Remont budynku przy ul. Mazowieckiej 19 we Wrocławiu. Published by Tenders Electronic Daily

Remont budynku przy ul. Mazowieckiej 19 we Wrocławiu.

Application deadline

06.10.2022, 11:30 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Construction contract

Main CPV code
 • Building construction work
  45210000-2
Language

Polish

Contracting authority / owner

Zarząd Zasobu Komunalnego Jednostka Budżetowa Gminy Wrocław
ul. św. Elżbiety 3
50-111 WROCŁAW
Poland
Tel.: +48 3328145
Fax: +48 3328123
E-Mail: zp@zzk.wroc.pl
Website: http://bip.zzk.wroc.pl

assignment

Remont budynku położonego przy ul. Mazowieckiej 19 we Wrocławiu.

Description of procurement /scope of services

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje m.in.:1)wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w lokalach mieszkalnych zasilanych z kotłów gazowych dwufunkcyjnych,2)likwidację indywidualnych źródeł ciepła i indywidualnych źródeł przygotowania ciepłej wody użytkowej wraz z robotami wykończeniowymi po ich likwidacji, 3)wykonanie prawidłowej wentylacji pomieszczeń w budynku z wykorzystaniem wolnych przewodów dymowych po rozebranych piecach, montażem nowych przewodów wentylacyjnych oraz spalinowych dla kotów gazowych dwufunkcyjnych, 4)przebudowę instalacji gazowej,5)przebudowę wewnętrznych instalacji zimnej wody i kanalizacji,6)wymianę przyłącza wodociągowego do budynku,7)wykonanie, dostarczenie i montaż „tablicy informacyjnej na czas budowy" - zgodnie z „Instrukcją dla Wykonawcy, Zasady oznakowania inwestycji w zakresie informacji dla mieszkańców” wraz z wzorami tablic.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje m.in.:1)wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w lokalach mieszkalnych zasilanych z kotłów gazowych dwufunkcyjnych,2)likwidację indywidualnych źródeł ciepła i indywidualnych źródeł przygotowania ciepłej wody użytkowej...
Show more

Others CPV Codes
 • Electrical installation work
  45310000-3
 • Heating, ventilation and air-conditioning installation work
  45331000-6
 • Plumbing and drain-laying work
  45332000-3
 • Gas-fitting installation work
  45333000-0
 • Overhaul and refurbishment work
  45453000-7
 • Electrical installation work
  45310000-3
 • Heating, ventilation and air-conditioning installation work
  45331000-6
 • Plumbing and drain-laying work
  45332000-3
 • Gas-fitting installation work
  45333000-0
 • Overhaul and refurbishment work
  45453000-7
Show more
Project adress

Region (NUTS code): PL514 Miasto Wrocław
Wrocław

Polska-Wrocław: Roboty budowlane w zakresie budynków

2022/S 174-488939

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zarząd Zasobu Komunalnego Jednostka Budżetowa Gminy Wrocław
Adres pocztowy: ul. św. Elżbiety 3
Miejscowość: WROCŁAW
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Kod pocztowy: 50-111
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Edyta Filio
E-mail: zp@zzk.wroc.pl
Tel.: +48 3328145
Faks: +48 3328123
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.zzk.wroc.pl
Adres profilu nabywcy: http://bip.zzk.wroc.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://zzk-wroc.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://zzk-wroc.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Budownictwo i obiekty komunalne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Remont budynku przy ul. Mazowieckiej 19 we Wrocławiu.

