Dostawa i montaż urządzeń oraz skonfigurowanie i uruchomienie Systemu Kontroli Dostępu w budynkach Sądu Rejonowego w Ciechanowie Published by Tenders Electronic Daily

Dostawa i montaż urządzeń oraz skonfigurowanie i uruchomienie Systemu Kontroli Dostępu w budynkach Sądu Rejonowego w Ciechanowie

There are changes or additional information to this announcement. Dostawa i montaż urządzeń oraz skonfigurowanie i uruchomienie Systemu Kontroli Dostępu w budynkach Sądu Rejonowego w Ciechanowie (14.09.2022 20:12)

Application deadline

20.09.2022, 09:00 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Delivery order

Main CPV code
 • Access control system
  42961100-1
Language

Polish

Contracting authority / owner

Sąd Okręgowy w Płocku
Narutowicza 4
09-404 Płock
Poland
Tel.: +48 242697219
E-Mail: marta.kujawa@plock.so.gov.pl
Website: www.plock.so.gov.pl

assignment

1.1. Przedmiotem zamówienia objętym niniejszym postępowaniem jest : 1) w ramach zamówienia gwarantowanego: realizacja SKD etap I w budynkach Sądu Rejonowego w Ciechanowie ul. Mikołajczyka 5 i 6, 2) w ramach zamówienia opcjonalnego: realizacja SKD etap II w budynku Sądu Rejonowego w Ciechanowie ul. Mikołajczyka 5.
1.1. Przedmiotem zamówienia objętym niniejszym postępowaniem jest : 1) w ramach zamówienia gwarantowanego: realizacja SKD etap I w budynkach Sądu Rejonowego w Ciechanowie ul. Mikołajczyka 5 i 6, 2) w ramach zamówienia opcjonalnego: realizacja SKD etap II w budynku Sądu Rejonowego...
Show more

Description of procurement /scope of services

1.1. Przedmiotem zamówienia objętym niniejszym postępowaniem jest : 1) w ramach zamówienia gwarantowanego: realizacja SKD etap I w budynkach Sądu Rejonowego w Ciechanowie ul. Mikołajczyka 5 i 6, 2) w ramach zamówienia opcjonalnego: realizacja SKD etap II w budynku Sądu Rejonowego w Ciechanowie ul. Mikołajczyka 5. 1.2. Wykonawca zobowiązany będzie w szczególności do realizacji następujących zadań: 1) dostawy elementów sprzętowych Systemu Kontroli Dostępu wraz z instalacją, rozprowadzeniem okablowania, uruchomieniem oraz konfiguracją, 2) przedstawienia Zamawiającemu harmonogramu wykonania prac. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany, sposobu i terminu wykonania prac określonych w zaakceptowanym harmonogramie prac, w uzgodnieniu z Wykonawcą, jeżeli będzie to podyktowane koniecznością zachowania ciągłości pracy poszczególnych komórek organizacyjnych, 3) po zainstalowaniu urządzeń Wykonawca zobowiązany jest do: a. wykonania wszystkich niezbędnych powiązań z systemem SSP, b. aktualizacji wszystkich komponentów systemów do najnowszej wersji oprogramowania, c. przeprowadzenia testów, w tym integracji z szyną danych ZSRK, d. wykonania dokumentacji powykonawczej (dokumentacja powykonawcza powinna być zatwierdzona przez osobę z uprawnieniami do wykonywania projektów zabezpieczeń technicznych II stopnia) łącznie z aktualizacją scenariuszy pożarowych, e. przekazania Zamawiającemu szczegółowych instrukcji obsługi, użytkowania i konserwacji w języku polskim, atestów UE i CE, certyfikatów związanych z systemem oraz oświadczenia o zgodności wykonania systemu i zainstalowanego oprogramowania z wytycznymi Ministerstwa Sprawiedliwości. f. przeprowadzenie szkolenia dla pracowników sądów w zakresie obsługi systemów oraz dla administratorów systemów, g. wykonania prac niezbędnych do przywrócenia wyglądu pomieszczeń do stanu sprzed rozpoczęcia ich wykonywania. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SWZ. 1.3. Na wykonane prace wraz z zamontowanymi urządzeniami Wykonawca udzieli gwarancji minimum 24 miesięcy, licząc od daty zakończenia odbioru końcowego przedmiotu umowy, tj. etapu I i etapu II (Wykonawca może zaoferować dłuższy termin gwarancji, za co otrzyma dodatkowe punkty w kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej „Okres gwarancji”). Szczegółowe warunki dotyczące gwarancji i rękojmi określone zostały we wzorze umowy.
1.1. Przedmiotem zamówienia objętym niniejszym postępowaniem jest : 1) w ramach zamówienia gwarantowanego: realizacja SKD etap I w budynkach Sądu Rejonowego w Ciechanowie ul. Mikołajczyka 5 i 6, 2) w ramach zamówienia opcjonalnego: realizacja SKD etap II w budynku Sądu Rejonowego...
Show more

