Pielęgnacja i wycinka drzewostanu rosnącego w pasach drogowych ulic gminnych, dróg wewnętrznych i na zieleńcach oraz pielęgnacja nowych nasadzeń drzew i krzewów na terenie Dzielnicy Mokotów Published by Tenders Electronic Daily

Pielęgnacja i wycinka drzewostanu rosnącego w pasach drogowych ulic gminnych, dróg wewnętrznych i na zieleńcach oraz pielęgnacja nowych nasadzeń drzew i krzewów na terenie Dzielnicy Mokotów

Application deadline

07.10.2022, 09:00 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Provision of services.

Main CPV code
  • Tree-cutting services
    77211400-6
Language

Polish

Contracting authority / owner

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów
ul. Rakowiecka 25/27
02-517 Warszawa
Poland
Tel.: +48 22/4436253
Fax: +48 22/5651560
E-Mail: dkolacin@um.warszawa.pl
Website: https://mokotow.um.warszawa.pl/

assignment

Zamówienie obejmuje następujące zakresy prac:1. Wycinka i zabiegi pielęgnacyjne w tym:• cięcie drzew zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916 t.j.) (pomiar obwodu pnia mierzony na wysokości 130 cm od poziomu gruntu);• wycinkę drzew (pomiar obwodu pnia mierzony na wysokości 130 cm od poziomu gruntu zgodny z decyzją);• frezowanie karp drzew nie mniej niż 20 cm poniżej poziomu gruntu – w zależności od istniejących warunków terenowych, wyrównanie powierzchni gruntu oraz uzupełnienie ziemią urodzajną (pomiar średnicy pnia – w wypadku nierównomiernych kształtów przekroju pnia jest to wartość średniej arytmetycznej pomiędzy dwoma odcinkami, najdłuższym i najkrótszym [a1+a2]/2);• usuwanie karp drzew polegające na usunięciu części nadziemnej i podziemnej pnia drzewa oraz uzupełnienie ziemią urodzajną z zagęszczeniem (pomiar średnicy pnia – w wypadku nierównomiernych kształtów przekroju pnia jest to wartość średniej arytmetycznej
Zamówienie obejmuje następujące zakresy prac:1. Wycinka i zabiegi pielęgnacyjne w tym:• cięcie drzew zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916 t.j.) (pomiar obwodu pnia mierzony na wysokości 130 cm od poziomu gruntu);• wycinkę drzew...
Show more

Description of procurement /scope of services

Zamówienie obejmuje następujące zakresy prac:1. Wycinka i zabiegi pielęgnacyjne w tym:• cięcie drzew zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916 t.j.) (pomiar obwodu pnia mierzony na wysokości 130 cm od poziomu gruntu);• wycinkę drzew (pomiar obwodu pnia mierzony na wysokości 130 cm od poziomu gruntu zgodny z decyzją);• frezowanie karp drzew nie mniej niż 20 cm poniżej poziomu gruntu – w zależności od istniejących warunków terenowych, wyrównanie powierzchni gruntu oraz uzupełnienie ziemią urodzajną (pomiar średnicy pnia – w wypadku nierównomiernych kształtów przekroju pnia jest to wartość średniej arytmetycznej pomiędzy dwoma odcinkami, najdłuższym i najkrótszym [a1+a2]/2);• usuwanie karp drzew polegające na usunięciu części nadziemnej i podziemnej pnia drzewa oraz uzupełnienie ziemią urodzajną z zagęszczeniem (pomiar średnicy pnia – w wypadku nierównomiernych kształtów przekroju pnia jest to wartość średniej arytmetycznej
Zamówienie obejmuje następujące zakresy prac:1. Wycinka i zabiegi pielęgnacyjne w tym:• cięcie drzew zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916 t.j.) (pomiar obwodu pnia mierzony na wysokości 130 cm od poziomu gruntu);• wycinkę drzew...
Show more

Project adress

Dzielnica Mokotów

Polska-Warszawa: Usługi wycinania drzew

2022/S 174-491960

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów
Adres pocztowy: ul. Rakowiecka 25/27
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-517
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dorota Kołacin
E-mail: dkolacin@um.warszawa.pl
Tel.: +48 22/4436253
Faks: +48 22/5651560
Adresy internetowe:
Główny adres: https://mokotow.um.warszawa.pl/
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://zamowienia.um.warszawa.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://zamowienia.um.warszawa.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Pielęgnacja i wycinka drzewostanu rosnącego w pasach drogowych ulic gminnych, dróg wewnętrznych i na zieleńcach oraz pielęgnacja nowych nasadzeń drzew i krzewów na terenie Dzielnicy Mokotów

