Europese aanbesteding voor de uitvoering van dienstverlening inzake het eigen risicodragerschap ziektewet Published by Tenders Electronic Daily

Europese aanbesteding voor de uitvoering van dienstverlening inzake het eigen risicodragerschap ziektewet

Application deadline

12.10.2022, 12:00 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Provision of services.

Main CPV code
 • Financial and insurance services
  66000000-0
Language

Dutch

Contracting authority / owner

Stichting ZAAM, Interconfessioneel Voortgezet Onderwijs
Dubbelink 2
1102AL AMSTERDAM ZUIDOOST
Netherlands
Tel.: +31 582132227
E-Mail: s.roos@bic-bv.nl
Website: http://www.zaam.nl

assignment

De doelstelling van deze aanbesteding is het contracteren van een dienstverlener voor de uitvoering van de werkzaamheden die op grond van de Ziektewet artikel 63a en volgende rusten op aanbestedende dienst als eigenrisicodrager Ziektewet. De raamovereenkomst heeft betrekking op de uitvoering Ziektewet voor de sector 61 (overheid, onderwijs en wetenschappen).
De doelstelling van deze aanbesteding is het contracteren van een dienstverlener voor de uitvoering van de werkzaamheden die op grond van de Ziektewet artikel 63a en volgende rusten op aanbestedende dienst als eigenrisicodrager Ziektewet. De raamovereenkomst heeft betrekking op de uitvoering Ziektewet...
Show more

Description of procurement /scope of services

De kosten uitbetaling van de ziektewetuitkering (inclusief uitvoering en loonkosten) waren over de afgelopen 4 jaar gemiddeld € 100.000,- per jaar.

Others CPV Codes
 • Insurance services
  66510000-8
 • Benefit services
  75310000-2
 • Miscellaneous business-related services
  79990000-0
 • Company health services
  85147000-1
 • Social services
  85320000-8
 • Insurance services
  66510000-8
 • Benefit services
  75310000-2
 • Miscellaneous business-related services
  79990000-0
 • Company health services
  85147000-1
 • Social services
  85320000-8
Show more
Project adress

Region (NUTS code): NL NEDERLAND

Nederland-Amsterdam Zuidoost: Financiële en verzekeringsdiensten

2022/S 147-420992

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stichting ZAAM, Interconfessioneel Voortgezet Onderwijs
Nationaal identificatienummer: 322111867
Postadres: Dubbelink 2
Plaats: AMSTERDAM ZUIDOOST
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 1102AL
Land: Nederland
Contactpersoon: Saskia Roos
E-mail: s.roos@bic-bv.nl
Telefoon: +31 582132227
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.zaam.nl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/868eff3019df78b98d566d420680d4e6
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/868eff3019df78b98d566d420680d4e6
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Europese aanbesteding voor de uitvoering van dienstverlening inzake het eigen risicodragerschap ziektewet

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
66000000 Financiële en verzekeringsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De doelstelling van deze aanbesteding is het contracteren van een dienstverlener voor de uitvoering van de werkzaamheden die op grond van de Ziektewet artikel 63a en volgende rusten op aanbestedende dienst als eigenrisicodrager Ziektewet. De raamovereenkomst heeft betrekking op de uitvoering Ziektewet voor de sector 61 (overheid, onderwijs en wetenschappen).

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
85320000 Sociale diensten
85147000 Diensten voor bedrijfsgeneeskunde
79990000 Diverse zakelijke diensten
75310000 Uitkeringsdiensten
66510000 Verzekeringsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De kosten uitbetaling van de ziektewetuitkering (inclusief uitvoering en loonkosten) waren over de afgelopen 4 jaar gemiddeld € 100.000,- per jaar.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Criterium 1 Kwaliteit / Weging: 100
Prijs - Weging: 100
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Driemaal een optionele verlenging van 12 maanden.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Het doel is om voor de aanbestedende dienst één raamovereenkomst af te sluiten met een initiële looptijd van 12 maanden.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

- Geen crimineel verleden,

- Geen schending milieu-, sociaal en arbeidsrecht,

- Geen valse verklaringen,

- Geen betrokkenheid voorbereiding,

- Geen belangenconflict,

- Geen gerechtelijke uitspraak,

- Geen significante of voortdurende tekortkomingen,

- Betalingen belastingen en premies,

- Geen faillissement of surseance van betaling

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 12/10/2022
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 12/10/2022
Plaatselijke tijd: 12:01

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Amsterdam
Postadres: Parnassusweg 220
Plaats: Amsterdam
Postcode: 1076AV
Land: Nederland
E-mail: info.rechtbankamsterdam@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 205412111
Fax: +31 205413901
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/07/2022