Others CPV Codes
 • Timekeeping system
  35123300-5
 • Electrical fitting work
  45311200-2
 • Installation of cable infrastructure
  45314300-4
 • Installation services of guidance and control systems
  51900000-1
Project adress

06-400 Ciechanów ul. Mikołajczyka 5 i 6

Polska-Płock: System kontroli dostępu

2022/S 161-458221

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Sąd Okręgowy w Płocku
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 000570654
Adres pocztowy: Narutowicza 4
Miejscowość: Płock
Kod NUTS: PL923 Płocki
Kod pocztowy: 09-404
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marta Kujawa
E-mail: marta.kujawa@plock.so.gov.pl
Tel.: +48 242697219
Adresy internetowe:
Główny adres: www.plock.so.gov.pl
Adres profilu nabywcy: www.plock.so.gov.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://ezamowienia.gov.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: sąd powszechny
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: wymiar sprawiedliwości

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa i montaż urządzeń oraz skonfigurowanie i uruchomienie Systemu Kontroli Dostępu w budynkach Sądu Rejonowego w Ciechanowie

Numer referencyjny: OG.262.17/22
II.1.2)Główny kod CPV
42961100 System kontroli dostępu
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1.1. Przedmiotem zamówienia objętym niniejszym postępowaniem jest : 1) w ramach zamówienia gwarantowanego: realizacja SKD etap I w budynkach Sądu Rejonowego w Ciechanowie ul. Mikołajczyka 5 i 6, 2) w ramach zamówienia opcjonalnego: realizacja SKD etap II w budynku Sądu Rejonowego w Ciechanowie ul. Mikołajczyka 5.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
51900000 Usługi instalowania systemów sterowania i kontroli
35123300 System kontroli czasu
45311200 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45314300 Instalowanie infrastruktury okablowania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL922 Ciechanowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

06-400 Ciechanów ul. Mikołajczyka 5 i 6

II.2.4)Opis zamówienia:

