Uitvoering en beheer Grondwaterstandsmeetnet Provincie Gelderland 2023 t/m 2027 Published by Tenders Electronic Daily

Uitvoering en beheer Grondwaterstandsmeetnet Provincie Gelderland 2023 t/m 2027

Application deadline

31.10.2022, 10:00 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Delivery order

Main CPV code
 • Level-measuring equipment
  38422000-9
Language

Dutch

Contracting authority / owner

Provincie Gelderland
Markt 11
6811 CG Arnhem
Netherlands
Tel.: +31 652801053
E-Mail: d.freriksen@gelderland.nl
Website: http://www.gelderland.nl

assignment

Het doel van deze aanbesteding is om een nieuwe dataleverancier te contracteren die verantwoordelijk wordt voor het meetnetbeheer en uitvoering van de monitoring binnen de nu voorliggende Gelderse meetnetten. Het gaat daarbij om circa 704 putten of meetlocaties met in totaal 1274 buizen of filters, zie voor een uitgebreider overzicht Bijlage 1. De opdracht betreft alle werkzaamheden met betrekking tot het beheer van dit meetnet en de uitvoering van de monitoring voor de duur van 5 jaar: 2023 t/m 2027. De provincie behoudt zich het recht voor om de overeenkomst maximaal 3 maal eenzijdig te verlengen voor een nieuwe periode van 1 jaar. De potentiële maximale looptijd van de overeenkomst bedraagt derhalve 8 jaar.De geraamde opdrachtwaarde (excl. btw) is  € 450.000 per jaar.  Aan deze indicatie kunnen geen rechten ontleend worden. 
Het doel van deze aanbesteding is om een nieuwe dataleverancier te contracteren die verantwoordelijk wordt voor het meetnetbeheer en uitvoering van de monitoring binnen de nu voorliggende Gelderse meetnetten. Het gaat daarbij om circa 704 putten of meetlocaties met in totaal 1274 buizen of filters, zie...
Show more

Description of procurement /scope of services

Het doel van deze aanbesteding is om een nieuwe dataleverancier te contracteren die verantwoordelijk wordt voor het meetnetbeheer en uitvoering van de monitoring binnen de nu voorliggende Gelderse meetnetten. Het gaat daarbij om circa 704 putten of meetlocaties met in totaal 1274 buizen of filters, zie voor een uitgebreider overzicht Bijlage 1. De opdracht betreft alle werkzaamheden met betrekking tot het beheer van dit meetnet en de uitvoering van de monitoring voor de duur van 5 jaar: 2023 t/m 2027. De provincie behoudt zich het recht voor om de overeenkomst maximaal 3 maal eenzijdig te verlengen voor een nieuwe periode van 1 jaar. De potentiële maximale looptijd van de overeenkomst bedraagt derhalve 8 jaar.De geraamde opdrachtwaarde (excl. btw) is  € 450.000 per jaar.  Aan deze indicatie kunnen geen rechten ontleend worden.
Het doel van deze aanbesteding is om een nieuwe dataleverancier te contracteren die verantwoordelijk wordt voor het meetnetbeheer en uitvoering van de monitoring binnen de nu voorliggende Gelderse meetnetten. Het gaat daarbij om circa 704 putten of meetlocaties met in totaal 1274 buizen of filters, zie...
Show more

Others CPV Codes
 • Telemetry apparatus
  38291000-1
 • Measuring and control equipment
  38424000-3
 • Repair and maintenance services of measuring apparatus
  50411000-9
 • Data analysis services
  72316000-3
Project adress

Region (NUTS code): NL NEDERLAND
Gelderland

Nederland-Arnhem: Peilmetingstoestellen

2022/S 184-518111

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Provincie Gelderland
Nationaal identificatienummer: 51468751
Postadres: Markt 11
Plaats: Arnhem
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 6811 CG
Land: Nederland
Contactpersoon: Diana Freriksen
E-mail: d.freriksen@gelderland.nl
Telefoon: +31 652801053
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.gelderland.nl
Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=203546
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=203546
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Uitvoering en beheer Grondwaterstandsmeetnet Provincie Gelderland 2023 t/m 2027

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
38422000 Peilmetingstoestellen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Het doel van deze aanbesteding is om een nieuwe dataleverancier te contracteren die verantwoordelijk wordt voor het meetnetbeheer en uitvoering van de monitoring binnen de nu voorliggende Gelderse meetnetten. Het gaat daarbij om circa 704 putten of meetlocaties met in totaal 1274 buizen of filters, zie voor een uitgebreider overzicht Bijlage 1. 

De opdracht betreft alle werkzaamheden met betrekking tot het beheer van dit meetnet en de uitvoering van de monitoring voor de duur van 5 jaar: 2023 t/m 2027. De provincie behoudt zich het recht voor om de overeenkomst maximaal 3 maal eenzijdig te verlengen voor een nieuwe periode van 1 jaar. De potentiële maximale looptijd van de overeenkomst bedraagt derhalve 8 jaar.

De geraamde opdrachtwaarde (excl. btw) is  € 450.000 per jaar.  Aan deze indicatie kunnen geen rechten ontleend worden.

 

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 3 600 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38424000 Meet- en controle-uitrusting
38291000 Telemetrieapparatuur
50411000 Reparatie en onderhoud van meetapparatuur
72316000 Analyseren van gegevens
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gelderland

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het doel van deze aanbesteding is om een nieuwe dataleverancier te contracteren die verantwoordelijk wordt voor het meetnetbeheer en uitvoering van de monitoring binnen de nu voorliggende Gelderse meetnetten. Het gaat daarbij om circa 704 putten of meetlocaties met in totaal 1274 buizen of filters, zie voor een uitgebreider overzicht Bijlage 1. 

De opdracht betreft alle werkzaamheden met betrekking tot het beheer van dit meetnet en de uitvoering van de monitoring voor de duur van 5 jaar: 2023 t/m 2027. De provincie behoudt zich het recht voor om de overeenkomst maximaal 3 maal eenzijdig te verlengen voor een nieuwe periode van 1 jaar. De potentiële maximale looptijd van de overeenkomst bedraagt derhalve 8 jaar.

De geraamde opdrachtwaarde (excl. btw) is  € 450.000 per jaar.  Aan deze indicatie kunnen geen rechten ontleend worden.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 3 600 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

3x 1 jaar (3 x 12 maanden)

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 31/10/2022
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 31/10/2022
Plaatselijke tijd: 10:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Gelderland
Plaats: Arnhem
Land: Nederland
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
19/09/2022