Δυναμικό Σύστημα Αγορών (ΔΣΑ) για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημόσιων Σχολείων της Π.Ε. Ιωαννίνων για τα σχολικά έτη 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 & 2025-2026 Published by Tenders Electronic Daily

Δυναμικό Σύστημα Αγορών (ΔΣΑ) για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημόσιων Σχολείων της Π.Ε. Ιωαννίνων για τα σχολικά έτη 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 & 2025-2026

Application deadline

06.10.2022, 15:00 hour

Procedure

Restricted procedure

Order type

Provision of services.

Main CPV code
  • Special-purpose road passenger-transport services
    60130000-8
Language

Greek

Contracting authority / owner

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ - Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΥΡΡΟΥ 1
45221 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Greece
Tel.: +30 26513642232
E-Mail: a.mavria@php.gov.gr
Website: https://www.php.gov.gr

assignment

Δυναμικό Σύστημα Αγορών (ΔΣΑ) για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημόσιων Σχολείων της Π.Ε. Ιωαννίνων για τα σχολικά έτη 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 & 2025-2026, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής (υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης %) ανά δρομολόγιο ή ομάδα δρομολογίων, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 16.740.057,33 €, συμπεριλαμβανομένων του ΦΠΑ και δικαιωμάτων προαίρεσης (τροποποίηση υφιστάμενων δρομολογίων, αναπροσαρμογή του τιμήματος λόγω τιμής καυσίμου και δυνατότητα χρονικής παράτασης) .
Δυναμικό Σύστημα Αγορών (ΔΣΑ) για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημόσιων Σχολείων της Π.Ε. Ιωαννίνων για τα σχολικά έτη 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 & 2025-2026, με κριτήριο...
Show more

Job / name

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Description of procurement /scope of services

Δυναμικό Σύστημα Αγορών (ΔΣΑ) για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημόσιων Σχολείων της Π.Ε. Ιωαννίνων για τα σχολικά έτη 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 & 2025-2026, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής (υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης %) ανά δρομολόγιο ή ομάδα δρομολογίων, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 16.740.057,33 €, συμπεριλαμβανομένων του ΦΠΑ και δικαιωμάτων προαίρεσης (τροποποίηση υφιστάμενων δρομολογίων, αναπροσαρμογή του τιμήματος λόγω τιμής καυσίμου και δυνατότητα χρονικής παράτασης) .
Δυναμικό Σύστημα Αγορών (ΔΣΑ) για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημόσιων Σχολείων της Π.Ε. Ιωαννίνων για τα σχολικά έτη 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 & 2025-2026, με κριτήριο...
Show more

Others CPV Codes
  • Special-purpose road passenger-transport services
    60130000-8
Project adress

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Ελλάδα-Ιωάννινα: Υπηρεσίες ειδικών οδικών μεταφορών επιβατών

2022/S 174-492212

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ - Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Ταχ. διεύθυνση: ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΥΡΡΟΥ 1
Πόλη: ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Κωδικός NUTS: EL543 Ιωάννινα / Ioannina
Ταχ. κωδικός: 45221
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΑΥΡΙΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: a.mavria@php.gov.gr
Τηλέφωνο: +30 26513642232
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://www.php.gov.gr
I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: https://www.promitheus.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: https://www.promitheus.gov.gr
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Δυναμικό Σύστημα Αγορών (ΔΣΑ) για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημόσιων Σχολείων της Π.Ε. Ιωαννίνων για τα σχολικά έτη 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 & 2025-2026

II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
60130000 Υπηρεσίες ειδικών οδικών μεταφορών επιβατών
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Δυναμικό Σύστημα Αγορών (ΔΣΑ) για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημόσιων Σχολείων της Π.Ε. Ιωαννίνων για τα σχολικά έτη 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 & 2025-2026, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής (υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης %) ανά δρομολόγιο ή ομάδα δρομολογίων, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 16.740.057,33 €, συμπεριλαμβανομένων του ΦΠΑ και δικαιωμάτων προαίρεσης (τροποποίηση υφιστάμενων δρομολογίων, αναπροσαρμογή του τιμήματος λόγω τιμής καυσίμου και δυνατότητα χρονικής παράτασης) .

