Spotřební zdravotnický materiál Published by Tenders Electronic Daily

Spotřební zdravotnický materiál

Application deadline

11.10.2022, 12:00 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Delivery order

Main CPV code
  • Medical consumables
    33140000-3
Language

Czech

Contracting authority / owner

Zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy
Korunní 2456/98
10100 Praha
Czechia
Tel.: +420 222070353
E-Mail: zakazky@zzshmp.cz
Website: http://www.zzshmp.cz

assignment

Předmětem plnění této veřejné zakázky je uzavření Rámcové kupní smlouvy na dodávky spotřebního zdravotnického materiálu (dále „Zboží“), který je určen pro poskytování přednemocniční neodkladné péče. Rámcová kupní smlouva s jedním vybraným dodavatelem bude uzavřena na období 2 let.Množství zboží bude objednáváno ze strany zadavatele podle aktuálních potřeb. Plnění bude na základě písemných výzev (Objednávek) k poskytnutí dílčích plnění.Bližší informace k předmětu plnění jsou uvedeny v Příloze č. 5 ZD „Specifikace předmětu plnění a ceník“ a článku 7 ZD. U vybraného Zboží, u kterého zadavatel požaduje předložení vzorků je upřesněna specifikace v Příloze č. 3 ZD.
Předmětem plnění této veřejné zakázky je uzavření Rámcové kupní smlouvy na dodávky spotřebního zdravotnického materiálu (dále „Zboží“), který je určen pro poskytování přednemocniční neodkladné péče. Rámcová kupní smlouva s jedním vybraným dodavatelem bude uzavřena...
Show more

Description of procurement /scope of services

Předmětem plnění této veřejné zakázky je uzavření Rámcové kupní smlouvy na dodávky spotřebního zdravotnického materiálu (dále „Zboží“), který je určen pro poskytování přednemocniční neodkladné péče. Rámcová kupní smlouva s jedním vybraným dodavatelem bude uzavřena na období 2 let.Množství zboží bude objednáváno ze strany zadavatele podle aktuálních potřeb. Plnění bude na základě písemných výzev (Objednávek) k poskytnutí dílčích plnění.Bližší informace k předmětu plnění jsou uvedeny v Příloze č. 5 ZD „Specifikace předmětu plnění a ceník“ a článku 7 ZD. U vybraného Zboží, u kterého zadavatel požaduje předložení vzorků je upřesněna specifikace v Příloze č. 3 ZD.
Předmětem plnění této veřejné zakázky je uzavření Rámcové kupní smlouvy na dodávky spotřebního zdravotnického materiálu (dále „Zboží“), který je určen pro poskytování přednemocniční neodkladné péče. Rámcová kupní smlouva s jedním vybraným dodavatelem bude uzavřena...
Show more

Project adress

Region (NUTS code): CZ01 Praha
pracoviště zadavatele na adrese Nad Malým Mýtem 1856/2c, 140 00 Praha 4 - Braník.

Česko-Praha: Zdravotnický spotřební materiál

2022/S 177-500212

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Dodávky

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy
Národní identifikační číslo: 00638927
Poštovní adresa: Korunní 2456/98
Obec: Praha
Kód NUTS: CZ01 Praha
PSČ: 10100
Země: Česko
Kontaktní osoba: Martina Königsmarková
E-mail: zakazky@zzshmp.cz
Tel.: +420 222070353
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://www.zzshmp.cz
Adresa profilu zadavatele: https://tenderarena.cz/profily/zzshmp
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://tenderarena.cz/profily/zzshmp
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: https://tenderarena.cz/profily/zzshmp
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Veřejnoprávní instituce
I.5)Hlavní předmět činnosti
Zdravotnictví

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Spotřební zdravotnický materiál

Spisové číslo: 32/2022
II.1.2)Hlavní kód CPV
33140000 Zdravotnický spotřební materiál
II.1.3)Druh zakázky
Dodávky
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem plnění této veřejné zakázky je uzavření Rámcové kupní smlouvy na dodávky spotřebního zdravotnického materiálu (dále „Zboží“), který je určen pro poskytování přednemocniční neodkladné péče. Rámcová kupní smlouva s jedním vybraným dodavatelem bude uzavřena na období 2 let.

Množství zboží bude objednáváno ze strany zadavatele podle aktuálních potřeb. Plnění bude na základě písemných výzev (Objednávek) k poskytnutí dílčích plnění.

Bližší informace k předmětu plnění jsou uvedeny v Příloze č. 5 ZD „Specifikace předmětu plnění a ceník“ a článku 7 ZD. U vybraného Zboží, u kterého zadavatel požaduje předložení vzorků je upřesněna specifikace v Příloze č. 3 ZD.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 15 000 000.00 CZK
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ01 Praha
Hlavní místo dodání nebo plnění:

pracoviště zadavatele na adrese Nad Malým Mýtem 1856/2c, 140 00 Praha 4 - Braník.

II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem plnění této veřejné zakázky je uzavření Rámcové kupní smlouvy na dodávky spotřebního zdravotnického materiálu (dále „Zboží“), který je určen pro poskytování přednemocniční neodkladné péče. Rámcová kupní smlouva s jedním vybraným dodavatelem bude uzavřena na období 2 let.

Množství zboží bude objednáváno ze strany zadavatele podle aktuálních potřeb. Plnění bude na základě písemných výzev (Objednávek) k poskytnutí dílčích plnění.

Bližší informace k předmětu plnění jsou uvedeny v Příloze č. 5 ZD „Specifikace předmětu plnění a ceník“ a článku 7 ZD. U vybraného Zboží, u kterého zadavatel požaduje předložení vzorků je upřesněna specifikace v Příloze č. 3 ZD.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Níže uvedená kritéria
Cena
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 15 000 000.00 CZK
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 24
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

1) Dodavatel prokazuje dle § 77 odst. 1 zákona splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

2) Zadavatel požaduje, aby dodavatel, dle § 77 odst. 2 písm. a) zákona, předložil doklad, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují. Takovým dokladem je zejména oprávnění pro předmět podnikání: „Velkoobchod a maloobchod“ a to např. doložením Výpisu z živnostenského rejstříku.

III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Seznam a stručný popis kritérií pro výběr:

zadavatel nepožaduje

III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
Toto výběrové řízení spočívá v uzavření rámcové smlouvy
Rámcová smlouva s jediným účastníkem
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 11/10/2022
Místní čas: 12:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Ceština
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 11/10/2022
Místní čas: 13:00
Místo:

zasedací místnost, 4. patro sídla zadavatele

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Otevírání nabídek bude neveřejné.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.2)Informace o elektronických pracovních postupech
Budou používány elektronické objednávky
Budou přijímány elektronické faktury
Bude použita elektronická platba
VI.3)Další informace:

Dodavatel může v souladu s § 86 odst. 2 zákona nahradit předložení dokladů v rámci nabídky k prokázání základní a profesní způsobilosti a technické kvalifikace čestným prohlášením. Zadavatel doporučuje využít vzor Čestného prohlášení o prokázání základní, profesní a technické způsobilosti, který je přílohou č. 2 ZD

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
09/09/2022