CSS PARK Čadca – Zariadenie sociálnych služieb ANTARES Published by Tenders Electronic Daily

CSS PARK Čadca – Zariadenie sociálnych služieb ANTARES

Application deadline

05.10.2022, 09:00 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Construction contract

Main CPV code
  • Construction work for social services buildings
    45215200-9
Language

Slovak

Contracting authority / owner

Žilinský samosprávny kraj
Komenského 48
01109 Žilina
Slovakia
Tel.: +421 415032111 / 415032414
E-Mail: helena.kuckova@zilinskazupa.sk
Website: http://www.regionzilina.sk/

assignment

Predmetom zákazky CSS PARK Čadca Zariadenie sociálnych služieb ANTARES je prestavba budovy, ktorá bude slúžiť Centru sociálnych služieb Park pre poskytovanie služby Domov na polceste komunitnou formou celkovo pre maximálne 9 klientov. Výsledkom stavebných úprav bude zníženie energetickej náročnosti budovy, zabezpečenie bezbariérovosti všetkých podlaží, zmena vnútornej dispozície objektu.Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti ,,B1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY, v projektovej dokumentácii a vo výkaze výmer, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.
Predmetom zákazky CSS PARK Čadca Zariadenie sociálnych služieb ANTARES je prestavba budovy, ktorá bude slúžiť Centru sociálnych služieb Park pre poskytovanie služby Domov na polceste komunitnou formou celkovo pre maximálne 9 klientov. Výsledkom stavebných úprav bude zníženie energetickej...
Show more

Description of procurement /scope of services

Predmetom zákazky CSS PARK Čadca Zariadenie sociálnych služieb ANTARES je prestavba budovy, ktorá bude slúžiť Centru sociálnych služieb Park pre poskytovanie služby Domov na polceste komunitnou formou celkovo pre maximálne 9 klientov. Výsledkom stavebných úprav bude zníženie energetickej náročnosti budovy, zabezpečenie bezbariérovosti všetkých podlaží, zmena vnútornej dispozície objektu.Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti ,,B1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY, v projektovej dokumentácii a vo výkaze výmer, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.
Predmetom zákazky CSS PARK Čadca Zariadenie sociálnych služieb ANTARES je prestavba budovy, ktorá bude slúžiť Centru sociálnych služieb Park pre poskytovanie služby Domov na polceste komunitnou formou celkovo pre maximálne 9 klientov. Výsledkom stavebných úprav bude zníženie energetickej...
Show more

Project adress

Region (NUTS code): SK031 Žilinský kraj
CSS PARK Čadca, Podjavorinskej 14, č. parc. 1666, 1667/1,2

Slovensko-Žilina: Stavebné práce na stavbe budov určených pre sociálne služby

2022/S 172-486074

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Práce

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Žilinský samosprávny kraj
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 37808427
Poštová adresa: Komenského 48
Mesto/obec: Žilina
Kód NUTS: SK031 Žilinský kraj
PSČ: 01109
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Helena Kučková
E-mail: helena.kuckova@zilinskazupa.sk
Telefón: +421 415032111 / 415032414
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.regionzilina.sk/
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/8276
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/445338
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/445338
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Regionálny alebo miestny orgán
I.5)Hlavná činnosť
Iná činnosť: Regionálna samospráva

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

CSS PARK Čadca – Zariadenie sociálnych služieb ANTARES

Referenčné číslo: 34_22/1
II.1.2)Hlavný kód CPV
45215200 Stavebné práce na stavbe budov určených pre sociálne služby
II.1.3)Druh zákazky
Práce
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom zákazky CSS PARK Čadca Zariadenie sociálnych služieb ANTARES je prestavba budovy, ktorá bude slúžiť Centru sociálnych služieb Park pre poskytovanie služby Domov na polceste komunitnou formou celkovo pre maximálne 9 klientov. Výsledkom stavebných úprav bude zníženie energetickej náročnosti budovy, zabezpečenie bezbariérovosti všetkých podlaží, zmena vnútornej dispozície objektu.

Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti ,,B1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY, v projektovej dokumentácii a vo výkaze výmer, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 359 337.58 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK031 Žilinský kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

CSS PARK Čadca, Podjavorinskej 14, č. parc. 1666, 1667/1,2

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom zákazky CSS PARK Čadca Zariadenie sociálnych služieb ANTARES je prestavba budovy, ktorá bude slúžiť Centru sociálnych služieb Park pre poskytovanie služby Domov na polceste komunitnou formou celkovo pre maximálne 9 klientov. Výsledkom stavebných úprav bude zníženie energetickej náročnosti budovy, zabezpečenie bezbariérovosti všetkých podlaží, zmena vnútornej dispozície objektu.

Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti ,,B1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY, v projektovej dokumentácii a vo výkaze výmer, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 359 337.58 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 6
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

IROPPO2-SC211-2021-78

II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Uchádzač a iná osoba, ktorej technické a odborné kapacity uchádzač využije na preukázanie podmienok technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti v súlade s § 34 ods. 3 ZoVO musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZoVO a ich splnenie preukáže podľa ustanovenia § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní formou predloženia dokladov alebo formou zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní, resp. formou jednotného európskeho dokumentu (JED) podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní.

V prípade, ak uchádzač so sídlom v Slovenskej republike preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 2 ZoVO formou predloženia dokladov, nie je povinný predkladať vybrané doklady podľa § 32 ods. 2 ZoVO, pretože verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu (portál oversi.gov.sk).