Numer referencyjny: UD-IV-WZP.271.85.2022.DKO
II.1.2)Główny kod CPV
77211400 Usługi wycinania drzew
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Zamówienie obejmuje następujące zakresy prac:

1. Wycinka i zabiegi pielęgnacyjne w tym:

• cięcie drzew zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916 t.j.) (pomiar obwodu pnia mierzony na wysokości 130 cm od poziomu gruntu);

• wycinkę drzew (pomiar obwodu pnia mierzony na wysokości 130 cm od poziomu gruntu zgodny z decyzją);

• frezowanie karp drzew nie mniej niż 20 cm poniżej poziomu gruntu – w zależności od istniejących warunków terenowych, wyrównanie powierzchni gruntu oraz uzupełnienie ziemią urodzajną (pomiar średnicy pnia – w wypadku nierównomiernych kształtów przekroju pnia jest to wartość średniej arytmetycznej pomiędzy dwoma odcinkami, najdłuższym i najkrótszym [a1+a2]/2);

• usuwanie karp drzew polegające na usunięciu części nadziemnej i podziemnej pnia drzewa oraz uzupełnienie ziemią urodzajną z zagęszczeniem (pomiar średnicy pnia – w wypadku nierównomiernych kształtów przekroju pnia jest to wartość średniej arytmetycznej

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Dzielnica Mokotów

II.2.4)Opis zamówienia:

Zamówienie obejmuje następujące zakresy prac:

1. Wycinka i zabiegi pielęgnacyjne w tym:

• cięcie drzew zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916 t.j.) (pomiar obwodu pnia mierzony na wysokości 130 cm od poziomu gruntu);

• wycinkę drzew (pomiar obwodu pnia mierzony na wysokości 130 cm od poziomu gruntu zgodny z decyzją);

• frezowanie karp drzew nie mniej niż 20 cm poniżej poziomu gruntu – w zależności od istniejących warunków terenowych, wyrównanie powierzchni gruntu oraz uzupełnienie ziemią urodzajną (pomiar średnicy pnia – w wypadku nierównomiernych kształtów przekroju pnia jest to wartość średniej arytmetycznej pomiędzy dwoma odcinkami, najdłuższym i najkrótszym [a1+a2]/2);

• usuwanie karp drzew polegające na usunięciu części nadziemnej i podziemnej pnia drzewa oraz uzupełnienie ziemią urodzajną z zagęszczeniem (pomiar średnicy pnia – w wypadku nierównomiernych kształtów przekroju pnia jest to wartość średniej arytmetycznej

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Ustawy PZP.

Zakres usług podobnych oraz warunki na jakich zostaną udzielone zostały opisane w Opisie przedmiotu zamówienia.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1) na potwierdzenie zdolności zawodowej w zakresie doświadczenia wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali lub wykonują co najmniej jedną usługę o wartości nie mniejszej niż 150.000 zł brutto każda, polegającą na pielęgnacji i wycince drzew.

W przypadku, gdy przedmiotem wykazanej usługi są świadczenia okresowe lub ciągłe, dopuszcza się wykazanie usługi wykonanej (zakończonej), lub wykonywanej. W przypadku wykazania usługi wykonywanej - faktycznie wykonana część usługi musi wypełniać wymogi określone przez zamawiającego.

2) w zakresie kwalifikacji zawodowych - wykażą osoby skierowane do realizacji zmówienia spełniające niżej wymienione wymagania

Osoba do kierowania pracami (jedna osoba), która spełnia wymagania określone w art. 37b ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2018 r., poz. 2067 z późn. zm.).

Art. 37b ust. 1 Pracami konserwatorskimi oraz pracami restauratorskimi, prowadzonymi przy zabytkach będących parkami wpisanymi do rejestru albo innego rodzaju zorganizowaną zielenią wpisaną do rejestru kieruje osoba, która ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, których program obejmuje zajęcia lub grupy zajęć umożliwiające nabycie wiedzy i umiejętności w tym zakresie, oraz która po rozpoczęciu studiów drugiego stopnia lub po zaliczeniu szóstego semestru jednolitych studiów magisterskich, przez co najmniej 9 miesięcy brała udział w pracach konserwatorskich lub pracach restauratorskich prowadzonych przy tego rodzaju zabytkach wpisanych do rejestru, lub była zatrudniona przy tych pracach w muzeum będącym instytucją kultury.