Numer referencyjny: ZZK-NZ/241/3400/133/22
II.1.2)Główny kod CPV
45210000 Roboty budowlane w zakresie budynków
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Remont budynku położonego przy ul. Mazowieckiej 19 we Wrocławiu.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45331000 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45332000 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45333000 Roboty instalacyjne gazowe
45453000 Roboty remontowe i renowacyjne
45310000 Roboty instalacyjne elektryczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wrocław

II.2.4)Opis zamówienia:

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje m.in.:

1)wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w lokalach mieszkalnych zasilanych z kotłów gazowych dwufunkcyjnych,

2)likwidację indywidualnych źródeł ciepła i indywidualnych źródeł przygotowania ciepłej wody użytkowej wraz z robotami wykończeniowymi po ich likwidacji,

3)wykonanie prawidłowej wentylacji pomieszczeń w budynku z wykorzystaniem wolnych przewodów dymowych po rozebranych piecach, montażem nowych przewodów wentylacyjnych oraz spalinowych dla kotów gazowych dwufunkcyjnych,

4)przebudowę instalacji gazowej,

5)przebudowę wewnętrznych instalacji zimnej wody i kanalizacji,

6)wymianę przyłącza wodociągowego do budynku,

7)wykonanie, dostarczenie i montaż „tablicy informacyjnej na czas budowy" - zgodnie z „Instrukcją dla Wykonawcy, Zasady oznakowania inwestycji w zakresie informacji dla mieszkańców” wraz z wzorami tablic.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: okres gwarancji / Waga: 35
Kryterium jakości - Nazwa: kryterium społeczne / Waga: 5
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 6
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca ma wykazać, że:

1)nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonał roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie lub remoncie budynku, obejmujące roboty budowlane i instalacyjne (elektryczne i sanitarne) wraz z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania o wartości nie mniejszej niż 350 000 zł, w ramach nie więcej niż dwóch umów.

Uwaga! W przypadku, gdy Wykonawca wykazuje umowy o szerszym zakresie niż wskazany powyżej, zobowiązany jest wskazać wartość robót żądanych przez Zamawiającego,

2)dysponuje osobami, które skieruje do realizacji zamówienia, w tym:

a)1 (jedną) osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno – budowlanej. Osoba ta pełnić będzie funkcję kierownika budowy,

b)1 (jedną) osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Osoba ta pełnić będzie funkcję kierownika robót,

c)1 (jedną) osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Osoba ta pełnić będzie funkcję kierownika robót, lub inne uprawnienia umożliwiające kierowanie robotami budowlanymi w powyższych specjalnościach, zgodne z aktualnym stanem prawnym (ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane).

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Został wskazany powyżej

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Istotne postanowienia umowy oraz istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zawarto we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 06/10/2022
Czas lokalny: 11:30
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 03/01/2023
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 06/10/2022
Czas lokalny: 12:15
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w budynku przy ul. Grabiszyńskiej 257. Zamawiający nie przewiduje jawnej sesji otwarcia ofert.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 7 000 zł (słownie: siedem tysięcy złotych).

2. Zamawiający, na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp, przewiduje udzielenie, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych prac, zgodnych z przedmiotem niniejszego postępowania, w wysokości do 50 % wartości zamówienia podstawowego: 1)Warunki, na jakich zostanie udzielone zamówienie, zostaną ustalone w wyniku negocjacji. Udzielenie zamówienia jest uprawnieniem, a nie obowiązkiem Zamawiającego, 2) Zamówienie może dotyczyć całego zakresu zamówienia podstawowego i będzie udzielone w budynku objętym przedmiotem zamówienia, 3)Zamówienie zostanie udzielone na warunkach podobnych do warunków udzielenia zamówienia podstawowego, 4) Wartość robót zostanie ustalona na podstawie przyjętych w umowie podstawowej składników cenotwórczych. Dopuszcza się zmianę stawki roboczogodziny po upływie 6 miesięcy od dnia udzielenia zamówienia podstawowego o maksymalnie 10 %, a po upływie 12 miesięcy o maksymalnie 20 %, 5) Ceny materiałów i sprzętu podlegać będą negocjacjom w odniesieniu do aktualnych cen rynkowych. 3. Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia zostały opisane w Rozdziale III SWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: KIO
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: UZP
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Zawarte są w ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.).

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: KIO
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/09/2022