Zakup i wdrożenie oprogramowania Published by Tenders Electronic Daily

Zakup i wdrożenie oprogramowania

This is a supplement / update of <a href="https://bimworx.net/tender/55205231/profile/">% reference%</a>

Application deadline

Unknown

Procedure

Open procedure

Order type

Delivery order

Main CPV code
  • Software package and information systems
    48000000-8
Language

Polish

Contracting authority / owner

Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii
ul. J. Fałata 2
43-360 Bystra
Poland
Tel.: +48 334991810
Fax: +48 334991810
E-Mail: zp@szpitalbystra.pl
Website: http://www.szpitalbystra.pl

assignment

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn. „Zakup i wdrożenie oprogramowania w ramach projektu »Wdrożenie w Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej zintegrowanego medycznego systemu informatycznego w celu zwiększenia dostępu do cyfrowych usług publicznych z obszaru e-zdrowia w regionie śląskim«”, współfinansowanego ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest:1)Zakup i wdrożenie oprogramowania (HIS/ERP oraz TELEMEDYCYNA), 2)Zakup sprzętu (tablety i pulsoksymetry dla TELEMEDYCYNY).
Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn. „Zakup i wdrożenie oprogramowania w ramach projektu »Wdrożenie w Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej zintegrowanego medycznego systemu informatycznego w celu zwiększenia dostępu do cyfrowych usług publicznych z obszaru e-zdrowia...
Show more

Polska-Bystra: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

2022/S 176-498251

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 161-458270)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii
Krajowy numer identyfikacyjny: 9370010797
Adres pocztowy: ul. J. Fałata 2
Miejscowość: Bystra
Kod NUTS: PL225 Bielski
Kod pocztowy: 43-360
Państwo: Polska
E-mail: zp@szpitalbystra.pl
Tel.: +48 334991810
Faks: +48 334991810
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.szpitalbystra.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.bip.szpitalbystra.pl/

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup i wdrożenie oprogramowania

Numer referencyjny: 31/Dz.ZPI/380/Dz.I/1/2022
II.1.2)Główny kod CPV
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn. „Zakup i wdrożenie oprogramowania w ramach projektu »Wdrożenie w Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej zintegrowanego medycznego systemu informatycznego w celu zwiększenia dostępu do cyfrowych usług publicznych z obszaru e-zdrowia w regionie śląskim«”, współfinansowanego ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest:

1)Zakup i wdrożenie oprogramowania (HIS/ERP oraz TELEMEDYCYNA),

2)Zakup sprzętu (tablety i pulsoksymetry dla TELEMEDYCYNY).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/09/2022
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 161-458270

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 19/09/2022
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 22/09/2022
Czas lokalny: 08:30
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 19/09/2022
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 22/09/2022
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 16/12/2022
Powinno być:
Data: 20/12/2022
VII.2)Inne dodatkowe informacje: