстоятелства настъпи по-рано.

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

1. Участникът трябва да притежава валидна лицензия, издадена от Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/ за „Търговия с природен газ“ по чл. 39, ал. 1, т. 5 от Закона за енергетиката /ЗЕ/ или лицензия, издадена от КЕВР за „Снабдяване с природен газ от крайни снабдители“ по чл. 39, ал. 1, т. 10 от ЗЕ или лицензия, издадена от КЕВР за „Обществена доставка на природен газ“ по чл. 39, ал. 1, т. 7 от ЗЕ, а за чуждестранни лица – еквивалент, съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.

2. Участникът следва да притежава регистрация съгласно чл. 57а, ал. 1, т. 2 от Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС), а за чуждестранни лица – в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.

Документите по т.1 и 2, с които се доказва посочената информация в ЕЕДОП, се представят в случаите по чл. 67, ал. 5 от ЗОП и при сключване на договор, съгласно чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП и следва да са:

по т. 1 - заверени копия на лицензия за „Търговия с природен газ“ или лицензия за „Снабдяване с природен газ от крайни снабдители“ или лицензия за „Обществена доставка на природен газ“, издадени от КЕВР. В случай, че участника избран за изпълнител е чуждестранно лице, същия следва да извърши необходимите процедури за получаване на съответната лицензия от КЕВР, съгласно Закона за енергетиката.

по т. 2 -валидно удостоверението за регистрация в Регистър на лицата, регистрирани съгласно чл. 57а от ЗАДС. В случай, че участника избран за изпълнител е чуждестранно лице, същия следва да извърши необходимата регистрация, съгласно Закона за акцизите и данъчните складове.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителя не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителя не поставя изисквания за технически и професионални възможности.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Критерий за възлагане на поръчката- "най-ниска цена".

За целите на оценяване в настоящата обществена поръчка на първо място се класира участникът, предложил най-

ниска цена получена при увеличаване на заложената служебна стойност от 100 лв. с предложеното число от

участника, съответстващо на процента търговска надбавка, която да не надвишава 15 % /петнадесет процента/.

Гаранцията за обезпечаване изпълнението на договора е в размер на 5 % /пет процента/ от стойността на договора

в една от следните форми: а) парична сума, внесена по банкова сметка на ТП на НОИ – Кърджали,

IBAN:BG24UBBS88883106840901, § 931000, BIC: UBBSBGSF, ОББ АД– Кърджали; б) банкова гаранция; в) застраховка,

която обезпечава изпълнението, чрез покритие на отговорността на Изпълнителя; Гаранцията по а) и б) може да се

предостави от името на Изпълнителя за сметка на трето лице-гарант. Условията и сроковете за задържане или

освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 29/09/2022
Местно време: 23:59
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 4 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 30/09/2022
Местно време: 13:30
Място:

В системата

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

Основания за отстраняване - чл. 54, ал. 1, чл. 55, ал. 1, т. 1, 4 и 5 от ЗОП. При наличие на основанието за

отстраняване по чл. 55, ал. 1, т. 1, възложителят няма да го приложи, ако се докаже, че участникът не е

преустановил дейността си и е в състояние да изпълни поръчката, съгласно чл. 55, ал. 4 от ЗОП. Участник, за

когото са налице основания за отстраняване има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които

гарантират неговата надеждност.

Други основания за отстраняване:

-участник, който не попълни образеца на „Детайлното ценово предложение“;

- наличие на информация за цена в друг раздел на офертата освен раздел 3. Ценово предложение;

- вписвания между редовете, изтривания или корекции по образците;

- участник, за когото са налице обстоятелствата по чл. 5к от Регламент на Съвета (ЕС) № 833/2014 от 31 юли 2014 г. относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна, изменен с Регламент на Съвета (ЕС) № 2022/578 от 8 април 2022 г.

Възложителят отстранява от участие в процедурата участник, при наличие на основания по чл. 107 от ЗОП,

както и за когото са налице обстоятелствата по чл. 69 от ЗПКОНПИ, по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС.

Съгласно чл. 67, ал. 1 от ЗОП, участниците следва да декларират липсата на основанията за отстраняване и

съответствието си с критериите за подбор чрез еЕЕДОП. Документите, с които се доказва посочената информация

се представят в случаите по чл. 67, ал. 5 ЗОП и при сключване на договор.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

На основание чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП, жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл.100,

ал.3 - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за

изменение или допълнителна информация.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Официално наименование: НОИ - Териториално поделение - Кърджали
Пощенски адрес: ул. "Беласица" № 2
Град: Кърджали
Пощенски код: 6600
Държава: България
Електронна поща: kardzhali@nssi.bg
Телефон: +359 36166450
Факс: +359 36166440
Интернет адрес: https://www.noi.bg
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
26/08/2022