„Доставка на антивирусни препарати за лечение на грип“ Published by Tenders Electronic Daily

„Доставка на антивирусни препарати за лечение на грип“

Application deadline

10.10.2022, 23:59 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Delivery order

Main CPV code
 • Various medicinal products
  33690000-3
Language

Bulgarian

Contracting authority / owner

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
пл. "Света Неделя" №.5
1000 гр.София
Bulgaria
E-Mail: seminova@mh.government.bg
Website: http://www.mh.government.bg/bg/

assignment

Целта на обществената поръчка е осигуряването на антивирусни лекарствени продукти като постоянен национален резерв от лекарствени продукти от групата на невраминидазните инхибитори за ранно лечение на грип във всички фази на грипна епидемия и пандемия съгласно утвърдената през 2011 г.  „Концепция за създаване и поддържане на стратегически резерв на Република България от антивирусни средства за лечение и профилактика на грип“.Обществената поръчка включва три обособени позиции, както следва:Обособена позиция № 1: Лекарствен продукт с INN Oseltamivir, 30 mg;Обособена позиция № 2: Лекарствен продукт с INN Oseltamivir, 45 mg;Обособена позиция № 3: Лекарствен продукт с INN Oseltamivir, 75 mg.
Целта на обществената поръчка е осигуряването на антивирусни лекарствени продукти като постоянен национален резерв от лекарствени продукти от групата на невраминидазните...
Show more

Lots 1

Job / name

Лекарствен продукт с INN Oseltamivir, 30 mg

Description of procurement /scope of services

Международно непатентно наименование: Oseltamivir, форма - Capsule, hard, количество до 1 130 опаковкиОпаковка по ПЛС: 30 mg/dose x 10 capsules in blister

Others CPV Codes
 • Various medicinal products
  33690000-3
Project adress

Region (NUTS code): BG412 София (Sofia)
За място на доставяне на лекарствените продукти за лечение на грип се определя склада за лекарствени продукти на „Бул Био – НЦЗПБ“ ЕООД

Lots 2

Job / name

Лекарствен продукт с INN Oseltamivir, 45 mg

Description of procurement /scope of services

Международно непатентно наименование: Oseltamivir, форма - Capsule, hard, количество до 800 опаковкиОпаковка по ПЛС: 45 mg/dose x 10 capsules in blister

Others CPV Codes
 • Various medicinal products
  33690000-3
Project adress

Region (NUTS code): BG412 София (Sofia)
За място на доставяне на лекарствените продукти за лечение на грип се определя склада за лекарствени продукти на „Бул Био – НЦЗПБ“ ЕООД.

Lots 3

Job / name

Лекарствен продукт с INN Oseltamivir, 75 mg

Description of procurement /scope of services

Международно непатентно наименование: Oseltamivir, форма - Capsule, hard, количество до 12 850 опаковкиОпаковка по ПЛС: 75 mg/dose x 10 capsules in blister

Others CPV Codes
 • Various medicinal products
  33690000-3
Project adress

Region (NUTS code): BG412 София (Sofia)
За място на доставяне на лекарствените продукти за лечение на грип се определя склада за лекарствени продукти на „Бул Био – НЦЗПБ“ ЕООД.

България-София: Разни медикаменти

2022/S 172-486691

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Национален регистрационен номер: 000695317
Пощенски адрес: пл. "Света Неделя" №.5
Град: гр.София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1000
Държава: България
Лице за контакт: Шенай Вехбиева Еминова
Електронна поща: seminova@mh.government.bg
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.mh.government.bg/bg/
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/1105
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://app.eop.bg/today/233075
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://app.eop.bg/today/233075
I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Здравеопазване

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Доставка на антивирусни препарати за лечение на грип“

II.1.2)Основен CPV код
33690000 Разни медикаменти
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Целта на обществената поръчка е осигуряването на антивирусни лекарствени продукти като постоянен национален резерв от лекарствени продукти от групата на невраминидазните инхибитори за ранно лечение на грип във всички фази на грипна епидемия и пандемия съгласно утвърдената през 2011 г.  „Концепция за създаване и поддържане на стратегически резерв на Република България от антивирусни средства за лечение и профилактика на грип“.

Обществената поръчка включва три обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1: Лекарствен продукт с INN Oseltamivir, 30 mg;

Обособена позиция № 2: Лекарствен продукт с INN Oseltamivir, 45 mg;

Обособена позиция № 3: Лекарствен продукт с INN Oseltamivir, 75 mg.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 199 952.75 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Лекарствен продукт с INN Oseltamivir, 30 mg

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33690000 Разни медикаменти
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG412 София / Sofia
Основно място на изпълнение:

За място на доставяне на лекарствените продукти за лечение на грип се определя склада за лекарствени продукти на „Бул Био – НЦЗПБ“ ЕООД

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Международно непатентно наименование: Oseltamivir, форма - Capsule, hard, количество до 1 130 опаковки

Опаковка по ПЛС: 30 mg/dose x 10 capsules in blister

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 6 554.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Крайна дата: 31/12/2022
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Лекарствен продукт с INN Oseltamivir, 45 mg

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33690000 Разни медикаменти
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG412 София / Sofia
Основно място на изпълнение:

