Het beheer van het milieupark plus transport en verwerking afvalstromen in de Gemeente Roermond. Published by Tenders Electronic Daily

Het beheer van het milieupark plus transport en verwerking afvalstromen in de Gemeente Roermond.

Application deadline

20.10.2022, 12:00 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Provision of services.

Main CPV code
 • Sewage, refuse, cleaning and environmental services
  90000000-7
Language

Dutch

Contracting authority / owner

Gemeente Roermond
Markt 31
6041 EM Roermond
Netherlands
Tel.: +31 306991599
E-Mail: aanbesteden@jma.nl
Website: http://www.roermond.nl

assignment

De gemeente Roermond zamelt verschillende afvalfracties gescheiden in op haar milieupark te Roermond. Het betreft afvalstromen afkomstig van inwoners van de gemeente. Middels het eigen legitimatiebewijs hebben zij de toegang tot het milieupark. De gemeente zoekt nu een beheerder voor dit milieupark, die ook het transport en de verwerking van de ingezamelde afvalstromen kan uitvoeren. De doelstelling van de aanbesteding is het afsluiten van een overeenkomst met één inschrijver per perceel (totaal 5 percelen) voor het algemene beheer van het Milieupark en het verzorgen van transport en verwerking van diverse afvalstromen vanaf het milieupark.
De gemeente Roermond zamelt verschillende afvalfracties gescheiden in op haar milieupark te Roermond. Het betreft afvalstromen afkomstig van inwoners van de gemeente. Middels het eigen legitimatiebewijs hebben zij de toegang tot het milieupark. De gemeente zoekt nu een beheerder voor dit milieupark,...
Show more

Lots 1

Job / name

Perceel 1

Description of procurement /scope of services

Zie aanbestedingsleidraad

Others CPV Codes
 • Sewage, refuse, cleaning and environmental services
  90000000-7
Project adress

Region (NUTS code): NL NEDERLAND
Roermond

Lots 2

Job / name

Perceel 2

Description of procurement /scope of services

Zie aanbestedingsleidraad

Others CPV Codes
 • Refuse disposal and treatment
  90510000-5
Project adress

Region (NUTS code): NL NEDERLAND
Roermond

Lots 3

Job / name

Perceel 3

Description of procurement /scope of services

Zie aanbestedingsleidraad

Others CPV Codes
 • Refuse disposal and treatment
  90510000-5
Project adress

Region (NUTS code): NL NEDERLAND
Roermond

Lots 4

Job / name

Perceel 4

Description of procurement /scope of services

Zie aanbestedingsleidraad

Others CPV Codes
 • Refuse disposal and treatment
  90510000-5
Project adress

Region (NUTS code): NL NEDERLAND
Roermond

Lots 5

Job / name

Perceel 5

Description of procurement /scope of services

Zie aanbestedingsleidraad

Others CPV Codes
 • Refuse disposal and treatment
  90510000-5
Project adress

Region (NUTS code): NL NEDERLAND
Roermond

Nederland-Roermond: Diensten inzake afvalwater, afval, reiniging en milieu

2022/S 176-498613

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Roermond
Nationaal identificatienummer: 61537397
Postadres: Markt 31
Plaats: Roermond
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 6041 EM
Land: Nederland
Contactpersoon: aanbesteden @ dejongemilieuadvies.nl
E-mail: aanbesteden@jma.nl
Telefoon: +31 306991599
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.roermond.nl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/4dbb39a3e229ac3f1cb325533175f455
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/4dbb39a3e229ac3f1cb325533175f455
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Gemeente

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Het beheer van het milieupark plus transport en verwerking afvalstromen in de Gemeente Roermond.

Referentienummer: 96939-2022
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90000000 Diensten inzake afvalwater, afval, reiniging en milieu
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De gemeente Roermond zamelt verschillende afvalfracties gescheiden in op haar milieupark te Roermond. Het betreft afvalstromen afkomstig van inwoners van de gemeente. Middels het eigen legitimatiebewijs hebben zij de toegang tot het milieupark. De gemeente zoekt nu een beheerder voor dit milieupark, die ook het transport en de verwerking van de ingezamelde afvalstromen kan uitvoeren. De doelstelling van de aanbesteding is het afsluiten van een overeenkomst met één inschrijver per perceel (totaal 5 percelen) voor het algemene beheer van het Milieupark en het verzorgen van transport en verwerking van diverse afvalstromen vanaf het milieupark.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Perceel 1

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90000000 Diensten inzake afvalwater, afval, reiniging en milieu
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Roermond

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie aanbestedingsleidraad

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 50
Prijs - Weging: 50
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2023
Einde: 01/01/2025
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De overeenkomst kan maximaal tweemaal één jaar schriftelijk verlengd worden.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Verlenging

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Perceel 2

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90510000 Afvalverzameling en –verwerking
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Roermond

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie aanbestedingsleidraad

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 50
Prijs - Weging: 50
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2023
Einde: 01/01/2025
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De overeenkomst kan maximaal tweemaal één jaar schriftelijk verlengd worden.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Verlenging

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Perceel 3

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90510000 Afvalverzameling en –verwerking
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Roermond

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie aanbestedingsleidraad

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 50
Prijs - Weging: 50
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2023
Einde: 01/01/2025
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De overeenkomst kan maximaal tweemaal één jaar schriftelijk verlengd worden.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Verlenging

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Perceel 4

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90510000 Afvalverzameling en –verwerking
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Roermond

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie aanbestedingsleidraad

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 50
Prijs - Weging: 50
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2023
Einde: 01/01/2025
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De overeenkomst kan maximaal tweemaal één jaar schriftelijk verlengd worden.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Verlenging

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Perceel 5

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90510000 Afvalverzameling en –verwerking
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Roermond

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie aanbestedingsleidraad

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 50
Prijs - Weging: 50
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2023
Einde: 01/01/2025
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De overeenkomst kan maximaal tweemaal één jaar schriftelijk verlengd worden.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Verlenging

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

- Uniform Europees Aanbestedingsdocument

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

- Referentiemodel

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 20/10/2022
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 20/10/2022
Plaatselijke tijd: 12:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Limburg
Postadres: St. Annadal 1
Plaats: Maastricht
Postcode: 6214 PA
Land: Nederland
E-mail: br.kort.geding.RB-LIM.maastricht@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 883612222
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/09/2022