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 13 558 143.80 EUR
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: ναι
Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για όλα τα τμήματα
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Αριθμός τμήματος: 1
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
60130000 Υπηρεσίες ειδικών οδικών μεταφορών επιβατών
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL543 Ιωάννινα / Ioannina
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Δυναμικό Σύστημα Αγορών (ΔΣΑ) για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημόσιων Σχολείων της Π.Ε. Ιωαννίνων για τα σχολικά έτη 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 & 2025-2026, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής (υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης %) ανά δρομολόγιο ή ομάδα δρομολογίων, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 16.740.057,33 €, συμπεριλαμβανομένων του ΦΠΑ και δικαιωμάτων προαίρεσης (τροποποίηση υφιστάμενων δρομολογίων, αναπροσαρμογή του τιμήματος λόγω τιμής καυσίμου και δυνατότητα χρονικής παράτασης) .

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 13 558 143.80 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Έναρξη: 07/09/2022
Λήξη: 31/08/2026
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

Δικαίωμα Προαίρεσης τετράμηνης παράτασης (ήτοι έως 31.12.2026)

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:

Προβλέπονται τα ακόλουθα δικαιώματα προαίρεσης και παράτασης (άρθρο 2, κεφ. Γ, παρ. 2.στ της αρ. 50025/2018 ΚΥΑ):

α) Ποσοστά προαίρεσης που θα ασκηθούν στην περίπτωση που προκύψει ανάγκη τροποποίησης των υφιστάμενων δρομολογίων (μείωση ή αύξηση των χιλιομέτρων των δρομολογίων, μερική αλλαγή διαδρομής που οφείλεται στην ανάγκη να εξυπηρετηθούν νέοι μαθητές κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης ή σε κάποια απρόβλεπτη ανάγκη π.χ. εκτέλεση δημοσίων έργων επί οδοστρωμάτων), όπως και για την ύπαρξη συνοδού, όποτε προκύπτει ανάγκη κατά τη διάρκεια της σύμβασης, και αναπροσαρμογή του τιμήματος λόγω τιμής καυσίμου.

Τα ποσοστά προαίρεσης θα καθορίζονται ειδικότερα σε κάθε επιμέρους πρόσκληση.

β) δυνατότητα χρονικής παράτασης των συμβάσεων για διάστημα έως τέσσερις (4) μήνες εντός του σχολικού έτους 2026-2027 (ήτοι έως 31.12.2026) με αντίστοιχη αύξηση του συμβατικού αντικειμένου, μέχρι την ολοκλήρωση του επόμενου διαγωνισμού μεταφοράς μαθητών.

II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.1)Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:

Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

III.1.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:

Δεν απαιτείται

III.1.3)Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:

Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

III.2)Όροι που αφορούν τη σύμβαση
III.2.2)Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:

Όπως αναφέρονται στην Διακήρυξη

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Κλειστή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
Η προκήρυξη αφορά την εισαγωγή δυναμικού συστήματος αγορών
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 06/10/2022
Τοπική ώρα: 15:00
IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά
IV.2.6)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 12 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: ναι
Εκτιμώμενος χρόνος δημοσίευσης περαιτέρω προκηρύξεων:

Μετά την 1/11/2022

VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:
VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΠΡΩΗΝ ΑΕΠΠ)
Ταχ. διεύθυνση: Λ. ΘΗΒΩΝ 196-198 ΚΤΙΡΙΟ ΚΕΡΑΝΗΣ
Πόλη: ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗ
Ταχ. κωδικός: 18233
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr
Τηλέφωνο: +30 2132141216
Φαξ: +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: https://www.aepp-procurement.gr
VI.4.2)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης
Επίσημη επωνυμία: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ - Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Ταχ. διεύθυνση: ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΥΡΡΟΥ 1
Πόλη: ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Ταχ. κωδικός: 45221
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο: +30 26513642232
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: https://www.php.gov.gr
VI.4.3)Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:

ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

VI.4.4)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ - Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Ταχ. διεύθυνση: ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΥΡΡΟΥ 1
Πόλη: ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Ταχ. κωδικός: 45221
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο: +30 26513642232
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: https://www.php.gov.gr
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
06/09/2022