За място на доставяне на лекарствените продукти за лечение на грип се определя склада за лекарствени продукти на „Бул Био – НЦЗПБ“ ЕООД.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Международно непатентно наименование: Oseltamivir, форма - Capsule, hard, количество до 800 опаковки

Опаковка по ПЛС: 45 mg/dose x 10 capsules in blister

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 6 966.67 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Крайна дата: 31/12/2022
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Лекарствен продукт с INN Oseltamivir, 75 mg

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33690000 Разни медикаменти
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG412 София / Sofia
Основно място на изпълнение:

За място на доставяне на лекарствените продукти за лечение на грип се определя склада за лекарствени продукти на „Бул Био – НЦЗПБ“ ЕООД.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Международно непатентно наименование: Oseltamivir, форма - Capsule, hard, количество до 12 850 опаковки

Опаковка по ПЛС: 75 mg/dose x 10 capsules in blister

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 186 432.08 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Крайна дата: 31/12/2022
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

1.Участниците в процедурата да притежават разрешение за производство, издадено по реда на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ) (в случаите по чл. 196, ал. 1 от ЗЛПХМ) или за търговия на едро с лекарствени продукти или удостоверение за регистрация за търговия на едро с лекарствени продукти (случаите по чл. 195, ал. 1 и ал. 2 от ЗЛПХМ), или разрешение за внос (случаите по чл. 196, ал. 2 от ЗЛПХМ)– издадени по реда на ЗЛПХМ.

Документите за поставения критерий, които се представят при поискване в хода на процедурата или от участника, определен за изпълнител, преди сключване на договора, в случаите на чл. 67, ал. 5 или чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, са: заверено копие на валидно разрешение за производство, издадено по реда на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ) (в случаите по чл. 196, ал. 1 от ЗЛПХМ) или за търговия на едро с лекарствени продукти или удостоверение за регистрация за търговия на едро с лекарствени продукти (случаите по чл. 195, ал. 1 и ал. 2 от ЗЛПХМ), или разрешение за внос (случаите по чл. 196, ал. 2 от ЗЛПХМ) – издадени по реда на ЗЛПХМ.

Съответствието с поставения критерий се декларира с попълване на част IV, раздел „А“ от ЕЕДОП.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят няма изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Възложителят няма изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят няма изисквания за техническите и професионалните способности на участниците.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Възложителят няма изисквания за техническите и професионалните способности на участниците.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка участник, когато за него е налице, някое от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 от ЗОП; чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП; чл. 107, т. 4 във връзка с чл. 101, ал. 11 от ЗОП; чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици и чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ); Декларация по член 5к от Регламент (ЕС) 2022_576.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 10/10/2022
Местно време: 23:59
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 4 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 11/10/2022
Местно време: 14:00
Място:

В системата

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

1. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3% от стойността на договора за обществена поръчка, без вкл. ДДС. Гаранцията се предоставя в една от формите посочени в чл. 111, ал. 5 от ЗОП и следва да отговаря на изискванията на чл. 111 от ЗОП. Условията за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение са указани в проекта на договор за изпълнение на обществената поръчка. При представяне на гаранцията във вид на платежно нареждане - паричната сума се внася по сметка на Възложителя (Министерство на здравеопазването):

БНБ ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ,Банков код: BNBG BGSD,Банкова сметка: BG21 BNBG 9661 3300 1293 01

Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава тя трябва да бъде безусловна, неотменима със срок на валидност най-малко 60 (шестдесет) дни след изтичане срока на договора и изискуема при първо писмено поискване, в което възложителят заяви, че изпълнителят не е изпълнил задължение по договора за възлагане на обществена поръчка. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде под формата на застраховка, тя трябва да обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя, със срок на валидност най-малко 60 дни след изтичане на срока на договора. Възложителят следва да бъде посочен като трето ползващо се лице по тази застраховка. Застраховката следва да покрива отговорността на изпълнителя по настоящия договор и не може да бъде използвана за обезпечение на отговорността на изпълнителя по друг договор. Възложителят ще освободи гаранцията за изпълнение, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

2. Заплащането на стоките по договора се извършва отложено в срок до 30 (тридесетия) ден, след представяне на следните документи: 1) Доставна фактура, съставена съгласно изискванията на ЗДДС и ППЗДДС – оригинал и 2 (два) броя заверени копия; 2) Приемателно-предавателен протокол по образец на Министерството на здравеопазването, съгласно Приложение № 1; 3) Обобщен опис на протоколите – 3 (три) броя; 4) Писмена заявка, изготвена от Министерството на здравеопазването и връчена на изпълнителя по договора;5) Сертификат за освобождаване на всяка партида/сертификат за анализ и съответствие, издаден от квалифицирано лице по ЗЛПХМ – заверено от изпълнителя копие, в превод на български език от фирма, сключила договор с Министерство на външните работи за извършване на официални преводи.

3. Доставката по всяка обособена позиция, предмет на настоящия договор, следва да бъде извършена в срок до 10 (десет) работни дни след получаване на заявката от възложителя и за количествата, точно определени в заявката.

4. Стойностите по отделните обособени позиции са максималния разполагаем финансов ресурс на възложителя и не могат да бъдат надвишавани.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

На основание чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП, жалби могат да се подават в десет дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП - срещу решение за откриване на процедурата.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
02/09/2022