Osoby wykonujące cięcia drzew (trzy osoby), które spełniają wymagania określone w art. 37b ust. 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2018 r., poz. 2067 z późn. zm.).

Art. 37b ust. 3 Prace o charakterze technicznym w zakresie, o którym mowa w ust. 1, samodzielnie wykonuje osoba, która posiada świadectwo ukończenia szkoły średniej zawodowej oraz tytuł zawodowy albo wykształcenie średnie lub średnie branżowe i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodach związanych z pielęgnacją zieleni, albo przez co najmniej 9 miesięcy brała udział w tego rodzaju pracach prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru lub była zatrudniona przy tych pracach w muzeum będącym instytucją kultury.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

warunek określony w punkcie 1) powyżej musi być spełniony w całości przez co najmniej jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (jeden lub każdy z podmiotów musi posiadać samodzielnie wymagane doświadczenie),

warunek określony w punkcie 2) powyżej zostanie spełniony jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie potwierdzi, iż spełnia ww. warunek lub wykonawcy wykażą spełnienie warunku łącznie.

W odniesieniu do wyżej wymienionego warunku wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie dołączają do oferty oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Ustawy (wzór druku załącznik nr 4 do SWZ), w którym wskażą które usługi wykonane będą przez poszczególnych wykonawców.

W przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach innego podmiotu w zakresie doświadczania, warunek określony powyżej musi być spełniony w całości przez podmiot udostępniający zasób.

W przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach innego podmiotu, podmiot udostępniający zasób zobowiązany będzie zrealizować usługi, których wskazane zdolności dotyczą (podwykonawstwo).

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zgodnie ze wzorem umowy określonym w SWZ

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 07/10/2022
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 05/11/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 07/10/2022
Czas lokalny: 09:15
Miejsce:
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Dominik Babski , Dorota Kołącin, Paweł Czermiński, Piotr Wiśniewski

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

Jest to część zamówienia, której całkowita, szacunkowa wartość zamówienia przekracza 215 000 EUR.

Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia i inne dokumenty wymagane w postępowaniu jest określony w Specyfikacji Warunków Zamówienia dostępnej na stronie https://zamowienia.um.warszawa.pl.

Dokumenty składane wraz z ofertą:

1. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)

2.Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu w zakresie art. 5k rozporządzenia Rady UE 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r., dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady UE 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r., o istnieniu albo nieistnieniu okoliczności zakazujących udzielenia Wykonawcy zamówienia publicznego (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SWZ).

3. Formularz cenowy ofertowy.

4. W przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach zawodowych innego podmiotu, celem udowodnienia, że będzie dysponował niezbędnym zasobem tego podmiotu w szczególności składa pisemne zobowiązanie tego podmiotu, oddających do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

5.Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych65. Pełnomocnictwo (o ile dotyczy).

Składane na wezwanie Zamawiającego:

1. Wykaz usług potwierdzający spełnienie warunku w zakresie zdolności zawodowej

2. Dowody określające, że wykazane usługi zostały wykonane należycie; dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonane lub są wykonywane sa jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składnia ofert; W przypadku, gdy przedmiotem Zamówienia są świadczenia okresowe lub ciągłe, dopuszcza się wykazanie nie tylko zamówień wykonanych (zakończonych), ale również wykonywanych. W takim przypadku część usługi już faktycznie wykonana musi wypełniać wymogi określone przez zamawiającego w zakresie doświadczenia.

3.Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt. 1, 2 i 4 Ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.

4. Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

5. Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w: art. 108 ust. 1 pkt. 3-6 oraz art. 109 ust. 1 pkt 7 Ustawy, określonych w art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,- w zakresie art. 5k rozporządzenia Rady UE 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r., dot. środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, w brzmieniu nadanym rozp. Rady UE 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r., o istnieniu albo nieistnieniu okoliczności zakazujących udziel

6. Dokumenty podmiotu udostępniającego zasób – Zamawiający zażąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 Ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w punktach 3,5, 7.

7. Dokumenty podmiotów zagranicznych:

Informacje dotyczące dokumentów podmiotów zagranicznych znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia na stronie https://zamowienia.um.warszawa.pl

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul.Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587805
Faks: +48 224587803
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcom, a także innemu podmiotowi jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub

może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony

prawnej na zasadach przewidzianych w Dziale IX ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587805
Faks: +48 224587803
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/09/2022