Podľa § 32 ods. 3 ZoVO uchádzač nie je povinný predkladať nasledovné doklady uvedené v ods. 2:

a)doklad z registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci; výpis z registra trestov (Platí len v prípade, ak uchádzač poskytne verejnému obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov právnickej osoby t.j. obchodné meno alebo názov a sídlo právnickej osoby, identifikačné číslo právnickej osoby, ak bolo pridelené, označenie registra, v ktorom je právnická osoba zapísaná). Bezúhonnosť právnickej osoby môže byť posúdená v zmysle § 10 a § 10a zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov. To znamená, že za výpis z registra trestov právnických osôb sa považuje aj zoznam zverejnený na stránke Generálnej prokuratúry SR a verejný obstarávateľ si overí bezúhonnosť právnickej osoby aj týmto spôsobom.)

(Platí len v prípade, ak uchádzač poskytne verejnému obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov fyzickej osoby viď vzor súhlasu, ktorý je súčasťou týchto súťažných podkladov (Príloha I Údaje potrebné k vyžiadaniu výpisu/ov z registra trestov) všetkých členov orgánov a prokuristov spoločnosti. Ak uchádzač nesúhlasí s poskytnutím požadovaných údajov, výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace je povinný predložiť.)

b)potvrdenie zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne

c)potvrdenie miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu

d)potvrdenie príslušného súdu nie staršie ako tri mesiace, že nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku

e)doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky

Uchádzač predkladá podľa § 32 ods. 1 a 2 ZoVO len doklad uvedený v písmene f):

f)čestné vyhlásenie, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

a Prílohu I súťažných podkladov - Údaje potrebné k vyžiadaniu výpisu/ov z registra trestov

UPOZORNENIE:

V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne.

Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZoVO preukazuje člen skupiny dodávateľov, subdodávateľ a iná osoba podľa § 34 ods. 3 ZoVO len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 05/10/2022
Miestny čas: 09:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Slovenčina, Čeština
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31/03/2023
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 05/10/2022
Miestny čas: 10:00
Miesto:

Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Viď bod 23 Súťažných podkladov

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
Použije sa elektronické objednávanie
Použijú sa elektronické platby
VI.3)Doplňujúce informácie:

1. Postup zadávania zákazky nadlimitným postupom sa realizuje systémom elektronického verejného obstarávania prostredníctvom informačného systému EVO na www.uvo.gov.sk.

Podmienkou pre úspešnú komunikáciu v systéme EVO a pre úspešné predkladanie ponúk je, aby mal

záujemca/uchádzač príslušné technické a odborné predpoklady technické vybavenie a odborné ovládanie systému EVO. Potrebné technické vybavenie a požiadavky na používanie systému EVO sú zadefinované a zverejnené v aktuálnych príručkách na https://www.uvo.gov.sk

2. Plynutie zákonných lehôt v prípade elektronickej komunikácie je odo dňa odoslania/doručenia správy. Pod pojmom doručenie sa myslí, kedy bola správa doručená uchádzačovi do systému EVO a nie kedy si ju uchádzač prečítal.

3. V prípade zistenia alebo akéhokoľvek podozrenia z neštandardného správania sa systému EVO môžu záujemcovia/uchádzači kontaktovať eplatforma@vlada.gov.sk

4. Verejný obstarávateľ odporúča vykonať obhliadku miesta poskytovania služieb predmetu zákazky, aby si sami overili a získali potrebné informácie, nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky. Bližšie informácie sú uvedené v Súťažných podkladoch.

5. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, alebo ktorého subdodávatelia a subdodávatelia podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.

6.Verejný obstarávateľ požaduje zábezpeku. Bližšie informácie sú uvedené v Súťažných podkladoch.

7. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo pred písomným vyzvaním na uzavretie zmluvy uskutočniť s úspešným

uchádzačom alebo uchádzačmi rokovania výhradne o znížení zmluvnej ceny.

8. Realizácia naviac prác. Verejný obstarávateľ pripúšťa možnosť potreby vykonania naviac prác. Zmena zmluvy na realizáciu naviac prác bude uzavretá podľa §18 ZoVO.

9. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzatvoriť zmluvu v prípade nezískania dostatku finančných prostriedkov.

10. Predzmluvné podmienky: Verejný obstarávateľ neposkytne úspešnému uchádzačovi zálohy ani preddavky na uskutočnenie stavebných prác. Skutočnosti, ktoré môžu nastať v procese postupu zadávania zákazky, neupravené týmto oznámením a súťažnými podkladmi, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona.

11. Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia zmluvy, nie je predmetné VO zelené, ani obstarávanie inovácií. Predmetné verejné obstarávanie obsahuje sociálne hľadisko v Opise predmetu zákazky: Vzhľadom na skutočnosť, že v navrhovanej rekonštrukcii je zahrnutá aj debarierizácia, zabezpečenie bezbariérovosti každého podlažia (prístup, hygienické zázemie pre imobilných občanov, šírka dverí), hlavný vstup bude mať prístup cez vyrovnávacie schody aj rampu, vybuduje sa parkovacie miesto pre imobilné osoby, bude splnená požiadavka na riešenie vhodné pre všetkých užívateľov, teda zabezpečenie vstupu aj pre osoby so zdravotným postihnutím.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
02/09/2022