1.1. Przedmiotem zamówienia objętym niniejszym postępowaniem jest : 1) w ramach zamówienia gwarantowanego: realizacja SKD etap I w budynkach Sądu Rejonowego w Ciechanowie ul. Mikołajczyka 5 i 6, 2) w ramach zamówienia opcjonalnego: realizacja SKD etap II w budynku Sądu Rejonowego w Ciechanowie ul. Mikołajczyka 5. 1.2. Wykonawca zobowiązany będzie w szczególności do realizacji następujących zadań: 1) dostawy elementów sprzętowych Systemu Kontroli Dostępu wraz z instalacją, rozprowadzeniem okablowania, uruchomieniem oraz konfiguracją, 2) przedstawienia Zamawiającemu harmonogramu wykonania prac. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany, sposobu i terminu wykonania prac określonych w zaakceptowanym harmonogramie prac, w uzgodnieniu z Wykonawcą, jeżeli będzie to podyktowane koniecznością zachowania ciągłości pracy poszczególnych komórek organizacyjnych, 3) po zainstalowaniu urządzeń Wykonawca zobowiązany jest do: a. wykonania wszystkich niezbędnych powiązań z systemem SSP, b. aktualizacji wszystkich komponentów systemów do najnowszej wersji oprogramowania, c. przeprowadzenia testów, w tym integracji z szyną danych ZSRK, d. wykonania dokumentacji powykonawczej (dokumentacja powykonawcza powinna być zatwierdzona przez osobę z uprawnieniami do wykonywania projektów zabezpieczeń technicznych II stopnia) łącznie z aktualizacją scenariuszy pożarowych, e. przekazania Zamawiającemu szczegółowych instrukcji obsługi, użytkowania i konserwacji w języku polskim, atestów UE i CE, certyfikatów związanych z systemem oraz oświadczenia o zgodności wykonania systemu i zainstalowanego oprogramowania z wytycznymi Ministerstwa Sprawiedliwości. f. przeprowadzenie szkolenia dla pracowników sądów w zakresie obsługi systemów oraz dla administratorów systemów, g. wykonania prac niezbędnych do przywrócenia wyglądu pomieszczeń do stanu sprzed rozpoczęcia ich wykonywania. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SWZ. 1.3. Na wykonane prace wraz z zamontowanymi urządzeniami Wykonawca udzieli gwarancji minimum 24 miesięcy, licząc od daty zakończenia odbioru końcowego przedmiotu umowy, tj. etapu I i etapu II (Wykonawca może zaoferować dłuższy termin gwarancji, za co otrzyma dodatkowe punkty w kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej „Okres gwarancji”). Szczegółowe warunki dotyczące gwarancji i rękojmi określone zostały we wzorze umowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40%
Cena - Waga: 60%
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zakres opcji obejmuje dostawę i montaż urządzeń oraz skonfigurowanie i uruchomienie Systemu Kontroli Dostępu (SKD) zgodnie z dokumentacją projektową w ramach etapu II. O zamiarze skorzystania z prawa opcji, Zamawiający poinformuje Wykonawcę odrębnym oświadczeniem, przy czym oświadczenie musi wpłynąć do Wykonawcy nie później niż na 3 miesiące przed zakończeniem obowiązywania umowy. Wykonawca zrealizuje zamówienie opcjonalne w terminie do 3 miesięcy od dnia otrzymania oświadczenia, o którym mowa wyżej. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takiej samej ceny jak określona w formularzu ofertowym Zamówienie realizowane w ramach opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Nie skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego. Wykonawcy powinni złożyć oferty obejmujące cały zakres przedmiotu zamówienia (zamówienie gwarantowane i opcjonalne). Niedopełnienie tego wymogu skutkuje odrzuceniem oferty.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania "procedury odwróconej" przewidzianej w art. 139 ustawy Pzp

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zobowiązania wynikające z realizacji przedmiotu zamówienia, a spoczywające na Wykonawcy i Zamawiającym oraz przewidywalne dopuszczalne zmiany postanowień umownych zawiera wzór umowy zał. nr 7 do SWZ

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 20/09/2022
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 18/12/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 20/09/2022
Czas lokalny: 09:15
Miejsce:

Portal e-Zamówienia

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert dokonane zostanie poprzez rozszyfrowanie ofert złożonych za pośrednictwem Portalu e-Zamówienia

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą zlecenia elektroniczne
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Podstawy wykluczenia wykonawcy zgodnie z rozdziałem IV SWZ ppkt 1.1. a, b, c. 2. Zamawiający stawia warunek udziału w postępowaniu posiadania przez wykonawcę zdolności do występowania w obrocie gospodarczym. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia dokumentów podmiotowych zgodnie z rozdziałem IV SWZ ppkt 3. 3. Informacje dotyczące ochrony danych osobowych zostały zawarte w klauzuli informacyjnej w rozdziale XV SWZ. 4. Dokumenty składane wraz z ofertą określone są w rozdziale IV pkt 2 SWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
Adres pocztowy: ul. Krucza 36/Wspólna 6
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-522
Państwo: Polska
E-mail: sp@prokuratoria.gov.pl
Tel.: +48 226958504
Adres internetowy: https://www.gov.pl/web/sp-prokuratoria
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy Pzp

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/08/2022