Inhuur extern onderwijs ondersteunend personeel Published by Tenders Electronic Daily

Inhuur extern onderwijs ondersteunend personeel

Application deadline

17.10.2022, 12:00 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Provision of services.

Main CPV code
  • Primary education services
    80100000-5
Language

Dutch

Contracting authority / owner

De Onderwijsspecialisten
Vossenstraat 6
6811JL ARNHEM
Netherlands
Tel.: +31 263537480
E-Mail: a.michielsen@deonderwijsspecialisten.nl
Website: http://www.deonderwijsspecialisten.nl

assignment

Inhuur van extern personeel(onderwijs ondersteunend)

Description of procurement /scope of services

EURO 300.000

Others CPV Codes
  • Secondary education services
    80200000-6
Project adress

Region (NUTS code): NL NEDERLAND
Arnhem

Nederland-Arnhem: Diensten voor basisonderwijs

2022/S 137-392095

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: De Onderwijsspecialisten
Nationaal identificatienummer: 51713719
Postadres: Vossenstraat 6
Plaats: ARNHEM
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 6811JL
Land: Nederland
Contactpersoon: Jos Plattel
E-mail: a.michielsen@deonderwijsspecialisten.nl
Telefoon: +31 263537480
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.deonderwijsspecialisten.nl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/fefde548c49b400f070ef2f22cc7871d
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/fefde548c49b400f070ef2f22cc7871d
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Inhuur extern onderwijs ondersteunend personeel

Referentienummer: Project 1186
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
80100000 Diensten voor basisonderwijs
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Inhuur van extern personeel

(onderwijs ondersteunend)

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
80200000 Diensten voor secundair onderwijs
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Arnhem

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

EURO 300.000

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteitswens 1 / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteitswens 2 / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteitswens 3 / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteitswens 4 / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteitswens 5 / Weging: 15
Prijs - Weging: 20
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

2 keer 1 jaar

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

initiele looptijd: 2 jaren

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

- Geen crimineel verleden

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 3
In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:

Geen nadere motivatie.

IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 17/10/2022
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 17/10/2022
Plaatselijke tijd: 12:01

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Gelderland
Postadres: Walburgstraat 2-4
Plaats: Arnhem
Postcode: 6811 CD
Land: Nederland
E-mail: cib@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 883612000
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
14/07/2022